Programma 7. Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Jelmer Vierstra Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat de algemene baten van de gemeente.

Taakveld Omschrijving
0.5 Treasury Rente en dividenden
0.61/0.62 OZB OZB woningen en niet-woningen
0.64 Belasting overige Overige belastingen
0.7 Algemene Uitkering Algemene uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten Reserveringen / algemene stelposten

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Terug naar navigatie - 7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing

Terug naar navigatie - 7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Bij de jaarrekening zijn al diverse verbeteringen doorgevoerd. Verdere verbetering en professionalisering moet nog wel plaatsvinden, maar stagneert door ziekte en vacatures.

Inspanning 2022

7.1.5 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds

Terug naar navigatie - 7.1.5 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De meicirculaire was door de herijking van het gemeentefonds de ingewikkeldste circulaire in decennia. Dit in combinatie met ziekte en vacatures heeft veroorzaakt dat de RIB over de meicirculaire later naar de raad is gestuurd. De effecten van de september- en decembercirculaire worden in de voorjaarsrapportage 2023 meegenomen.

Inspanning 2022

7.2.1 Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma

Terug naar navigatie - 7.2.1 Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het is niet altijd mogelijk om dekking te vinden binnen het eigen programma. In voorkomende gevallen gebeurt het daarom dat toch een voorstel wordt gedaan zonder (structurele) dekking binnen het programma. Dit wordt dan wel transparant zichtbaar gemaakt aan de raad.

Inspanning 2022

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
0.5 Treasury -1.269.177 -1.560.456 291.279
0.61 OZB woningen 343.966 347.959 -3.993
0.62 OZB niet-woningen 120.939 151.411 -30.472
0.64 Belastingen overig 97.830 93.969 3.861
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 1.368.680 28.374 1.340.306
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -412 412
Totaal Lasten 662.238 -939.155 1.601.393
Baten
0.5 Treasury -327.581 -289.337 -38.244
0.61 OZB woningen -8.911.011 -8.942.786 31.775
0.62 OZB niet-woningen -5.288.916 -5.312.779 23.863
0.64 Belastingen overig -241.608 -259.627 18.019
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -91.456.403 -96.342.787 4.886.384
0.8 Overige baten en lasten -216.291 -211.679 -4.612
3.4 Economische promotie -95.506 -93.514 -1.992
Totaal Baten -106.537.316 -111.452.509 4.915.193
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 3.598.907 3.600.501 -1.594
Totaal Stortingen 3.598.907 3.600.501 -1.594
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -1.398.634 -1.398.634 0
Totaal Onttrekkingen -1.398.634 -1.398.634 0

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/ nadeel
0.5 Minder rente doorberekend aan taakvelden zorgt voor een nadeel van € 130.000. Dit nadeel wordt ten dele gecompenseerd door de hogere doorberekende rente grondbedrijf. -67.779 nadeel
0.5 Geen rentelasten op kortlopende geldleningen resulteert in een voordeel van ruim € 484.000. De rente op spaargelden is ook lager dan begroot. De rentelast op lange geldleningen is echter wat hoger dan begroot en drukt het voordeel. 361.328 voordeel
0.62 De advies- en onderzoekskosten voor bezwaren zijn hoger dan geraamd. Dit komt door toename van bezwaren. -30.604 nadeel
0.8 De stelpost frictiekosten is in 2022 gedeeltelijk (€ 16.250) ingezet voor de toekomst van de zwembaden in Woerden en Harmelen. 128.750 voordeel
0.8 Niet aangesproken stelposten: hervormingsagenda jeugd, coalitieakkoord, areaaluitbreiding algemene uitkering, Wet Open Overheid, robuust rechtsbeschermingssysteem, systeemleren, impuls integraal leren en loonkosten. 1.197.147 voordeel
Diverse 12.551 voordeel
Totaal mutaties lasten 1.601.393 voordeel
Taakveld Analyse baten voordeel/ nadeel
0.5 Door het uitblijven van uitgezette geldleningen is minder rente ontvangen op geldleningen dan begroot. Het saldo aan ontvangen rente kan jaarlijks fluctueren op basis van uitgezette geldleningen. -40.454 nadeel
0.61 Hogere opbrengst OZB woningen doordat de gemiddelde waarde van de woningen hoger is gebleken dan begroot. Daarnaast minder toegekende bezwaren. 31.775 voordeel
0.62 Hogere opbrengst OZB niet-woningen doordat de gemiddelde waarde van de niet-woningen hoger is gebleken dan begroot. Daarnaast minder toegekende bezwaren. 23.863 voordeel
0.7 In de meicirculaire is een aantal decentralisatieuitkeringen toegevoegd waardoor de algemene uitkering toenam. In de septembercirculaire nam de algemene uitkering fors verder toe. 4.562.423 voordeel
0.7 De integratie-uitkeringen voor jeugd en participatie is hoger dan begroot. 285.287 voordeel
0.7 Uit voorgaand dienstjaar komt een restant uitkering Gemeentefonds. 38.674 voordeel
Diverse 13.625 voordeel
Totaal mutaties baten 4.915.193 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 6.516.586 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
Dekking kapitaallasten -1.594 nadeel
Totaal mutaties reserves -1.594