Gewaarborgde geldleningen

Gewaarborgde geldleningen
De gemeente Woerden staat garant voor een aantal leningen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte borgstelling. Bij een directe borgstelling kan de gemeente direct door de bank aangesproken worden om de borg te betalen op moment dat de partij waarvoor wij borg staan niet meer aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Dit zal het geval zijn als een partij in surseance van betaling of faillissement raakt. Bij indirecte borgstellingen staat een andere instantie borg en staat de gemeente garant als de betreffende instantie zelf niet meer voldoende middelen heeft om verliezen m.b.t. borgstellingen op te vangen. In dat geval verstrekt de gemeente een renteloze lening.

Indirecte borgstellingen WSW
De gemeente Woerden heeft een achtervangpositie voor de borgstellingen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de door WSW geborgde leningen van woningbouwcorporaties. Het Rijk en de gemeenten zijn de achtervang voor de geborgde leningen waarbij op moment dat van die gezamenlijke achtervang gebruikgemaakt moet worden, het Rijk en de gemeenten een renteloze lening verstrekken. Overigens betekent dit niet dat dit bedrag ook ons risico is. Enerzijds omdat we als gemeente Woerden ook aangesproken kunnen worden als een woningcorporatie elders in het land in de problemen komt. Anderzijds omdat de achtervang pas plaatsvindt nadat het eigen vermogen van de woningcorporatie en de borgstellingsreserve van het WSW is aangesproken. De kans dat gebruikgemaakt wordt van de achtervang wordt als zeer klein ingeschat.
In het geval dat de gemeenten op hun achtervangpositie worden aangesproken, geldt een vooraf bepaalde verdeling waarbij het Rijk 50% voor zijn rekening neemt en alle deelnemende gemeenten aan het waarborgfonds de overige 50%.

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening Percentage borgstelling Boekwaarde 31-12-2022
WSW-geborgde leningen
Stichting Cazas Wonen 166.883 50% 81.769.500
Stichting Cazas Wonen 95.553 16% 14.863.000
Stichting Habion 34.770 0% 109.000
Stichting Vestia 22.390 0% 4.000
Overige gewaarborgde leningen
Prot.Chr.St. 't Oude Landt 12.574.471 100% 10.033.470
Schietvereniging Robin Hood 680.670 100% 195.582
Minkema College 1.500.000 100% 862.500
St. Vrienden van het Kasteel 1.500.000 100% 1.057.066
Atletiekvereniging Clytoneus 72.500 100% 20.960
De Schulenburch 300.000 100% 121.765
Lawntennisvereniging Triaq 170.621 100% 14.662
St. Woonvormen Sint Maarten 1.769.743 100% 73.739
St. Hofstede Batestein 300.000 100% 291.760
Sportlust '46 370.000 50% 137.685
Mixed Hockeyclub 400.000 50% 91.009
Voetbalvereniging SCH'44 75.000 50% 24.812
Subtotaal € 20.032.601 € 109.670.508
Woningen 486.122
Totaal € 110.156.630
De gemeente staat als achtervang voor Stichting Cazas Wonen, Stichting Habion en Stichting Vestia.
Dit houdt in dat het WSW primair borg staat en we vanaf 2022 werken conform hun overzicht met percentages.
Hoewel het risico van de leningen laag te noemen is, nemen wij deze leningen voor de volledigheid op in dit overzicht.