Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Ad de Regt Openbare ruimte, Natuur, Water en waterketen, Verkeer en mobiliteit, Begraven en begraafplaatsen
Jelmer Vierstra Circulaire economie en afval
Arjan Noorthoek Rembrandtbrug

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.63 Parkeerbelasting Parkeerbelasting: - heffing en invordering - opbrengsten parkeerfaciliteiten - opbrengsten boetes
2.1 Verkeer en vervoer Verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.2 Parkeren Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen en parkeerbeleid: - parkeerzone, ontheffingen en vergunningen - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (excl. opbrengst parkeerbelasting, zie taakveld 0.63) - parkeermeters - fietsenstalling - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt
2.4 Economische havens en waterwegen (Beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 Economische promotie Activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.6 Media De zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: mediabeleid
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen, natuur en recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen gericht op participatie: multifunctionele centra
7.2 Riolering Afvalwater en waterhuishouding
7.3 Afval Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Taken op het terrein van de lijkbezorging

Opgave: Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

In 2022 is uitvoering gegeven aan het Meerjarenverkeersmaatregelenplan:

- een deel van de doorfietsroute is aangelegd. Ook is de oversteek over de Steinhagenseweg bij het Minkemacollege aangelegd en voorzien van verkeerslichten;

- gestart met de onderzoeken naar het kruispunt Amsterdamlaan - Eilandenkade;

- aanleg van schoolzones;

- verder gewerkt aan de plannen voor de aanleg van de Rembrandtbrug.

Haalbaarheidsonderzoek bewaakt fietsparkeren binnenstad uitgevoerd.

Nota parkeernormen en het Wegencategoriseringplan en Hoofdstructuur Fietsnetwerk zijn vastgesteld.

Gestart met beleidskaders toegankelijke openbare ruimte, fietsstraten en deelmobiliteit.

Met klein verkeersmaatregelen fietspaaltjes verwijderd of veiliger gemaakt en snelheidsremmende maatregelen aangebracht.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1 Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar

2.2 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer

2.3 Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer

2.4 De Harmelerwaard wordt op een directe en verkeersveilige manier ontsloten

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken

Terug naar navigatie - 2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting.

Terug naar navigatie - 2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

2.4.2 Duidelijkheid over het wel of niet uitvoeren van de brug Harmelerwaard

Terug naar navigatie - 2.4.2 Duidelijkheid over het wel of niet uitvoeren van de brug Harmelerwaard

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er is nog geen besluit genomen. Dit wordt verwacht in 2023

Inspanning 2022

Opgave: De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

In het dagelijks beheer en onderhoud is doelmatigheid en soberheid onderdeel geworden van de dagelijkse en planmatige processen en werkwijzen. 

Doelmatigheid en versobering zijn ook onderdeel geworden van de ontwerpen van de inrichting van openbare ruimte bijv. bij ontwikkelingen zoals woningbouwprojecten, waardoor in de toekomst de openbare ruimte betaalbaar blijft.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Er is gewerkt aan de startnotitie Beheer openbare ruimte. Daarin zit de opdracht en plan van aanpak beschreven hoe het college met de gemeenteraad zal werken aan het toekomstig beheer en onderhoud van de openbare ruimte.  In mei is de eerste sessie met de gemeenteraad. Het streven is de startnotitie uiterlijk voor het zomerreces af te ronden.  In de tussentijd gaat het 'gewone' beheer en onderhoud van de openbare ruimte door op sobere en doelmatige wijze, 'de winkel blijft dus ook open'. Verder gaan de lopende projecten door en wordt de nieuwe jaarplanning voor 2024 voorbereid. Tot slot werkt de organisatie door aan de noodzakelijke integrale onderhoudscontracten waarvan er dit jaar enkele eindigen. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.

Terug naar navigatie - 2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Terug naar navigatie - 2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In grote lijnen ligt dit programma op koers. Maar op het gebied van bijv. overstromingsgevoeligheid (2.5.3.4) is dit nog niet het geval.  In het GWK 2023-2027 zijn hierover nieuwe overwegingen opgenomen. Deze worden de komende tijd uitgewerkt in richtlijnen voor de inrichting van de fysieke ruimte.

Inspanning 2022

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 11.775.977 11.846.017 -70.040
2.2 Parkeren 1.831.887 1.719.258 112.629
2.4 Economische havens en waterwegen 1.366.804 929.833 436.971
3.4 Economische promotie 267.740 230.448 37.292
5.6 Media 80.318 80.318 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.083.794 4.106.818 -23.024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 311.686 223.663 88.023
7.2 Riolering 4.240.993 4.519.084 -278.091
7.3 Afval 4.764.897 5.169.667 -404.770
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 699.823 640.917 58.906
Totaal Lasten 29.423.919 29.466.023 -42.104
Baten
0.63 Parkeerbelasting -1.566.723 -1.668.155 101.432
2.1 Verkeer en vervoer -81.375 -1.264.263 1.182.888
2.2 Parkeren 0 -19.572 19.572
2.4 Economische havens en waterwegen -58.906 -59.598 692
3.4 Economische promotie -56.916 -33.709 -23.207
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -40.217 -76.228 36.011
7.2 Riolering -6.063.657 -6.096.309 32.652
7.3 Afval -6.422.550 -6.851.580 429.030
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -729.834 -761.426 31.592
Totaal Baten -15.020.178 -16.830.840 1.810.662
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 328.375 327.790 585
Totaal Stortingen 328.375 327.790 585
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -1.117.208 -1.109.281 -7.927
Totaal Onttrekkingen -1.117.208 -1.109.281 -7.927

