Voortgang inspanningen

Begrotingsrechtmatigheid

Voortgang inspanningen

Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV
In de kadernota Rechtmatigheid zijn onderstaande typen begrotingsoverschrijdingen opgenomen.
Nr Beschrijving Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
1 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. x
2.1 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten de Bestuursrapportage. x
2.2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. x
3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. x
4 Kostenoverschrijdingen bij openeinde(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. x
5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. x
6 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld blijkt bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, Belastingdienst of een toezichthouder (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar:
6.1 -  geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar x
6.2 - geconstateerd na verantwoordingsjaar x
7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
7.1 - jaar van investeren x
7.2 -afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren x
Programma 2 - Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Verschil
Lasten 36.526.209 37.045.100 -518.891
Analyse overschrijding
Overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten elementenverhardingen, uitrol glasvezelnet en nutsvoorzieningen, monitoring proefvakken Regio deal en Parkeren. Hier tegenover staan echter baten voor een totaalbedrag van € 2.464.276, zodat dit programma per saldo sluit met een voordeel en er niet sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.
Programma 5 - Sport en Onderwijs Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Verschil
Lasten 15.356.214 16.575.103 -1.218.889
Analyse overschrijding
De belangrijkste overschrijding betreft BTW-uitgaven voor sport. Aan de batenkant is in programma 5 een bedrag van € 762.865 meer ontvangen dan begroot. De begrotingsonrechtmatigheid is € 456.024 euro (€ 1.218.889 - € 762.865).
Programma 7 - Algemene inkomsten Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Verschil
Lasten 3.928.644 4.064.268 -135.624
Analyse overschrijding
Tegenover de overschrijding aan de lastenkant staan hogere baten dan begroot van € 1.373.711. Er is dus niet sprake van begrotingsonrechtmatigheid.
Programma 8 - Overhead Begroting na wijziging 2023 Realisatie 2023 Verschil
Lasten 22.543.951 22.858.384 -314.433
Analyse overschrijding
De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat minder uren zijn toegeschreven aan projecten en investeringen dan begroot en hogere loonkosten. De overschrijding wordt echcter gecompenseerd door hogere baten (terugontvangst salariskosten, vergoeding ziektegeld, generatiepact), zodat het programma met een voordelig saldo sluit. Er is niet sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.
Investeringen (afgesloten in 2023) Restant krediet 1-1-2023 Realisatie 2023 Verschil
Geen investeringen waarbij sprake is van kredietonrechtmatigheid n.v.t. n.v.t n.v.t

