Uitgaven

5,57%
€ 10.601
x €1.000
5,57% Complete

Inkomsten

1,62%
€ -3.201
x €1.000
1,62% Complete

Saldo

99,73%
€ 7.400
x €1.000

Voortgang inspanningen

Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

Uitgaven

5,57%
€ 10.601
x €1.000
5,57% Complete

Inkomsten

1,62%
€ -3.201
x €1.000
1,62% Complete

Saldo

99,73%
€ 7.400
x €1.000

Voortgang inspanningen

Portefeuillehouder Thema
Jelmer Vierstra Cultuur, Binnenstad, Energietransitie en gaswinning, Duurzaamheid, Economische zaken (detailhandel, binnenstad)
Arjan Noorthoek Economische zaken (schuifruimte/herstructurering bedrijventerreinen)
Jacques Rozendaal Coördinerend wethouder Economische zaken
Roy Luca Milieu, Bodem, Natuur- en milieueducatie, Monumenten en archeologie
Mariëtte Pennarts-Pouw Toerisme en recreatie
Victor Molkenboer Citymarketing en evenementen

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Programma 4 omvat drie opgaven uit het bestuursakkoord:

- Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme

- Sterke Economie

- Een duurzame toekomst (Energietransitie).

 

Taakvelden binnen het programma zijn:

Taakveld Omschrijving
2.1 Verkeer en vervoer Advies en instemmingsbesluit kabel- en leidingenbeheer
3.1 Economische ontwikkeling Algemeen beleid ter versterking van ondernemersklimaat en arbeidsmarkt, en uitvoering van het Economisch Actieplan
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (Dienstverlening ondernemers) Op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - accountmanagement; - financiële steunregelingen voor bedrijven in samenwerking Ferm Werk; - regelen straathandel, markten incl. Koeiemart; - uitvoering BIZ-en (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven.
3.4 Economische promotie Koeiemart
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 Musea Materieel en immaterieel erfgoed onderzoeken, verzamelen, conserveren en tentoonstellen. Musea staan open voor publiek (toegankelijk en inclusief) participeren, delen kennis, educatie: Stadsmuseum Woerden
5.6 Media - Zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek en artotheek - Professionalisering en versterking lokale journalistiek: RPL
5.7 Openbaar groen en (openlucht-) recreatie Openbaar groen, natuur en recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Algemene voorzieningen gericht op participatie - Kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen
7.4 Milieubeheer, energietransitie Taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen

Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Cultuur

Door deze opgave te verbinden met de maatschappelijke agenda heeft Woerden een integrale visie op cultuurbeleid in relatie tot andere domeinen. Het cultuurmanifest valt nu onder die paraplu. Hierdoor zijn kansen benut om via de nieuwe specifieke uitkering Welzijn Sport en Cultuur activiteiten te borgen, waarvoor de tijdelijke financiering zou stoppen na 2023 en hebben we daarnaast op een enkel onderdeel de culturele organisaties wat kunnen versterken om de verbinding met andere domeinen ook te kunnen uitvoeren.

Cultureel erfgoed

In deze tijd van snelle veranderingen is het koesteren en accentueren van de identiteit belangrijk voor een waardevaste toekomst. De sterk verouderde archeologische verwachtingen- en waardenkaart is geactualiseerd om adequaat te kunnen reageren op plannen en in de aanloop naar de uitvoering van de Omgevingswet. In de Agenda Erfgoed 2024-2030 is aangegeven waar aan gewerkt wordt en wie onze partners zijn.

Recreatie en Toerisme

Agenda Toerisme & Recreatie 2023-2028

In december 2023 is deze agenda door de gemeenteraad vastgesteld als nieuw beleids- en uitvoeringskader voor de komende jaren.

Woerden Marketing

Woerden Marketing zet zich in om Woerden te promoten als aantrekkelijke, duurzame bestemming voor bezoekers en bewoner, waarbij ook het Kaaspakhuis nu ook volledig onder de regie van Woerden Marketing is gekomen.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Met ingang van 1 januari 2023 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden ingegaan. De taken zijn per 1 januari 2023 overgenomen door Staatsbosbeheer. Dit jaar heeft in teken gestaan van het inregelen van de nieuwe uitvoeringsorganisatie Staatsbosbeheer in haar nieuwe tak en rol (zie ook hoofdstuk verbonden partijen).

Woerden 650 jaar stadsrechten

De activiteiten voor feestjaar Woerden650 zijn dit jaar helemaal afgerond, met o.a. gedegen financiële en inhoudelijke eindverantwoording en opheffing van de Stichting Woerden650.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Cultuur

Partners cultuur en sociaal domein werkten vanuit gemeenschappelijke drijfveren en doelen; Ze wisten elkaar beter te vinden en werkten beter samen. Zo heeft cultuur naast een levendige (binnen)stad, ook zichtbaar en tastbaar preventief beleid versterkt zoals een kansrijke start voor jeugd. Ook heeft het bijgedragen aan positieve (mentale) gezondheid en weerbaarheid van onze inwoners.

Cultureel erfgoed

 • De Agenda Erfgoed 2023-2030 is vastgesteld
 • De erfgoedverordening is aangepast aan de eisen van de Omgevingswet
 • De cultuurhistorische beschrijving van polders zijn vastgesteld als uitwerking van en aanvulling op de Cultuurhistorische Waardenkaart
 • De Romeinse helm is volledig eigendom geworden
 • Er is een managementplan opgesteld voor het Castellum Laurium
 • De werkgroep Romeinen in Woerden is actief
 • Kleine landschapselementen zijn toegevoegd
  • Via advisering, vergunningen en subsidies is gewerkt aan behoud van monumentale waarden
 • Bij Kamerik is een VR paal geplaatst waarmee de slag bij de Kruipin te zien is. 

Recreatie & Toerisme

Agenda Recreatie & Toerisme 2023-2028

De raad heeft in 2023 unaniem ingestemd met de Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028, waarin het beleid is herijkt. Het beleid kent een integrale opzet vanuit een brede welvaartsbenadering. Dit betekent naast economische impact aandacht voor ecologische en sociale impact van recreatie en toerisme. Hiermee dragen we met recreatie en toerisme ook gericht bij aan positieve gezondheid, het beter beleefbaar maken van de landbouw en bezoek als drager voor cultureel erfgoed. De prioritaire beleidsthema’s zijn: recreatie voor iedereen, duurzame waterrecreatie, beleefbaar erfgoed, beleefbaar boerenleven, variatie in verblijfsconcepten en duurzaam zakelijk toerisme. De eerste projecten zijn in uitvoering genomen.

Citymarketing

Stichting Woerden Marketing heeft in 2023 tientallen citymarketing- en informatietaken (VVV) uitgevoerd. Het jaar 2023 was het eerste uitvoeringsjaar waarin Woerden Marketing het Kaaspakhuis heeft geëxploiteerd. Woerden Marketing heeft een nieuwe strategie opgesteld die past bij de Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028. De kern is dat de stichting zich verder ontwikkelt van louter promotieorganisatie naar integrale organisatie van Woerden als aantrekkelijke, duurzame bestemming voor bezoekers en bewoners. Woerden Marketing is in 2023 als voorzitter gekozen van de nieuwe regionale marketingcoöperatie in de provincie Utrecht.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.1 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid  en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).

4.2 Meer ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven.

4.3 In elke wijk of dorp zijn basisvoorzieningen op loop- of fietsafstand, is ruimte voor ontmoeting en zijn er woningen voor elke levensfase. Ook is het er leefbaar en veilig (programma 1 in de lead).

4.4 Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.

4.5 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid  en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 Iedereen kan cultuur bezoeken en eraan deelnemen

Terug naar navigatie - 4.1.1 Iedereen kan cultuur bezoeken en eraan deelnemen

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Een van de voorwaarden om tot realistische uitvoeringsovereenkomsten te komen met de 5 professionele culturele instellingen  was het borgen van activiteiten waarvan de tijdelijke financiering afliep na 2023. Dat is gelukt met het integrale uitvoeringsprogramma Maatschappelijke agenda 2023-2027, vastgesteld in oktober 2023 en in de begroting verwerkt in november 2023. Hiermee is er een betere verbinding van cultuur met sociaal Domein partners in gang gezet om ook die mensen te bereiken die minder vanzelfsprekend deelnemen aan cultuur. In 2024 gaan we dit nader concretiseren in uitvoeringsovereenkomsten.

