Voortgang inspanningen

Leeswijzer

Voortgang inspanningen

De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag (deel I) en de jaarrekening (deel II).

In het jaarverslag vindt u de financiële beschouwing, de verantwoording per programma, paragrafen en bijlagen.

In het onderdeel financiële beschouwing gaan we in op het behaalde resultaat over 2023 en de belangrijkste oorzaken van het verschil met het resultaat zoals begroot over 2023. Daarnaast staan we stil bij de uitkomsten van de belangrijkste kengetallen die inzicht geven in de financiële gezondheid van de gemeente.

In de programma’s staat centraal wat het bestuur – op hoofdlijnen – heeft bereikt (effecten), welke resultaten zijn behaald en welke middelen hiervoor zijn ingezet (lasten en baten). Elk programma begint met een korte omschrijving/toelichting waarin kort wordt beschreven waar het programma over gaat. Vervolgens herhalen we de eerder uitgesproken ambities aan het begin van elk programma (in verkorte vorm) en gaan we in op de actuele ontwikkelingen binnen het programma. Daarna worden maatschappelijke effecten weergeven, uitgewerkt in concrete resultaten en inspanningen waarvan per stuk de stand van zaken per jaareinde 2023 vermeld wordt. Door de resultaten te boeken, realiseren we de effecten om daarmee de ambities waar te maken. Ook worden de beleidsindicatoren behorende bij het programma benoemd.

De tekstuele opzet van elk programma is daarmee als volgt:

Ambities;
Maatschappelijk effect: wat wij willen bereiken;
Resultaat: wat hebben wij in 2023 gerealiseerd om het effect te realiseren;
Inspanningen: wat hebben wij in 2023 gedaan om het resultaat te behalen.

Zoals gebruikelijk wordt elk programma afgesloten met een financieel gedeelte: een overzicht van baten en lasten per programma, en van de verschillen tussen de vastgestelde begroting 2023 en de gerealiseerde resultaten over 2023. Hiermee ontstaat een completer maar tegelijk ook een compacter beeld over wat binnen het programma is opgepakt, wat de prestaties zijn en welke financiële gevolgen dit heeft gehad.

Daarna volgen de paragrafen. Deze hebben een programma-overstijgend karakter en bieden een dwarsdoorsnede op een bepaald thema. De paragrafen bevatten informatie over:

  1. lokale heffingen
  2. weerstandsvermogen en risicobeheersing
  3. onderhoud kapitaalgoederen
  4. financiering
  5. bedrijfsvoering
  6. verbonden partijen
  7. grondbeleid
  8. De inwoner centraal in participatie en dienstverlening

De bijlagen geven een verdiepend inzicht in de financiële stand van zaken.

De jaarrekening (deel II) omvat o.a. de balans, overzicht van baten en lasten en diverse specifieke verantwoordingen zoals WNT, EMU-saldo en SiSa. Nieuw vanaf 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording: tot en met 2022 gaf de accountant zowel een oordeel over de getrouwheid als over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Vanaf 2023 legt het college verantwoording af over de rechtmatigheid van de jaarrekening. De accountant geeft alleen nog een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening.