Balans

Activa (€ x 1.000) 31-12-2022 31-12-2021
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 55 31
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Totaal immateriële vaste activa 55 31
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut 141.960 142.332
Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 32.909 32.345
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 100.797 92.851
Totaal materiële vaste activa 275.666 267.528
Financiële vaste activa
Leningen woningbouwcorporaties
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 352 352
Overige langlopende leningen 788 997
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Totaal financiële vaste activa 1.141 1.349
TOTAAL VASTE ACTIVA 276.862 268.908
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie -306 -5.640
Totaal voorraden -306 -5.640
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar
Vorderingen openbare lichamen 11.226 10.348
Overige vorderingen 2.401 2.911
Uitzetting Rijks schatkist 29.006 3.252
RC met het rijk
RC met niet-financiële instellingen
Overige uitzettingen < 1 jaar
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar 42.633 16.511
Liquide middelen 263 113
Totaal liquide middelen 263 113
Overlopende activa
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 4.989 433
Overige vooruitbetaalde bedragen 1.182 811
Overige nog te ontvangen bedragen 4.169 4.458
Totaal overlopende activa 10.340 5.702
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 52.930 16.687
TOTAAL ACTIVA 329.792 285.595
Passiva (€ x 1.000) 31-12-2022 31-12-2021
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 31.877 25.333
Bestemmingsreserves 39.106 36.063
Resultaat 5.649 5.055
Totaal eigen vermogen 76.633 66.451
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 7.884 6.703
Voorziening van derden verkregen middelen 3.100 3.175
Voorzieningen ter egalisatie van kosten 0
Voorzieningen bijdragen aan toekomstige verv inv, waarvoor een heffing wordt geheven 0
Totaal voorzieningen 10.984 9.878
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Waarborgsommen 514 277
Onderhandse leningen binnenlandse banken & overige financiële instellingen binnenland 208.020 166.594
Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 208.534 166.871
TOTAAL VASTE PASSIVA 296.151 243.200
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen 0 10.000
Overige schulden 9.685 10.951
Bank- en girosaldi 0 0
Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 9.685 20.951
Overlopende passiva
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 10.048 11.846
Overige vooruitontvangen bedragen 1.697 1.117
Nog te betalen bedragen 12.211 8.483
Totaal overlopende passiva 23.956 21.446
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 33.641 42.397
TOTAAL PASSIVA 329.792 285.596
Borg of garantiestellingen 110.157 128.271