Overzicht doorlopende en af te sluiten kredieten

Grootboek Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Doorlopen/ Afsluiten
70200300 Vervanging stemhokjes 2023 45 36 9 Afsluiten
70400133 Wifi netwerk 2022 8 0 8 Afsluiten
70400127 Switches 2020 33 15 18 Afsluiten
70400128 VMWare Licenties 2021 33 0 33 Afsluiten
70400129 Storage 2021 98 24 74 Afsluiten
70400131 Locatie aanwezigheid software 2021 42 33 9 Afsluiten
70400304 Plotter scanner 2023 0 26 -26 Afsluiten
70400136 Laptops + acc. 2022 340 345 -5 Afsluiten
70400137 Mobiele telefoons 250 st. + acc. 2022 340 314 26 Afsluiten
70400303 Aanschaf devices 2023 50 51 -1 Afsluiten
71100300 Extra krediet verduurzamen brandweerpost Woerden 0 0 0 Afsluiten
72100029 Materieel gladheidsbestrijding fietspaden (service 25 0 25 Afsluiten
72100031 Oostelijke Randweg voorbereiding 0 0 0 Afsluiten
72100033 Renovatie verhardingen 2022 862 861 1 Afsluiten
72100034 Civiele kunstwerken 2022 82 82 0 Afsluiten
72100100 Tractie (aanhangers 4 stuks) 2021 0 0 0 Afsluiten
72100101 Tractie sirius strooiers 5 st gladheidsbestr. 2021 218 80 138 Afsluiten
72100106 Civiele kunstwerken 2021 67 66 1 Afsluiten
72100107 Openbare verlichting armaturen 2021 218 220 -2 Afsluiten
72100108 Openbare verlichting masten 2021 312 309 4 Afsluiten
72100157 Voorbereidingskrediet A'damlaan-Eilandenkade 2022 69 86 -17 Afsluiten
72100307 OVL vervangingsachterstand armaturen 2023 100 100 0 Afsluiten
72100309 VRI vervangingen Wulverhorstbaan voorbereidingskst 0 0 0 Afsluiten
72100310 Geluid reducerend asfalt Hollandbaan 180 182 -2 Afsluiten
72100501 Verbetering wegenstructuur Woerden West 0 0 0 Afsluiten
72200301 Invest.ivm invoer.bet.parkeren Bloemenkwart.etc. 87 0 87 Afsluiten
72400151 Oevers en beschoeiingen 2021 0 0 0 Afsluiten
72400301 Oevers en beschoeiingen 2023 67 67 0 Afsluiten
74200001 Brand- en inbraakalarmsystemen scholen 2017 100 34 66 Afsluiten
74200004 Vervanging brand- en inbraakalarm 2018 100 0 100 Afsluiten
74200005 Vervanging brand- en inbraaksystemen scholen 2019 100 0 100 Afsluiten
74200009 Brand- en inbraakalarm scholen 2020 100 0 100 Afsluiten
74200007 Voorbereidingskrediet dak Margrietschool 2019 0 0 0 Afsluiten
73300300 Vervanging electriciteitskasten 2023 150 148 2 Afsluiten
74230103 Scholenbouw Harmelen 0 -311 311 Afsluiten
74230104 Scholencluster Harmelen 280 280 0 Afsluiten
74230105 Eerste inrichting lokaal 12 Andersenschool 20 20 0 Afsluiten
74230116 Klimaatbeheersing Scholencluster Kamerik 80 35 45 Afsluiten
75200028 Brandveiligheidsmaatr. Sporthal Snellerpoort 2020 291 172 118 Afsluiten
75200033 Tractor New Holland Boomer 3050-2022 45 50 -5 Afsluiten
75200036 SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED 2022 56 54 2 Afsluiten
75200303 Lichtmasten Hockeyvereniging MHCW 23 26 -4 Afsluiten
75700014 Speelvoorzieningen 2022 33 33 0 Afsluiten
75700151 Groeninvesteringen 2021 0 0 0 Afsluiten
75700152 Groeninvesteringen 2021 (doorgeschoven) 0 0 0 Afsluiten
75700153 Groeninvesteringen 2022 150 150 0 Afsluiten
77200154 Vrijverval riolering 2021 189 193 -4 Afsluiten
77200156 Extra duikers klimaatadaptatie 2021 23 20 3 Afsluiten
77200160 Duikers en drainage 2022 23 20 3 Afsluiten
77300011 PMD containers BGC 2022 11 11 0 Afsluiten
77300012 rest OGC 2022 20 20 0 Afsluiten
77300020 investeringen project luierinzameling 2022 17 0 17 Afsluiten
77300152 Vervanging 5e vuilniswagen 2022 275 295 -20 Afsluiten
77300300 PMD containers BGC 2023 21 21 0 Afsluiten
77300301 rest OGC 2023 77 77 0 Afsluiten
77300302 PMD Pers OGC 2023 30 60 -30 Afsluiten
77300303 Papiercontainers OGC (verz.contain.glas/pap.) 2023 22 22 0 Afsluiten
77300305 Vervanging kliko,s/mini-containers jaarschijf 2023 53 49 3 Afsluiten
77300306 40m3 contain.milieustr(midlife-upgr+vervang)2023 13 12 1 Afsluiten
78300005 Objectgerichte administratie 2021 81 0 81 Afsluiten
78300300 Verduurzaming gem.vastgoed-voorber.kst (25%) 2023 0 0 0 Afsluiten
79000009 Tractor New Holland Boomer 3040 2021 0 0 0 Afsluiten
Totaal Af te sluiten kredieten 5.657 4.389 1.268
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Begroot Werkelijk Restant Doorlopen/ Afsluiten
70400140 Telefonie 2022 150 75 75 Doorlopen
70400300 VMWare Licenties 2023 209 0 209 Doorlopen
70400301 Overige servers 2023 83 0 83 Doorlopen
70400302 Datacenter licenties 2023 100 0 100 Doorlopen
71100001 Verduurzamen brandweerkazerne Woerden 2020 628 492 137 Doorlopen
71100002 Brandweerkazerne Harmelen 2021 2.091 0 2.090 Doorlopen
71100003 Brandweerkazerne Zegveld 2021 2.028 106 1.923 Doorlopen
72020103 Installaties etc. nieuwbouw politiebureau 2021 1.432 0 1.432 Doorlopen
72020104 Grond nieuwbouw politiebureau 2021 407 0 407 Doorlopen
72020105 Nieuwbouw politiebureau 2021 5.845 471 5.374 Doorlopen
72100023 Bruggen Woerden West 2020 (Rembrandtbrug) 6.047 1.386 4.662 Doorlopen
72100025 Snelfietspaden 2021 1.000 0 1.000 Doorlopen
