Voortgang inspanningen

Paragraaf 7 Grondbeleid

Voortgang inspanningen

2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

De gemeente Woerden werkt middels de Nota Grondbeleid Woerden 2023. Het grondbedrijf is een belangrijk onderdeel van de financiële structuur van de gemeente Woerden. Eén van haar taken betreft het voorzien in uitgeefbare bouwrijpe grond voor woningen, bedrijven, kantoren en voorzieningen. Het grondbedrijf is faciliterend aan het behalen van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Het grondbedrijf wordt gekenmerkt door de grote in- en uitgaande stromen van financiële middelen en langjarige projecten. Omdat gronden soms pas vele jaren na verwerving in ontwikkeling worden genomen, blijven de rentelasten op het geïnvesteerde vermogen van invloed op het rendement van het grondbedrijf, tot de gronden worden verkocht. In deze paragraaf worden de ontwikkelingen binnen de grondexploitatiecomplexen kort samengevat. Jaarlijks volgt een nadere uitgebreide toelichting op de complexen in het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG). 

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Terug naar navigatie - Bouwgrond in exploitatie (BIE)

De volgende 8 complexen zijn voor 2023 in exploitatie genomen:
•    Snel en Polanen (herziening)
•    Kamerik Noordoost II (sluiting)
•    Brediuspark (herziening)
•    Harmelen (herziening)
•    Pionier (sluiting) 
•    Putkop Harmelen (herziening) 
•    Burgemeester van Zwietenweg (herziening)
•    Kamerik Schoollocaties (herziening)

Rekenparameters

Terug naar navigatie - Rekenparameters

Voor alle gemeentelijke grondexploitaties wordt vanaf 1 januari 2024 gerekend met een intern rentepercentage van 1,12%. De rente van een project wordt berekend over de boekwaarde. Naast de renteparameter worden door het college jaarlijks de te hanteren rekenparameters in de grondexploitaties vastgesteld. Onderstaande parameters zijn door het college vastgesteld (Parameters 2024 (Z/24/066086)) en verwerkt in de grondexploitaties.

Rekenparameters 2024 2025 2026 e. v.
Civieltechnische kosten 3,00% 2,00% 2,00%
Overige kosten 5,00% 4,00% 2,00%
Woningbouw sociaal - opbrengsten 1,00% 1,00% 2,00%
Woningbouw vrije sector - opbrengsten 1,00% 1,00% 2,00%
Commercieel/bedrijven - opbrengsten 0,00% 0,00% 2,00%
Maatschappelijk - opbrengsten 1,00% 1,00% 2,00%

Verloop boekwaarde 2023

Terug naar navigatie - Verloop boekwaarde 2023

Voor het verloop van de boekwaarden van de complexen en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans (onder de vlottende activa voorraden).
Hieronder is het verloop van de totale boekwaarde van alle complexen weergegeven (inclusief de benodigde voorzieningen). Waar wordt gesproken over een negatieve boekwaarde is feitelijk sprake van meer opbrengsten dan kosten op peildatum. Een positieve boekwaarde betekent dat op peildatum meer kosten gemaakt zijn dan opbrengsten. De boekwaarde van alle complexen gezamenlijk bedraagt € 5.375K.

Bedragen x € 1.000
Complex Boekwaarde 01-01-2023 Gemaakte kosten in 2023 Verkregen opbrengsten in 2023 Boekwaarde 31-12-2023
In exploitatie genomen gronden
Snel en Polanen -3.358 4.475 -856 1.973
Kamerik Noord-Oost II -134 134 0
Brediuspark 1.866 148 2.014
Harmelen 1.256 2.078 3.088 246
Pionier -262 388 126 0
Putkop Harmelen 358 149 508
Burg. van Zwietenweg 288 186 474
Kamerik Schoollocaties -50 211 161
Totaal in expl. genomen gronden -36 7.770 2.358 5.376
Voorzieningen
Pionier 126 -126 0
Burgemeester van Zwietenweg 269 42 311
Totaal voorzieningen 395 42 -126 311
Totaal Generaal -431 7.728 2.484 5.064

Resultaatbestemming

Terug naar navigatie - Resultaatbestemming

Verloop van de resultaatbestemming
Ter dekking van het negatieve resultaat van de grondexploitatie Burgemeester van Zwietenweg is een voorziening gevormd. De stand van deze voorziening bedroeg eind 2023 € 311K. De Pionier is afgesloten, daarom staat de verliesvoorziening per 31-12-2023 in bovenstaand overzicht op € 0.

