Uitgaven

5,11%
€ 9.735
x €1.000
5,11% Complete

Inkomsten

0,5%
€ -990
x €1.000
0,5% Complete

Saldo

117,86%
€ 8.745
x €1.000

Voortgang inspanningen

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Uitgaven

5,11%
€ 9.735
x €1.000
5,11% Complete

Inkomsten

0,5%
€ -990
x €1.000
0,5% Complete

Saldo

117,86%
€ 8.745
x €1.000

Voortgang inspanningen

Portefeuillehouder Thema
Victor Molkenboer Bestuurlijke zaken, Burgerzaken, Juridische zaken, Openbare orde en veiligheid, Handhaving en toezicht, Communicatie, Citymarketing, Iedereen doet mee, Dierenwelzijn.
Mariëtte Pennarts-Pouw Inwonersparticipatie en gebiedsgericht werken, Bedrijfsvoering (ICT, P&O, Archief), Samenwerking Woerden-Oudewater
Arjan Noorthoek Vergunningverlening en handhaving
Jelmer Vierstra Horeca
Roy Luca Regionale samenwerking

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Programma 1 omvat twee opgaven uit het bestuursakkoord:

- Vitale wijken, dorpen en het buitengebied

- Fitte gemeentelijke organisatie

 

Taakvelden binnen programma 1 zijn:

Taakveld Omschrijving
0.1 Bestuur Facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.) - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d) - de ondersteuning van de raad, griffie - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
0.2 Burgerzaken Producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen - bevolkingsregister - straatnaamgeving en kadastrale informatie - burgerschap - verkiezingen, referenda - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen
1.2 Openbare orde en veiligheid Taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit - bureau Halt - preventie van criminaliteit - opstellen en handhaven APV - leges drank & horeca - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven - veilige woon- en leefomgeving - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak) - tegengaan van radicalisering - huiselijk geweld - Persoonsgerichte Aanpak (PGA) - nazorg ex-gedetineerden
5.4 Musea Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: gemeentelijk archief en RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
In 2023 is het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026  (IVP) opgeleverd. Dit document vormt de basis voor de inzet die we de komende jaren met onze veiligheidspartners plegen om de veiligheid in Woerden te vergroten. Dat doen we op vier verschillende thema's; cybercrime en digitale veiligheid, zorg en veiligheid en de buurtaanpak in het Schilderskwartier.  Hiermee ligt een duidelijke nieuwe veiligheidsstrategie die richting geeft aan het verbeteren van de veiligheid in Woerden. Later in 2024 volgt vanuit team Openbare Orde en Veiligheid een overzicht van de voortgang van de doelstellingen in het IVP. 

Vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid 2023-2026
In 2023 is een geactualiseerd VTH-beleid vastgesteld. Dit beleid is aangepast naar de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de huidige ambities. Het beleid geeft een uitvoeringsstrategie voor vergunningen, toezicht en handhaving. Met een omgevings- en risicoanalyse zorgen we dat de inzet plaatsvindt daar waar de grootste risico's zijn. Het VTH-beleid is afgestemd op het IVP omdat vergunningen, toezicht en handhaving ingezet kan worden als instrument voor de doelen uit het IVP. 

Burgerzaken: beweging naar online
In 2023 heeft een onderzoek naar gebruik van e-diensten plaatsgevonden. Er is een strategisch adviseur online aangenomen ter versterking van de online dienstverlening. Ondanks dat de inwoners onze e-diensten Burgerzaken steeds beter weten te vinden en gebruiken zullen de aantal bezoeken aan Burgerzaken balie de komende 5 jaar verdrievoudigen door de extra aanvragen reisdocumenten als gevolg van de paspoortpiek.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Deze wetgeving is van invloed op vergunningen, principeverzoeken, toezicht en handhaving maar ook op de dienstverlening aan het loket. Zie programma 6 voor een verdere toelichting over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. 

 

Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Wijken en dorpen
Inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers betrekken we bij en hebben invloed op wat de gemeente in hun wijk of dorp doet. Daarnaast worden zichtbare resultaten geboekt in wijken en dorpen. 

Faciliteren initiatieven
Initiatiefnemers die zich bezighouden met het versterken van wijk of dorp zijn gefaciliteerd waardoor hun initiatieven kansrijker zijn om te realiseren. 

Inclusie
Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar.

