Toelichting balans

ALGEMEEN

Terug naar navigatie - ALGEMEEN

De balans met toelichting geeft informatie over de omvang en samenstelling van het vermogen - het verschil tussen de bezittingen en de schulden - van de gemeente Woerden - aan het eind van een boekjaar en over de ontwikkelingen daarin gedurende het jaar. De activa op de balans geven de bezittingen en de vorderingen weer en bestaan uit de vaste en vlottende activa. Op de passivazijde van de balans staan de schulden en het eigen vermogen. Deze zijn uit te splitsen in vaste en vlottende schulden. Vaste activa en passiva hebben een looptijd van langer dan een jaar. Zowel de beginbalans als eindbalans wordt gepresenteerd exclusief de bestemming van het rekeningresultaat om een juiste vergelijking van balansstanden mogelijk te maken.


Alle bedragen in overzichten zijn in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven.

VASTE ACTIVA

Terug naar navigatie - VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Dit betreft investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tot de realisatie van een actief zullen leiden en het betreft de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen. Daarnaast betreft dit bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Investeringen immateriële vaste activa (€ x 1.000) Boekwaarde 1-1-2022 Investering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2022
Kosten onderz en ontw voor een bep actief 31 31 0 8 55
Bijdrage activa van derden 0 0
Totaal 31 31 0 8 55

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

 • Investeringen met economisch nut betreffen investeringen die verhandelbaar zijn en/of opbrengsten (kunnen) genereren.
 • Investeringen met economisch nut kunnen ook investeringen betreffen die niet verhandelbaar zijn (zoals bijvoorbeeld rioleringsvoorzieningen) waarvoor een heffing kan worden geheven.
MVA economisch nut (€ x 1.000) Boekwaarde 1-1-2022 Investering Herrubricering 01.01.2022 Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen 14.913 620 3.778 19.310
Woonruimten 750 32 717
Bedrijfsgebouwen 111.088 3.040 -4.529 3.333 106.266
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.517 439 -11 322 5.623
Vervoermiddelen 630 167 93 704
Machines, apparaten en installaties 1.930 420 49 498 1.803
Overige materiële vaste activa 7.506 540 509 7.537
Totaal 142.332 5.227 -762 49 4.788 141.960

Met betrekking tot de activa economisch nut hebben zowel per 1-1-2022 als in  de loop van 2022 wijzigingen in de rubricering plaatsgevonden. Het saldo  (- € 762.000) van de herrubricering betreft grond Minkemacollege. Deze is ingebracht in de grondexploitatie van Snel & Polanen.

Gronden uitgegeven in erfpacht
Conform artikel 35 lid 2 van het BBV dient afzonderlijk te zijn opgenomen welke gronden in erfpacht zijn uitgegeven. De gemeente Woerden heeft geen gronden die in erfpacht zijn uitgegeven.

Toelichting

Investeringen 2022 economisch nut
De belangrijkste investeringen (> € 100.000) op investeringen economisch nut in 2022 betroffen:

Investeringen economisch nut (€ x 1.000) Bedrag
Switches 2020 103
Nieuwbouw politiebureau 134
Wilhelminaschool 1.990
Vernieuwing R. de Jagerschool 2016 618
Vernieuwing overige schoolgebouwen annuitair 2021 280
Aanschaf 5 Sirius strooiers tbv gladheidsbestrijding 2021 128
VM Ware licenties 2021 168
Vervanging binnensport inventaris 2021 120
Totaal 3.541

Het verloop van de investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven, kan als volgt worden weergegeven:

MVA economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven (€ x 1.000) Boekwaarde 1-1-2022 Investering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2022
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 27.948 1.373 836 28.485
Overige materiële vaste activa 4.397 561 534 4.423
Totaal 32.345 1.934 0 1.370 32.909

In 2022 is de rubricering Grond, weg en waterbouwkundige werken aangepast. In 2021 was dit Gronden en terreinen.

De belangrijkste investeringen (> € 100.000) op investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in 2022 betroffen:

Investeringen economisch nut heffing (€ x 1.000) Bedrag
Vrijverval riolering 2022 1.373
Veegmachine Johnson 216
Aanschaf en vervanging diverse (verzamel)containers 227
Totaal 1.816

Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut betreffen investeringen die geen directe opbrengsten genereren en niet verhandelbaar zijn. Dit betreffen voornamelijk investeringen in de openbare ruimte.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (€ x 1.000) Boekwaarde 1-1-2022 Investering Desinvestering Afwaardering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2022
Bedrijfsgebouwen 0 0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 90.655 11.127 315 3.982 97.485
Machines, apparaten en installaties 0 0
Overige materiële vaste activa 2.196 1.187 2 69 3.313
Totaal 92.851 12.314 0 317 4.051 100.797

De belangrijkste investeringen maatschappelijk nut (> € 100.000) in 2022 betroffen:

Investeringen maatschappelijk nut (€ x 1.000) Bedrag
Civiele kunstwerken 2021 297
Groeninvesteringen 2021 152
Groeninvesteringen 2021 (doorgeschoven) 210
Groeninvesteringen 2022 450
Renovatie en vervanging verhardingen 2021 1.382
Renovatie en vervanging verhardingen 2022 4.252
Openbare verlichting masten 2021 125
Snelfietspad Snel & Polanen 2021 230
Verkeersmaatregelen 2021 192
Renovatie verhardingen 2020 149
Bruggen 2020 109
Bruggen Woerden West 2020 e.v. (Rembrandtbrug) 2.984
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020 274
Maatregelen doorstroming Boerendijk-Rembrandtlaan 309
Oevers en beschoeiingen 2020 111
Oevers en beschoeiingen 2021 614
Oevers en beschoeiingen 2022 106
Totaal 11.944

Financiële vaste activa

Verloop financiële vaste activa (€ x 1.000) 1-1-2022 verstrekking aflossing 31-12-2022
Aandelen BNG 236 236
Aandelen Vitens 73 73
Effecten BNG 44 44
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 352 0 0 352
Lening Woerden Sport 298 58 240
Voorziening Woerden Sport -125 -125
Leningen duurzaamheid 371 371
Lening stichting Hofstede Batenstein 30 90 120
Lening kunstencentrum Het Klooster 14 4 11
Leningen aan ambtenaren 4 2 2
BBZ bedrijfskrediet FERM Werk 75 22 53
Krediethypotheek PW Ferm Werk 74 1 73
TOZO bedrijfskrediet Ferm Werk 131 87 44
Totaal overige langlopende leningen u/g 997 -35 173 789
Totaal Financiële vaste activa 1.349 -35 173 1.141

 

Deelnemingen en effecten
De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, eventueel verminderd met terugbetaling van kapitaal. Zie ook de paragraaf Financiering.

