Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Doel van het verantwoordingsmodel WNT
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een verantwoordingsmodel voor de Wet normering topinkomens (hierna: WNT). Instellingen die onder de reikwijdte van de WNT vallen, kunnen het model gebruiken om te voldoen aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de WNT. De WNT stelt het gebruik van het model niet verplicht. De openbaarmakingsplicht zoals geregeld in de artikelen 5 tot en met 5d van de Uitvoeringsregeling WNT zoals die op 1 januari 2020 luidden, is leidend. De WNT is van toepassing op de gemeente Woerden. Het voor de gemeente Woerden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).


Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog vier jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Gegevens 2022 (bedragen x € 1) M.J. Brander M.Tobeas
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 1-1 – 31-12 1-1 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 123.531 103.028
Beloningen betaalbaar op termijn 22.092 18.272
Subtotaal 145.623 121.300
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 216.000 216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 145.623 121.300
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2021 (bedragen x € 1) M.J. Brander M.Tobeas
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1-1 – 31-12 1-1 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 117.875 98.356
Beloningen betaalbaar op termijn 21.733 18.381
Subtotaal 139.608 116.737
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 209.000 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 139.608 116.737