Vereenvoudigen vergunning en principeverzoek
Het proces van de behandeling van vergunningen en principeverzoeken is duidelijk en 'lean'. Voor initiatiefnemers is helder op welke wijze initiatieven door middel van een vergunning of principeverzoek mogelijk gemaakt kunnen worden. 

Aanpak op dienstverlening
De start van een aanpak op dienstverlening draagt bij aan een herkenbare en samenlevingsgerichte aanpak. 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Wijken en dorpen
In 2023 is in de wijken en dorpen verbinding geweest met individuele inwoners op het gebied van participatie en initiatieven. Daarnaast zijn georganiseerde bewonersverbanden (de wijk- en dorpsplatforms) gefacilieerd door de wijk/dorpsambtenaar. 

Faciliteren initiatieven
Initiatieven die zijn binnengekomen zijn behandeld en begeleidt waar nodig. Initiatiefnemers zijn in contact gebracht met andere partijen, zijn geïnformeerd over belangrijke informatie voor hun initiatief en/of hebben subsidie gekregen om hun initiatief uit te voeren. 

Inclusie
Vanuit een aantal domeinen/ teams is input en toelichting gevraagd over inclusie, en dan met name wat er over een bepaald vakgebied is geschreven in de lokale inclusie agenda. 
Er is een voorbereiding gemaakt met inclusie als facetbeleid waarbij de lokale inclusieagenda als anker fungeert en factsheets per domein / team een verdiepingsslag geven. 

Vereenvoudigen vergunning en principeverzoek
In 2023 zijn de procedures rondom vergunningen en principeverzoek  ter voorbereiding op de Omgevingswet beschreven en 'lean' gemaakt. Daarnaast is de communicatie op de website aangepast en is voor initiatiefnemers een stappenplan  voor het indienen van een vergunningaanvraag en principeverzoek ontwikkeld en op de website geplaatst. 

Aanpak op dienstverlening
In 2023 is er een start gemaakt met de ontwikkeling van de visie op dienstverlening. De hiervoor gestarte projectleider gaat het komende jaar aan de slag met een beeldvorming en het vaststellen van de visie op dienstverlening. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.1 Inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers betrekken we meer bij en hebben invloed op wat de gemeente in hun wijk of dorp doet.

1.2 In elke wijk of dorp zijn basisvoorzieningen op loop- of fietsafstand, is ruimte voor ontmoeting en zijn er woningen voor elke levensfase. Ook is het er leefbaar en veilig.

1.3 Initiatiefnemers die zich bezighouden met het versterken van wijk of dorp zijn beter gefaciliteerd waardoor hun initiatieven kansrijker zijn om te realiseren. 

1.4 Er worden zichtbare resultaten geboekt in de wijken en dorpen.

1.5 Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.2. in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.

Terug naar navigatie - 1.1.2. in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is de focus gericht geweest op operationele inzet voor de wijken en dorpen en het strategische vraagstuk van Gebiedsgericht Werken. In het strategische vraagstuk van Gebiedsgericht Werken zijn ook de organisatorische dilemma's onderwerp van gesprek, bijvoorbeeld: hoe kunnen we processen zo structureren dat wijk- en dorpsplatforms voor alle domeinen en teams een belangrijke factor zijn. 
Daarnaast is er in 2023 bij het Gebiedsgericht Werken sprake geweest van ondercapaciteit. Eind december 2023 was de capaciteit nog niet helemaal op orde, we gaan er van uit in 2024 die laatste stap te maken zodat voluit, maar ook gefundeerd, kan worden ingezet op de inspanningen bij de gestelde doelen. 

Inspanningen

1.1.3. De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Terug naar navigatie - 1.1.3. De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.

Terug naar navigatie - 1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is binnen het Gebiedsgericht Werken de informatie in kaart gebracht die nodig is om initiatieven via een loket op een heldere wijze binnen te laten komen. De uitwerking van deze informatie is, vanwege de ondercapaciteit bij Gebiedsgericht Werken, vertraagd.

Inspanningen

1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Terug naar navigatie - 1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

Ondergebracht in andere programma's.

Inspanningen

1.5.1 Inclusie is zichtbaar in college- en raadsvoorstellen.

Terug naar navigatie - 1.5.1 Inclusie is zichtbaar in college- en raadsvoorstellen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het onderwerp inclusie is tijdelijk ondergebracht bij Gebiedsgericht Werken. De inspanningen op dit onderwerp zijn vertraagd en worden in 2024 afgerond. 