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/ nadeel
2.1 Verhardingen algemeen, externe inhuur i.v.m. langdurig zieken (€ 30.000), doorbelasting loonkosten (€ 28.000) en hogere lasten zuiveringsheffing - deze zijn structureel te laag geraamd (€ 54.000). -102.293 nadeel
2.1 Asfaltverharding: met name hogere lasten uitbesteed werk (€ 411.000). Daarvan € 60.000 door onvoorziene energietoeslag asfaltwerken. Oorzaak zijn extreme prijsstijgingen en noodingrepen i.v.m. de veiligheid. Elke noodgreep of spoedreparatie is direct een overschrijding, vanwege de beperkte budgetten a.g.v. de SH. Daartegenover vallen de kapitaallasten i.v.m. temporisering investeringen lager uit (- € 286.000). -120.856 nadeel
2.1 Elementenverharding; hogere lasten uitbesteed werk. Dit betreft met name herstel van straatwerk na nutswerkzaamheden. Hiervoor hebben we een extra ontvangen baat staan van € 198.939 (zie degeneratievergoeding aan batenzijde). -249.311 nadeel
2.1 Gladheidsbestrijding: doordat vrije zachte wintermaanden zijn er minder strooiacties noodzakelijk geweest dan gemiddeld. 110.868 voordeel
2.1 Openbare verlichting: lagere elektra- en transportkosten € 63.000). Zie ook de budgetoverhevelingen: voor overdracht openbare verlichting N198 aan de provincie is een overheveling van € 40.000 opgenomen, die inmiddels (in 2023) is voldaan. 132.500 voordeel
2.1 Straatreiniging (minus deel straatvegen € 27.000): vanwege eenmalige baten (ziektegeld, detacheringsvergoeding) tegenover geboekte loonkosten. 63.767 voordeel
2.1 Uitrol glasvezel en nutsvoorzieningen; dat zijn niet-geraamde lasten voor uitbesteed werk herstel asfalt en externe inhuur voor de begeleiding van de uitrol (zie ook batenzijde). -321.295 nadeel
2.1 Regiosamenwerking Groene Hart. De middelen hebben nu nog geen bestemming maar zijn onderdeel van de AGW-afspraken. Bij vaststelling jaarrekening zal een verzoek om budgetoverheveling/resultaatbestemming gedaan worden. 72.654 voordeel
2.1 Civiele kunstwerken: m.n. door lagere lasten uitbesteed onderhoudswerk aan bruggen (€ 100.000), lagere advies- en onderzoekskosten (€ 120.000) en onbenutte budgetoverhevelingen (€ 65.000). Oorzaak: door vacatures en het opzetten van een nieuw team kon niet al het werk uitgevoerd worden. Daarnaast lagere kapitaallasten i.v.m. temporisering investeringen (€ 90.000). Voor 2023 is het goed georganiseerd en wordt oponthoud in het jaarplan voorkomen. 363.503 voordeel
2.2 Parkeren: met name lagere onderhoudskosten o.b.v. MOP parkeergarages. Bij beide garages zijn i.v.m. capaciteitsproblemen klussen blijven liggen. Bij Castellum gaat het om schilderwerk van damwandprofielen en een stuk vloercoating. 112.629 voordeel
2.4 Beschoeiingen: voordeel op rente en afschrijving door temporisering investeringen (€ 69.000 ) 73.237 voordeel
2.4 Baggeren: lagere lasten uitbesteed werk door vertraging werk. Lasten zitten in gesloten circuit riolering, dit jaar een voordeel; in 2023 zullen de lasten hoger uitvallen en worden er meer lasten toegerekend aan riolering. Het werk van 2022 wordt uitgevoerd in Q1 2023, naast de opgave van baggerwerk in 2023 zelf. Dit laatste wordt nu voorbereid en loopt weer volgens planning. 367.721 voordeel
6.1 Multifunctionele centra: lagere lasten vrijstellingsruimte inwonersactiviteiten en lagere subsidie Schulenburch. Vanaf 2023 is dit taakveld overgezet naar programma 3. Dit kon in 2022 nog niet i.v.m. de aansluiting per 1-1 met de begroting. 88.023 voordeel
7.2 Riolering algemeen: hogere doorbelasting loonkosten team R&B en externe inhuur en lagere lasten uitbesteed werk (€ 53.000). Door langdurige uitval personeel is inhuur noodzakelijk geweeest en de uitvoering vertraagd. -174.931 nadeel
7.2 Beleids- en onderzoekskosten riolering: hogere lasten externe inhuur i.v.m. ziekte (€ 38.000) en voordeel op onderzoek effectiviteit infiltratiedrains omdat uiteindelijk in minder wijken onderzoek nodig was (€ 100.000). 74.563 voordeel