Bedragen x € 1.000
Algemene Reserve Grondbedrijf Bedrag mutatie Stand ARG
Beginstand ARG per 31-12-2022 6.901
Poort van Woerden, kredietaanvraag MPG 2023, kosten 2023 -380
Poort van Woerden, opbrengsten tbv groencompensatie 2023 89
Winstneming 2023 Kamerik Schoollocaties 41
Winstneming 2023 Snel en Polanen 1.005
Winstneming 2023 Harmelen 919
Afsluiting 2023 Pionier 4
Afsluiting 2023 Kamerik Noord-Oost II 52
Verliesvoorziening 2023 Burgemeester van Zwietenweg -42
Totaal mutaties 2023 1.688
Stand ARG per 31-12-2023 8.589

Berekening van de grens van de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG)

De stand van de ARG per 31-12-2023 is € 8.589K 

In de Nota Grondbeleid Woerden 2023 staat in hoofdstuk 6 beschreven hoe om te gaan met de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG). De hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit ofwel de minimale omvang van de ARG wordt bepaald aan de hand van de hoogste IFLO-norm van de afgelopen jaren en vooruitkijkend naar de komende jaren. Deze grens wordt met de uitkomsten van de Monte Carlo-simulatie, gestaafd aan de hand van de realisaties en prognoses uit de verschillende grondexploitaties. De Monte Carlo-simulatie wordt dus ter verificatie gebruikt om vervolgens de minimale omvang van de ARG te bepalen. Door twee methoden te gebruiken wordt enerzijds rekening gehouden met het risicoprofiel en wordt anderzijds een buffer van voldoende omvang gecreëerd die in lijn is met de voortgang in de projecten. Deze norm is gebaseerd op het voorzichtigheidsbeginsel, waarbij de buffer nooit lager kan zijn dan de geïdentificeerde risico’s en hoger mag zijn als extra vangnet voor onvoorziene effecten. 

In april 2023 zijn het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2023, Minimale ondergrens ARG, bijlage Jaarschijven 2023, bijlage Kredietaanvraag 2023 – 2024 (D/23/104391) vastgesteld. De minimale grens van de ARG is toen vastgesteld op afgerond € 6.200K. De hoogste uitslag over deze periode (2024) is € 6.338K. Dit is een procentuele wijziging van 2,2%. De uitslag van de Monte Carlo-simulatie is € 6.875K. De uitslag van de Mont Carlo-simulatie is 11% groter dan de vastgestelde grens van de ARG.

Het blijkt dat de Monte Carlo-simulatie of de IFLO-normen niet meer dan 15% hoger uitvallen dan de vastgelegde ondergrens. Middels het raadsvoorstel wat hoort bij het MPG 2024 wordt voorgesteld om de vastgestelde grens te handhaven. 

Meerjarenperspectief

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief

A. In exploitatie genomen gronden

Snel en Polanen
Dit betreft een samengestelde grondexploitatie bestaande uit meerdere deelexploitaties: 

Waterrijk
Dit planonderdeel is in 2022 afgerond na levering laatste kavel en laatste woonrijp werkzaamheden.

Snellerpoort

Planologie
In 2018 is het ambitiedocument 'Snellerpoort, een ander perspectief' vastgesteld. Hiervoor zijn in 2021 twee bestemmingsplannen (Snellerpoort en Winkelcentrum Snellerpoort) vastgesteld. Inmiddels zijn beide bestemmingsplannen onherroepelijk. Voor bouwveld B0 (Cattenbroekerdijk) is een procedure gevolgd om naast woningen ook maatschappelijke functies te kunnen realiseren op deze kavel. Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan met omgevingsvergunning voor recreatiestrand Cattenbroek in procedure gebracht. Het bestemmingsplan wordt in 2024 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Aanleg openbare ruimte
Eind 2022 is van de verlenging van de Beneluxlaan om Snellerpoort opgeleverd. Daarnaast zijn een groot deel van de oostelijke bouwvelden en toekomstige openbare ruimte in dit deel van Snellerpoort bouwrijp gemaakt, daarnaast wordt momenteel gewerkt aan het woonrijp maken van het eerste deel van de Steinhagenseweg ter hoogte van Het Baken. 