Aandelen Bank voor Nederlandse Gemeenten
De gemeente Woerden heeft 123.201 aandelen ad € 2,50 nominaal; dit aantal is in 2022 niet gewijzigd.

Aandelen Vitens
De gemeente Woerden heeft 45.042 aandelen ad € 1,00 nominaal; dit aantal is in 2022 niet gewijzigd.

Toelichting overige leningen u/g
In de jaarrekening 2022 Woerden is een voorziening opgenomen t.b.v. de verstrekte geldlening aan Woerden Sport. Dit i.v.m. een te verwacht tekort bij afloop van de overeenkomst per 1 juli 2024.

VLOTTENDE ACTIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden GREX
De 'gronden die in exploitatie zijn genomen (BIE)' worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met gerealiseerde verkopen. Voor de te verwachten verliezen op complexen is een voorziening gevormd. Deze wordt in mindering gebracht op de boekwaarden van de complexen. Voor de ontwikkelingen m.b.t. het grondbeleid wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

De complexen grondexploitatie van de gemeente Woerden bestaan uit deelcomplexen zoals in de tabel m.b.t. het verloop van de boekwaarden weergegeven:

Complexen gemeente Woerden (€ x 1.000) boekwaarde 1-1-2022 2022 bij 2022 af 2022 winstuitname boekwaarde 31-12-2022
Snel en Polanen -7.570 6.310 4.180 2.082 -3.358
Kamerik Noord-Oost II -169 35 -134
Defensie-eiland 16.695 438 17.133 0
Brediuspark 1.192 674 1.866
Harmelen 529 808 151 69 1.256
De Pionier Zegveld -316 53 -262
Putkop 79 279 358
Burg. van Zwietenweg 21 267 288
Kamerik Schoollocaties 615 205 1.037 167 -50
Totaal 11.076 9.070 22.501 2.318 -36

 

Verliesvoorziening grondexploitaties
Het verloop van de verliesvoorziening grondexploitaties is als volgt schematisch weer te geven:

Complexen gemeente Woerden verliesvoorz. (€ x 1.000) Voorziening 1-1-2022 2022 bij 2022 af Voorziening 31-12-2022
Defensie-eiland 16.695 313 17.008 0
De Pionier Zegveld 0 0
Burg. van Zwietenweg 21 350 102 269
Totaal 16.716 663 17.110 269

 

In 2022  is de grondexploitatie Defensie-eiland afgesloten met een verlies van € 17.007.557.

Eind 2022 is de boekwaarde van "De pionier Zegveld" negatief waardoor de verlies voorziening is opgenomen aan de passiefzijde van de balans.

Winstneming grondexploitaties
De winstneming m.b.t. grondexploitaties – conform hiervoor geldende regelgeving - in 2022 (€ 2.317.835) en 2021 (€ 1.090.665) – is als volgt weer te geven:

 • Kamerik Noord-Oost II nihil (2021: € 137.932);
 • Kamerik Schoollocaties € 167.299 (2021: nihil)
 • Harmelen 2022 € 68.792(2021: nihil);
 • Snel en Polanen 2022 € 2.081.744 (2021 € 632.424).

Parameters grondexploitaties
Met betrekking tot de gehanteerde parameters en uitgangspunten voor de berekening van de grondexploitaties en de verwachte eindwaarden wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Overige voorraden
De overige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

Uitzetting met een typische rentelooptijd < 1 jaar (€ x 1.000) 1-1-2022 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen 10.348 11.226
Overige vorderingen 2.911 2.401
Uitzetting rijksschatkist 3.252 29.006
Rekening courant niet-financiële instellingen
Overige uitzettingen < 1 jaar
Totaal 16.511 42.633

 

Vorderingen openbare lichamen
De vorderingen openbare lichamen per 31-12-2022 betreffen voornamelijk de vorderingen op de Belastingdienst (€ 10.859.000). 

Overige vorderingen
De overige debiteuren zijn voornamelijk onder te verdelen in:

 • Debiteuren regulier;
 • Debiteuren Belastingen (VRIS).

Onder de debiteuren Belastingen (VRIS) worden verstaan alle vorderingen die worden opgelegd d.m.v. de applicatie VRIS zoals aanslagen OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, bouwleges, toeristenbelasting, naheffingsaanslagen parkeerbelasting, etc.

De overige vorderingen kunnen als volgt schematisch worden weergegeven:

Omschrijving overige vorderingen (€ x 1.000) 1-1-2022 31-12-2022
Debiteuren algemeen 2.042 1.526
Debiteuren Ferm Werk 1.601 1.546
Belastingdebiteuren VRIS 454 476
Voorziening dubieuze debiteuren -1.347 -1.407
Overig 161 260
Totaal 2.911 2.401

Voorziening dubieuze debiteuren
De vorderingen zijn na aftrek van de voorziening dubieuze debiteuren. De specificatie van de voorziening dubieuze debiteuren 31-12-2022 is als volgt:

Voorzieningen dubieuze debiteuren (€ x 1.000) 1-1-2022 31-12-2022
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen 104 139
Voorziening dubieuze debiteuren Ferm Werk 1.190 1.208
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren VRIS 53 59
Totaal 1.347 1.407

Toelichting dubieuze debiteuren algemeen en belastingdebiteuren VRIS
In 2022 is de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren beoordeeld en op basis van de analyse vastgesteld dat een bedrag van € 139.258 (31-12-2021: € 104.103) nodig is voor de reguliere debiteuren en een bedrag van € 59.312 (31-12-2021: € 53.455) voor de belastingdebiteuren VRIS. In de jaarrekening 2022 is een bedrag van € 75.606 gedoteerd aan de voorziening reguliere debiteuren. Dit betreft de vordering op het Kaaspakhuis. Per 31-12022 is € 40.452 onttrokken aan de voorziening. De dotatie aan voorziening belastingdebiteuren VRIS bedroeg € 5.858.

Onder de post ‘debiteuren algemeen' is een vordering op WoerdenSport opgenomen. Conform raadsbesluit staat de gemeente Woerden garant voor de negatieve exploitatieresultaten van WoerdenSport als gevolg van Corona. De afwikkeling over 2022 vindt plaats in 2023.

Toelichting dubieuze debiteuren Ferm Werk

 • De gemeente Woerden heeft de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz 20014 uitbesteed aan Ferm Werk. Ten onrechte of te veel verstrekte bijstand wordt door Ferm Werk teruggevorderd van de cliënten;
 • In de jaarrekening 2021 zijn de vorderingen conform de opgave van FERM Werk opgenomen.
 • Conform opgaven vanuit de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is de voorziening dubieuze debiteuren opgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat de debiteuren met betrekking tot bijzondere bijstand volledig voor risico en rekening zijn van de gemeente Woerden en niet van de gemeenschappelijke regeling;
 • De voorziening dubieuze debiteuren wordt conform de financiële verordening opgesteld.