7.2 Vrijvervalriolering: hogere lasten rioleringswerkzaamheden i.v.m. vertraging in 2021 en ca. € 150.000 aan schade bij Klompenmakersweg en Houttuinlaan. Dit loopt nog bij de verzekering. Op dit moment niet duidelijk of we dit geld in 2023 terugkrijgen. -211.232 nadeel
7.2 Vrijvervalriolering: lagere kapitaallasten (afschrijving) door temporisering rioolinvesteringen. 100.596 voordeel
7.2 Hoofdgemalen: voordeel op elektralasten (€ 85.000) en nadeel op onderhoud en reparatie (-€ 148.000). In het nieuwe GWK is voor de komende jaren een investeringspost gemaakt voor renovatie rioolgemalen à € 244.000. Hiermee dalen de onderhouds- en reparatiekosten de komende jaren weer. -63.221 nadeel
7.2 Huisaansluiting riolering: daartegenover staan baten. -40.646 nadeel
7.2 Storting in de voorziening riolering: lasten en baten riolering vormen een gesloten circuit. Begroot is onttrekking van € 301.000, werkelijke onttrekking is € 345.000. 44.811 voordeel
7.3 Inzameling: hogere lasten inhuur chauffeurs en beladers i.v.m. (langdurige) ziekte eigen personeel. Daartegenover een voordeel op loonkosten van eigen personeel van € 48.000. Zie ook batenzijde voor UWV en ziektegelduitkeringen. -114.486 nadeel
7.3 Verwerking restafval en gft: positieve afrekening van AVU 2022 i.v.m. lagere volumes (€ 61.000). AVU rekent met bevoorschotting en een inschatting van volumes en prijzen ingeschat. Bevoorschotting bleek hoger dan de werkelijke kosten 123.310 voordeel
7.3 Afval: lagere onttrekking aan de voorziening Afvalstoffenheffing. Begroot is een onttrekking van € 118.000, in plaats daarvan vindt een storting van € 270.000 plaats. Zie toelichtingen bij hogere baten taakveld 7.3. -388.991 nadeel
7.5 Exploitatielasten begraafplaatsen; m.n. een voordeel op het onderhoud o.b.v. het MOP Meeuwenlaan en Rijnhof (€ 41.000). 58.906 voordeel
Diverse -41.930 nadeel
Totaal mutaties lasten -42.104 nadeel
Taakveld Analyse baten voordeel/ nadeel
0.63 Parkeerbelastingen. In de tussentijdse rapportage zijn de baten met € 600.000 afgeraamd. Het laatste kwartaal 2022 zijn de baten meegevallen door afschaffen van het eerste uur gratis parkeren. 101.432 voordeel
2.1 Degeneratievergoeding: hogere doorbelasting schade en kosten aan nutsbedrijven. 198.939 voordeel
2.1 Straatreiniging: voordeel vanweg terugontvangst salariskosten en UWV-uitkeringen. 63.493 voordeel
2.1 Openbare verlichting: bijdrage Oudewater. 26.500 voordeel
2.1 Civiele kunstwerken: doorberekende schade. 31.984 voordeel
2.1 Uitrol glasvezel en nutsvoorzieningen (zie ook lastenzijde). Deze post wordt vraaggericht opgebouwd. Aanvragers handelen snel en daar valt niet op te plannen. Het is in de begroting niet te voorzien of een aanvraag wordt ingediend. Door overloop van werk van 2022 naar 2023 kunnen we dat bij de voorjaarsrapportage 2023 wel melden. 759.092 voordeel
2.2 Parkeren in Castellum: baten hosting oplaadpunt (zijn niet geraamd). 19.572 voordeel
3.4 Economische promotie: lagere baten kermis door lagere inschrijvingen. -23.207 nadeel
7.2 Huisaansluiting riolering: daartegenover staan lasten. 32.652 voordeel
7.3 Afval algemeen: vergoedingen UWV en ziektegelduitkeringen i.v.m. aantal langdurig ziekten. Hiertegenover staat aan de lastenzijde een hogere inhuur chauffeurs en beladers. 126.119 voordeel
7.3 Afval: hogere baten oud papier door forse prijsstijging. Begin 2023 zijn de oudpapierprijzen weer fors gedaald. Dus dit is incidenteel voordeel in 2022. 235.035 voordeel
7.3 Kunststofinzameling: incidentele nabetaling/afrekening voorgaande jaren. 57.447 voordeel
7.3 Hogere baten afvalstoffenheffing. 23.957 voordeel
7.5 Hogere baten begraven door een groter aantal begravingen. 31.592 voordeel
Diverse 126.055 voordeel
Totaal mutaties baten 1.810.662 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 1.768.558 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan reserve Kapitaallasten maatschappelijk nut. -585 nadeel
0.10 Groenfonds (lagere onttrekking). -7.576 nadeel
0.10 Lagere storting in de reserve Kapitaallasten maatschappelijk nut. -352 nadeel
Totaal mutaties reserves -8.513 nadeel