Blok B0: Dit bouwveld is de Cattenbroekerdijk 1 (Zwijnenburg). Hiervoor is in 2023/2024 een procedure gevoerd om extra functies dan woningen te kunnen toevoegen. 
De kavel wordt de komende jaren gebruikt door diverse ontwikkelaars als bouwplaats, voor eventueel parkeren en materiaalopslag tijdens de ontwikkeling van bouwblokken B1 t/m B6. 
Blok B1: Dit bouwveld (De Waag) ligt achter Het Baken. Begin 2023 is de kavel geleverd aan CAZAS. Zij laten hier in totaal 100 sociale huurwoningen en 20 middeldure huurwoningen bouwen voor diverse doelgroepen. De verwachting is dat dit bouwblok in eind 2025 wordt opgeleverd.
Blok B2: Voor dit bouwveld (Huis in ’t Veld) is in 2023 is een marktpartij geselecteerd. Dit bouwveld ligt aan de Nieheimerstraat en de Steinhagenseweg. Hier worden 81 woningen gerealiseerd in verschillende prijsklassen. In de loop van 2024 zullen de vergunningaanvragen worden ingediend, de koopovereenkomst voor de grond zal worden gesloten en is de verwachting dat bij een goede verkoop eind 2024 gestart wordt met de bouw van deze woningen.
Blok B3: In 2023 is voor dit bouwveld (Porta) een ontwikkelovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar. Hier worden 80 woningen ontwikkeld in de diverse prijsklassen. Daarnaast wordt onderzocht of hier een zogenaamd "Thuishuis” kan komen ook worden aanvullend in de plint langs de Steinhagenseweg gezamenlijke ruimtes ontwikkeld voor bewoners en de buurt. De verwachting is dat de bouw start in 2025.
Blok B4: De selectie voor dit bouwveld wordt momenteel voorbereid.
Blok B5/6 (uitbreiding van Winkelcentrum Snel en Polanen): Dit bouwveld is geschikt voor de uitbreiding met een 2e supermarkt in het Winkelcentrum Snel en Polanen, een woningbouwprogramma van 100 huurwoningen en bijhorende (gebouwde) parkeervoorzieningen. In 2023 is de voorselectie via TenderNed gehouden om te komen tot een lijst van partijen waarmee we een selectie zullen houden. Inmiddels is de selectie opgestart en zal in de loop van 2024 een ontwikkelovereenkomst worden gesloten met een van deze partijen waarna de plannen veder worden ontwikkeld. 

Voor de totale ontwikkeling van het gebied Snellerpoort is de verwachting nog steeds dat het eind 2030 zal worden afgerond. 

In de loop van 2024 zal via het traject van de Woonvisie bepaald worden of het percentage sociale huur en betaalbare koop wordt aangepast. Dit heeft potentieel (grote) financiële consequenties voor het projectresultaat van de grondexploitatie Snel en Polanen. Het financiële gevolg zal onderdeel zijn van deze besluitvorming waarna het in de volgende herziening van de MPG wordt verwerkt.

Strand Cattenbroek

Voor het deelgebied Cattenbroek is door De Pretfabriek het recreatief concept ontwikkeld en de fysieke invulling van het plan uitgewerkt. Er is overeenstemming over de erfpachtovereenkomst en het ontwerp bestemmingsplan met omgevingsvergunning is in procedure. Daarnaast zijn verenigingen bezig met de invulling van het verenigingseiland.

De verwachting is dat de totale ontwikkeling van Snel en Polanen eind 2030 zal worden afgerond.

De financiële hoofdlijn grondexploitatie Snel en Polanen kort samengevat:
De bestedingen 2023 betreffen hoofdzakelijk de kosten van bouw- en woonrijp maken en de planontwikkelingskosten t.b.v. Snellerpoort, en de (verplichte) winstneming die gedaan is ter grootte van € 1.005K. De opbrengsten betreffen een correctie van de subsidieverantwoording WBI als gevolg van aangepaste boekhoudvoorschriften (BBV) en de grondopbrengst van bouwveld B1 31-12-2023 geboekt.
De geraamde kosten vanaf 2024 bedragen ca. € 31 miljoen (exclusief rente en index). De grootste kostenposten hebben betrekking op de inrichting van het gebied. De geraamde opbrengsten na 2024 bedragen € 36 miljoen (exclusief rente en index), deze opbrengsten ontstaan door de verkoop van gronden ten behoeve van bebouwing. De voornaamste categorie is woningbouw, verdeeld in categorieën conform de Nota Wonen 2022. Het aantal woningen kan bij de verdere uitwerking van het deelgebied mogelijk nog geoptimaliseerd worden. Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 3.057K (positief).