Uitzetting Rijksschatkist
Dit betreft het schatkistbankieren met het Ministerie van Financiën.

 • Op 15 december 2013 is de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) van kracht geworden, met als uitvloeisel de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden. Dit houdt in dat alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht zijn om hun overtollige middelen bij het Rijk te stallen. Belangrijkste uitzondering daarop is het drempelbedrag. Voor het bepalen van de overtollige middelen wordt een drempelbedrag berekend.
 • De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de financiële omvang van een decentrale overheid, afgemeten aan de omvang van de begroting (dezelfde maatstaf die ook wordt gebruikt voor de berekening van de kasgeldlimiet). De drempel is gelijk aan 2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 1 miljoen. In afwijking van dit bedrag heeft Woerden gekozen voor een drempelbedrag van € 250.000.
 • De tabel schatkistbankieren is opgenomen in Paragraaf 6 Financiering.

Liquide middelen
Dit betreft de tegoeden bij de BNG en Rabobank per 31 december 2022, alsmede kasgeld.

Liquide middelen (€ x 1.000) 1-1-2022 31-12-2022
Kassaldi 17 6
Bank- en girosaldi 97 258
Kruisposten 0 0
Totaal 113 263

Overlopende activa

Hieronder zijn opgenomen de op de balans nog te ontvangen respectievelijk vooruitbetaalde bedragen.

Overlopende activa (€ x 1.000) 1-1-2022 31-12-2022
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen:
Europese overheidslichamen
Het Rijk 210 4.800
Overige Nederlandse overheidslichamen 223 189
Overige nog te ontvangen bedragen 4.458 4.169
Overige vooruitbetaalde bedragen 811 1.182
Totaal 5.702 10.340

Overige nog te ontvangen bedragen
Dit betreft onder meer bedragen waarvoor nog geen factuur is verstuurd in 2022 maar waarvan de opbrengsten wel in het boekjaar thuishoren.

Overige vooruitbetaalde bedragen
Dit betreft onder meer facturen die in het boekjaar zijn ontvangen maar waarvan de lasten in 2023 thuishoren.

Overige nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen

De specificatie van specifieke uitkeringen van overheidslichamen is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 1-1-2022 Bij Af Vrijval 31-12-2022
Provincie Utrecht: Snelfietsroute Snellerpoort 62 62
Provincie Utrecht: fietsroute Woerden West 61 61
Provincie Utrecht: gebiedsgericht grondwaterbeheer 19 19
Provincie Utrecht: begraafplaats Hogewal Woerden 54 54 0
Alphen aan den Rijn: stedelijke projecten Bodemdaling (Mobiel informatiecentrum) 9 9 0
Alphen aan den Rijn: stedelijke projecten bodemdaling (Levensduur EPS) 8 8
Alphen aan den Rijn (pr ZH): Veenweide in beweging 3e fase 10 7 3
Oudewater bijdrage kosten opvang Oekrainers 0 37 37
SISA: Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kindertoeslagaffaire 10 11 21
SISA: Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toesl problematiek 2020-2021 57 57 0
SISA: Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toesl problematiek 2021 0 278 278
SISA: Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toesl problematiek 2022 0 20 20
SISA: Specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen 8 8
SISA: Oekraïne normbedrag 2022 0 2.631 2.631
SISA: Oekraïne transititievergoeding 2022 1.453 1.453
SISA: Oekraïne uitvoering 2022 0 154 154
SISA: Oekraïne POO 2022 0 224 224
SISA; SPUK sport 2021 0 11 11
SISA: TOZO 2020 107 107 0
SISA: Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle coronatoegangsbewijzen 28 28 0
TOTAAL 433 4.818 262 0 4.989

VASTE PASSIVA

Terug naar navigatie - VASTE PASSIVA

 

Het eigen vermogen bestaat uit:

• Algemene Reserve
• Algemene Reserve Grondbedrijf
• Jaarrekeningresultaat
• Bestemmingsreserves

Algemene Reserve
De Algemene Reserve is het financiële weerstandsvermogen van de gemeente en dient om incidentele tegenvallers op te vangen.

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 31-12-2021 Bestemming resultaat 1-1-2022 dotatie onttrekking 31-12-2022
Algemene Reserve 20.271 2.773 23.044 3.502 1.570 24.976
Algemene Reserve Grondbedrijf 5.062 -188 4.874 2.421 394 6.901
Jaarrekeningresultaat 2021 5.055 -5.055 0 0
Totaal Algemene reserve 30.388 -2.469 27.918 5.923 1.964 31.877

De resultaatbestemming kan conform Raadsbesluit jaarrekening 2021 als volgt worden toegelicht:.

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 met een positief resultaat van € 5.054.871 vast te stellen;
2. In totaal een bedrag van € 1.426.000 over te hevelen naar 2022, dit wordt onttrokken t.g.v. van de exploitatielasten;
3. Een bedrag van € 334.000 te onttrekken van de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed;
4. Een bedrag van € 941.725 te storten in de reserve Infrastructurele Werken;
5. Een bedrag van € 291.423 te storten in de reserve Gebiedsfonds Middelland;
6. Een bedrag van € 68.150 te storten in de reserve Groenfonds;
8. Een bedrag van € 187.804 te onttrekken uit de Algemene Reserve Grondbedrijf;
9. Een bedrag van € 76.000 te storten in de reserve uitvoeringsreserve Tozo;
10. Het netto saldo ad € 2.773.377 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Resultaat boekjaar
De jaarrekening 2022 sluit met een positief saldo van € 6.103.690 (2021: € 5.054.871 positief). Een nadere analyse van het resultaat is opgenomen bij de financiele beschouwing in deze jaarrekening.

Toevoegingen en onttrekkingen algemene reserve
De toevoegingen en onttrekkingen in 2022 aan de algemene reserve op detailniveau zijn als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) Begroot onttrekking 2022 Werkelijk onttrekking 2022 Besluit
Dekkingsplan bij begroting 2020-2023 700.000 700.000 RB 04-11-2021
Dekking uitstel huurverhoging binnensportaccommodaties 42.000 42.000 RB 24-06-2021
Dekking amendement uitstel OZB-verhoging 403.000 403.000 RB 04-11-2021
Primaire begroting 1.145.000 1.145.000
Cultuurmiddelen t.b.v. CultuurPlatform Woerden 50.000 50.000 RB 07-09-2021
VJR 2022: Onttrekking investeringsfonds Sociaal Domein 130.575 92.575 VJR 2022
NJR 2022: Onttrekking investeringsfonds Sociaal Domein 15.964 12.764 NJR 2022
Bijdrage coronaschade WoerdenSport 270.000 270.000 RB 09-06-2022
Raadsbesluiten overig 466.539 425.339
TOTAAL 1.611.539 1.570.339
Omschrijving (€ x 1.000) Begroot dotatie 2022 Werkelijk dotatie 2022 Besluit
Verkoop Carrosserieweg 1 250.056 250.056 RB 22-06-2017
Jaarlijkse storting ter versterking Eigen Vermogen / schuldpositie 2.000.000 2.000.000 Begroting 2021
Indicentele toevoeging 850.000 850.000 Begroting 2021
VJR 2022: terugstorting in Algemene Reserve amendement OZB 403.000 403.000 VJR 2022
TOTAAL 3.503.056 3.503.056

