Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2022
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 I. JAARVERSLAG
   2. Blz. 5 Leeswijzer
    1. Blz. 6 leeswijzer
   3. Blz. 7 Financiële beschouwing
    1. Blz. 8 Samenvatting
     1. Blz. 9 Financiële samenvatting
   4. Blz. 10 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 11 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 12 Omschrijving
    3. Blz. 13 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 14 Opgave: Een professionele organisatie
     1. Blz. 15 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 16 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 17 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 18 Resultaat
      1. Blz. 19 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.
       1. Blz. 20 1.1.1.1 Herontwerp bestaande websites.
      2. Blz. 21 1.1.2 Eind 2022 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale
       1. Blz. 22 1.1.2.1 Bezetting en kwaliteit medewerkers up to date. Stabiele ICT-omgeving.
      3. Blz. 23 1.1.3 Eind 2022 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.
       1. Blz. 24 1.1.3.1 De gemeente is verplicht om een jaarlijks onderzoek uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging.
      4. Blz. 25 1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
       1. Blz. 26 1.1.4.1 Alle noodzakelijke acties uitvoeren om woonfraude en adresfraude tegen te gaan.
    5. Blz. 27 Opgave: Samen werken aan een veilig Woerden
     1. Blz. 28 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 29 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 30 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 31 Resultaat
      1. Blz. 32 1.2.1 Er is een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikwekkende omgeving voor mensen met criminele intenties, mede door actueel beleid en regelgeving.
       1. Blz. 33 1.2.1.1 Implementeren nieuwe Bibobbeleid t/m 2023
       2. Blz. 34 1.2.1.2 Er worden controles uitgevoerd en interventies toegepast - en de gemeente (met ketenpartners) vormt zo een zichtbare overheid. We ondersteunen dat met een actief communicatiebeleid.
       3. Blz. 35 1.2.1.3 Afdelingen worden meegenomen in eigenstandige mogelijkheden om ondermijning aan te pakken.
      2. Blz. 36 1.3.1 Jongeren zetten zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.
       1. Blz. 37 1.3.1.1 Betere aansluiting tussen veiligheid en zorg om tijdig (passende) ondersteuning te bieden aan jongeren.
      3. Blz. 38 1.4.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.
       1. Blz. 39 1.4.1.1 Het implementeren van preventieve voorzieningen om aanmeldingen te voorkomen.
       2. Blz. 40 1.4.1.2 Reguliere processen laten aansluiten bij de problematiek van een pga'er om doelmatig te ondersteunen.
      4. Blz. 41 1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.
       1. Blz. 42 1.5.1.1 Implementeren Veiligheidsinformatiesysteem (VIS).
       2. Blz. 43 1.5.1.2 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de geregistreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk, conform het tweejaarlijkse uitvoeringsplan van het Integraal Veiligheidsplan (IVP).
      5. Blz. 44 1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.
       1. Blz. 45 1.6.1.1 Verder positioneren van intern meldpunt/werkgroep Casusplus in de organisatie. gericht op team overstijgende cases.
       2. Blz. 46 1.6.1.2 Vroegsignalering zorg en veiligheid via Buurtveiligheidsteams.
       3. Blz. 47 1.6.1.3 Organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst (kick-off) met interne en externe partijen die elkaar in het werkveld kruisen.
      6. Blz. 48 1.9.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026.
       1. Blz. 49 1.9.1.1 De belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein worden in kaart gebracht. De raad wordt geadviseerd over het prioriteren van thema's.
    6. Blz. 50 Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden
     1. Blz. 51 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 52 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 53 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 54 Resultaat
      1. Blz. 55 1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.
       1. Blz. 56 1.7.1.2 Uitvoering van het bestuursakkoord AGW met de provincie Zuid-Holland, waarin acht projecten voor de versterking van de (recreatieve) economie zijn opgenomen.
      2. Blz. 57 1.7.2 Leren omgaan met bodemdaling.
       1. Blz. 58 1.7.1.1 Uitvoering van de regiodeal bodemdaling Groene Hart in AGW verband, samen met de Provincie Utrecht, de Provincie Zuid Holland, waterschappen de Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Krimpenerwaard.
      3. Blz. 59 1.7.3 Regionale Investeringsagenda in het kader van het Groene Hart als NOVI gebied.
       1. Blz. 60 1.7.3.1. Bijdrage van Woerden aan een RIA in het kader van het NOVI traject Groene Hart.
      4. Blz. 61 1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch programma (REP), dat in U10-verband wordt opgesteld.
       1. Blz. 62 1.8.1.1 Het leveren van een bestuurlijke en ambtelijke bijdrage aan de regionale tafels.
    7. Blz. 63 Financiële analyse
    8. Blz. 64 Toelichting verschillenanalyse
   5. Blz. 65 Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
    1. Blz. 66 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 67 Omschrijving
    3. Blz. 68 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 69 Opgave: Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar
     1. Blz. 70 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 71 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 72 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 73 Resultaat
      1. Blz. 74 2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken
       1. Blz. 75 2.1.1.1. Meerjaren Verkeersmaatregelenplan 2030 vormt input voor Kadernota.
       2. Blz. 76 2.1.1.10 In 2022 maken we een start met beleid gehandicaptenparkeren en beleid parkeren grote voertuigen.
       3. Blz. 77 2.1.1.2. In 2022 starten we met het realiseren van de snelfietsroute Woerden – Utrecht, langs de omgelegde Steinhagenseweg, Veldwijk, Breeveld, Haanwijk, Uitweg, Dorpsstraat en de Harmelerwaard.