Kamerik Noordoost II
Kamerik Noordoost II is een uitbreidingslocatie voor woningbouw aan de noordoostzijde van de kern Kamerik. Het plan bevat circa 57 woningen en een zorgcomplex. In 2019 is de gemeente een overeenkomst aangegaan met betrekking tot het CPO-project (tien woningen). Ondanks vertraging in verband met ecologische maatregelen is de verkoop van het CPO-kavel in 2020 geëffectueerd. Inmiddels is ook de grond voor de laatste twee woningen is verkocht en is de inrichting van de openbare ruimte afgerond. De grondexploitatie is afgesloten.

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
In 2023 hebben de laatste uitvoerende en begeleidende werkzaamheden plaatsgevonden en is de eindafrekening met de aannemer opgemaakt (en betaald). Na verwerking van alle kosten en opbrengsten is deze grondexploitatie afgesloten met een positief resultaat van € 52K. Na het nemen van dit resultaat (ten gunste van de Algemene Reserve Grondbedrijf) wordt de grondexploitatie afgesloten met boekwaarde 0.

Brediuspark
De grondexploitatie Brediuspark bestaat uit twee woningbouwontwikkelingen en de herinrichting van een deel van het Brediuspark. In 2023 zijn de herinrichtingswerkzaamheden in het Brediuspark afgerond. Deze werkzaamheden leidden tot een overschrijding van het budget onder andere vanwege het honoreren van extra wensen van belanghebbenden en een onvoorziene bodemverontreiniging. Er worden momenteel geen uitgaven meer voorzien. De tijdelijke school aan de Veste (voormalig polobadterrein) is medio 2023 afgebroken. Het terrein zal in 2024 bouwrijp worden gemaakt voor vier vrije kavels waarvan de verkoop tegen de zomer van 2024 is voorzien. Start bouw vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2025 waarna de woningen rond de jaarwisseling naar 2026 kunnen worden opgeleverd. Vanwege het particulier opdrachtgeverschap zit er een spreiding in deze planning. De twee kavels aan de Burgemeester van Kempensingel zijn bestemd voor particulier opdrachtgeverschap. In november 2023 heeft de gemeenteraad besloten geen wensen en bedenkingen te hebben tegen 1) de vestiging van een hospice op deze plek en 2) een lagere grondopbrengst vanwege een maatschappelijke bestemming in plaats van woningbouwbestemming. Dit besluit is substantieel van invloed op het saldo vanwege minder opbrengsten en daarnaast hogere kosten gemoeid met de planologische procedure. Momenteel wordt een functiewijziging voorbereid waarna eventueel begin 2025 een omgevingsvergunning voor de bouw kan worden aangevraagd. Na oplevering in 2026 wordt de grondexploitatie gesloten.

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De bestedingen 2022 hebben betrekking op sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en planontwikkelingskosten. De geraamde nog te maken kosten bedragen afgerond € 0,5 miljoen (exclusief rente en index), de grootste kostenposten hebben betrekking op de inrichting van het gebied en planontwikkeling. De geraamde nog te realiseren opbrengsten bedragen afgerond € 2,5 miljoen (exclusief rente en index), deze opbrengsten ontstaan door de verkoop van gronden (wonen en maatschappelijk). Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 2K (positief). 

Harmelen
De grondexploitatie Harmelen bestaat uit meerdere gebieden waaronder de voormalige zwembadlocatie, de Fonteinschoollocatie, de voormalige Raadhuislocatie, de Mauritshof, de Triaq-locaties en de Kind&Co-locatie. Op deze locaties worden gezamenlijk 88 woningen gerealiseerd. Het is een divers programma van sociale en middeldure huur woningen tot vrije-sector koop, waaronder een CPO-project. De woningen op de Mauritshof zijn in 2020 opgeleverd waarna de gemeente het openbaar gebied woonrijp heeft gemaakt. Het Kinderdagverblijf en het beweegpark op de Triaq-locatie zijn in 2022 opgeleverd. De 17 seniorenwoningen op de Willem Alexanderlaan worden rond de zomer 2024 opgeleverd waarna de gemeente eind 2024 het openbaar gebied woonrijp maakt. De 22 appartementen op de Raadhuislocatie zijn allen verkocht aan mensen met een binding met Harmelen. Start bouw is medio mei 2024 waarna de woningen in het voorjaar 2025 worden opgeleverd. De woningcorporatie CAZAS bouwt in 2025 als laatste 25 huurwoningen op de Willem Alexanderlaan waarna de gemeente in 2026 het gebied woonrijp maakt. Hierna wordt de grondexploitatie afgesloten.