Inspanningen

4.3.1 Betere verbinding bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen en laagdrempelige toegang.

Terug naar navigatie - 4.3.1 Betere verbinding bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen en laagdrempelige toegang.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er heeft geen nulmeting plaatsgevonden omdat prioriteit is gegeven aan het opstellen van een integrale strategie en uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027. Hierin is voor de bibliotheek ingezet op borging van activiteiten waarvan tijdelijke financiering afliep, een betere verbinding met het sociaal domein en versterking van de bibliotheekorganisatie om bij te kunnen dragen aan de doelstellingen voor de sociale basis en de doelstellingen van het taalhuis met het oog op de doelstellingen basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden). Tot slot is hierin de bibliotheek opgenomen vanuit hun taken als Informatiepunt Digitale Overheid.

Inspanningen

4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Terug naar navigatie - 4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Terug naar navigatie - 4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave: Sterke economie

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

4.6 Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.

 • Voortgang uitvoering Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen 2030.
 • Voortgang revitaliseringstrajecten samen met betrokken ondernemers(verenigingen) Kamerik, Zegveld en Barwoutswaarder Woerden  i.s.m. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (hierna OMU).
 • Aanpak netcongestie en verduurzaming bedrijventerreinen. 

4.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).

 • Overeenkomst Technohub
 • Regio Woerden on Stage
 • Versterking netwerk en ecoysyteem arbeidsmarkt- onderwijs
 • Nieuwe initiatieven: versterking techniekonderwijs (mini Beroepentuin);  doorlopende leerlijnen.  

4.8 Vitale en toekomstbestendige binnenstad.

 • Van beleidskader naar gebiedsprogramma. Het bestuursakkoord 2022-2026 heeft geleid tot een aantal nieuwe inzichten, ook voor de binnenstad. Keuze is gemaakt voor het opstellen van een gebiedsprogramma binnenstad 2024-2050. Het gebiedsprogramma komt mede voort uit de omgevingswet en daarop geschreven omgevingsvisie.

 • Van vitale binnenstad naar centrummanagement organisatie. Startnotitie 2023 in college.

4.9 Transitie Landelijk gebied

 • Raad geïnformeerd over de aanpak van de Plattelandsagenda / Uitgangspuntennotitie Landelijk gebied

4.10 Vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen waarin inwoners in elke levensfase prettig kunnen wonen en leven (programma 1 in de lead). 

 • Voortgang uitvoering Economisch Actieplan met acties t.a.v. winkelcentra, (commerciële en maatschappelijke) voorzieningen behouden ten behoeve van de leefbaarheid en vitaliteit.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

4.6 Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.
Uitvoering Economisch Actieplan 2022-2026 en Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen 2030 in samenwerking met provincie, OMU, U10 en Utrecht-West gemeenten. Tevens samen met Ondernemend Woerden.
Revitaliseringstrajecten samen met betrokken ondernemers(verenigingen) Kamerik, Zegveld en Barwoutswaarder Woerden  i.s.m. OMU.
Aanpak netcongestie en verduurzaming bedrijventerreinen.

4.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).
Samenwerking met partners: provincie, U10 samenwerking (Utrecht Talent Alliantie), Technohub, Regio Woerden on Stage.