Toelichting mutaties algemene reserve (onttrekkingen):

 • Conform het opgestelde dekkingsplan van de Begroting 2022 is een bedrag van € 700.000 onttrokken aan de Algemene reserve.
 • In de Strategische Heroriëntatie is afgesproken de huren voor binnensportaccommodaties te verhogen. Dit is bij raadsbesluit van 24-06-2021 uitgesteld, dit bedrag is conform raadsbesluit onttrokken uit de Algemene Reserve.
 • Bij de behandeling van de Begroting 2022 is de OZB-opbrengst verlaagd met € 403.000, dit bedrag is conform raadsbesluit onttrokken uit de Algemene Reserve.
 • Bij raadsbesluit van 07-09-2021 is besloten € 50.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve voor het CPW (Cultuurplatform Woerden)
 • In de voorjaarsrapportage is een onttrekking voorzien van € 130.575 uit het gelabelde deel van het investeringsfonds SD. De werkelijke onttrekking bedraagt € 92.575.
 • In de najaarsrapportage is een onttrekking voorzien van € 15.964 uit het gelabelde deel van het investeringsfonds SD. De werkelijke onttrekking bedraagt € 12.764.

Toelichting mutaties algemene reserve (dotaties)

 • In de begroting 2022 is opgenomen dat - als gevolg van de verkoop van Carrosserieweg 1 - een bedrag van € 250.056 aan de Algemene reserve wordt toegevoegd. Conform Raadsbesluit 22-06-2017 is dit bedrag aan de Algemene reserve toegevoegd.
 • In de begroting 2022 is opgenomen dat een bedrag van € 2.000.000 aan de Algemene reserve wordt toegevoegd ter verbetering van de schuldquote. Conform Raadsbesluit is dit bedrag aan de Algemene reserve toegevoegd.
 • In de begroting 2022 is opgenomen dat een bedrag van € 850.000 aan de Algemene reserve wordt toegevoegd ter verbetering van de schuldquote. Conform Raadsbesluit is dit bedrag aan de Algemene reserve toegevoegd.
 • Bij de behandeling van de Begroting 2022 is de OZB-opbrengst verlaagd met € 403.000, dit bedrag is conform raadsbesluit onttrokken uit de Algemene Reserve (zie bovenstaande) en bij de Voorjaarsrapportage 2022 is dit weer toegevoegd aan de Algemene Reserve.

ALGEMENE RESERVE GRONDBEDRIJF

In de Nota vaste grond voor beleid (vastgesteld door de gemeenteraad in voorjaar 2023) zijn enkele spelregels vastgesteld m.b.t. de Algemene reserve Grondbedrijf. Deze spelregels zijn ook al reeds toegepast in deze jaarrekening

 • De Algemene reserve grondbedrijf wordt gevoed door voordelige saldi bij het sluiten van een complex alsmede tussentijdse winstnemingen van een complex;
 • De Algemene reserve grondbedrijf dient om kosten voor het vormen van verwachte verliezen bij negatieve grondexploitaties te dekken;
 • De minimale omvang van de Algemene reserve Grondbedrijf wordt bepaald op basis de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Nota Grondbeleid. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf grondbeleid.

Toelichting toevoegingen en onttrekkingen Algemene Reserve Grondbedrijf

 • Via resultaatbestemming jaarrekening 2021 is een bedrag van  € 187.804 onttrokken.
 • De winstnemingen uit de grondexploitaties 2022 ad € 2.317.835 zijn, conform de Nota Grondbeleid, toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG)
 • De voorziening voor de grondexploitatie Burg. Van Zwietenweg, welke in 2021 bij raadsbesluit is geopend, is voor € 102.097 verlaagd t.g.v. de reserve.
 • Aan de verliesvoorziening Defensie-eiland is een bedrag van € 125.166 toegevoegd t.l.v. de reserve
 • Aan de verliesvoorziening Pionier Zegveld is een bedrag van € 29.846 toegevoegd t.l.v. de reserve
 • Een bedrag van  € 238.673 voor de Poort van Woerden is onttrokken uit de ARG, conform besluitvorming bij het Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2022 (MPG 2022)

BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserves zijn, overeenkomstig het BBV, reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Onderstaand volgt een toelichting op de mutaties in de bestemmingsreserves.

In de financiële verordening is in artikel 11 omtrent bestemmingsreserves opgenomen dat de raad besluit tot het instellen en opheffen van reserves, en dat het instellen van reserves beperkt dient te blijven tot het hoogst noodzakelijke.
De raad is bevoegd de bestemming van een bestemmingsreserve te wijzigen en te besluiten tot toevoegingen en onttrekkingen aan een reserve.

Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve dient minimaal te worden aangegeven:

 • het specifieke doel van de reserve;
 • de functie van de reserve;
 • de voeding van de reserve;
 • de maximale hoogte van de reserve;
 • de maximale looptijd.

Indien een bestemmingsreserve binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt aan de Algemene Reserve toegevoegd.
In de jaarrekening wordt aan de raad een overzicht (van het verloop) van de reserves gepresenteerd conform de vereisten uit het BBV.

Verloop bestemmingsreserves 2022
Het verloop van de bestemmingsreserves in 2022 is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 31-12-2021 bestemming resultaat 1-1-2022 dotatie onttrekking 31-12-2022
BESTEMMINGSRESERVES
Groenfonds 667 68 735 25 1 759
Infrastructurele werken 1.870 942 2.812 1.352 4.164
Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 20.026 20.026 300 744 19.583
Dekking kapitaallasten economisch nut 6.496 6.496 97 296 6.298
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 2.704 -334 2.370 159 2.211
Woerden 650 jaar stad 48 48 3 50 0
Inventaris zwembaden 309 309 309
Organisatieontwikkeling 1.224 1.224 314 910
Grote infrastructurele werken 1.482 1.482 1.482
Onderwijskansenbeleid 38 38 38
Gebiedsfonds Middelland 675 291 966 7 20 953
WW derde jaar 165 165 48 213
TOZO uitvoeringskosten 358 76 434 136 298
Budgetoverhevelingen 0 1.426 1.426 1.692 1.426 1.692
Onderwijshuisvesting 0 0 194 194
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES 36.063 2.469 38.532 3.719 3.145 39.106

Toelichting bestemmingsreserves

Reserve Groenfonds
Het groenfonds wordt gebruikt ter uitvoering van groenplannen, subsidie aan particulieren voor onderhoud van bijzondere status bomen, uitvoeringsbudget landschapsbeleid, landschapsbeleidsplan, groenstructuurplan en het aanleggen van ecologische verbindingszones.