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De bestedingen 2023 hebben hoofdzakelijk betrekking op verwerving, onderzoekskosten, bouwrijp maken en planontwikkelingskosten. Er is een (verplichte) winstneming gedaan ter grootte van € 919K. De opbrengsten betreffen de verkoop van de gronden op de Willem Alexanderlaan 2-4. De geraamde nog te maken kosten bedragen circa € 1,1 miljoen (exclusief rente en index), de grootste kostenposten hebben betrekking op de inrichting van het gebied en planontwikkeling. De geraamde nog te realiseren opbrengsten bedragen circa € 2,5 miljoen (exclusief rente en index), deze opbrengsten ontstaan door de verkoop van gronden (wonen). Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 1.189K (positief). 

Pionier
De voormalige basisschool De Pionier in Zegveld (Clausstraat 22) is gesloopt en het terrein is door de gemeente bouwrijp gemaakt conform de afspraken met GroenWest (tegenwoordig CAZAS). Er zijn 24 appartementen gerealiseerd, waarvan 18 in de sociale sector. De procedure voor de omgevingsvergunning heeft geleid tot een procedure bij de Raad van State. Na de voor de gemeente positieve uitspraak van de Raad van State is het planontwikkelingsproces vervolgd. De koop-realisatieovereenkomst is in de tweede helft van 2021 gesloten, waarna is overgegaan tot uitgifte van de gronden en bouw. In 2022 en 2023 is de openbare ruimte ingericht door de gemeente. De grondexploitatie is per ultimo 2023 afgesloten.

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De voor De Pionier getroffen verliesvoorziening bedroeg per 1-1-2023 € 126K. Deze verliesvoorziening is toereikend gebleken bij afronding per 31-12-2023. Er resteerde zelfs nog een klein overschot à € 4K dat als resultaatneming ten laste van de grondexploitatie en ten gunste van de Algemene Reserve Grondbedrijf is gebracht.

Putkop Harmelen
In de zoektocht naar schuifruimte voor lokale bedrijven die groeien is als een van de locaties Putkop Harmelen naar voren gekomen. Plangebied Putkop III grenst aan het bestaande bedrijventerrein De Putkop. Er is voor gekozen om met het ontwerp het bestaande bedrijventerrein ruimtelijk af te ronden en zo ook de landschappelijke inpassing van het gehele bedrijventerrein te verbeteren. Inmiddels is er een stedenbouwkundig plan opgesteld, alsmede een inrichtingsplan en lopen er gesprekken met de grondeigenaren over aankoop van de benodigde gronden. Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn in procedure gebracht. In de planning wordt de eerste gronduitgifte voorzien in 2026 en wordt de grondexploitatie in 2029 afgesloten. 

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De bestedingen in 2023 hebben hoofdzakelijk betrekking op de planontwikkelingskosten en onderzoeken en houden verband met opstellen van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en exploitatieplan. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 8.567K (exclusief rente en index), de grootste kostenposten hebben betrekking op de verwervingen, de inrichting van het gebied en planontwikkeling. De boekwaarde (gemaakte kosten) bedraagt € 506K. Alle opbrengsten (€ 10.021K exclusief rente en index) dienen nog te worden gerealiseerd en betreffen de verkoop van bouwrijpe grond (i.c. bedrijfskavels). Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 778K positief. Dit is een verbetering van het resultaat ten opzichte van de grondexploitatie per 1-1-2023 (€ 708K) met € 70K. De resultaatsverbetering houdt verband met de aangepaste parameters (de kostenontwikkeling wordt iets gunstiger ingeschat dan in de vorige grondexploitatie). 

Burgemeester van Zwietenweg
In de zoektocht naar schuifruimte voor lokale bedrijven die groeien, is als een van de locaties de Burgemeester van Zwietenweg naar voren gekomen. De locatie Burgemeester van Zwietenweg ligt in de oksel tussen de A12, de Burgemeester van Zwietenweg en ten zuiden van de Kromwijkerdijk. Het plangebied is circa 9 ha groot, waarvan 5,7 ha uitgeefbaar.  Inmiddels is er een stedenbouwkundig plan richtinggevend vastgesteld en zijn er aanbiedingen gedaan aan de grondeigenaren in het kader van minnelijke verwerving. Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn in procedure gebracht en hierop zijn 11 zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen zullen worden beantwoord en leiden tot aanpassing van bestemmingsplan en/of exploitatieplan. Daarnaast zullen er mogelijk ambtshalve aanpassingen worden gedaan. De planning is dat de eerste gronduitgifte plaatsvindt in 2026 en dat de grondexploitatie in 2030 kan worden afgesloten.