72100027 Aanleg busbaan Stationsweg 2021 0 0 0 Doorlopen
72100030 Voorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2 414 142 272 Doorlopen
72100032 Vervanging verhardingen 2022 170 108 62 Doorlopen
72100035 Openbare verlichting armaturen 2022 108 87 21 Doorlopen
72100036 Openbare verlichting masten 2022 500 353 148 Doorlopen
72100037 Verkeersmaatregelen 2021 -134 0 -134 Doorlopen
72100038 Realisatie centraalbrug Defensie eiland 214 0 214 Doorlopen
72100155 Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020 3.036 0 3.036 Doorlopen
77200157 Uitvoeringsplan KbOR 2021 273 103 170 Doorlopen
72100260 Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard -726 20 -746 Doorlopen
72100302 Vervanging verhardingen 2023 2.144 510 1.634 Doorlopen
72100303 Renovatie verhardingen 2023 1.741 1.277 464 Doorlopen
72100304 Civiele kunstwerken 2023 534 154 380 Doorlopen
72100305 Openbare verlichting armaturen 2023 628 261 367 Doorlopen
72100306 Openbare verlichting masten 2023 383 104 279 Doorlopen
72100308 OVL vervangingsachterstand masten 2023 850 227 623 Doorlopen
72200003 Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren St 44 0 44 Doorlopen
72200300 Vervanging parkeerautomaten 2023 (binnenwerk)20st 140 1 139 Doorlopen
72400152 Oevers en beschoeiingen 2022 544 111 433 Doorlopen
72400302 Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023 1.438 158 1.280 Doorlopen
72400303 Oevers en beschoeiingen Jaagpad Oude Rijn 2023 1.380 72 1.308 Doorlopen
74200010 Wilhelminaschool 2.377 1.485 892 Doorlopen
74200011 Vervanging brand- en inbraakalarmsyst scholen 2021 100 0 100 Doorlopen
74200012 Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9 81 5 76 Doorlopen
74200300 Aanvull.krediet Overig.schoolgebouwen(annuïtair) 446 240 206 Doorlopen
74230100 Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude 700 0 700 Doorlopen
74230121 Vernieuwing R. de Jagerschool 5.814 -408 6.221 Doorlopen
74230122 Vernieuwing overige schoolgebouwen annuitair 2021 177 -280 457 Doorlopen
75200013 Duurzaamheidsmaatregelen werktuigenberging 2022 32 2 30 Doorlopen
75200029 Tractie (2 waterpompen) 2021 45 0 45 Doorlopen
75200032 Vervanging binnensportinventaris 2021 51 11 40 Doorlopen
75200300 Renovatie natuurgrasveld 1 VEP 2023 153 0 153 Doorlopen
75200301 Realisatie ledverlichting sportvelden Woerden 332 67 265 Doorlopen
75200302 Vervang.div.voorz.(bereg./ballenvangers etc.)VEP 60 0 60 Doorlopen
75200304 Armaturen Hockeyvereniging MHCW 18 0 18 Doorlopen
75700008 Losse versnipperaar 2019 35 0 35 Doorlopen
75700300 Groeninvesteringen 2023 1.065 782 283 Doorlopen
75700301 Speelvoorzieningen 2023 85 59 26 Doorlopen
76100001 Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen 356 9 347 Doorlopen
76100002 Duurzaamheidsmaatregelen Jeugdhof 187 3 184 Doorlopen
76100003 Duurz.maatreg.wijkcentrum Stromenlaan 132a 144 3 141 Doorlopen
77200153 Gemalen klimaatadaptatie 2020 136 35 101 Doorlopen
77200158 Vrijverval riolering 2022 755 733 22 Doorlopen
77200159 Extra duikers klimaatadaptatie 2022 138 0 138 Doorlopen
77200161 Uitvoeringsplan KbOR 2022 305 41 264 Doorlopen
77200300 Vrijvervalriolering 2023 5.124 728 4.396 Doorlopen
77200301 Vervanging en renovatie rioolgemalen 2023 244 219 25 Doorlopen
77200302 Duikers en drainage 2023 260 29 231 Doorlopen
77200304 Uitvoeringsplan KbOR 2023 942 0 942 Doorlopen
77300304 Bovengrondse glascontainers 2023 40 0 40 Doorlopen
77500007 Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijck 2022 18 1 17 Doorlopen
77500008 Duurzaamheidsmaatregelen aula Meeuwenlaan 2022 81 7 74 Doorlopen
77500004 Afbakenen/afschermen islamitsche grafvelden 2021 20 0 20 Doorlopen
77500005 Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021 20 0 20 Doorlopen
77500006 Uitbreiding urnenkelders 2022 20 0 20 Doorlopen
77500300 Vervanging groen 2023 20 0 20 Doorlopen
77500301 Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk 30 0 30 Doorlopen
79000004 Fiat Strada 3 stuks 2018 39 0 39 Doorlopen
79000008 Tractie (Mitsubishi L200) 2021 55 0 55 Doorlopen
Totaal Doorlopend naar 2024 54.205 9.992 44.213
Totaal Investeringskredieten 2023 59.861
Werkelijke investeringen 2023 14.380
Vrijgevallen investeringskredieten 1.268
Investeringskredieten doorlopend naar 2024 44.213

Rechtmatigheid investeringen algemeen

In de financiële verordening is enerzijds opgenomen dat bij investeringen die niet met het vaststellen van de begroting zijn geautoriseerd, het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voorlegt aan de raad voor het vaststellen van de investeringen; en anderzijds is opgenomen dat het college de raad informeert bij afwijkingen op investeringskredieten die meer bedragen dan € 50.000. Daarnaast informeert het college de raad, en neemt pas een besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde verplichtingen inzake investeringen die meer bedragen dan  € 100.000.