       4. Blz. 78 2.1.1.3. In 2022 werken we in het project Vitale Binnenstad verder uit hoe het aantrekkelijker wordt om per fiets naar de binnenstad te komen.
       5. Blz. 79 2.1.1.4. In 2022 wordt verder invulling gegeven aan het uitvoeringsplan van de autoluwe binnenstad.
       6. Blz. 80 2.1.1.5. In 2022 ronden we het participatieproces voor het al dan niet invoeren van parkeerregulering in het gebied ten zuiden van het station en in het Bomen- en Bloemenkwartier af.
       7. Blz. 81 2.1.1.6. In 2022 starten met het participatieproces van het al dan niet invoeren van parkeerregulering in de omgeving Leidsestraatweg.
       8. Blz. 82 2.1.1.7. In 2022 nemen we een beslissing over de invoering van het gebruik van de scanauto.
       9. Blz. 83 2.1.1.8. In 2022 werken we het beleid voor deelmobiliteit verder uit en leggen we het ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.
       10. Blz. 84 2.1.1.9. In 2022 werken we het fietsparkeerbeleid voor de binnenstad verder uit.
      2. Blz. 85 2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting.
       1. Blz. 86 2.2.1.1. In 2022 leggen we het bestemmingsplan Rembrandtbrug en het bijbehorende tracé ter vaststelling voor aan de gemeenteraad
       2. Blz. 87 2.2.1.2. In 2022 doorlopen we de (ruimtelijke, juridische en financiële) procedures om de Rembrandtbrug en het bijbehorende tracé te realiseren.
       3. Blz. 88 2.2.1.3. In 2022 geven we verder invulling aan het participatieproces om de Rembrandtbrug en het bijbehorende tracé te realiseren.
      3. Blz. 89 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets
       1. Blz. 90 2.3.1.1. In 2022 zijn de werkzaamheden om de Steinhagenseweg om te leggen afgerond en is de nieuwe weg open voor verkeer (is onderdeel van de ontwikkeling Snellerpoort).
       2. Blz. 91 2.3.1.2. Afhankelijk van de besluitvorming in de gemeenteraad starten we in 2022 met de bestemmingsplanprocedure van de ongelijkvloerse kruising tussen de Beneluxlaan en fietspad het verlengde van het Jan Ruijspad.
       3. Blz. 92 2.3.1.3. In 2022 werken we verder uit hoe we de oversteek bij het Minkema, locatie Stein, willen vormgeven en vragen we hiervoor krediet aan bij de raad. Uitvoering vindt gelijktijdig of direct volgend plaats op de omlegging van de Steinhagenseweg.
       4. Blz. 93 2.3.1.4. In 2022 werken we de startnotitie naar het plan van aanpak om Woerden in de regio te positioneren verder uit, onder andere om de oostelijke randweg mogelijk te maken.
      4. Blz. 94 2.4.2 Duidelijkheid over het wel of niet uitvoeren van de brug Harmelerwaard
       1. Blz. 95 2.4.2.1 In geval van positieve besluitvorming doorlopen we in 2022 de (ruimtelijke, juridische en financiële) procedures om de brug over de Harmelerwaard te realiseren.
       2. Blz. 96 2.4.2.2 In geval van positieve besluitvorming werken we het ontwerp in 2022 verder uit en starten we de aanbesteding.
    5. Blz. 97 Opgave: De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden
     1. Blz. 98 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 99 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 100 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 101 Resultaat
      1. Blz. 102 2.5.1 Vanaf 2021 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de ontwikkeling hiervan gemonitord.
       1. Blz. 103 2.5.1.1. Periodiek wordt in een steekproef de integrale beeldkwaliteit vastgesteld en vanaf eind 2021 jaarlijks gerapporteerd aan de raad.
      2. Blz. 104 2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.
       1. Blz. 105 2.5.2.1 Beleidskaders om de Taskforce 2018 areaalreductie vorm te geven worden in 2022 voorgelegd aan de raad.
       2. Blz. 106 2.5.2.2 Resultaten onderzoek marktconformiteit Wijkonderhoud worden in 2022 aangeboden aan de raad.
       3. Blz. 107 2.5.2.3 Beleidskeuzes om afmeer- en evenementenvoorzieningen kostenneutraal te maken, brugbediening te versoberen en bruggelden (klompen) te innen worden in 2022 voorgelegd aan de raad.
       4. Blz. 108 2.5.2.4. De bezuinigingen vergen nieuwe doelstelling op het gebied van uitstraling, deze worden in 2021 met de markt verkend en in 2022 aangeboden aan de raad.
       5. Blz. 109 2.5.2.5. De ombuigingen uit de Strategische Heroriëntatie vormgeven, zowel qua proces als qua inhoud.
       6. Blz. 110 2.5.2.6. Implementatie van de besluiten genomen in de Strategische Heroriëntatie.
       7. Blz. 111 2.5.2.7. In het proces van ruimtelijke ontwikkelingen duidelijk krijgen wat de te verwachten kosten van beheer en onderhoud zullen zijn na realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling.
       8. Blz. 112 2.5.2.8 Tijdig vervangen en vernieuwen van speeltoestellen met het oog op leuke, uitnodigende en toegankelijke speelvoorzieningen in onze wijken en dorpen, zo veel mogelijk in samenspraak met betrokken buurtbewoners
      3. Blz. 113 2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).
       1. Blz. 114 2.5.3.1 Borgen van klimaatbestendig ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte, door dit integraal onderdeel te maken in alle relevante gemeentelijke processen.