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De bestedingen in 2023 hebben hoofdzakelijk betrekking op de planontwikkelingskosten en onderzoeken en houden verband met opstellen van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan en exploitatieplan.  De geraamde nog te maken kosten bedragen € 15.227K (exclusief rente en index), de grootste kostenposten hebben betrekking op de verwervingen, de inrichting van het gebied en planontwikkeling. De boekwaarde (gemaakte kosten) bedraagt € 474K. Alle opbrengsten (€ 15.811K exclusief rente en index) dienen nog te worden gerealiseerd en betreffen de verkoop van bouwrijpe grond (i.c. bedrijfskavels). Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 311K  negatief. Dit is een verslechtering van het resultaat ten opzichte van de grondexploitatie per 1-1-2023 (€ 269K negatief) met € 42K, waardoor de verliesvoorziening met dit bedrag (€ 42K) dient te worden verhoogd. De resultaatverslechtering houdt verband met kostenstijgingen en een aanpassing van de geraamde verwervingskosten.
Voorliggende grondexploitatie kent risico’s. Te noemen daarbij zijn de externe risico’s in verband met de netcongestie en de markt voor bedrijventerreinen (grondprijsontwikkeling). Deze risico’s kunnen zich manifesteren in hogere kosten en/of vertraging. Daarnaast zijn er nog keuzes te maken ten aanzien van de wijze waarop het bedrijventerrein wordt ontsloten op de Burgemeester van Zwietenweg. Afhankelijk van de keuzes kan het grondexploitatiesaldo afwijken van het nu geprognosticeerde resultaat. 

Kamerik Schoollocaties
De grondexploitatie Kamerik Schoollocaties is per 01-01-2021 geopend. De 20 appartementen die door Bebouw zijn gerealiseerd zijn begin 2024 opgeleverd. Het zijn de eerste woningen behorende bij deze grondexploitatie die zijn opgeleverd aan de nieuwe bewoners van de Weidse Weelde. De 37 woningen die worden gebouwd aan de Overstek verlopen volgens planning. BEMOG zal voor de 37 woningen de vergunningen aanvragen en kan daarna gaan beginnen met bouwen. Het plan geeft invulling aan de motie “Geef starterswoningen de ruimte in Kamerik!”. Voor Mijzijde 88A is eind 2023 een bestemmingsplan opgeleverd. Alle termijnen zijn inmiddels verstreken en er mag geconcludeerd worden dat dit bestemmingsplan onherroepelijk is. Eind 2024 zal het verkooptraject voor dit CPO-project opgestart worden.

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De bestedingen 2023 hebben hoofdzakelijk betrekking op de planontwikkelingskosten, in 2023 zijn er geen verkopen gerealiseerd. Er is een (verplichte) winstneming gedaan ter grootte van € 40K. De geraamde nog te maken kosten bedragen circa € 1,6 miljoen (exclusief rente en index), de grootste kostenposten hebben betrekking op de inrichting van het gebied en planontwikkeling. De geraamde nog te realiseren opbrengsten bedragen circa € 4,5 miljoen (exclusief rente en index), deze opbrengsten ontstaan door de verkoop van gronden ten behoeve van bebouwing. De enige categorie is woningbouw. Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 2.803K (positief). 

Onderstaand zijn de vastgestelde grondexploitaties 2023 gecorrigeerd met de kosten en opbrengsten 2023. De formele herziening van de grondexploitaties met aanbesteding, voor- en nadelen en eventueel nieuw beleid wordt separaat ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bedragen x € 1.000
In exploitatie genomen complex Boekwaarde 31-12-2023 Geraamde nog te maken kosten Geraamde te realiseren opbrengsten Geraamd eindresultaat (eindwaarde) Voorziening
Snel en Polanen 1.973 31.266 -36.892 -3.057
Kamerik Noord-Oost II 0 0 0 0
Brediuspark 2.014 496 -2.548 -2
Harmelen 246 1.134 -2.568 -1.189
Pionier 0 0 0 0
Putkop Harmelen 508 8.567 -10.021 -778
Burgemeester van Zwietenweg 474 15.227 -15.811 311 311
Kamerik Schoollocaties 161 1.627 -4.552 -2.803
Totaal 5.376 58.317 -72.392 -7.517 311
(-) = positief en (+) is negatief bij EW