De geraamde onttrekking van € 8.000 in de primaire begroting 2022 heeft betrekking op de kosten bijzondere bomen of boomgroepen. In werkelijkheid is de onttrekking € 1.000.

Via resultaatbestemming jaarrekening 2021 is een bedrag van € 68.000 euro toegevoegd. Op basis van de uitgangspunten van de reserve Groenfonds is de storting voor 2022 van € 25.000 reeds verwerkt.

Reserve infrastructurele werken
Het doel van deze reserve is het realiseren van bovenwijkse voorzieningen van veelal grote omvang.

In de primaire begroting 2022 zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd.
Via resultaatbestemming jaarrekening 2021 is een bedrag van € 942.000 toegevoegd. Op basis van de uitgangspunten van de reserve infrastructurele werken is de storting voor 2022 van € 1.352.000 reeds verwerkt.

Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut
De reserve dient ter dekking van rente en afschrijving van eenmalige investeringen maatschappelijk nut die normaliter ten laste komen van overige bestemmingsreserves. Jaarlijks wordt aan deze reserve rente toegevoegd. Met betrekking tot de mutaties van de reserve dekking kapitaallasten is de bestendige gedragslijn gevolgd. 

Toelichting dotaties

 • In de begroting 2022 is een verwachte dotatie inzake toe te voegen rente van € 301.000 opgenomen. In de jaarrekening bedraagt de toevoeging € 300.000.
 • De toevoeging van rente aan de reserve betreft maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op het gewogen samenstel van de bruto externe rentelasten over het totaal van de lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. In de nota Financiële sturing 2021 is opgenomen: Het rentepercentage toe te rekenen aan deze reserves ligt lager dan de het rentepercentage toe te rekenen aan de taakvelden, welke onttrokken wordt aan deze reserves. Op termijn betekent dit een tekort op de dekkingsreserves. Om dit te voorkomen wordt het verschil toegevoegd aan deze dekkingsreserves.

Toelichting onttrekkingen

 • In de begroting 2022 is een verwachte onttrekking aan kapitaallasten (rente + afschrijving) opgenomen van € 744.000. De werkelijke onttrekking in 2022 is conform begroting.

Reserve dekking kapitaallasten economisch nut
De reserve dient ter dekking van rente en afschrijving van eenmalige investeringen economisch nut. Jaarlijks wordt aan deze reserve rente toegevoegd. Met betrekking tot de mutaties van de reserve dekking kapitaallasten is de bestendige gedragslijn gevolgd. 

Toelichting dotaties

 • In de begroting 2022 is een verwachte dotatie inzake toe te voegen rente van € 96.000 opgenomen. In de jaarrekening bedraagt de toevoeging € 97.000.

Toelichting onttrekkingen

 • In de begroting 2022 is een verwachte onttrekking aan kapitaallasten opgenomen van € 296.000.
 • De werkelijke onttrekking in 2022 is conform begroting.

Reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed
De reserve dient ter bekostiging van groot onderhoud aan woningen en gebouwen. Het doel is de kosten op een gelijkmatige wijze te spreiden over een reeks van jaren. Het betreft hier alle gemeentelijke gebouwen met uitzondering van de schoolgebouwen.

Begrotingstechnisch is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor groot onderhoud, gebaseerd op een gemiddeld bedrag over een periode van 10 jaar. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de betreffende jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats. Met betrekking tot de mutaties van de reserve vastgoed is de bestendige gedragslijn gevolgd.  

In de primaire begroting 2022 is een onttrekking opgenomen van € 1.311.000. In de jaarrekening bedraagt de onttrekking € 159.000.

Via resultaatbestemming jaarrekening 2021 is een bedrag van €334.000 onttrokken aan deze reserve.

Reserve Woerden 650 jaar stad
In 2022 was Woerden 650 jaar stad. De reserve is ingesteld ter bekostiging van de activiteiten. In 2022 is conform begroting € 2.500 toegevoegd aan deze reserve. De kosten voor Woerden 650 zijn uit deze reserve gedekt. Conform begroting is het gehele saldo van de reserve in 2022 onttrokken aan deze reserve. Per 2023 komt deze reserve dan ook te vervallen.

Reserve inventaris zwembaden
Structureel is een budget opgenomen voor uitgaven m.b.t. inventaris van de zwembaden. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats.

In de primaire begroting 2022 zijn geen dotaties en onttrekkingen opgenomen. In de jaarrekening zijn geen bedragen onttrokken of toegevoegd aan de reserve.

Reserve organisatieontwikkeling

 • De reserve is in 2019 ingesteld waarbij in de begroting 2019 een bedrag van € 2,8 miljoen beschikbaar is gesteld voor organisatieontwikkeling;
 • In de primaire begroting 2022 zijn geen onttrekkingen geraamd. 
 • Inzake de Bestuursopdracht 3e tranche heeft besluitvorming plaatsgevonden bij raadsbesluit van 24 februari 2022.
 • De werkelijke ontrekking in 2022 bedraagt € 314.000

Reserve grote infrastructurele werken
De reserve is ingesteld ter dekking van de kosten van het realiseren van grote investeringen in de toekomst.

In de primaire begroting 2022 zijn geen dotaties en onttrekkingen opgenomen. In de jaarrekening zijn geen bedragen onttrokken of toegevoegd aan de reserve.

Reserve gebiedsfonds Middelland
De reserve gebiedsfonds is in 2019 ingesteld en wordt gebruikt om investeringen in de openbare ruimte te doen in het betreffende gebied. De reserve wordt gevuld door exploitatiebijdragen door initiatiefnemers, bijdrage door de gemeente en bijdrage (subsidie) door provincie en Rijk.

In de primaire begroting 2022 zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd. In de jaarrekening is € 7.000 toegevoegd en € 20.000 onttrokken aan deze reserve.

Via resultaatbestemming jaarrekening 2021 is een bedrag van € 291.000 toegevoegd aan deze reserve.

Reserve WW 3e jaar
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 heeft de raad besloten om deze reserve in te stellen. Met ingang van 1 januari 2018 is de CAR/UWO uitgebreid met artikel 10C Reparatie-uitkering bij werkloosheid.
M.i.v. 1 januari 2016 zijn in de Wet Werk en Zekerheid een aantal versoberingen in de WW rechten aangebracht.
Sindsdien is er sprake van een vertraagde WW opbouw en de maximale duur wordt geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Ter reparatie heft Woerden een werknemerspremie die wordt ingehouden op het salaris van de medewerkers en specifiek bedoeld is voor dit doel. De gemeente is eigen-risicodrager voor de eventueel ontstane WW-lasten.