Inspanningen

1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.

Terug naar navigatie - 1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inclusie is tijdelijk ondergebracht bij Gebiedsgericht Werken. Inspanningen op dit onderwerp worden in 2024 afgerond. 

Inspanningen

1.5.3 In de domeinen/teams is inclusie een vast onderwerp van gesprek in de verschillende sociale en fysieke opgaven.

Terug naar navigatie - 1.5.3 In de domeinen/teams is inclusie een vast onderwerp van gesprek in de verschillende sociale en fysieke opgaven.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In veel opgaven is inclusie vast onderwerp van gesprek. In 2024 zal er een kwaliteitsslag gemaakt worden waardoor het onderwerp op een vaste wijze geborgd wordt. 

Inspanningen

Opgave: Fitte gemeentelijke organisatie

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Communicatie
We hebben een deel van de schriftelijke communicatie van de gemeente begrijpelijker gemaakt. Ook zijn de schrijfvaardigheden van een deel van de ambtenaren verbeterd. Begrijpelijke communicatie draagt bij aan het vergroten van het vertrouwen van de samenleving in het functioneren van de gemeente.

Samenwerking
De inspanningen die in 2023 zijn verricht dragen bij aan een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken.

Organisatieontwikkeling

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Communicatie
We toetsen altijd of de teksten op de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en de berichten op sociale media op B1-niveau zijn. We hebben de gemeentelijke schrijfwijzer vernieuwd, 50 ambtenaren getraind om begrijpelijke brieven en andere teksten te schrijven en 30 van de meest verstuurde brieven en e-mails herschreven. Hierdoor zijn ze makkelijker leesbaar.

Samenwerking
In 2023 is een start gemaakt met het evalueren van de dienstverleningsovereenkomst Oudewater – Woerden. Het externe organisatieadviesbureau &Van de Laar voert het onderzoek uit. Het plan van aanpak is eind ’23 gereedgekomen en begin ’24 door het college vastgesteld. Het eindrapport van de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst wordt eind april 2024 verwacht. 

Organisatieontwikkeling

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.6 De gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers en heeft een open houding voor maatschappelijk initiatief. 

1.7 De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente 

1.8 De samenwerking tussen de gemeenten Woerden en Oudewater biedt inwoners van Woerden het voordeel van kennisdeling en kostenefficiency.

1.9 De gemeente is gericht op haar inwoners, en het gemeentebestuur kent een open, herkenbare, daadkrachtige en op onderlinge samenwerking gerichte bestuurscultuur.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.

Terug naar navigatie - 1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De inspanningen bij 1.6.1 zijn niet allen conform planning in 2023 afgerond en schuiven door naar 2024. 

Inspanningen

1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.

Terug naar navigatie - 1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De inspanningen behorende bij dit resultaat zijn niet allemaal conform planning in 2023 afgerond. Inspanning 1.6.2.1 schuift door naar Q1 2024. 

Inspanningen

1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.

Terug naar navigatie - 1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment is er een onbalans tussen ambities, geld en beschikbare ambtelijke capaciteit. Hiertoe zijn de trajecten rondom 'Investeringen in Balans' en 'Organisatieversterking in gang gezet.

Inspanningen

1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Terug naar navigatie - 1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De eerste tranche van € 1 miljoen voor organisatieversterking is toegekend bij de Begroting 2024, en er wordt nu gewerkt aan de invulling van deze functies. Omdat de tweede tranche van € 1 miljoen nog niet beschikbaar is, zijn de grootste formatieve knelpunten nog niet allemaal opgelost.

Inspanningen

1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.

Terug naar navigatie - 1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.

Terug naar navigatie - 1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

We beschikken nog niet over de juiste gegevens om hier iets over te kunnen zeggen. Het meten van de waardering van inwoners voor de  gemeentelijke communicatie willen we namelijk combineren met het meten van de waardering van de gemeentelijke dienstverlening (1.6.1.3). Omdat de projectleider hiervoor pas in 2024 gestart is, heeft dit punt vertraging opgelopen.

Inspanningen

1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.

Terug naar navigatie - 1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

In het vierde kwartaal van 2023 is begonnen met de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst Oudewater - Woerden.  Het eindrapport van deze evaluatie volgt in het tweede kwartaal van 2024. 