4.8 Vitale en toekomstbestendige binnenstad.
De gemeente Woerden heeft zich ingeschreven op een Provinciaal Programma Vitale Binnenstad 2030. Onder begeleiding van Ik Onderneem! B.V. is hier invulling aan gegeven en heeft Ik Onderneem! B.V. hier een eindrapport over opgeleverd. In dit eindrapport kwam naar voren dat de samenwerking tussen diverse partijen als zeer positief is ervaren en iedereen deze samenwerking wil voortzetten in de vorm van een projectorganisatie. Hier is een startnotitie voor opgesteld.
Samenwerkingen:
•    de gemeente Woerden  •    BIZ Stadshart Woerden  •    Koninklijke horeca Nederland, afd. Woerden, Oudewater en Montfoort  •    de Vestingraad  •    de Vereniging Vastgoed Binnenstad  •    Cultuur Platform Woerden

4.9 Transitie Landelijk gebied
De gemeenteraad is met informatieve sessie in mei 2023 bijgepraat over ontwikkelingen Landelijk gebied. Er is een raadsinformatiebrief opgesteld over de visie en aanpak voor de plattelandsagenda. 
In 2023 is start gemaakt met de aanpak van het Landelijk gebied op deelgebiedsniveau. Met de overheidspartijen in deelgebied Utrechtse Waarden (Reijerscop / Woerden) is in december 2023 een intentieverklaring voor de samenwerking in dit gebied ondertekend. In het deelgebied Veenweide de Meije zijn de eerste (ambtelijk) verkennende gesprekken gestart tussen provincie, HDSR en gemeente.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.6 Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.

4.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).

4.8 Vitale en toekomstbestendige binnenstad.

4.9 Transitie Landelijk gebied.

4.10 Vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen waarin inwoners in elke levensfase prettig kunnen wonen en leven (programma 1 in de lead).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Terug naar navigatie - 4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Niet in 2023 gereed (zoals in collegewerkprogramma), heeft wat vertraging vanwege capaciteitsprioritering.

Wordt opgepakt opnieuw vervolg in 2024 met projectleider R&B en afstemming over RO/ projectleiding herstructureringsplan. Verwachting: komt goed in 2024 en nog in lijn planning Economisch Actieplan.

Inspanningen

4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Terug naar navigatie - 4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Herstructureringsplan Barwoutswaarder: project 'ligt stil' vanwege capaciteitsprioritering. Staat nummer 2 op prioriteringslijst. Van belang dat dit project spoedig voortgang krijgt met een projectteam (inclusief deelname RO) in 2024. 

Komt goed als in 2024 vervolg/ start gemaakt kan worden.

Inspanningen

4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Terug naar navigatie - 4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - 4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Terug naar navigatie - 4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Goede afspraken zijn gemaakt met partners en overeenkomst gesloten met TechnoHUB. Dit om de doelstelling te behalen.

Inspanningen

4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Terug naar navigatie - 4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het opstellen van een Plattelandsagenda is een meerjarig traject. Dit wordt in 2024 afgerond. 

Inspanningen

Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Warmte:

64 inwoners zijn geholpen door energiecoaches en/of de fix brigade. 50 Inwoners met een laag inkomen en een eigen huis hebben gratis spouwmuur- of vloerisolatie gekregen.

Duurzame energie: 
Er is een vergunningaanvraag binnengekomen voor een zonneveld in Barwoutswaarder. Deze wordt in maart 2024 in de raad besproken ter besluitvorming. Voor nieuwe aanvragen wordt een tijdelijk (sectoraal) toetsingskader opgesteld, dat wordt voorgelegd aan de raad in 2024.

De hoeveelheid middelgrote energieopwek, voornamelijk bestaande uit zon op grote daken en kleine windmolens op boerenerven, is in 2023 verder toegenomen.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Warmte:

In 2023 is het ecologisch onderzoek uitgevoerd op basis waarvan inwoners en ondernemers de ruimte krijgen om spouwmuren en daken te isoleren en overige werkzaamheden uit te voeren, zonder zelf per gebouw uitgebreid vooronderzoek te hoeven doen naar de gevolgen voor vleermuizen, mussen en gierzwaluwen.

Inwoners zijn geïnformeerd over hun mogelijkheden om te verduurzamen, onder andere via website, energieloket JouwHuisSlimmer  en het monumentencafé.
De uitvoering van het isolatieprogramma is voorbereid, zodat in 2024 de uitvoering kan starten op basis van de subsidie vanuit de Landelijke Aanpak Isolatie.
Er is een begin gemaakt met het werken conform het convenant duurzame nieuwbouw en het verkennen van het collectief gebruiken van bodemenergie in het ontwikkelingsgebied Poort van Woerden.