       2. Blz. 115 2.5.3.2 Borgen van bodemdalingsbestendig ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte, door dit integraal onderdeel te maken in alle relevante gemeentelijke processen.
       3. Blz. 116 2.5.3.3 Uitvoeren van projecten regiodeal bodemdaling.
       4. Blz. 117 2.5.3.4 Aanhaken bij regionale samenwerking om gemeente overstroming robuust te krijgen.
       5. Blz. 118 2.5.3.5 Communiceren om bewustzijn te vergroten om met de samenleving particulier terrein bodemdalings- en klimaatbestendig te maken.
    6. Blz. 119 Financiële analyse
    7. Blz. 120 Toelichting verschillenanalyse
   6. Blz. 121 Programma 3. Sociaal domein
    1. Blz. 122 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 123 Omschrijving
    3. Blz. 124 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 125 Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning
     1. Blz. 126 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 127 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     3. Blz. 128 Wat heeft Woerden gedaan?
     4. Blz. 129 Maatschappelijk effect
     5. Blz. 130 Resultaat
      1. Blz. 131 3.1.1 We sturen actief op minder, lichter en korter; normaliseren waar dat kan is de norm.
       1. Blz. 132 3.1.1.1 De medewerkers van Kwadraad en WoerdenWijzer werken uiterlijk op 1 april 2022 samen binnen de teams van WoerdenWijzer (project invoering begeleiding strategische heroriëntatie).
       2. Blz. 133 3.1.1.2 In 2022 biedt WoerdenWijzer ondersteuning en begeleiding dicht bij de inwoners in de wijk. Daarnaast werkt WoerdenWijzer voor jongeren meer samen met scholen en huisartsen.
       3. Blz. 134 3.1.1.3 We verschuiven op onderdelen middelen van maatwerk (individueel op beschikking) naar algemene voorzieningen (collectieve voorzieningen zonder beschikking, zoals groepsaanbod)
       4. Blz. 135 3.1.1.4 In 2022 gaan wij aan de slag met de uitvoering van de gemaakte afspraken tussen het Rijk en de VNG over de hervorming van het Jeugdstelsel.
      2. Blz. 136 3.1.2 De uitstroom van cliënten en verstrekkingen inzake Wmo begeleiding en Jeugd stijgt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.
       1. Blz. 137 3.1.2.1 We zetten vaker niet-geïndiceerde begeleiding in vanuit WoerdenWijzer in plaats van geïndiceerde wmo begeleiding
      3. Blz. 138 3.1.3 Het gemiddeld aantal geïndiceerde uren hulp bij huishouden per cliënt per week daalt met 10% ten opzichte van 2019.
       1. Blz. 139 3.1.3.1 Uiterlijk in juni 2022 zijn alle inwoners geherindiceerd, waarbij het nieuwe normenkader voor indicering van hulp bij het huishouden is toegepast.
      4. Blz. 140 3.1.4 De instroom van nieuwe cliënten inzake Wmo begeleiding en Jeugd daalt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.
       1. Blz. 141 3.1.4.1 We krijgen meer grip op verwijzingen Jeugdwet door derden. Daarvoor verstevigen we de samenwerking met de huisartsen nog verder, o.a. door de inzet van POH JGGZ en gaan we het berichtenverkeer scherper monitoren
       2. Blz. 142 3.1.4.2 We gaan in 2022 verder met de implementatie van het oppakken van zaken in het drangkader door het Jeugd- en Gezinsteam van WoerdenWijzer. Het Jeugd- en Gezinsteam wordt actief betrokken bij casussen in het gedwongen kader.
       3. Blz. 143 3.1.4.3 In 2022 gaan we verder met de doorontwikkeling van het casemanagement, de casemanagers zetten blijvend in op de inzet van informele ondersteuning, arrangementen van formele en informele ondersteuning en afschaling waar mogelijk.
      5. Blz. 144 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd
       1. Blz. 145 3.2.1.1 De monitor Sociaal Domein wordt op 3 onderdelen doorontwikkeld
      6. Blz. 146 3.3.1 De resultaten van de gesubsidieerde organisaties zijn meetbaar en gerelateerd aan de doelen vanuit de MAG. Hierover zijn meetbare afspraken opgenomen in alle subsidiebeschikkingen.
       1. Blz. 147 3.3.1.1 De gesubsidieerde organisaties werken samen met de zorgorganisaties en WoerdenWijzer zodat de ondersteuning dichtbij de leefomgeving van de inwoners is georganiseerd. Waar nodig faciliteren en ondersteunen we daarbij.
       2. Blz. 148 3.3.1.2 We monitoren de gemaakte meerjarige afspraken met de gesubsidieerde organisaties en sturen waar nodig bij.
       3. Blz. 149 3.3.1.3 De gesubsidieerde organisaties werken samen (met ondersteuning van Hart voor Woerden) met zorgorganisaties aan diverse netwerkthema’s
    5. Blz. 150 Opgave: Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp
     1. Blz. 151 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 152 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     3. Blz. 153 Wat heeft Woerden gedaan?
     4. Blz. 154 Maatschappelijk effect
     5. Blz. 155 Resultaat
      1. Blz. 156 3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)
       1. Blz. 157 3.4.1.1 De buurtverbinders zetten in op het versterken van sociale netwerken en activeren van inwoners in de wijken Schilderskwartier, Centrum, Molenvliet en het dorp Harmelen.
      2. Blz. 158 3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)
       1. Blz. 159 3.5.1.1 Hart van Woerden als kenniscentrum voor vrijwillige inzet traint de (1) vrijwilligersorganisaties in het werven en het omgaan met vrijwilligers en (2) ondersteunt in het werven van vrijwilligers.
