Uitgaven

19,46%
€ 37.045
x €1.000
19,46% Complete

Inkomsten

12,24%
€ -24.201
x €1.000
12,24% Complete

Saldo

173,11%
€ 12.844
x €1.000

Voortgang inspanningen

Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

Uitgaven

19,46%
€ 37.045
x €1.000
19,46% Complete

Inkomsten

12,24%
€ -24.201
x €1.000
12,24% Complete

Saldo

173,11%
€ 12.844
x €1.000

Voortgang inspanningen

Portefeuillehouder Thema
Roy Luca Openbare ruimte, Natuur, Water en waterketen, Verkeer, parkeren en mobiliteit, Begraven en begraafplaatsen
Jelmer Vierstra Circulaire economie en afval
Arjan Noorthoek Rembrandtbrug

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat twee opgaven: Onderhoud openbare ruimte en Mobiliteit

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.63 Parkeerbelasting Parkeerbelasting: - heffing en invordering - opbrengsten parkeerfaciliteiten - opbrengsten boetes
2.1 Verkeer en vervoer Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.2 Parkeren Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen en parkeerbeleid: - parkeerzone, ontheffingen en vergunningen - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (excl. opbrengst parkeerbelasting, zie taakveld 0.63) - parkeermeters - fietsenstalling - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt
2.4 Economische havens en waterwegen (Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 Economische promotie Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.6 Media De zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: mediabeleid
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen, natuur en recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen gericht op participatie: multifunctionele centra
7.2 Riolering Afvalwater en waterhuishouding
7.3 Afval Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Taken op het terrein van de lijkbezorging

Opgave: Onderhoud openbare ruimte

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Het dagelijks onderhoud is op een aantal onderdelen aangepast (bijv. meer ecologie en doelmatigheid) en in nieuwe onderhoudscontracten opgenomen en aanbesteedt. In het proces van het realiseren van nieuwe openbare ruimte is de 'beheerkostentoets' als actie opgenomen. Hiermee worden de toekomstige beheerkosten gedurende de levensduurperiode vooraf inzichtelijk gemaakt. Daarmee kan gestuurd worden op bijv. lagere onderhoudskosten door de ontwerpen op duurdere onderdelen te herzien. Met de definitieve uitkomst van de beheerkostentoets wordt ook vanuit de projecten een wijziging (indien nodig) in meerjarenbegroting aangevraagd en geborgd. Zodat nieuwe openbare ruimte op afgesproken niveau onderhouden kan worden. 

 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1 Een openbare ruimte die veilig, doelmatig en sober is.

2.2 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit.

2.3 Woerden gaat efficiënter met grondstoffen om waardoor we minder nieuwe grondstoffen hoeven te winnen en minder afval hoeven te verbranden. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.

Terug naar navigatie - 2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De beeldkwaliteit was gedurende het gehele jaar en overall op de norm.  Dit gaat over schoon. 

Inspanningen

2.1.2 Nieuwe openbare ruimte wordt ingericht conform vooraf gestelde eisen met als doel lage onderhoudskosten.

Terug naar navigatie - 2.1.2 Nieuwe openbare ruimte wordt ingericht conform vooraf gestelde eisen met als doel lage onderhoudskosten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De beheerkostenanalyse is nu standaard gebruik in projecten waarin (her)inrichting van de openbare ruimte plaatsvind. De inrichting op basis van eisen gericht op lage onderhoudskosten (TCO/LCC) zijn nog niet uitgewerkt. Dit hangt samen met inspanningen 2.1.2.1. & 2.1.1.1. die eerst zullen moeten worden uitgevoerd om voor deze opgave het kader te vormen.

Inspanningen

2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte

Terug naar navigatie - 2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Startnotitie beleid ecologie vastgesteld. Daarna uitwerken beleidsplan ecologie en uitvoeringsstrategie.

Inspanningen

2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.

Terug naar navigatie - 2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Mobiliteit

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

In 2023 is uitvoering gegeven aan het Meerjarenverkeersmaatregelenplan (MVP):
- aanleg van schoolzones;
- verder gewerkt aan de plannen voor de aanleg van de Rembrandtbrug;
- schoolzones zijn aangelegd
-uitvoering van kleine verkeersveiligheidsmaatregelen.

Er is in 2023 gestart met het uitvoeren van 3 planstudies. De verbreding/aanleg van fietspaden tussen Kamerik en Woerden, langs de Rembrandtlaan/Leidsestraatweg en langs de Oostdam/Stationsweg.

In 2023 heeft de gemeenteraad de laadvisie voor personenauto's vastgesteld.