Duurzame energie: 
In het kader van het participatieproces voor windturbines in Reijerscop is gestart met het Gebiedsproces. Daarbij zijn omwonenden en andere inwoners van Woerden geïnformeerd en is om hun inbreng gevraagd. Er is een bewonersavond gehouden over ‘Overlast beperken en gezondheid’. Daarbij zijn diverse experts uitgenodigd. Ook is op de website Denkmee.woerden.nl een webpagina ingericht voor transparante communicatie met de inwoners van Woerden. Bovendien zijn er diverse gebied specifieke onderzoeken uitgevoerd.
In samenwerking met Rijkswaterstaat, buurgemeenten en provincie zijn we gestart met de verkenning van een zonnelint langs de snelweg A12.
Bij Zegveld hebben we voortgang geboekt met de voorbereidingen voor het pilotproject Veenboeren in Beweging, waarmee we de effecten van zonnevelden in veenweidegebied willen onderzoeken.
We hebben een informatiebijeenkomst gehouden voor ondernemers over netcongestie, energiehubs en zon op dak. Daarnaast is er op twee bedrijventerrein gestart met het uitvoeren van QuickScans door een externe partij. Deze geven ondernemers met grote daken inzicht in financiële en technische haalbaarheid van zonnepanelen op hun dak.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.11 Inwoners en ondernemers staan in hun kracht en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. Als gemeente focussen we op het helpen van inwoners met een kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 is daarbij uitgangspunt.

4.12 In Woerden wekken we in 2030 118-138 GWh duurzame energie op. Grootschalig wordt 50% opgewekt met zonne-energie en 50% met windenergie (totaal 76-88 GWh). Van deze energie die opgewekt wordt, is 50% lokaal eigendom. Middelgroot (grote daken en kleine windmolens) leveren in 2030  42-50 GWh.

4.13 Er worden geen olie- en gasboringen uitgevoerd onder Molenvliet. Hiermee wordt de veiligheid van de Woerdense woningen gegarandeerd.

4.14 Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.

Terug naar navigatie - 4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Dit gebeurt wel en ook doorlopend, maar de ambities hierop liggen hoger. En daarvoor is voldoende capaciteit een aandachtspunt.

Inspanningen

4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Terug naar navigatie - 4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Terug naar navigatie - 4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.

Terug naar navigatie - 4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Terug naar navigatie - 4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Terug naar navigatie - 4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Dit is binnen de huidige ambtelijke capaciteit beperkt mogelijk.

Inspanningen

4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Terug naar navigatie - 4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.

Terug naar navigatie - 4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Voorstel wordt in januari 2024 door college vastgesteld. 

Inspanningen

4.14.2 Uitvoering voorstel.

Terug naar navigatie - 4.14.2 Uitvoering voorstel.

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024-2026.

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Verschil
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 343 351 -8
3.1 Economische ontwikkeling 391 476 -85
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 598 425 172
3.4 Economische promotie 164 180 -17
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 83 247 -164
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.699 1.678 21
5.4 Musea 238 259 -21
5.5 Cultureel erfgoed 29 29 0
5.6 Media 1.259 1.303 -43
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 789 849 -60
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 140 113 26
7.4 Milieubeheer 4.010 3.688 322
Totaal Lasten 9.741 9.598 143
Baten
0.5 Treasury 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -94 -148 54
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -305 -273 -32
3.4 Economische promotie -33 -24 -9
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -27 -230 203
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -212 -235 23
5.6 Media -299 -290 -8
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 -9 9
7.4 Milieubeheer -1.210 -1.452 242
Totaal Baten -2.180 -2.662 482
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 2.143 1.003 1.141
Totaal Stortingen 2.143 1.003 1.141
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -1.680 -539 -1.141
Totaal Onttrekkingen -1.680 -539 -1.141