       2. Blz. 160 3.5.1.2 De buurtverbinders zetten in op ondersteuning van de bestaande vrijwilligersgroepen van Zegveld (Milandhof), Kamerik (de Cope) en Woerden (bijv. in Brediushonk, Willemshoeve, de Wiek).
      3. Blz. 161 3.6.1 In minimaal 4 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.
       1. Blz. 162 3.6.1.1 Het 'Huis van...' is de centrale plek voor ontmoeting: een plek voor laagdrempelige, structurele en prettige ontmoetingen en passende activiteiten; hiermee is een onmisbaar onderdeel van de sociale basis in de wijk op orde.
       2. Blz. 163 3.6.1.2 Zorgdragen voor blijvende aansluiting van buurtverbinders op het sociaal team zodat afschaling van zorg mogelijk wordt gemaakt door de inzet van buurtbewoners.
       3. Blz. 164 3.6.1.3 Blijvend zorgdragen voor een nauwe aansluiting op de wijkambtenaar en het gebiedsgericht werken door regelmatige afstemming, doorverwijzing en wanneer nuttig gezamenlijk oppakken van inwonersvragen.
       4. Blz. 165 3.6.1.4 Buurtverbinders ondersteunen de programmaraden en exploitatiestichtingen van de lokale 'Huizen van' door het delen van kennis, lokaal netwerk, beschikbaar stellen van ruimtes en praktische ondersteuning.
    6. Blz. 166 Opgave: Woerdenaren met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving
     1. Blz. 167 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 168 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     3. Blz. 169 Wat heeft Woerden gedaan?
     4. Blz. 170 Maatschappelijk effect
     5. Blz. 171 Resultaat
      1. Blz. 172 3.7.1 In 2022 zijn, vanaf de herziene governancestructuur, inwoners met een werkfitscore (of inwoners met minder kans op betaald werk) met C en D, van Ferm Werk naar WoerdenWijzer verwezen.
       1. Blz. 173 3.7.1.1 Uiterlijk Q1 2022 wordt de evaluatie van fase 1 (opdracht WoerdenWijzer om inwoners met een werkfitscore C en D in hun doelen te begeleiden) met de raad gedeeld.
       2. Blz. 174 3.7.1.2 We starten in 2022 met de voorbereidingen van de implementatie van fase 2 (verdere implementatie, alle inwoners met een werkfitscore C en D worden verwezen) van Ferm Wijzer Light naar WoerdenWijzer.
       3. Blz. 175 3.7.1.3 Uiterlijk Q4 2022 vindt een uitgebreide evaluatie van het project Ferm Wijzer Light plaats.
      2. Blz. 176 3.8.1 Het vastgestelde uitvoeringsplan armoedebeleid is in 2022 geïmplementeerd.
       1. Blz. 177 3.8.1.1 We monitoren de resultaten van de implementatie van de aangepaste aanpak op het armoedebeleid en passen als gevolg daarvan indien nodig onze inspanningen aan. Dit start nadat de implementatie is gestart.
    7. Blz. 178 Opgave: Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden
     1. Blz. 179 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 180 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     3. Blz. 181 Wat heeft Woerden gedaan?
     4. Blz. 182 Maatschappelijk effect
     5. Blz. 183 Resultaat
      1. Blz. 184 3.9.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.
       1. Blz. 185 3.9.1.1 Actieve inbreng programma 6 met betrekking tot zowel voldoende nieuwe woningen als zorg. In 2022 nemen wij deel aan het U16-brede project living lab om de doorstroom in maatschappelijke opvang te realiseren.
      2. Blz. 186 3.10.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.
       1. Blz. 187 3.10.1.1 Uitvoeren lokaal plan van aanpak waarin de onderdelen uit de Regionale Koers MOBW U16 aan bod komen en lokaal verder zijn uitgewerkt.
       2. Blz. 188 3.10.1.2 Uitvoeren van het regionaal plan van aanpak en het daaruit voortvloeiende lokale uitvoeringsplan.
       3. Blz. 189 3.10.1.3 Regionale afstemming rondom opgaven, taakverdeling etc. Zicht op de doelgroep, behoeften aantallen en volume (data) zijn belangrijke gegevens om tot de juiste keuzes te komen.
    8. Blz. 190 Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd
     1. Blz. 191 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 192 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     3. Blz. 193 Wat heeft Woerden gedaan?
     4. Blz. 194 Maatschappelijk effect
     5. Blz. 195 Resultaat
      1. Blz. 196 3.11.1 Vanaf de eerste dag krijgen inburgeraars begeleiding en wordt met hen een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld.
       1. Blz. 197 3.11.1.1 De uitvoeringsorganisaties dragen ieder vanuit hun rol bij om de doelstellingen uit het PIP te realiseren.
      2. Blz. 198 3.11.2 Statushouders worden aangemeld voor de B1- de Onderwijs- of de Zelfredzaamheidsroute bij gecontracteerde taalaanbieders
       1. Blz. 199 3.11.2.1 Samen met de regiogemeenten en de taalaanbieders werken we aan een steeds beter taalonderwijs dat aansluit op de behoeften van de inburgeraars.
      3. Blz. 200 3.11.3 Er is een lerend systeem opgezet dat gericht is op het verbeteren van het inburgeringsstelsel.
       1. Blz. 201 3.11.3.1 Samen met alle uitvoeringspartijen wordt periodiek geëvalueerd om het stelsel steeds beter aan te laten sluiten op de behoefte van de statushouder.
