Programma 3. Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
Mariette Pennarts-Pouw Coördinatie Sociaal Domein, Wmo en Welzijn, Wijkgericht werken, Volksgezondheid.
Jacques Rozendaal Jeugdhulp en jeugdzorg, Jeugd en jongeren, Economische zaken (arbeidsmarkt), Werk en inkomen, Armoedebeleid en bestaanszekerheid, Opvang en inburgering vluchtelingen en statushouders.

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat de thema’s Jeugd en Wmo, Wonen met zorg, Werk & Inkomen en Statushouders. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave, die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. 
We houden vast aan de ingezette beleidslijn: inwoners meer en beter begeleiden, beter aansluiten op de leefwereld van inwoners en optimaal inzetten op verschuiving van maatwerk naar informele ondersteuning. Dit doen wij samen met maatschappelijke partners. Daarvoor zijn binnen dit programma de volgende opgaven benoemd: 

 • Onze inwoners doen en kunnen zo veel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning (beleidsprioriteit Maatschappelijke Agenda (MAG)): versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement). 
 • Meer Woerdense inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden. 
 • Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp (beleidsprioriteit MAG: sociaal werken in de wijk). 
 • Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden. 
 • Omgeving van de statushouders is op orde.

 

Dit programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - vreemdelingen - LHBT+ beleid
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.3 Inkomensregelingen Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid
6.4 Begeleide participatie Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid
6.5 Arbeidsparticipatie Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Opvang- en beschermd-wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverlenings-maatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
7.1 Volksgezondheid Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Oekraïnecrisis
Het jaar 2022 stond, na de coronacrisis van 2020 en 2021, wederom in het teken van een crisis die grote impact had op onze samenleving. In het eerste kwartaal van 2022 werden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. De oorlog zorgde in de eerste plaats voor grote uitdagingen in het huisvesten van de vluchtelingenstroom. Deze vluchtelingen kwamen al direct vanaf het begin ook naar onze gemeente en vestigden zich in particuliere gezinnen. Onze gemeentelijke inzet voor gevluchte Oekraïners richtte zich in de eerste fase van de opvang op het organiseren van basisbehoeften voor deze mensen. Is iedereen veilig, heeft iedereen voldoende voedsel en kleding, is iedereen in beeld? Langzaam maar zeker ontstond er meer structuur en konden we ons richten op de langeretermijnopvang van de Oekraïners. De hulpvraag was duidelijk en we konden voldoende aanbod bieden. De samenwerking tussen de gemeente, Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart, Hart voor Woerden en zeer veel andere maatschappelijke partners en inwonersinitiatieven leidde ertoe dat we de Oekraïners konden inschrijven in het BRP en ze konden voorzien van informatie en eigen inkomen. Vanaf april 2022 hebben we een groot deel van de Woerdense Oekraïners gehuisvest in de gemeentelijke opvang: de Stadspoort. In september zijn we ook in de Bleek Oekraïners gaan huisvesten. Stap voor stap zijn de Oekraïners meer deel gaan uitmaken van de Woerdense samenleving. Steeds meer Oekraïners werken, kinderen gaan naar school en maken deel uit van het maatschappelijk leven in Woerden.

Door de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen van dagelijkse behoeften, zoals energie, brandstof en voedingsmiddelen. Hierdoor is de inflatie gestegen en daalde voor veel huishoudens de koopkracht. Het kabinet heeft maatregelen genomen om de gevolgen van de gestegen prijzen te verzachten en ook als lokale overheid hebben we hierin diverse maatregelen genomen. Zo is o.a. besloten om lage inkomens te compenseren voor de sterk gestegen energiekosten. Ferm Werk heeft in april alle bijstandsgerechtigden de energietoeslag uitgekeerd en voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsminimum is een digitaal loket geopend. Ruim 1.600 inwoners hebben de energietoeslag ontvangen, de uitgaven hiervoor zijn volledig door het Rijk gecompenseerd. Ferm Werk heeft hierdoor ook meer inwoners in beeld gekregen die leven van een minimuminkomen. Deze inwoners zijn actief benaderd om hen ook van de andere inkomensregelingen gebruik te laten maken.

Uitvoering Maatschappelijke Agenda
Het jaar 2022 stond ook in het teken van het borgen van de effecten die zijn bereikt met de uitvoering van onze Maatschappelijke Agenda (hierna MAG) en het voorsorteren op een nieuwe bestuursperiode. We hebben het huidige beleid geëvalueerd op basis waarvan aanbevelingen zijn gedaan voor de nieuwe bestuursperiode. Er is veel aandacht besteed aan het opstellen van een overdrachtsdocument voor de onderhandelaars na de verkiezingen, en aan het collegewerkprogramma, dat kaders en richting geeft voor het Sociaal Domein en de herijking van de maatschappelijke agenda in de komende periode. Een belangrijke conclusie van de evaluatie was dat de ingezette koers effect heeft, maar op onderdelen een impuls nodig heeft. Hiervoor zijn voorstellen gedaan via de 1e tranche impuls Jeugd en Wmo waarvoor een deel van de extra jeugdmiddelen vanuit het Rijk is benut. Deze voorstellen sluiten aan op de concept Hervormingsagenda Jeugd die door het Rijk is opgesteld. Het doel van de Hervormingsagenda Jeugd, die nog niet definitief is, is om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te houden. Het omvat diverse maatregelen: van het aanpassen van wetgeving tot kaders voor hoe de uitvoering van het gemeentelijk sociaal domein ingericht dient te worden. Opgaven in de Hervormingsagenda Jeugd gaan een plek krijgen in (de uitvoeringsagenda van) de nieuwe Maatschappelijke Agenda 2023-2027.  In het najaar van 2022 is begonnen met de voorbereidingen voor deze nieuwe MAG, hiervoor is in december 2022 de startnotitie door de gemeenteraad vastgesteld. 

Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Prioriteit MAG: versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement.

Door invoering van casemanagement zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, over inclusiviteit en over de samenwerking met informele organisaties. Tevens richten we ons op het neerzetten van een verbeterd voorliggend aanbod. Subsidieafspraken zijn herijkt en partijen worden gesubsidieerd voor de inhoudelijke bijdragen die geleverd worden aan realisatie van onze maatschappelijke opgaven. Beleidsprioriteiten die onder deze opgave vallen zijn: inkoop Jeugd en Wmo, versterking voorliggend veld en casemanagement.

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
 • Het casemanagement binnen WoerdenWijzer is op de volgende onderwerpen doorontwikkeld: monitoring ingezette zorg, vast aanspreekpunt voor inwoners en korte lijnen met zorgaanbieders en zorginkoop.
 • Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met het samenwerkingsverband passend onderwijs voor jeugdhulp in voortgezet onderwijs.
 • Er is een verbeterde samenwerking gerealiseerd tussen het onderwijs, huisartsen en het veiligheidsdomein, onder andere via het project Bescherming in Beweging.
 • De samenwerking met de huisartsen is verder versterkt, onder andere door het uitbreiden van het project POH-jGGZ.
 • Subsidieafspraken zijn met ingang van 1 januari 2022 herijkt en de resultaten worden gemonitord. 
 • De Kansrijke Start lokale coalitie Woerden en Oudewater is gestart en bestaat uit partners vanuit het geboortezorgdomein Woerden/Oudewater zoals verloskundigenpraktijken, Antonius Ziekenhuis, GGD-jgz, kraamzorgbureau en de huisarts. Daarnaast zijn partners uit het sociaal domein en maatschappelijke partners vertegenwoordigd.
 • We hebben uitvoering gegeven aan het Preventieakkoord Woerden waarbij interventies zijn gedaan op o.a. het bevorderen van een gezonde leefstijl. 
 • Voor verbetering van (de toeleiding naar) mantelzorgondersteuning zijn drie projecten gestart. 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Doorontwikkeling casemanagement
Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van casemanagement. De ingezette zorg kunnen we beter monitoren en we werken nauw samen met zorgaanbieders en Inkoop & Monitoring Utrecht West. In 2023 worden de interne werkprocessen rondom ondersteuningsplannen en ingezette zorg verder geoptimaliseerd door inzet van collegiale toetsing.

Inkoop maatwerk Jeugd en Wmo
Met ingang van 1 januari 2022 zijn met 166 aanbieders contracten gesloten. Ter vergelijking: in 2021 waren er 219 aanbieders gecontracteerd. De raad is over de uitkomst van het regionaal inkoopproces Jeugd en Wmo geïnformeerd (D/22/049592). Op basis van de omschreven ambitie en uitgangspunten zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de ontwikkelingen en de verantwoording door aanbieders. In samenwerking met de regio wordt gestuurd op deze afspraken.

Door Inkoop & Monitoring Utrecht West zijn de contracten gemonitord. Door de inflatie en de stijgende energieprijzen is de indexatie groter geweest dan in voorgaande jaren. 

Inkomenstoets huishoudelijke hulp 
We hebben voorbereidingen getroffen om met ingang van 1 januari 2023 bij de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp bij de beoordeling van de eigen kracht en eigen mogelijkheden tevens de eigen financiële mogelijkheden (zelfredzaamheid) te laten meewegen. Hierdoor hebben we een kortere wachtlijst en komt de hulp terecht bij inwoners die het echt nodig hebben én niet de financiële mogelijkheden hebben om het zelf te betalen. Vanwege landelijke ontwikkelingen is dit echter weer stopgezet.
 
Regionale agenda jeugd en pamflet ondertekend
We hebben een goede start gemaakt met de uitvoering van de regionale agenda jeugd 2022-2025 voor Utrecht West, die in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze agenda geeft duidelijkheid over hoe de gemeenten in Utrecht West in regioverband samenwerken om de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp te borgen en hoe zij de hulp aan jeugdigen willen transformeren.

Bescherming in beweging
Voor 2022 was Utrecht West een van de zes landelijke proeftuinen voor het nieuwe landelijke toekomstscenario van kind- en gezinsbescherming. Deze proeftuin, onder de titel 'Bescherming in beweging', is een samenwerking van de vijf gemeenten in Utrecht-West, Samen Veilig Midden-Nederland (zowel Veilig Thuis als de Gecertificeerde Instelling), de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS). Dit zijn instanties die samen de jeugdbeschermingsketen vormen, die handelen als er (ernstige) zorgen zijn om de veiligheid van een kind. Sinds 2020 is deze beweging actief, waardoor kwetsbare gezinnen eerder dan voorheen in contact komen met WoerdenWijzer. Doelen zijn onder andere het inkorten van de beschermingsketen. Dit betekent dat een kind eerder hulpverlening ontvangt en dat een gezin te maken heeft met minder verschillende beroepskrachten.

YEPH (hoogspecialistische jeugdhulp)
In samenwerking met andere Utrechtse regio’s zijn twee ambities vastgesteld voor driemilieusvoorzieningen (hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen voor jeugdigen):
•    De gemiddelde groepsgrootte op een voorziening wordt verkleind van gemiddeld 8,6 naar 5 jeugdigen per groep. 
•    Voor 2027 streven we ernaar om 20% minder kinderen in een driemilieusvoorziening op te vangen. 

Om deze ambities te realiseren, hebben alle Utrechtse colleges in 2022 besloten tot een financiële investering en verhoging van het basisbudget. 