Inspanningen

1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Terug naar navigatie - 1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er is een aantal initiatieven in gang gezet, bijvoorbeeld rondom Investeringen in Balans, maar we bevinden ons nog in de startfase.

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Verschil
Lasten
0.1 Bestuur 3.040 2.555 485
0.2 Burgerzaken 1.529 1.506 23
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.711 3.752 -41
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.341 1.420 -79
3.4 Economische promotie 72 115 -43
5.4 Musea 329 302 27
Totaal Lasten 10.022 9.650 372
Baten
0.1 Bestuur 0 -17 17
0.2 Burgerzaken -689 -775 86
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -11 0 -11
1.2 Openbare orde en veiligheid -113 -75 -38
3.4 Economische promotie 0 -76 76
5.4 Musea -21 -35 14
Totaal Baten -834 -978 144
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 85 85 0
Totaal Stortingen 85 85 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -12 -12 0
Totaal Onttrekkingen -12 -12 0

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
0.1 De budgetten voor representatiekosten, raadscommunicatie, vorming en opleiding en reis- en verblijfskosten zijn niet volledig gebruikt door de ondersteuning van de raad, dit tezamen geeft een aanzienlijk voordeel. Tevens lagen de accountantskosten in het aanloopjaar lager. 82 voordeel
0.1 De voorzieningen voor (toekomstige) pensioenen en wachtgelden voor (oud-)wethouders zijn hoger dan noodzakelijk en hierom onttrekken we gelden uit de voorzieningen. Dit heeft een positief effect op het jaarrekeningresultaat. Bij de pensioenen heeft dit te maken met de verhoogde rekenrente, waardoor een minder hoge voorziening noodzakelijk is. Bij wachtgelden is een minder hoge voorziening nodig omdat oud-wethouders inkomsten uit andere bronnen verwerven. Daarmee wordt het wachtgeld lager of niet meer van toepassing. 407 voordeel
1.1 Door capaciteitsgebrek is in 2023 geen aandacht besteed aan juiste ramingen voor energielasten. Onder dit taakveld is aan energielasten meer uitgegeven voor de brandweerkazerne Woerden. -41 nadeel
1.2  De doorbelaste salarissen naar 'APV en bijzondere wetten' is lager geweest dan verwacht. Dit kwam mede door lagere lasten voor twee vaststellingsovereenkomsten dan ingeschat. 110 voordeel
1.2 In 2023 is inhuur voor handhaving openbare ruimte en algemeen veiligheidsbeleid nodig geweest. Deze inhuur is gedekt op de personeelsbegroting voor VTH/OOV maar geeft door meer inzet op handhaving openbare ruimte en algemeen veiligheidsbeleid een tekort in dit taakveld. -178 nadeel
3.4 Voor 2023 is een schatting gemaakt van de totale kosten voor de voorbereidingen op het VNG-congres. De werkelijke kosten die al in 2023 vielen zijn hoger geweest, met name door de kosten van de externe projectleider. Aan de batenzijde is een voordeel opgenomen vanwege de evenredige bijdragen van gemeenten Alphen en Gouda aan het VNG-congres. -43 nadeel
Overige lasten 35 voordeel
Totaal mutaties lasten 372 voordeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
0.2 In 2023 zijn de aanvragen voor naturalisaties fors gestegen, dit resulteerde in fors hogere legesopbrengsten voor naturalisaties. Tevens zijn er meer huwelijken geweest dan voorgaande (corona)jaren en hiermee zijn ook de opbrengsten huwelijksleges gestegen. De leges voor reisbewijzen zijn lager dan begroot, dit heeft te maken met de paspoortpiek vanaf 2024. 78 voordeel
1.2 Naar aanleiding van eerdere besluitvorming zijn huuropbrengsten geraamd voor het politiekantoor. Doordat het politiekantoor nog niet is gerealiseerd, vervallen de huuropbrengsten. -60 nadeel
3.4 Voor het VNG-congres heeft gemeente Woerden van gemeente Alphen en gemeente Gouda een bijdrage gekregen ter grootte van 1/3 deel per gemeente van de werkelijk gemaakte kosten in 2023. 76 voordeel
Overige baten 50 voordeel
Totaal mutaties baten 144 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 516 voordeel