      4. Blz. 202 3.11.4 De zogenoemde ondertussen groep (statushouders die voor 2022 in Woerden zijn komen wonen) krijgt dezelfde begeleiding als de nieuwe groep statushouders en kunnen onder de oude financieringsconstructie gebruik maken van de drie leerroutes.
       1. Blz. 203 3.11.4.1 Indien nodig wordt voor deze statushouders een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld en worden zij aangemeld voor de leerroutes.
    9. Blz. 204 Financiële analyse
    10. Blz. 205 Toelichting verschillenanalyse
    11. Blz. 206 Eigen indicatoren
   7. Blz. 207 Programma 4. Cultuur, economie en milieu
    1. Blz. 208 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 209 Omschrijving
    3. Blz. 210 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 211 Opgave: Cultuur
     1. Blz. 212 Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?
     2. Blz. 213 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     3. Blz. 214 Wat heeft Woerden gedaan?
     4. Blz. 215 Maatschappelijk effect
     5. Blz. 216 Resultaat
      1. Blz. 217 4.1.1 Een sterke programmering met een toegankelijk aanbod.
       1. Blz. 218 4.1.1.1 Het klooster en de gemeente werken in gezamenlijkheid aan het zoeken naar slimme allianties om de toegankelijkheid en bereikbaarheid binnen en buiten gemeente Woerden te vergroten
      2. Blz. 219 4.2.1 Besluit over culturele makelaarsfunctie
       1. Blz. 220 4.2.1.1 Binnen bestaande kaders verkennen van de mogelijkheden om concreet vorm te geven aan een makelaarsfunctie
      3. Blz. 221 4.2.2 Resultaatafspraken maken in de Vestingraad over de bundeling van alle informatie op het gebied van culturele activiteiten
       1. Blz. 222 4.2.2.1. In samenwerking met Klooster, CPW en Woerden Marketing de mogelijkheden onderzoeken om tot één portaal voor alle culturele activiteiten te komen (ontwikkelagenda, Vestingraad).
      4. Blz. 223 4.3.2 Bibliotheek is in overleg met onderwijspartners, in een nader te bepalen vorm, verbonden met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
       1. Blz. 224 4.3.2.1 In gesprek met onderwijspartners uit de LEA en de bibliotheek de samenwerking n.a.v. de kamerbrief ‘Leesoffensief’ bespreken
    5. Blz. 225 Opgave: Energietransitie
     1. Blz. 226 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 227 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     3. Blz. 228 Wat heeft Woerden gedaan?
     4. Blz. 229 Maatschappelijk effect
     5. Blz. 230 Resultaat
      1. Blz. 231 4.5.1 Inwoners, bedrijven en ondernemers zijn zich meer bewust van de energie-opgave en van de maatregelen die zij kunnen nemen.
       1. Blz. 232 4.5.1.1 Het ondersteunen van en samenwerken met inwonersinitiatieven die ook aan stimulering doen.
      2. Blz. 233 4.6.1 Uitvoering geven aan RES 1.0
       1. Blz. 234 4.6.1.1 Wij werken in de regio U16 samen aan de regionale energiestrategie. Het gaat daarbij om kennisdeling en afstemming. Denk bijvoorbeeld ten aanzien van netimpact Stedin.
      3. Blz. 235 4.6.2 In 2022 wordt het afwegingskader voor grootschalige duurzame energie geborgd in de instrumenten van de omgevingswet.
       1. Blz. 236 4.6.2.1 De voorwaarden waaronder zon- en windprojecten mogelijk zijn worden verankerd in de omgevingsplannen.
      4. Blz. 237 4.6.3 We zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen voor de warmtetransitie. Geen olie- en gaswinning onder Woerden.
       1. Blz. 238 4.6.3.1 We voeren onderzoek uit naar technische mogelijkheden. Samenwerken met provincie, buurgemeenten om olie- en gaswinning te voorkomen. Samenwerken met Laat Woerden Niet Zakken. Onderzoeken mogelijkheden van bezwaar. Landelijk agenderen.
      5. Blz. 239 4.7.1 De eigen organisatie CO2-neutraal in 2030.
       1. Blz. 240 4.7.1.1 We coördineren en stimuleren de verduurzaming van de eigen organisatie, waarbij we gebruikmaken van de CO2 prestatieladder.
    6. Blz. 241 Opgave: Erfgoed
     1. Blz. 242 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 243 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     3. Blz. 244 Wat heeft Woerden gedaan?
     4. Blz. 245 Maatschappelijk effect
     5. Blz. 246 Resultaat
      1. Blz. 247 4.8.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.
       1. Blz. 248 4.8.1.1 Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen.
      2. Blz. 249 4.8.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.
       1. Blz. 250 4.8.2.1 Digitale publiekskaart om informatie over Cultuurhistorische waarden, monumenten en archeologische vindplaatsen binnen de gemeente voor een breder publiek te ontsluiten.
      3. Blz. 251 4.8.3 In 2021 werd het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.
       1. Blz. 252 4.8.3.1 Activiteiten en middelen ontwikkelen om deze twee belangrijke verhalen te vertellen met (boven) lokale erfgoedpartners.
    7. Blz. 253 Opgave: Economie, Recreatie & Toerisme
     1. Blz. 254 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 255 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     3. Blz. 256 Wat heeft Woerden gedaan?