In de zomer van 2023 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het parkeerbeleid in de binnenstad. Aansluitend is een voorstel tot verbetering aangeboden aan de gemeenteraad.

Voor de uitbreiding van parkeerregulering in Woerden is een startnotitie opgesteld.

Er is een beleidskader fietsstraten op- en vastgesteld.

Met de raad is een proces besproken om de rapportages over het MVP verder te verbeteren.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Terug naar navigatie - 2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Terug naar navigatie - 2.4.3 Voor de missing links in het hoofdwegennet zijn wegen aangelegd of er is planvorming.

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

2024 en verder

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Verschil
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 13.992 14.387 -396
2.2 Parkeren 1.741 1.936 -195
2.4 Economische havens en waterwegen 1.410 1.095 315
3.4 Economische promotie 243 177 66
5.6 Media 85 85 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.568 4.490 78
7.2 Riolering 4.739 4.965 -226
7.3 Afval 5.323 5.537 -213
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 752 699 53
Totaal Lasten 32.852 33.371 -519
Baten
0.63 Parkeerbelasting -1.938 -2.025 86
2.1 Verkeer en vervoer -58 -2.140 2.081
2.2 Parkeren 0 -18 18
2.4 Economische havens en waterwegen -63 -64 1
3.4 Economische promotie -60 -34 -27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -41 -71 30
7.2 Riolering -6.739 -6.747 8
7.3 Afval -7.034 -7.283 250
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -769 -881 111
Totaal Baten -16.703 -19.262 2.559
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 3.674 3.674 0
Totaal Stortingen 3.674 3.674 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -5.018 -4.939 -78
Totaal Onttrekkingen -5.018 -4.939 -78