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
3.1 Van de personele inzet kon minder worden doorbelast aan projecten dan begroot. Deze kosten worden nu verdeeld over de verschillende taakvelden in de begroting. -81 nadeel
3.3 De gemeente voert de administratie voor verschillende bedrijven investeringszones (BIZ). De gemeente ontvangt de bijdragen van de verschillende BIZ's en keert deze weer als subsidie uit. Er is nu minder uitgekeerd aan de BIZ's. Voor de gemeente heeft dit in feite geen effect. (zie batenzijde) 51 voordeel
3.3 Herstructureringsprogramma bedrijventerrein: Herstructurering Barwoutswaarder heeft nagenoeg stil gelegen in verband met de keuze van de brug en de verdere uitwerking daarvan. Voorgesteld wordt om het budget van € 117K via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2024. 117 voordeel
4.3 Stichting Gebouwenbeheer Woerden is ontbonden. Het deel van het vastgoed van de gemeente (Kindcentrum Kallameer en Brede school Schilderskwartier) is overgegaan naar de gemeente. De begrote en werkelijke lasten voor deze locaties vinden plaats onder programma 4 (begroot € 78K, werkelijk € 246K saldo -167K negatief) en programma 5 (begroot € 516K, werkelijk € 441K, saldo € 76K positief). Ook de begrote en werkelijke baten zijn verdeeld over programma 4 (begroot € 0, werkelijk € 207K, saldo € 206K positef) en programma 5 (begroot € 19K, werkelijk € 201K, saldo € 183K positef). In totaal een negatief saldo lasten van € -92K en een positef saldo baten van € 389K. In 2024 zijn deze budgetten samengevoegd in programma 5. Een bedrag van € 201K van de baten in programma 5 is een eenmalige bijdrage voor het groot onderhoud en de inventaris na opheffen van de SGBW. Voorgesteld wordt om het bedrag te storten in de voorziening voor groot onderhoud gebouwen. -167 nadeel
5.7 Van de personele inzet kon minder worden doorbelast aan projecten dan begroot. Deze kosten worden nu verdeeld over de verschillende taakvelden in de begroting. -67 nadeel
5.7 Bij de Cattenbroeckerplas is groot onderhoud gepleegd en een extra toiletunit gerealiseerd. -28 nadeel
5.7 In verband met een afwijkende indexatie van de begroting van het recreatieschap en van de gemeente is hiervoor minder subsidie uitgegeven, het budget is niet afgeraamd in verband met het eerste jaar van samenwerking met Staatsbosbeheer. Voor Kukeleboe was de subsidie al beschikt, waardoor het geraamde hogere bedrag niet nodig was. 38 voordeel
7.4 Van de personele inzet kon minder worden doorbelast aan projecten dan begroot. Deze kosten worden nu verdeeld over de verschillende taakvelden in de begroting. -60 nadeel
7.4 De eindafrekening van de ODRU viel lager uit door ongebruikte contracturen, door uitstel van de omgevingswet zijn uren hiervoor niet gebruikt. -28 nadeel
7.4 De uren van de ODRU die we intern doorberekenen aan de projecten staan als inkomsten begroot onder de baten, maar worden als correctie op de lasten geboekt (wat correct is). Dat leidt hierdoor tot een voordeel. 269 voordeel
7.4 Voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord en eigen uitvoeringsprogramma's (zoals CO2 Neutraal) is € 1.883K beschikbaar, waarvan € 889K wordt gedekt uit de de rijksbijdrage SPUK CDOKE. Door capaciteitstekort heeft gedeeltelijke uitvoering plaats kunnen vinden van de programma's. 532 voordeel
7.4 Een aantal activiteiten die uit het Noodfonds bekostigd zouden worden bleken ook subsidiabel uit de SPUK Energiearmoede. Bij de najaarsrapportage 2023 is daardoor achteraf teveel lasten-budget overgeheveld naar 2024. De lasten zijn volledig subsidiabel, dus dit is budgetneutraal. -226 nadeel