     4. Blz. 257 Maatschappelijk effect
     5. Blz. 258 Resultaat
      1. Blz. 259 4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplan voor bedrijventerrein Barwoutswaarder.
       1. Blz. 260 4.9.1.1 Gewenste herstructurerings-maatregelen ophalen middels werksessies met ondernemers, waarna een herinrichtingsplan, beeldkwaliteitsnotitie, financiële raming en planning wordt opgesteld
      2. Blz. 261 4.9.2 Een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Barwoutswaarder.
       1. Blz. 262 4.9.2.1 Verbeteren van de organisatiegraad van Barwoutswaarder. Samen met de partners van Barwoutswaarder en het OKW bekijken of de organisatiegraad van het bedrijventerrein te verbeteren is.
      3. Blz. 263 4.10.1 Realisatie van de twee bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop Harmelen.
       1. Blz. 264 4.10.1.1. De uitwerking met participatie naar ontwerp bestemmingsplan voor beide locaties
      4. Blz. 265 4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).
       1. Blz. 266 4.11.1.1 Signaleringsfunctie en ophalen informatie economisch beleid door middel van o.a. bedrijfsbezoeken, regelmatig ook met collegeleden.
       2. Blz. 267 4.11.1.2 Toetsen bij het bedrijfsleven van de kwaliteit gemeentelijke dienstverlening en het economisch beleid.
      5. Blz. 268 4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.
       1. Blz. 269 4.11.3.1 Gemeente en ondernemersverenigingen (Ondernemend Woerden) werken in commissies (o.a. arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, omgevingswet en duurzaamheid) samen aan acties voor het versterken van de lokale economie.
       2. Blz. 270 4.11.3.2 Jaarlijks event gericht op kennismaking nieuwe college met ondernemers.
      6. Blz. 271 4.12.1 Op projectmatige basis de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting verbeteren.
       1. Blz. 272 4.12.1.1 Samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid door middel van human capital agenda van de U10 en CIV Smart Technology, CIV Zorg en Welzijn en Platform Groene Hart Werkt.
       2. Blz. 273 4.12.1.2 Per kwartaal vindt er overleg plaats met de TechnoHub in Woerden.
       3. Blz. 274 4.12.1.3 In 2022 vindt het VMBO on Stage in Woerden plaats, waar de gemeente subsidie aan verstrekt om dit mogelijk te maken.
      7. Blz. 275 4.13.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden
       1. Blz. 276 4.13.1.1 Uitvoeren van de Ontwikkelagenda binnenstad samen met stakeholders binnenstad o.a. compact houden kernwinkelgebied.
       2. Blz. 277 4.13.1.2 Monitoring o.a. middels passantentellingen, waarbij de gegevens van 2020 en de ontwikkelingen in vergelijkbare gemeenten als maatstaf dienen.
      8. Blz. 278 4.13.2 Een geactualiseerd standplaatsenbeleid
       1. Blz. 279 4.13.2.1 Actualiseren van het huidige standplaatsenbeleid
      9. Blz. 280 4.13.3 Gebiedsgericht werken
       1. Blz. 281 4.13.3.1 Vitale binnenstad, dorpscentra en wijkcentra via inzet accountmanagement Gebiedsgericht werken
       2. Blz. 282 4.13.3.2 Samen met de betrokken ondernemers het draagvlak onderzoeken voor het continueren van de BIZ Stadshart gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving.
      10. Blz. 283 4.14.1 Inwoners en bezoekers zijn ermee bekend dat Woerden een aantrekkelijke plaats is om te recreëren en te verblijven in de Groene Hart-regio, waarmee een positieve spin-off wordt gegenereerd op ons economisch klimaat.
       1. Blz. 284 4.14.1.1 Het verlengen van de overeenkomst met Woerden Marketing en verder uitwerken sociale meerwaarde traject i.s.m. Stadshart Woerden. Vervolgstappen op verdere samenwerking Kaaspakhuis en Woerden Marketing
       2. Blz. 285 4.14.1.2 Opstellen van Visie Bezoekerseconomie 2022-2025 met een uitvoeringsagenda i.s.m. Woerden Marketing en toeristisch veld
       3. Blz. 286 4.14.1.3 Inzetten op regionale samenwerkingsverbanden om slagkracht te vergroten en meer bezoekers te trekken in de (post-)corona-periode.
      11. Blz. 287 4.15.1 Woerden is een fijne plek om te wonen, werken en vrije tijd door te brengen. Onze groenblauwe recreatieve voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en welbevinden van onze inwoners.
       1. Blz. 288 4.15.1.1 Recreatief ontwikkelingskader incl. programma opstellen als uitwerking van de gemeentelijke omgevingsvisie.
      12. Blz. 289 4.16.1 In samenwerking met relevante partners w.o. Comité van Aanbeveling uitvoering geven aan voorbereidingen.
    8. Blz. 290 Financiële analyse
    9. Blz. 291 Toelichting verschillenanalyse
   8. Blz. 292 Programma 5. Onderwijs en sport
    1. Blz. 293 tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 294 Omschrijving
    3. Blz. 295 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 296 Opgaven
     1. Blz. 297 Inleiding
    5. Blz. 298 Financiële analyse
    6. Blz. 299 Toelichting verschillenanalyse
   9. Blz. 300 Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
    1. Blz. 301 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 302 Omschrijving
    3. Blz. 303 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 304 Opgaven
     1. Blz. 305 Inleiding
     2. Blz. 306 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 307 Resultaat
      1. Blz. 308 6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.
       1. Blz. 309 6.1.1.1 Ontwikkeling van woningbouwprojecten met behulp van het Actieprogramma Woningbouw.
      2. Blz. 310 6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.
       1. Blz. 311 6.2.1.1. Ruimtelijk-programmatisch en kwalitatief verbinding leggen tussen de projecten Middelland, Snellerpoort en Stationsgebied
       2. Blz. 312 6.2.1.2 Lobby, agendering en positionering van de Poort van Woerden bij betrokken partijen.
      3. Blz. 313 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Nieuw Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 350 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.