In de primaire begroting 2022 is een dotatie van € 43.000 begroot. en onttrekkingen geraamd. In de jaarrekening 2022 is een bedrag van € 48.000 aan de reserve gedoteerd.

Reserve onderwijskansenbeleid
De reserve is ontstaan in 2008 en voorziet in middelen ter vergroting van de onderwijskansen. In de primaire begroting 2022 zijn geen dotaties en onttrekkingen begroot. In de jaarrekening 2022 hebben geen mutaties m.b.t. deze reserve plaatsgevonden.

Reserve TOZO

Deze reserve is ingesteld bij vaststelling van de jaarrekening 2020. Via resultaatbestemming jaarrekening 2020 is een bedrag van  € 357.755 toegevoegd aan deze reserve. In de primaire begroting 2022 zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd.

Het saldo van de te ontvangen baten TOZO m.b.t. uitvoeringskosten en de lasten uitvoeringskosten TOZO van € 160.000 is onttrokken aan deze reserve.

Via resultaatbestemming jaarrekening 2021 is een bedrag van € 76.000 onttrokken aan deze reserve.

Reserve budgetoverhevelingen

Bij het raadsbesluit inzake de vaststelling van de jaarrekening 2021, dd 07-07-2022 heeft de raad ingestemd met de vorming van een bestemmingsreserve budgetoverhevelingen. Hierdoor lopen de budgetoverhevelingen niet langer meer via de Algemene Reserve, wat een zuiverder beeld van de vrije reserves. Aan de bedragen die overgeheveld worden hangt namelijk al een concreet bestedingsdoel.

Het bedrag van € 1.426.000 wat via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 is toegevoegd aan deze reserve, is in 2022 weer vrijgevallen. Het bedrag van € 1.692.000 is conform raadsbesluit van 21-12-2022 toegevoegd aan deze reserve.

Reserve onderwijshuisvesting

Bij het raadsbesluit over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) heeft de raad ingestemd met de vorming van een reserve onderwijshuisvesting, ter egalisatie van de jaarlijkse kapitaallasten. Een bedrag van € 194.000 is gestort in deze reserve.

VOORZIENINGEN
Het verloop van de voorzieningen is in 2022 als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 1-1-2022 definitief 2022 dotatie 2022 onttrekking 2022 vrijval 31-12-2022 definitief
VOORZIENINGEN
Pensioen politieke ambtsdragers 5.683 1.832 97 600 6.818
Wachtgelden 0 742 252 490
grex Defensie-eiland 313 313 0
grex De Pionier Zegveld 96 29 125
grex Burg. Van Zwietenweg 350 350 0
Zwembad 261 450 261 450
Subtotaal voorzieningen verplichtingen en verliezen 6.703 3.053 923 950 7.884
Egalisatie riolering 2.926 345 2.580
Egalisatie afvalstoffenheffing 249 270 520
Subtotaal voorzieningen middelen van derden 3.175 270 345 0 3.100
0 0
Subtotaal voorzieningen egalisatie 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 9.878 3.324 1.268 950 10.984

 

Onderstaand een toelichting op de mutaties in de voorzieningen.

Voorziening pensioen wethouders

Voorziening Wethouderspensioenen

De gemeente is eigenrisicodrager ten aanzien van de pensioenrechten van de wethouders. Op grond van het BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening in de begroting op te nemen. De storting in de voorziening moet ervoor zorgen dat de hoogte van de voorziening in ieder geval het berekende saldo betreft.

Toevoegingen aan de voorziening zijn gedaan vanwege kapitaalverzekeringen die aan ons uitbetaald zijn en waarvoor de gemeente nu een verplichting heeft (€ 703.000). Ook is een toevoeging gedaan van € 1.129.000 omdat de uitbetalingen aan wethouders die geboren zijn vóór 1949 niet via de pensioenvoorziening liepen, maar via de exploitatie. Wij hebben ervoor gekozen om dit nu te harmoniseren en alle pensioenen via de voorziening te laten lopen.

De onttrekking van € 97.000 heeft betrekking op uitbetaalde pensioenen.

Doordat de rekenrente is gestegen van 0,528% naar 2,472%, in combinatie met de opbouw van pensioen voor de huidige wethouders, is een bedrag van € 600.000 vrijgevallen.

In de primaire begroting 2022 is een  onttrekking van € 199.000 geraamd en een toevoeging van € 167.000.

Voorziening wachtgelden

Vanwege het vertrek van een wethouder in 2022, waarvoor een wachtgeldverplichting geldt, is een bedrag van storting gedaan in deze voorziening.  Ook voor wethouders die al vanuit de jaren vóór 2022 recht hadden op wachtgeld, is nu gekozen om de verplichtingen hiervan op te nemen in deze voorziening, op basis van de BBV-voorschriften. Dit betreft een inschatting op basis van de verwachte duur van de wachtgeldperiode. De onttrekking ad € 252.000 betreft de betaalde wachtgelden in 2022. De stortingen en onttrekkingen zijn conform de najaarsrapportage 2022.

Voorziening GREXEN 

Zie toelichting verliesvoorziening grondexploitaties in de paragraaf Grondbeleid. Doordat de verliesvoorziening m.b.t. de grondexploitatie hoger is dan de boekwaarde van de grondexploitatie is het noodzakelijk dat een deel van de verliesvoorziening aan de passivazijde van de balans onder de voorzieningen wordt opgenomen.

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

 • De voorziening wordt gebruikt voor de egalisatie van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de kosten en baten m.b.t. afvalstoffenheffing/reinigingsrecht. De onttrekking betreft het negatieve exploitatieresultaat op dit product;
 • In de primaire begroting 2022 is een storting verwacht van € 96.000 terwijl in de jaarrekening een toevoeging van € 270.000 is verantwoord. Zie verdere toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

Voorziening riolering

 • De voorziening wordt gebruikt voor de egalisatie van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de kosten en baten m.b.t. het product riolering;
 • In de primaire begroting 2022 is een onttrekking verwacht van € 161.000 terwijl in de jaarrekening een onttrekking is verantwoord van € 345.000. Zie verdere toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

Voorziening exploitatietekort Corona sport

Evenals 2021 staat de gemeente Woerden garant voor het verlies als gevolg van Coronaschade bij WoerdenSport waarvoor in de jaarrekening 2022 evenals 2020 en 2021 een voorziening wordt getroffen. 