Gezondheidspreventie
We hebben extra aandacht gegeven aan mentale gezondheid van jeugdigen middels de impulsgelden. Ook is Woerden Wijzer gestart met de interventie ‘Creatief Leven’, gericht op mensen die kampen met eenzaamheid. Ten slotte heeft de gemeente Woerden gevolg gegeven aan het in 2022 ondertekende ‘Integraal Zorgakkoord’ door te investeren in de samenwerking met huisartsen, St. Antonius ziekenhuis en andere zorgpartijen om tot een gezamenlijke integrale preventieagenda te komen.

Mantelzorgondersteuning
In 2022 zijn voor verbetering van mantelzorgondersteuning 3 projecten gestart:

 • Aan Hart voor Woerden is een eenmalige subsidie toegekend voor het vergroten van bekendheid met de mogelijkheden vanuit de vrijwilligersorganisaties om mantelzorgers te ondersteunen. 
 • Intern zijn we gestart met een project Mantelzorgverklaringen en mantelzorgwoningen. 
 • Vanuit VWS is een project gestart om mantelzorg aan inwoners met Molukse en Indische achtergrond te verbeteren. Woerden is een van de drie pilotgemeenten. Dit is een samenwerking tussen MantelzorgNL (projectleiding), Sinar Maluku, Pelita en gemeente Woerden. 

Herijking subsidieafspraken
Vanaf 1 januari 2022 zijn onze subsidieafspraken anders ingericht op basis van de subsidieregeling Algemene Voorzieningen Sociaal Domein. De inspanningen van onze maatschappelijke partners komen voort uit onze MAG en bijbehorende samenwerkingsafspraken zijn opgenomen in de subsidiebeschikkingen. De resultaten worden gemonitord en waar nodig wordt ingespeeld op (lokale) veranderingen. Daarnaast werken de maatschappelijke partners op verschillende thema's samen (Mantelzorg; Jeugd en Gezin; Geld-op-orde, Jeugd en Ouderen/eenzaamheid).

Versterking voorliggend veld 
Samen met onze maatschappelijke partners werken we vanuit de MAG aan het versterken van het voorliggend veld. De afgelopen jaren zien we als algemene ontwikkeling dat de druk op de zorg en zorgbudgetten toeneemt. Dit komt onder andere door een toename in (complexiteit van) zorgvragen als gevolg van vergrijzing en inwoners die langer thuis wonen. De raad heeft op deze toenemende druk geanticipeerd door structureel € 400.000 toe te voegen aan algemene voorzieningen jeugd en Wmo. Deze financiële impuls doet recht aan de grote maatschappelijke meerwaarde die deze organisaties al jaren bieden voor onze gemeente. De maatschappelijke partners werken op thema's samen, deze samenwerkingen hebben o.a. geresulteerd in diverse mantelzorgprojecten, een breed inwonersloket, een verstevigde samenwerking tussen formele en informele (jeugd)ondersteuning en een divers programma tijdens de week van de eenzaamheid.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners ontvangen ondersteuning snel, laagdrempelig en op het juiste moment waarmee wordt voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt.

3.2 Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben 1 aanspreekpunt als ondersteuning nodig is.

3.3 Gesubsidieerde organisaties werken vraaggericht en ondersteunen onze inwoners zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving zonder de regie over te nemen. Gesubsidieerde organisaties en maatwerkorganisaties benutten elkaar en werken samen (gesubsidieerde organisaties onderling of gesubsidieerde organisatie en maatwerkorganisatie). Zij leveren een bijdrage aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 We sturen actief op minder, lichter en korter; normaliseren waar dat kan is de norm.

Terug naar navigatie - 3.1.1 We sturen actief op minder, lichter en korter; normaliseren waar dat kan is de norm.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Wmo: Bij individuele begeleiding Wmo is sprake van een afname van de duur van de trajecten. Er is geen afname van het aantal aanvragen. Bij Huishoudelijke Hulp is sprake van een toename m.b.t. de zorgvraag voor oudere inwoners, we zien dat de trajectduur niet afneemt omdat inwoners ouder worden. Door de inkomenstoets kan dit beeld wel veranderen, omdat meer indicaties niet verlengd gaan worden.

Jeugd: Bij geïndiceerde jeugdzorg zien we een duidelijke afname wat betreft SGGZ en er is meer grip op verwijzingen van huisartsen (Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd GGZ (POH-JGGZ) doet meer preventief). Dit voorkomt meer verwijzingen naar begeleiding en SGGZ. De POH-JGGZ vangt 75% van de jeugdvragen in de eerstelijnszorg op, 25% wordt doorverwezen. Daarnaast is een lichte daling te zien in het aantal herindicaties welke invloed heeft op de duur van de geïndiceerde zorg. Verder zien we wel een toename in complexiteit. We sturen op het aanpakken van het aantal verlengingen bij ons lokale team, op meer grip op indicaties die door andere partijen worden afgegeven (zoals huisartsen), en op preventief aanbod om te voorkomen dat jeugdhulp nodig is (zoals trainingen weerbaarheid op het voortgezet onderwijs).

Inspanning 2022

3.1.4 De instroom van nieuwe cliënten inzake Wmo begeleiding en Jeugd daalt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

Terug naar navigatie - 3.1.4 De instroom van nieuwe cliënten inzake Wmo begeleiding en Jeugd daalt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Jeugd: Ten opzichte van 2019 zien we jaarlijks een daling m.b.t. de instroom van Jeugdzorg, er is sprake van een daling van ruim 8%. De na-ijleffecten van corona laten zien dat er meer beroep gedaan wordt op de Jeugdwet en spelen er meer complexe situaties bij gezinnen waar begeleiding nodig is.

Wmo: Ten opzichte van 2019 is sprake van een daling van 23%.