       1. Blz. 314 6.2.2.1 Minimaal 2 gesloten overeenkomsten en 2 woningbouwprojecten in aanbouw.
      4. Blz. 315 6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het doortrekken Beneluxlaan.
       1. Blz. 316 6.2.3.1 In 2022 start de bouw van bouwveld B1 (sociale huur). De voorwaarde voor de start bouw is een onherroepelijk bestemmingsplan.
       2. Blz. 317 6.2.3.2 In 2022 worden marktpartijen voor de bouwvelden B2 en B3 geselecteerd voor de ontwikkeling van de eerste fase van het woon- en winkelgebied.
       3. Blz. 318 6.2.3.3 Oplevering Verlengde Beneluxlaan inclusief snelfietspad vanaf Roche t/m Minkema Stein.
      5. Blz. 319 6.2.4 Voor de gebiedsontwikkeling Stationsgebied is in 2022 gestart met de uitwerking van deelgebied zuidoost.
       1. Blz. 320 6.2.4.1 Vaststelling omgevingsplan van 1 bouwkavel.
       2. Blz. 321 6.2.4.2 De stedenbouwkundige visie uitwerken in een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan.
      6. Blz. 322 6.2.5 Een laadpalenbeleid voor de gemeente Woerden met onderscheid tussen bestaande woon-/winkelgebieden en nieuw te ontwikkelen locaties
       1. Blz. 323 6.2.5.1 Raadsvoorstel uiterlijk in Q2 2022 aan de raad voorleggen
      7. Blz. 324 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.
       1. Blz. 325 6.3.1.1 Projectmatig organiseren van de nieuwe omgevingsvisie. Voorbereiding omgevingsplan, software voor regels en vergunningen, opstellen nieuwe werkprocessen en inrichten organisatie. Communicatie en participatie met inwoners en stakeholders.
       2. Blz. 326 6.3.1.2 Het Omgevingsplan opbouwen na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Het streven is dit proces in 4 jaar te doorlopen.
       3. Blz. 327 6.3.1.3 Een representatief tevredenheidsonderzoek houden onder inwoners en ondernemers over ervaringen met aanvragen, indienen en behandelen van plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen; resultaat uiterlijk in Q2 2022 aanbieden aan de raad
      8. Blz. 328 6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.
       1. Blz. 329 6.3.2.1 We maken het omgevingsplan voor de inwoners en organisaties raadpleegbaar.
       2. Blz. 330 6.3.2.2 We maken heldere werkprocessen voor initiatieven voor inwoners, stakeholders en gemeentelijke organisatie.
    5. Blz. 331 Financiële analyse
    6. Blz. 332 Toelichting verschillenanalyse
   10. Blz. 333 Programma 7. Algemene inkomsten
    1. Blz. 334 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 335 Omschrijving
    3. Blz. 336 Maatschappelijk effect
    4. Blz. 337 Resultaat
     1. Blz. 338 7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht
      1. Blz. 339 7.1.1.1 Er wordt een begroting aangeboden die structureel/materieel meerjarig sluitend is
     2. Blz. 340 7.1.2 Stabiele vermogenspositie
      1. Blz. 341 7.1.2.1 De schuldquote is in 2022 165% in 2023 164% in 2024 167% en in 2025 168%
      2. Blz. 342 7.1.2.2 Bij de Voorjaarsnota/Kadernota wordt een investeringsplanning aangeboden
      3. Blz. 343 7.1.2.3 Stabiel aflossingsschema en beperkt risicoprofiel, geen gebruik van aflossingsvrije leningen)
     3. Blz. 344 7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing
      1. Blz. 345 7.1.3.1 Robuust risicomanagement
      2. Blz. 346 7.1.3.2 Professionaliseren treasuryrol
     4. Blz. 347 7.1.4 De bestuursopdracht wordt gerealiseerd
      1. Blz. 348 7.1.4.1 Taakstellende bezuinigingen worden gerealiseerd
     5. Blz. 349 7.1.5 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds
      1. Blz. 350 7.1.5.1 Binnen drie weken na uitkomen van circulaires wordt een RIB opgesteld
     6. Blz. 351 7.2.1 Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma
      1. Blz. 352 7.2.1.1 Instructies en voorlichting opstellers bewust voorstellen
      2. Blz. 353 7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving
     7. Blz. 354 7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd
      1. Blz. 355 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten
      2. Blz. 356 7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders
     8. Blz. 357 7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting
      1. Blz. 358 7.2.3.1 Format van raadsvoorstel en werkprocessen totstandkoming van voorstel hanteren
     9. Blz. 359 7.2.4 De P&C-documenten worden geautomatiseerd samengesteld
      1. Blz. 360 7.2.4.1 De begroting 2022-2025 wordt met de nieuwe tool opgesteld
     10. Blz. 361 7.2.5 Actuele financiële kaders
      1. Blz. 362 7.2.5.1 Actualiseren van nota Financiële Sturing
     11. Blz. 363 7.2.6 Controle op uitvoering besluiten raad
      1. Blz. 364 7.2.6.1 Integraal overzicht van financiële raadsbesluiten, moties, amendementen met monitor op verwerking/uitvoering
    5. Blz. 365 Financiële analyse
    6. Blz. 366 Toelichting verschillenanalyse
   11. Blz. 367 Programma 8. Overhead
    1. Blz. 368 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 369 Omschrijving
    3. Blz. 370 Financiële analyse
    4. Blz. 371 Toelichting verschillenanalyse
  3. Blz. 372 Paragrafen
   1. Blz. 373 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 374 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 375 2. Wettelijk kader en gemeentelijk kader