Het werkelijke verlies over 2021 van Woerden Sport bedroeg € 390.000, terwijl de voorziening per 31.12.2022 € 261.000 bedroeg. Het bedrag van € 261.000 is dus onttrokken uit de voorziening. Het verschil ad € 129.000 komt dus ten laste van 2022. Op basis van de voorlopig cijfers van Woerden Sport is het verwachte verlies over 2022 € 450.000.  Dit bedrag is daarom gedoteerd aan de verliesvoorziening Woerden Sport.

Het Rijk heeft een specifieke uitkering (SPUK IJZ) beschikbaar gesteld om tegemoet te komen in het tekort van  zwembaden a.g.v. Corona voor de periode november 2021 - januari 2022. Voor tegemoetkoming geldt als eis dat de gemeente een huurkorting heeft gegeven als tegemoetkoming in het negatieve resultaat. Op basis van de opgave van WoerdenSport, die verwerkt is in de SiSa verantwoording is over de periode nov-dec 2021 een bedrag ontvangen van € 85.000. Over de periode januari 2022 is een bedrag ontvangen van € 74.000, totaal dus € 159.000.

Bij het bepalen van de voorziening per 31.12.2021 was nog geen rekening gehouden met de SPUK IJZ over de periode november - december 2021 omdat deze toen nog niet bekend was. Deze ontvangst van € 85.000 is dus als bate verantwoord in 2022. Ook de SPUK IJZ bijdrage van € 74.000 over januari 2022 is als bate verantwoord in 2022.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar (€ x 1.000) Saldo 1-1-2022 Vermeer- deringen Aflossingen Saldo 31-12-2022
Onderhandse leningen 166.594 63.000 21.574 208.020
Waarborgsommen 277 256 20 514
Totaal 166.871 63.256 21.594 208.534

Rentelast 2022
Conform artikel 56 BBV dient de rentelast van de vaste schulden voor het begrotingsjaar te worden vermeld. De totale rentelast 2022 bedraagt € 2.535.090.

Onderhandse leningen
De onderhandse leningen zijn de volgende:

Hoofdsom oorspronkelijk Referentie Jaar laatste aflossing Rente % 1-1-2022 Bedrag opgenomen 2022 Aflossing 2022 31-12-2022
15.000.000 nwb 22211 2022 4,84 750.000 750.000 -
14.000.000 bng 40.0098494 2023 4,72 1.400.000 700.000 700.000
15.000.000 nwb 23189 2024 4,28 2.250.000 750.000 1.500.000
10.000.000 bng 40.0100247 2025 3,83 2.000.000 500.000 1.500.000
8.000.000 bng 40.102635 2022 4,24 8.000.000 8.000.000 -
5.427.353 bng 40.0089870 2029 4,90 2.651.369 278.651 2.372.718
4.991.582 bng 40.0089871 2029 5,04 3.108.884 325.839 2.783.045
7.000.000 bng 40.103571 2023 4,39 700.000 466.667 233.333
13.000.000 bng 40.106440 2026 4,13 3.683.333 866.667 2.816.667
6.000.000 bng 40.107888 2027 2,39 2.400.000 400.000 2.000.000
7.000.000 bng 40.108005 2032 2,80 3.850.000 350.000 3.500.000
6.000.000 bng 40.108159 2033 2,90 3.600.000 300.000 3.300.000
10.000.000 bng 40.108948 2024 2,06 3.000.000 1.000.000 2.000.000
10.000.000 bng.40.109176 2024 1,61 3.000.000 1.000.000 2.000.000
10.000.000 bng.40.110367 2025 0,75 5.000.000 1.000.000 4.000.000
15.000.000 bng 40.111036 2042 1,47 12.600.000 600.000 12.000.000
10.000.000 bng 40.112063 2019 -0,33 - - -
15.000.000 bng 40.112064 2043 1,31 13.200.000 600.000 12.600.000
2.141.700 FNV 2020 0,00 - - -
30.000.000 bng 40.112302 2043 1,41 26.400.000 1.200.000 25.200.000
25.000.000 bng 40.113004 2044 0,69 23.000.000 1.000.000 22.000.000
30.000.000 bng 40.113769 2050 0,72 29.000.000 1.000.000 28.000.000
17.000.000 nwb 1-30893 2056 0,45 17.000.000 485.714 16.514.286
28.000.000 bng 40.115467 2072 1,03 - 28.000.000 - 28.000.000
35.000.000 bng 40.116152 2057 2,50 - 35.000.000 - 35.000.000
348.560.635 166.593.586 63.000.000 21.573.538 208.020.048

Waarborgsommen
De waarborgsommen, onder meer in het kader van intentieovereenkomsten en verkoop kavels, worden als volgt gespecificeerd:

Liquide middelen (€ x 1.000) 1-1-2022 31-12-2022
Waarborgsommen grondbedrijf 229 463
Waarborgsommen overig 49 51
Totaal 277 514

VLOTTENDE PASSIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende schulden < 1 jaar

De vlottende schulden < 1 jaar zijn als volgt gerubriceerd:

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar (€ x 1.000) 1-1-2022 31-12-2022
Kasgeldleningen 10.000 0
Bank- en girosaldi 0 0
Overige schulden 10.951 9.685
Totaal 20.951 9.685

 

Kasgeldleningen
Het verloop van de kasgeldleningen is als volgt:

Kenmerk kasgeldlening Datum aflossing Rente % 1-1-2022 (€ x 1.000) Bedrag opgenomen 2022 Aflossing 2022 31-12-2022 (€ x 1.000)
BNG 30-06-2022 -0,20% 5.000 5.000 0
BNG 30-06-2022 -0,40% 5.000 5.000 0
BNG 31-03-2022 -0,35% 8.000 8.000 0
BNG 13-12-2022 -0,20% 3.000 3.000 0
Totaal 10.000 11.000 21.000 0

In het kader van de financieringsbehoefte was het noodzakelijk om kasgeldleningen op te nemen. Zie verder paragraaf Financiering.

Bank- en girosaldo
Dit betreft voornamelijk saldi op bankrekeningen die in het rood staan.

Overige schulden
Dit betreffen voornamelijk facturen die van leveranciers ontvangen zijn en op balansdatum nog verschuldigd waren.

Overlopende passiva
De overlopende passiva worden als volgt gerubriceerd:

Overlopende passiva (€ x 1.000) 1-1-2022 31-12-2022
Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 11.846 10.048
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 1.117 1.697
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 8.483 12.211
Totaal 21.446 23.956

Nog te betalen bedragen
Dit betreft vooral facturen die in 2023 zijn ontvangen m.b.t. prestaties die in 2022 zijn geleverd waardoor de lasten of te activeren investeringen in 2022 opgenomen dienen te worden.

Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft vooruitontvangen bedragen i.v.m. kostenverhaal en overige vooruitontvangen bedragen.