Inspanning 2022

3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd

Terug naar navigatie - 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek van 2022 zijn nog niet bekend. De uitkomst van het onderzoek over 2021 laat een stijgende lijn zien. Eind 2023 volgt een rapportage voor zowel 2022 als 2023. Dit is een gevolg van het feit dat medio 2022 is gestart met doorlopend meten van de cliëntervaringen. De raad wordt op de gebruikelijke wijze over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek geïnformeerd.

Inspanning 2022

3.3.1 De resultaten van de gesubsidieerde organisaties zijn meetbaar en gerelateerd aan de doelen vanuit de MAG. Hierover zijn meetbare afspraken opgenomen in alle subsidiebeschikkingen.

Terug naar navigatie - 3.3.1 De resultaten van de gesubsidieerde organisaties zijn meetbaar en gerelateerd aan de doelen vanuit de MAG. Hierover zijn meetbare afspraken opgenomen in alle subsidiebeschikkingen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

Opgave: Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Prioriteit MAG: sociaal werken in de wijk.

We stimuleren ontmoeting, verbinding en samendoen tussen inwoners, vrijwilligers en professionals in de wijk of het dorp. Ook willen we beter aansluiten op de leefwereld van onze inwoners. Daarom zetten we buurtverbinders in en realiseren we laagdrempelige ‘Huizen van …’ in verschillende wijken en dorpen. Het lokale netwerk wordt verstevigd, onder andere door de inzet van buurtverbinders.

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
 • De gemeente Woerden biedt inwoners zes ontmoetingslocaties, verspreid over Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik, waar inloopspreekuren en brede loketfuncties geboden worden.
 • De Buurtverbinders ondersteunen inwoners bij het opzetten van inwonersinitiatieven. Vrijwillige besturen van de ontmoetingslocaties worden door de buurtverbinders ondersteund in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Sociaal werken in de wijk
De gemeente Woerden biedt inwoners zes ontmoetingslocaties. Onze inwoners kunnen elkaar ontmoeten in: Het Dorpshuis (Harmelen), Wijkcentrum Molenvliet (Woerden – Molenvliet), De Plint (Woerden – Schilderskwartier), Meulmansweg (Woerden – Centrum), De Cope (Kamerik) en De Zegge (Zegveld). Binnen deze ontmoetingslocaties worden inloopspreekuren door Woerden Wijzer en brede loketfuncties geboden (Dorpshuis Harmelen, Wijkcentrum Molenvliet en De Plint). Inwoners kunnen bij dit brede loket terecht met woonvragen, vragen over (woning-)verduurzaming, financiën/administratie en (informele) ondersteuning.

De vrijwillige besturen van o.a. de ‘Huizen en Huiskamers van…’ en andere vrijwilligersgroepen worden door de buurtverbinders ondersteund bij het vinden, ontwikkelen en bieden van een passend activiteitenaanbod, afgestemd op de lokale bewoners in eerdergenoemde ontmoetingslocaties. Daarnaast ondersteunen de buurtverbinders inwoners bij het opzetten van inwonersinitiatieven die de onderlinge samenhang vergroten. Dit doen zij met name in de wijken Molenvliet, Schilderskwartier, Centrum en het dorp Harmelen. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.4 Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp.

3.5 Alle inwoners kunnen actief zijn in hun eigen wijk of dorp door deel te nemen aan activiteiten, deze mede te organiseren of vrijwilligerswerk te doen.

3.6 In de wijk of het dorp weten alle partijen elkaar te vinden. Ze werken samen en maken gebruik van elkaars netwerk en mogelijkheden. Ze sluiten hun aanbod aan op de behoefte die leeft in de wijk of het dorp.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)

Terug naar navigatie - 3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. Over de uitkomsten van de Sociale kracht monitor 2022 zijn we nog in afwachting, deze worden eind Q1 2023 verwacht. De raad wordt op de gebruikelijke wijze over de uitkomst van de monitor geïnformeerd.

Inspanning 2022

3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)

Terug naar navigatie - 3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek (cijfers voor 2022 zijn nog niet bekend). 

Inspanning 2022

3.6.1 In minimaal 4 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Terug naar navigatie - 3.6.1 In minimaal 4 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

Opgave: Woerdenaren met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de Woerdense samenleving. We streven naar een integrale werkwijze waarbij inwoners zo goed mogelijk worden ondersteund zonder last te hebben van verschillen tussen wettelijke regimes. Voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt het project Ferm Wijzer geïmplementeerd.

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
 • Bij Ferm Werk zijn ruim 180 inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gesproken. Van hen zijn er 100 doorverwezen naar WoerdenWijzer.
 • WoerdenWijzer heeft bij de door Ferm Werk doorverwezen inwoners de hulpvraag boven tafel gekregen. De invulling van de hulpvraag geschiedde door inwoners door te verwijzen naar Wmo-voorzieningen, sociale activering, schuldhulpverlening of vrijwilligerswerk.
 • Ferm Werk heeft verdere invulling gegeven aan de bestuursopdrachten.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Doorverwijzingen WoerdenWijzer
Er is een werkwijze opgesteld, de werkwijze is geactualiseerd en onderdeel geworden van de reguliere werkwijze. Een deel van het bestand C/D met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is door Ferm Werk doorverwezen naar WoerdenWijzer. Bij WoerdenWijzer komen inwoners in een traject op weg naar zorg of sociale activering, een zorgactiviteit, een sociale activiteit, dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Bestuursopdrachten Ferm Werk
De huidige verdeelsleutels zijn onderzocht en heeft geleid tot een minder complexe verdeling, waarbij de verdeling sterk te relateren is aan de diensten die Ferm Werk levert. Deze wijziging treedt in werking na instemming van de gemeenteraden van de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling in 2023.

De gewijzigde begroting 2022 is in januari 2022 voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en in april 2022 door het Algemeen Bestuur van Ferm Werk vastgesteld. Met de gewijzigde begroting is er beter inzicht in de kosten van de uitvoering; hiermee is de basis gelegd voor verdere transparantie in de dienstverlening.  