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten x 1.000 voordeel/ nadeel
2.1 IBOR - programma-management herijking loopt door in 2024 (voorgesteld zal worden dit als resultaatbestemming op te nemen) 72 voordeel
2.1 Databeheer IBOR - de werkzaamheden aan de datasystemen en migratie naar de nieuwe versie loopt over de jaargrens heen (voorgesteld zal worden dit als resultaatbestemming op te nemen) 79 voordeel
2.1 Elementenverhardingen (hogere lasten uitbesteed werk) ; zie ook batenzijde -243 nadeel
2.1 Gladheidsbestrijding - weinig sneeuw en gladheidsdagen 131 voordeel
2.1 Onkruidbestrijding -minder lasten uitbesteed werk. Vanaf 2023 is er extra geld beschikbaar voor het onderhoud openbare ruimte. In 2023 liep het integraal onderhoudscontract door en is voor sommige onderdelen van de openbare ruimte het extra budget niet volledig nodig geweest. In 2023 golden de oude contractprijzen nog. M.iv. 2024 gaan de prijzen van de nieuwe aanbesteding gelden. 83 voordeel
2.1 Openbare verlichting -betreft met name lagere electralasten en transportkosten. Daarnaast een voordeel van € 90K voor de inventarisatie OVL kabels. Wegens tijdsgebrek zijn daarvoor in 2023 nog geen verdere stappen voor ondernomen. Voorgesteld zal worden deze € 90K als resultaatbestemming op te nemen. 322 voordeel
2.1 Verkeerszaken - lagere kapitaallasten (rente) door temporisering investeringen (€ 60K) en lagere kosten verkeersveiligheidsmaatregelen. Waaronder budget voor geluidwerende maatregelen Hollandbaan (€ 70K). Voorgesteld wordt dit budget over te brengen naar 2024 (via resultaatbestemming). 147 voordeel
2.1 Bodemdalingsbestendige gemeente in 2050 - hogere lasten externe inhuur -105 nadeel
2.1 Verkeersregelinstallaties (lager dagelijks onderhoud en overige exploitatielasten) 115 voordeel
2.1 Uitrol glasvezelnet en nutsvoorzieningen - extra uitbesteed werk (compensatie via baten). Voorgesteld zal worden het restant tussen lasten en baten op te nemen als resultaatbestemming. -1.057 nadeel
2.1 Inrichting electrische oplaadpunten (€ 210K) en laadpalenvisie (€ 180K); deel wordt als resultaatbestemming voorgesteld voor uitwerking datagestuurde en strategische locaties incl participatie. Het werk is vertraagd ivm gebrek aan capaciteit en langdurige werving. 390 voordeel
2.1 Veenweiden in beweging. Deze lasten worden door een provinciale subsidie gedekt. (zie de batenzijde) -51 nadeel
2.1 Monitoring proefvakken Regio deal. Deze lasten worden door een provinciale subsidie gedekt. (zie batenzijde) -301 nadeel
2.2 Parkeren - met name hogere lasten externe inhuur ivm vacatures en extra beleidswerk. -246 nadeel
2.2 Parkeren - lagere kosten Parkeerservice (obv nacalculatie Parkeerservice) 79 voordeel
2.2 Parkeren - hogere electralasten parkeergarages -54 nadeel
2.2 Parkeren - lageren lasten onderhoud parkeermeters 21 voordeel
2.4 Beschoeiingen en baggeren algemeen - lasten externe inhuur -82 nadeel
2.4 Baggeren -werkzaamheden zijn vertraagd loopt over de jaargrens heen (voorgesteld wordt een deel hiervan als resultaatbestemming op te nemen) 407 voordeel
3.4 Economische promotie - lagere lasten evenementen en coordinatie binnenstad. 66 voordeel
5.7 Ecologie - plan van aanpak is in voorbereiding en wacht op goedkeuring raad (betreft knelpuntenkaart en hotspotkaart). Voorgesteld wordt deze gelden als resultaatbestemming op te nemen. 75 voordeel
7.2 Klimaatbestendig - hogere doorbelasting ambtelijke uren (lopen niet via rioolrecht) -74 nadeel
7.2 Onttrekking aan de voorziening riolering (ipv € 359K wordt dat € 345K) -14 nadeel
7.2 Riolering - hogere externe inhuur beleids en onderzoekskosten maar lagere lasten overige subsidies 119 voordeel
7.2 Riolering - hogere lasten vrijvervalriolering. Betreft met name extra lasten voor de Finse Golf en Barwoutswaarder. -133 nadeel
7.2 Riolering - hogere electralasten hoofdgemalen. Met name vanwege de hogere energieprijzen. -120 nadeel
7.2 Riolering - lagere overige exploitatielasten hoofdgemalen 45 voordeel
7.2 Riolering - grondwater en drainage en huisaansluitingen riolering 54 voordeel
7.2 Riolering - hogere lasten mini-gemalen en mini-zuiveringen -126 nadeel
7.3 Afval - hogere lasten inhuur chauffeurs en beladers ivm vacatures en zieken. -229 nadeel
7.3 Afval - hogere brandstofkosten en kosten onderhoud materieel en inhuur vuilniswagen -72 nadeel
7.3 Afval - hogere lasten aanschaf en vervanging mini-containers en onderhoud ondergrondse containers -154 nadeel
7.3 Afval - lagere lasten verwerking restafval en GFT door de AVU 166 voordeel
7.3 Afval - lagere lasten circulair ambachtscentrum 81 voordeel
7.5 Begraafplaatsen - lagere lasten uitbesteed werk begravingen. Diverse werkzaamheden zijn nog in uitvoering (bebording, zaakkoppeling centric en de begraafagenda). Voorgesteld wordt bij de resultaatbestemming de gelden hiervoor mee te nemen. 53 voordeel
Overigen 37 voordeel
Totaal mutaties lasten -519 nadeel
Taakveld Analyse baten x 1.000 voordeel/ nadeel
0.63 Parkeerbelasting - hogere baten oa. Vanwege aframing in de voorjaarsrapportage van € 363K. 86 voordeel
2.1 Elementenverhardingen (degeneratievergoedingen nutsbedrijven) zie lastenzijde 247 voordeel
2.1 Uitrol glasvezelvoorzieningen -compensatie door glasvezelbedrijven voor herstel verhardingen (zie lastenzijde). Voorgesteld zal worden het restant tussen lasten en baten op te nemen als resultaatbestemming. 1.395 voordeel
2.1 Veenweiden in beweging. Betreft bijdrage van de provincie. Zie lastenzijde. 51 voordeel
2.1 Monitoring proefvakken Regio deal. Betreft bijdrage provincie. Zie lastenzijde. 301 voordeel
7.3 Afval - extra baten inzameling textiel (€ 120K) en terugontvangst salariskosten en vergoeding ziektegeld (€ 81K). Voorts hogere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 56K). 250 voordeel
7.5 Begraafplaatsen - hogere baten begraafplaatsrechten 110 voordeel
Overige baten 119 voordeel
Totaal mutaties baten 2.559 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 2.040 voordeel
Taakveld Mutaties reserves x 1.000 voordeel/ nadeel
0.1 Lagere onttrekking aan het groenfonds (lagere onttrekking uitgaven bomen bijzondere status) -8 nadeel
0.1 Lagere onttrekking aan het fonds infrastructurele werken (betreft geluidsmaatregelen Hollandbaan - uitgaven vinden plaats in 2024; wordt als resultaatbestemming opgevoerd. -70 nadeel
Totaal mutaties reserves -78 nadeel