7.4 In het kader van het soortenmanagementplan (SMP) is onderzoek verricht naar gebouw-bewonende diersoorten en zijn vleermuiskasten geplaatst. Deze kosten worden gedeeltelijk gedekt uit een subsidie van de provincie Utrecht en een bijdrage van CAZAS Wonen. -180 nadeel
7.4 De activiteiten die uit het Noodfonds bekostigd zouden worden konden ook gedekt worden uit de SPUK Energiearmoede, daarom is hier sprake van een onderschrijding. De verwachting is wel dat in 2024 dit restant budget benodigd is voor aanvullende maatregelen. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget van € 50K via resultaatbestemming aan de begroting van 2024 toe te voegen. 50 voordeel
7.4 Voor het Onderzoek Schone lucht is € 32K aan budget naar 2024 overgeheveld, in de veronderstelling dat activiteiten pas in 2024 plaats zouden vinden. Een groot gedeelte van de werkzaamheden heeft echter toch in 2023 plaats gevonden. -34 nadeel
Diversen -43 nadeel
Totaal mutaties lasten 143 voordeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
2.1 Er zijn meer leges ontvangen voor instemmingsbesluiten voor de aanleg van kabels en leidingen. 54 voordeel
3.3 De gemeente voert de administratie voor verschillende bedrijven investeringszones (BIZ). Er is daarvan minder ontvangen. Ontvangsten worden overigens weer als subsidie aan de BIZ uitgekeerd. Voor de gemeente heeft dit in feite geen effect. Daarnaast is minder ontvangen uit de weekmarkten (zie lastenzijde) -32 nadeel
4.3 Stichting Gebouwenbeheer Woerden is ontbonden. Het deel van het vastgoed van de gemeente (Kindcentrum Kallameer en Brede school Schilderskwartier) is overgegaan naar de gemeente. De begrote en werkelijke lasten voor deze locaties vinden plaats onder programma 4 (begroot € 78K, werkelijk € 246K saldo € -168K negatief) en programma 5 (begroot € 516K, werkelijk € 441K, saldo € 76K positief). Ook de begrote en werkelijke baten zijn verdeeld over programma 4 (begroot € 0, werkelijk € 207K, saldo € 207K positef) en programma 5 (begroot € 19K, werkelijk € 201K, saldo € 183K positef). In totaal een negatief saldo lasten van € -92K en een positef saldo baten van € 389K. In 2024 zijn deze budgetten samengevoegd in programma 5. Een bedrag van € 201K van de baten in programma 5 is een eenmalige bijdrage voor het groot onderhoud en de inventaris na opheffen van de SGBW. Voorgesteld wordt om het bedrag te storten in de voorziening voor groot onderhoud gebouwen. 207 voordeel
7.4 De uren van de ODRU die we intern doorberekenen aan de projecten staan als inkomsten begroot, maar worden als correctie op de lasten geboekt (wat correct is). -215 nadeel
7.4 Vergoeding en subsidie Groen doet goed. 31 voordeel
7.4 De doorbelasting voor de uitvoering van de energietransitie voor 1/6 deel aan Oudewater is niet opgenomen in de begroting. 44 voordeel
7.4 Aan aantal activiteiten die uit het Noodfonds bekostigd zouden worden bleken ook subsidiabel uit de SPUK Energiearmoede. Bij de najaarsrapportage 2023 is daardoor achteraf teveel inkomsten-budget overgeheveld naar 2024. 225 voordeel
7.4 Er zijn 68 (van de 100) vouchers isolatiemaatregelen uitgereikt. Van de provincie wordt hiervoor in totaal € 124K aan subsidie ontvangen, voor 68 vouchers is dat € 84K (dat is iets meer dan begroot), de rest volgt in 2024. 20 voordeel
7.4 Dit betreft de subsidie van de provincie Utrecht en de bijdrage van CAZAS Wonen voor de uitvoering van het SMP (Soorten Managementplan). 117 voordeel
Diversen 31 voordeel
Totaal mutaties baten 482 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 625 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Lagere storting reserve budgetoverhevelingen 1.141 voordeel
0.10 Lagere ontrekking reserve budgetoverhevelingen -1.141 nadeel
Totaal mutaties reserves 0