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.7 Woerdenaren met een geringe kans op betaald werk doen mee naar vermogen aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.

3.8 Inwoners met financiële problematiek kunnen meer sociaal, maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.7.1 In 2022 zijn, vanaf de herziene governancestructuur, inwoners met een werkfitscore (of inwoners met minder kans op betaald werk) met C en D, van Ferm Werk naar WoerdenWijzer verwezen.

Terug naar navigatie - 3.7.1 In 2022 zijn, vanaf de herziene governancestructuur, inwoners met een werkfitscore (of inwoners met minder kans op betaald werk) met C en D, van Ferm Werk naar WoerdenWijzer verwezen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

3.8.1 Het vastgestelde uitvoeringsplan armoedebeleid is in 2022 geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 3.8.1 Het vastgestelde uitvoeringsplan armoedebeleid is in 2022 geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De implementatie van het uitvoeringsplan armoedebeleid heeft als gevolg van niet voorspelbare ontwikkelingen (Oekraïne- en energiecrisis) vertraging opgelopen. De gemeenteraad is hierover middels RIB Z/21/005273 - D/22/075063 geïnformeerd. In Q1 2023 ontvangt de gemeenteraad een nieuwe planning omtrent het armoedebeleid.

Inspanning 2022

Opgave: Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Goed wonen is een van de voorwaarden voor een goed en volwaardig leven. Het rijksbeleid is er op gericht dat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen of vanuit een beschermde woonvorm weer zelfstandig gaan wonen. De begeleiding van mensen wordt steeds meer ambulant (thuis of in de directe omgeving). De komende jaren wordt gewerkt naar een doordecentralisatie van de taken rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waarbij gemeenten voor steeds meer taken zelf verantwoordelijk worden.

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
 • Inwoners uit Woerden kunnen bij WoerdenWijzer terecht met ondersteuningsvragen op het gebied van beschermd wonen. De toegang tot beschermd wonen is daarmee lokaal en laagdrempelig.
 • Inwoners uit Woerden kunnen gebruikmaken van Kamers met Aandacht. Hierbij worden kwetsbare jongeren op weg geholpen naar zelfstandigheid doordat zij bij particulieren in huis kunnen wonen en daarbij extra professionele ondersteuning krijgen. 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Beschermd Wonen
Het Rijk heeft aangekondigd per 2024 het woonplaatsbeginsel in te voeren voor beschermd wonen. Het doel van de doordecentralisatie is om inwoners zo lokaal en zo thuis mogelijk te kunnen ondersteunen. Hiermee verschuift de verantwoordelijkheid over cliënten die instromen in beschermd wonen van de gemeente Utrecht naar de gemeente Woerden. Vanwege deze verandering heeft de U16 afspraken gemaakt in een Regioplan over de inhoudelijke en financiële samenwerking rond beschermd wonen. De uitvoering hiervan is uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst en een uitvoeringsprogramma. Onderdeel hiervan is dat de toegang tot beschermd wonen per 2023 lokaal wordt belegd. In 2022 zijn de werkinstructies en procesplaten opgesteld en geïmplementeerd. Er zijn processen en werkinstructies opgesteld voor het beleggen van de toegang tot beschermd wonen bij WoerdenWijzer. Daarnaast is gewerkt aan het opzetten van alternatieve woonzorgconcepten. Het is nu ook mogelijk voor inwoners uit Woerden om gebruik te maken van Kamers met Aandacht. Hierbij worden kwetsbare jongeren op weg geholpen naar zelfstandigheid doordat zij bij particulieren in huis kunnen wonen en daarbij extra professionele ondersteuning krijgen. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.9 Personen die dakloos en/of kwetsbaar zijn, als gevolg van psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, hebben een eigen woonplek of een passend alternatief.

3.10 De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en dichtbij.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.9.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Terug naar navigatie - 3.9.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op peildatum 23-12-2022 zijn 5 inwoners gehuisvest die zijn uitgestroomd uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De komende maanden zullen naar verwachting meer inwoners uit deze doelgroep kunnen uitstromen. Bijvoorbeeld naar nieuwbouw en gemengd wonen concepten van Cazas Wonen.

Inspanning 2022

3.10.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.

Terug naar navigatie - 3.10.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We willen dat nieuwe inwoners van Woerden zich welkom voelen, zo snel mogelijk ingeburgerd zijn en meedoen aan de Woerdense samenleving. Hier werken we aan met onze maatschappelijke partners.

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
 • De implementatie van de nieuwe Wet inburgering is uitgevoerd; inburgeringsplichtige nieuwkomers worden begeleid bij hun inburgering. 
 • De samenwerking tussen WoerdenWijzer, Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en Ferm Werk is versterkt waardoor de statushouders bij meerdere partijen in beeld zijn gekomen en meer maatwerk is geboden.
 • We hebben uitvoering gegeven aan het inlopen en versnellen van de taakstelling huisvesting statushouders. 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Nieuwe Wet inburgering
In 2022 in de nieuwe Wet inburgering van kracht geworden. Personen die onder de nieuwe Wet inburgering vallen zijn verplicht een inburgeringstraject te doorlopen. Het is een lerend stelsel waarvoor veel inzet van verschillende partners is gevraagd. Ferm Werk verzorgt een deel van het inburgeringstraject. De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering verliep, mede door externe factoren, vooral de eerste helft van het jaar niet altijd even makkelijk. De achterstand in het afnemen van intakes en het maken van een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) die hierdoor was ontstaan, is de tweede helft van het jaar weer ingelopen.