    3. Blz. 376 Geraamde opbrengsten
    4. Blz. 377 Lokale lastendruk
    5. Blz. 378 A. Belastingen
    6. Blz. 379 B. Bestemmingsheffingen
    7. Blz. 380 C. Rechten
    8. Blz. 381 4. Vergelijking met andere gemeenten
   2. Blz. 382 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 383 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 384 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 385 Beschikbare weerstandscapaciteit
     1. Blz. 386 Inleiding
    4. Blz. 387 Risico's
     1. Blz. 388 Risico's
     2. Blz. 389 Fraude- en continuïteitsrisico’s
     3. Blz. 390 Niet kwantificeerbare risico's
    5. Blz. 391 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 392 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 393 Kengetallen
     1. Blz. 394 Kengetallen
   3. Blz. 395 Paragraaf 3 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 396 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 397 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 398 3. Openbare Ruimte
    4. Blz. 399 Openbare Ruimte - inzicht in exploitatie
    5. Blz. 400 Openbare Ruimte - inzicht in investeringen
    6. Blz. 401 Riolering
    7. Blz. 402 Civiele kunstwerken
    8. Blz. 403 Vastgoed
   4. Blz. 404 Paragraaf 4 Financiering
    1. Blz. 405 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 406 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 407 3. Schatkistbankieren
    4. Blz. 408 4. Financieringspositie
    5. Blz. 409 5. Risicobeheer
    6. Blz. 410 6. Kasgeldlimiet
    7. Blz. 411 7. Langlopende geldleningen
    8. Blz. 412 8. Renteresultaat
    9. Blz. 413 9. Verwachting voor 2023 e.v.
   5. Blz. 414 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 415 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 416 2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht
    3. Blz. 417 3. Informatiebeleid
    4. Blz. 418 4. Informatieveiligheid en privacy
    5. Blz. 419 5. Rechtmatigheid
    6. Blz. 420 6. Juridische zaken
    7. Blz. 421 7. DVO met gemeente Oudewater
    8. Blz. 422 8. Indicatoren personeel en overhead
   6. Blz. 423 Paragraaf 6 Verbonden partijen
    1. Blz. 424 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 425 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 426 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 427 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
     2. Blz. 428 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
     3. Blz. 429 Afvalverwerking Utrecht (AVU)
     4. Blz. 430 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)
     5. Blz. 431 Ferm Werk
     6. Blz. 432 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
     7. Blz. 433 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
    4. Blz. 434 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 435 Coöperatie Parkeerservice U.A. Amersfoort
     2. Blz. 436 Bank Nederlandse Gemeenten
     3. Blz. 437 Vitens
    5. Blz. 438 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 439 Stichting Urgentieverlening West Utrecht
    6. Blz. 440 Overige verbonden partijen
     1. Blz. 441 U10
   7. Blz. 442 Paragraaf 7 Grondbeleid
    1. Blz. 443 Inleiding
    2. Blz. 444 Bouwgrond in exploitatie (BIE)
    3. Blz. 445 Rekenparameters
    4. Blz. 446 Verloop boekwaarde 2022
    5. Blz. 447 Resultaatbestemming
    6. Blz. 448 Meerjarenperspectief
   8. Blz. 449 Paragraaf 8 De inwoner centraal in participatie en dienstverlening
    1. Blz. 450 Inleiding
  4. Blz. 451 Bijlagen
   1. Blz. 452 Budgetoverhevelingen
    1. Blz. 453 Verklaring van de categorieën:
    2. Blz. 454 Budgetoverhevelingen 2022 -> 2023
  5. Blz. 455 II. JAARREKENING
   1. Blz. 456 Balans
    1. Blz. 457 Activa
    2. Blz. 458 Passiva
   2. Blz. 459 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 460 Grondslagen
   3. Blz. 461 Toelichting balans
    1. Blz. 462 ALGEMEEN
    2. Blz. 463 VASTE ACTIVA
    3. Blz. 464 VLOTTENDE ACTIVA
    4. Blz. 465 VASTE PASSIVA
    5. Blz. 466 Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
    6. Blz. 467 VLOTTENDE PASSIVA
    7. Blz. 468 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
   4. Blz. 469 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 470 Staat van baten en lasten
    2. Blz. 471 Totaaloverzicht
    3. Blz. 472 Algemene dekkingsmiddelen
    4. Blz. 473 Toelichting
   5. Blz. 474 Begrotingsrechtmatigheid
    1. Blz. 475 Begrotingsrechtmatigheid
   6. Blz. 476 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)
    1. Blz. 477 Toelichting
    2. Blz. 478 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
   7. Blz. 479 Overzicht incidentele baten en lasten
    1. Blz. 480 Toelichting
    2. Blz. 481 lasten
    3. Blz. 482 toevoegingen en ontrekkingen
   8. Blz. 483 Overzicht op taakvelden
    1. Blz. 484 Overzicht op taakvelden
   9. Blz. 485 Gewaarborgde geldleningen
    1. Blz. 486 Staat van gewaarborgde geldleningen, stichtingen en verenigingen
   10. Blz. 487 EMU saldo
    1. Blz. 488 EMU
   11. Blz. 489 SISA
    1. Blz. 490 SISA
  6. Inspanningen
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap