Overzicht incidentele baten en lasten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV. NB: conform de financiële verordening (ex art. 212 Gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten van 50.000 euro en hoger afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen. Lasten en baten beneden dit normbedrag worden niet opgenomen.
Incidentele lasten en baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor een nadere invulling van het begrip 'incidenteel' gedacht kan worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie jaar en langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel, bijv. bij verkoop van gemeentelijke eigendommen is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Dit ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden.

 

2022
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
Kosten opvang Oekraïners 2.604.127
4. Cultuur, economie en milieu
Kwijtschelden lening Kaaspakhuis 75.607
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Invoeringskosten omgevingswet 195.607
Mutatie verliesvoorziening grondexploitaties 52.916
Voorbereidingskosten Poort van Woerden (nog geen grondexploitatie) 238.673
7. Algemene inkomsten
Overhead
Totaal incidentele lasten € 3.166.930
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
Vergoeding opvang Oekraïners 4.530.142
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Vergoeding invoering omgevingswet 438.000
Verkoop snippergroen 93.796
Winstnemingen Grondexploitaties 2.317.835
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele baten € 7.379.773
Saldo lasten minus baten -4.212.843

Toelichting per post

Lasten

Opvang Oekraïners: t.b.v. de huisvesting van Oekraïners in de Stadspoort en de Bleek en de vergoeding bij persoonlijke opvang. Hier staan ook baten (rijksbijdrage) tegenover.

Omgevingswet: t.b.v. de invoering van de omgevingswet zijn kosten gemaakt. Hier staan ook baten (rijksbijdrage via de Algemene Uitkering) tegenover.

In de begroting 2023 is opgenomen dat het Kaaspakhuis extra financiële ondersteuning krijgt, en tevens dat een lening kwijtgescholden moet worden om een fusie met WoerdenMarketing mogelijk te maken. Dit moet al in de jaarrekening 2022 verwerkt worden. Omdat dit een eenmalige afboeking is wordt dit geclassificeerd als incidenteel.

Baten

Snippergroen: in 2022 zijn strookjes snippergroen verkocht voor een totaalbedrag van € 93.796.

Bij het onderdeel Grexen heeft een winstneming plaatsgevonden van € 2.317.835 en zijn verliesvoorzieningen gemuteerd met een bedrag van € 52.916 en is een bedrag van € 238.673 aan kosten gemaakt als voorbereiding voor de Poort van Woerden.

Winstnemingen 2022

  • Kamerik schoollocaties   €     167.299 
  • Snel en Polanen                   € 2.081.744
  • Harmelen                                €        68.792

Verliesvoorzieningen

  • Defensie-eiland                  € 125.166 -/-
  • Pionier                                      €   29.846 -/-
  • Burg. van Zwietenweg    € 102.096
2022
Gerealiseerd resultaat € 6.103.690
Af:
Incidentele baten -7.379.773
Incidentele onttrekkingen reserves: -3.967.080
Bij:
Incidentele lasten 3.166.930
Incidentele toevoegingen reserves: 9.162.763
Structureel saldo € 7.086.530
Structurele toevoegingen aan reserves 2022
Structurele toevoegingen:
Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 300.000
Dekking kapitaallasten economisch nut 97.000
Totaal toevoegingen € 397.000
Structurele onttrekkingen aan reserves 2022
Structurele onttrekkingen:
Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 744.000
Dekking kapitaallasten economisch nut 296.000
Totaal onttrekkingen € 1.040.000