De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is verbeterd. Tijdens het inburgeringstraject zijn er meerdere momenten waarbij de statushouder, Ferm Werk en Vluchtelingensteunpunt Het Groene Hart aanwezig zijn. Daarnaast heeft met WoerdenWijzer, Ferm Werk en Vluchtelingensteunpunt Het Groene Hart gezamenlijk casuïstiekoverleg plaatsgevonden. 

De Onderwijsroute was in 2022 nog niet beschikbaar. Door de samenwerking in U16-verband hebben we een alternatief (tussenoplossing) kunnen bieden voor de onderwijsroute. De verwachting is dat in 2023 zowel een hbo/wo-route als een mbo-route aangeboden kan worden aan de inburgeraars. De overige twee inburgeringsroutes (B1-route en de Zelfredzaamheidsroute) zijn volgens plan in 2022 aangeboden.   

Taakstelling huisvesting statushouders
Het Rijk bepaalt elk half jaar aan hoeveel vergunninghouders de gemeente een plaats om te wonen moet geven. We hebben de achterstand in de taakstelling 2021 ingelopen en de verhoogde taakstelling 2022 versneld uitgevoerd zonder hiervoor extra woningen in te zetten. De verwachting is dat, gezien de verwachte verdubbeling van de taakstelling 2023, er meer inspanning verricht moet worden om aan de taakstelling te kunnen voldoen. Hierbij moet rekening gehouden worden met het aantal beschikbare woningen, maar ook de benodigde ambtelijke en maatschappelijke inzet op statushouders.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.11.4 De zogenoemde ondertussen groep (statushouders die voor 2022 in Woerden zijn komen wonen) krijgt dezelfde begeleiding als de nieuwe groep statushouders en kunnen onder de oude financieringsconstructie gebruik maken van de drie leerroutes.

Terug naar navigatie - 3.11.4 De zogenoemde ondertussen groep (statushouders die voor 2022 in Woerden zijn komen wonen) krijgt dezelfde begeleiding als de nieuwe groep statushouders en kunnen onder de oude financieringsconstructie gebruik maken van de drie leerroutes.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.591.400 7.932.408 658.992
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.704.894 1.560.625 144.269
6.3 Inkomensregelingen 19.031.831 19.293.344 -261.513
6.4 WSW en beschut werk 4.801.071 4.767.320 33.751
6.5 Arbeidsparticipatie 1.625.458 1.438.551 186.907
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.303.027 2.251.762 51.265
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 9.395.206 8.570.961 824.245
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.062.544 10.453.530 -390.986
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 28.104 160.438 -132.334
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 4.553.001 4.872.156 -319.155
7.1 Volksgezondheid 2.312.646 2.446.172 -133.526
Totaal Lasten 64.409.182 63.747.267 661.915
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.897.422 -1.768.527 -128.895
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 -13.614 13.614
6.3 Inkomensregelingen -11.353.681 -11.692.800 339.119
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 -11.070 11.070
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -266.105 -341.057 74.952
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 76.428 -76.428
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 -1.578 1.578
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -290.000 -225.179 -64.821
7.1 Volksgezondheid -30.000 0 -30.000
Totaal Baten -13.837.208 -13.977.398 140.190
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 515.492 515.492 0
Totaal Stortingen 515.492 515.492 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -820.606 -770.412 -50.194
Totaal Onttrekkingen -820.606 -770.412 -50.194

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/ nadeel
6.1 Inburgering: een groot deel van 2022 is nodig geweest voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Niet alle statushouders die in 2022 in de gemeente zijn komen wonen, vallen onder de nieuwe wet. Hierdoor is een groot gedeelte m.b.t. kosten inburgeringsvoorzieningen nog niet besteed. De inburgeringsvoorzieningen worden bekostigd uit de specifieke uitkering inburgering, het niet-bestede bedrag wordt meegenomen ter besteding aan inburgeringsvoorzieningen in het volgende kalenderjaar. Daarnaast is voor de begeleiding van statushouders nog een restant budget over van het incidentele budget wat destijds van het Rijk is ontvangen. Dit budget wordt in 2023 ingezet voor GIT-trajecten (geïntegreerd duaal inburgeringstraject), project 'lerende inloop voor statushouders' en voor de inzet van huisartsen. 284.000 voordeel
6.1 Hervormingsagenda: een deel van het budget is als stelpost € 109.000 begroot omdat hier nog geen bestemming voor is. Het budget voor de inkomenstoets € 20.000 is niet besteed omdat deze kosten binnen het reguliere proces zijn opgevangen. De werkzaamheden voor de vereenvoudiging jeugdbescherming € 75.000 zijn nog niet gestart. 215.000 voordeel
6.1 Gebiedsgericht werken: door het doorstromen van een medewerker naar een ander team en de functie niet opnieuw is ingevuld is een deel van de loonkosten niet besteed. Een aantal platforms heeft minder subsidie aangevraagd dan beschikbaar was. Daarnaast langlopende begeleidingsinitiatieven waarvoor nog geen concrete subsidieaanvraag is binnengekomen. 50.000 voordeel
6.1 Mantelzorg: in de strategische heroriëntatie heeft AEF een taakstelling incidenteel verwerkt terwijl dit een structureel effect heeft. 60.000 voordeel
6.2 De jaarrekening van Inkoop Monitoring Utrecht West is voordeliger uitgevallen ten opzichte van de begroting. Op onafhankelijke cliëntondersteuning heeft gemeente Woerden een deel van de subsidie aan Stichting Kwadraad teruggevorderd. De software van het sociaal domein wordt met strippenkaarten onderhouden, voor het onderhoud in 2022 is gebruik gemaakt van het restant van de strippenkaart van 2021. 115.000 voordeel
6.3 Ferm Werk programma Inkomensregelingen: een nadeel van € 718.000 op de bijzondere bijstand die voor € 537.000 wordt verklaard door de uitgaven aan de energietoeslag. De energietoeslag-inkomsten vanuit het Rijk worden in programma 7 verantwoord. -532.000 nadeel
6.3 Ferm Werk Overhead: een deel van de verklaring van Ferm Werk is van technische aard. Huur- en schoonmaakkosten, overheadkosten aanvullende dienstverlening en een leidinggevende functie zijn begroot in verschillende programma's. In de realisatie zijn deze geboekt op overhead waardoor het tekort ontstaat. Daartegenover staan kleinere voordelen zoals verlofsparen en vrijval van een subsidie. -129.000 nadeel
6.3 Opvang ontheemden Oekraïne: in de najaarsrapportage is een globale inschatting gemaakt voor de te verwachten kosten. M.n. de loonkosten (restant € 200.000) zijn te verklaren doordat personeelskosten niet zijn doorbelast aan Oekraïne maar in de reguliere loonkostenbudgetten zijn geboekt. Een restant op de stelpost van € 79.000 en op sociaal beheer van € 156.000 zorgen voor het totale voordeel op de kosten voor opvang ontheemden Oekraïne. 410.000 voordeel
6.5 Ferm Werk programma Arbeidsparticipatie: een technisch nadeel zoals beschreven bij het onderdeel overhead zorgt voor een technisch voordeel voor programma arbeidsparticipatie. 187.000 voordeel
6.6 Wmo Voorzieningen maatwerk: de kosten zijn in 2022 afgenomen ten opzichte van 2021. Echter, in de begroting is rekening gehouden met een toename van de kosten, waardoor het voordeel ontstaat. De verschillen zijn echter minimaal t.o.v. het in 2022 begrote bedrag. 51.000 voordeel
6.71 Wmo Huishoudelijke hulp maatwerk: de kosten zijn in 2022 afgenomen ten opzichte van 2021. Echter, in de begroting is rekening gehouden met een toename van de kosten, waardoor het voordeel ontstaat. De reden voor de daling is als volgt: in de aantallen is een stijging van het aantal cliënten zichtbaar (20), maar daartegenover staat een daling van het aantal verstrekkingen (73); en tussen 2021 en 2022 is het gemiddeld aantal verstrekte uren per cliënt licht gedaald, wat een positief resultaat geeft. 145.000 voordeel
6.71 Wmo Begeleiding maatwerk: net als bij Wmo Huishoudelijke hulp is de begroting bijgeraamd. Echter, de aantallen voor Wmo Begeleiding zijn afgenomen: het aantal cliënten is afgenomen met 32 en het aantal verstrekkingen is gedaald met 194. 380.000 voordeel
6.71 Wmo PGB: de dalende trend op PGB zet door naar aanleiding van de maatregelen die zijn genomen in de strategische heroriëntatie. 178.000 voordeel
6.71 Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK): intern is een projectplan voor de besteding van deze middelen opgesteld. Dit plan zal in 2023 tot uitvoering komen, daarom is in 2022 een deel van dit budget niet besteed. 77.000 voordeel
6.72 Jeugd maatwerk: in de categorieën zijn verschillende verschuivingen van aantallen en kosten te zien tussen 2021 en 2022. De grootste verschillen zijn zichtbaar bij de producten 'Begeleiding Jeugd Ambulant' (+127 cliënten, +188 verstrekkingen en + € 442.000 kosten), 'Behandeling Jeugd' (-117 cliënten, -239 verstrekkingen en € -525.000 kosten), 'Essentiële functie' en 'Gezinshuis' (+3 cliënten, +3 verstrekkingen en + € 327.000 kosten), 'Landelijk ingekocht' (+11 cliënten, +15 verstrekkingen en + € 445.000 kosten) en 'Pleegzorg' (-15 cliënten, -44 verstrekkingen en € -339.000 kosten). Het totale verschil op maatwerk bedraagt € 550.000. De overige verschillen worden verklaard door afrekeningen van voorgaande jaren (ouder dan 2021) en de afboeking van een faillisement. -504.000 nadeel
6.72 Voor de uitvoering van essentiële functies voert gemeente Woerden de administratie. Woerden betaalt de totaalfactuur aan gemeente Utrecht en belast de factuur door aan de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en De Ronde Venen. -82.000 nadeel
6.72 Jeugd PGB: de dalende trend op PGB zet door naar aanleiding van de maatregelen die zijn genomen in de strategische heroriëntatie. 195.000 voordeel
6.82 Jeugd maatwerk: zie de toelichting op jeugd maatwerk bij taakveld 6.72. -381.000 nadeel
6.82 Samen Veilig Midden Nederland (SVMN): conform de financiële afrekening van SVMN heeft Woerden een voordeel ten opzichte van de begroting. De onderbouwing is op regioniveau nog niet ontvangen. 61.000 voordeel
6.82 Bescherming in beweging: het budget is budgetneutraal. De lagere uitgaven aan de lastenzijde zijn gelijk aan de lagere inkomsten aan batenzijde. 65.110 voordeel
7.1 Afboeking GGiD: conform de RIB over de GGiD is de afboeking in 2022 gerealiseerd. -215.661 nadeel
7.1 Preventiemiddelen: door gebrek aan personeel zijn de inkomsten voor deze specifieke uitkering niet ingezet. Dit zorgt voor een voordeel aan de lastenzijde en een nadeel aan de batenzijde. 30.000 voordeel
Diverse 2.466 voordeel
Totaal mutaties lasten 661.915 nadeel
Taakveld Analyse baten voordeel/ nadeel
6.1 Inburgering: zie voordeel lasten. Het niet-bestede bedrag wordt meegenomen ter besteding aan inburgeringsvoorzieningen in het volgende kalenderjaar. -138.000 nadeel
6.1 Oekraïne: in de najaarsrapportage is een inschatting gemaakt voor de kosten waar een transitievergoeding vanuit het Rijk tegenover staat. De prognose wijkt € 47.000 af op een bedrag van bijna € 1,5 miljoen. 47.000 voordeel
6.3 Oekraïne: in de najaarsrapportage is alleen rekening gehouden met de inkomsten uit het normbedrag voor gemeentelijke opvang. Voor de particuliere opvang ontvangt gemeente Woerden volgens het normbedrag in 2022 een bedrag van ongeveer € 380.000. Voor de gemeentelijke opvang is bij de najaarsrapportage een globale inschatting gemaakt voor de inkomsten uit het normbedrag, dit is voor ongeveer € 130.000 te hoog ingeschat. De grootste oorzaak van deze afwijking is de correctie op het normbedrag van € 100 euro naar € 83 per dag per opvangplek. Daarnaast zijn de inhuurkosten voor 1/6 deel doorbelast aan gemeente Oudewater voor een bedrag van € 68.000. Dit was niet in de najaarsrapportage opgenomen. 321.000 voordeel
6.71 Eigen bijdrage Wmo: de gemiddelde maandelijkse inkomsten schommelen tussen de € 20.000 en € 25.000 in de afgelopen 2 jaar. Dit jaar heeft dit een positief effect op het resultaat. 31.000 voordeel
6.71 Toeslagenproblematiek: dit zijn inkomsten (op basis van normbedragen) uit de SiSa-regeling voor de toeslagenproblematiek waar geen kosten tegenover staan. 35.944 voordeel
6.82 Bescherming in beweging: het budget is budgetneutraal. De lagere uitgaven aan de lastenzijde zijn gelijk aan de lagere inkomsten aan batenzijde. -65.110 nadeel
7.1 Preventiemiddelen: door gebrek aan personeel zijn de inkomsten voor deze specifieke uitkering niet ingezet. Dit zorgt voor een voordeel aan de lastenzijde en een nadeel aan de batenzijde. -30.000 nadeel
Diverse -61.644 nadeel
Totaal mutaties baten 140.190 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 802.105 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan het investeringsfonds. -41.200 nadeel
0.10 Lagere onttrekking TOZO uitvoeringskosten -8.994 nadeel
Totaal mutaties reserves -50.194 nadeel

Netto arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Netto arbeidsparticipatie
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2021 73,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 70,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk
2022 76,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 72,2 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk

Lopende re-integratievoorzieningen

Terug naar navigatie - Lopende re-integratievoorzieningen
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2021 170,70 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 197,70 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
2022 (voorlopig) 158,60 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 197,70 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdhulp
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2021 11,2 % van alle jongeren tot 18 jaar 13,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2022 11,4 % van alle jongeren tot 18 jaar 13,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdbescherming
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2021 1,1 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2022 1,1 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving 2021 2022 Streefwaarde Toelichting
Verbetering toegang tot hulp
Cliënt/inwoner weet waar men moet zijn met een hulpvraag. 77% * > 74% in 2022 (*) De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek van 2022 zijn nog niet bekend. De uitkomst van het onderzoek over 2021 laat een stijgende lijn zien. Eind 2023 volgt een rapportage voor zowel 2022 als 2023. Dit is een gevolg van het feit dat medio 2022 is gestart met doorlopend meten van de cliëntervaringen. De raad wordt op de gebruikelijke wijze over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek geïnformeerd.
Medewerker en client/inwoner hebben in gesprek samen naar oplossingen gezocht. 86% * > 82% in 2022
Client/inwoner vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. 88% * > 83% in 2022
Sociale kracht inwoners
Waarderingscijfer inwoners sociale kracht. 7,6 ** > 7,6 in 2022 (**) De cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. Over de uitkomsten van de Sociale kracht monitor 2022 zijn we nog in afwachting, deze worden halverwege 2023 verwacht. De raad wordt op de gebruikelijke wijze over de uitkomst van de monitor geïnformeerd.
Waarderingscijfer inwoners zelfredzaamheid. 8,3 ** > 8,3 in 2022
Waarderingscijfer inwoners participatie. 7,8 ** > 7,8 in 2022
Waarderingscijfer inwoners eenzaamheid. 8,4 ** > 8,4 in 2022
Sociaal werken in de wijk
Waarderingscijfer inwoners sociale samenhang in de buurt. 6,1 ** 6,4 in 2022 (**) De cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. Over de uitkomsten van de Sociale kracht monitor 2022 zijn we nog in afwachting, deze worden halverwege 2023 verwacht. De raad wordt op de gebruikelijke wijze over de uitkomst van de monitor geïnformeerd.
Waarderingscijfer inwoners sociale kracht. 7,6 ** 0
Percentage vrijwillige inzet door inwoners. 42% ** 0
Aantal centrale plaatsen in wijken en dorpen. 4 4 4 in 2022
Beschermd wonen
Huisvesting: inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. Uitgesteld naar 2023 Uitgesteld naar 2024 In 2023 voldoen aan de minimale eisen
Benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar. Uitgesteld naar 2023 Uitgesteld naar 2024 100%
Participatie
Inwoners met een werkfitscore C en D zijn van Ferm Werk naar WoerdenWijzer verwezen. Start eind 2021 100 Evaluatie in 2023
Vastgesteld uitvoeringsplan op het armoedebeleid is geïmplementeerd. Implementatie in 2022 Implementatie volgt in 2023 Implementatie 2022 De implementatie van het uitvoeringsplan armoedebeleid heeft door niet voorspelbare ontwikkelingen (Oekraïne- en energiecrisis) vertraging opgelopen. De gemeenteraad is hierover met RIB Z/21/005273 - D/22/075063 geïnformeerd. In Q1 2023 ontvangt de raad een nieuwe planning omtrent het armoedebeleid.