Het verloop van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 1-1-2022 Bij Af (gerea liseerd) Af (terug betaald) 31-12-2022
Provincie Utrecht: Veenweide in beweging 3e fase 12 12
Hoogheemraadschap: Veenweiden in beweging 3e fase 2 2
Provincie Utrecht: fietsvoorziening Kwakelbrug 27 27 0
Provincie Utrecht: subsidie gebiedsfonds Middelland 225 207 18
Provincie Utrecht: Cultuurhistorische en archeologische waardenkaart 3 3
Provincie Utrecht: Verkeersveiligheidsmaatregelen Zebraportaal 1 1
Provincie Utrecht: Bijdrage CVV 0 15 15 0
Provincie Utrecht: Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021 45 120 62 104
Provincie Utrecht: Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021 - Tweede aanvraag 67 67
Provincie Utrecht: Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 19 19
Provincie Utrecht: Snelfietsroute Woerden Utrecht 645 1.943 37 2.551
Provincie Utrecht: Oversteek Steinhagenseweg 280 300 580
Provincie Utrecht: Groen doet goed 2020-2023 0 15 11 4
Provincie Utrecht: Versnelling woningbouw 2021-2024 Woerden Oudewater 8 8
Provincie Utrecht: Oortjespad 102 88 14
Provincie Utrecht: busbaan Stationsweg Woerden 152 152
Provincie Utrecht: bijdrage verkenning Harmelerwaard 0 40 40 0
Provincie Utrecht: bijdrage verkenning Harmelerwaard 73 73 0
Provincie Utrecht: Gebiedsproces ontwikkeling LOS LEADER Weidse Veenweiden 2023-2027 0 30 30
Provincie Utrecht: versterken merk Cheese Valley 30 20 10
Provincie Utrecht: Haltescans 2 2
Provincie Utrecht: Energietransitie 2021, Voucher isolatiemaatregelen 62 62
Provincie Utrecht: Inrichting poortgebouw Algemene Begraafplaats Hogewal 5 5
Provincie Utrecht, Subsidie fietsroutes doorstroom 142 142
Provincie Zuid Holland: Uitbreiding en monitoring proefvakken (1e 40%) 2020-2024 375 109 484
Provincie Zuid Holland: Uitbreiding en monitoring proefvakken (2e 40%) 2020-2024 136 136 86 187
Provincie Zuid Holland: Veenweiden in beweging energie (1e tranche 40%) 106 61 45
Provincie Zuid Holland: Veenweiden in beweging energie (2e tranche 40%) 30 50 80
Provincie Zuid Holland: stedelijke projecten bodemdaling 35 34 0
Alphen aan de Rijn: stedelijke projecten bodemdaling (Mycobase) 4 4
Alphen aan de Rijn (provincie Zuid Holland): stedelijke projecten bodemdaling Mycobase 4 4
Gemeente Utrecht: WEB 2021 lokale uitvoering reg programma Educatie 2021-2024 0 109 103 5
Gemeente Utrecht: BEN Middelen 50 19 31
Gemeente Utrecht: Pitstops 41 41
Gemeente Utrecht: ntb 19 19
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, bijdrage impulsregeling waterkwaliteit Woerden 2021 80 80
VWS: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 1e kw 2021 8 8 0
VWS: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 2e kw 2021 4 1 3 0
VWS: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 78 78 0
SZW: diverse verrekeningen 1 1
SISA: A12 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen 28 28
SISA: A13 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen 0 158 158
SISA: B2 Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 56 56 0
SISA: C9 Woningbouwimpuls 2021 Poort van Woerden 6.150 4.180 1.970
SISA: C31 Maatregel huisvesting kwetsbare groepen 2020-2022 182 182
SISA: C43 regeling reductie energiegebruik woningen 637 637 0
SISA: C32 specifieke uitkering ventilatie in scholen Kalsbeek Bredius 10 8 2
SISA: C32 specifieke uitkering ventilatie in scholen Kalsbeek Schilderpark 60 42 18
SISA: C32 specifieke uitkering ventilatie in scholen KBS De Schakel 57 57
SISA: C55 Specifieke uitkering Aanpak energiearmoede 572 6 566
SISA: C209 Meerjarige regeling huisvesting aandachtsgroepen 625 625
SISA: D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (jaarschijf 2021) 199 193 7
SISA: D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (jaarschijf 2022) 0 562 385 177
SISA: D14 Nationaal programma onderwijs (COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen) (jaarschijf 2021) 259 247 11
SISA: D14 Nationaal programma onderwijs (COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen) (jaarschijf 2022) 621 621
SISA: D19 Tijdelijke onderwijshuisvesting Ontheemden 10 10
SISA: E20 Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 509 271 239
SISA: E84 Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 183 183
SISA: G3 BBZ 2020 (terugvordering kapitaalverstrekking t/m 2019) 58 58 0
SISA: G3 BBZ 2021 (terugvordering kapitaalverstrekking 2020) 5 5
SISA: G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 2021 1.253 1.253 0
SISA: G10 Wet inburgering 2021 gemeentedeel 2022 0 332 186 146
Sisa G12 Onderwijsroute - Rijksbijdrage 2022 0 45 45
SISA: H4 SPUK Stimulering Sport BTW 2020 71 71 0
SISA: H4 SPUK Stimulering Sport BTW 2022 764 652 112
SISA: H8 Uitkering regeling sportakkoord 2020 3 3 0
SISA: H8 Uitkering regeling sportakkoord 2021 60 60 0
SISA: H8 Uitkering regeling sportakkoord 2021 gezonde leefstijlinterventies 68 68 0
SISA: H8 Regeling Sportakkoord 2020-2022 0 57 1 55
SISA: H12 Uitkering regeling lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken 30 64 30 64
SISA: H25 Specifieke Uitkeringe IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) 2021 0 159 159 0
TOTAAL 11.846 7.742 8.119 1.421 10.048

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Terug naar navigatie - NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Borg- en garantstellingen

Voor een uitgebreidere specificatie van de borg- en garantstellingen, zie hoofdstuk 'Gewaarborgde geldleningen' elders in de jaarrekening.

Op basis van de financiële positie van de desbetreffende instellingen, zoals uit de meest recente jaarrekening van die instellingen blijkt, wordt het vormen van een voorziening m.b.t. deze garanties niet noodzakelijk geacht.

Gewaarborgde geldleningen (€ x 1.000) Oorspronkelijke hoofdsom Percentage borgstelling Saldo 31-12-2021 Vermeer- deringen Aflossingen Saldo 31-12-2022 Aandeel gemeente
Borgstellingen maatschappelijke organisaties 19.087 100% 13.376 705 12.671 12.671
Borgstellingen gemeente/Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 845 div 577 36 541 254
Borgstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - gemeente gemiddeld 43% achtervang 233.015 43% 227.834 4.617 223.217 96.746
Garantieregeling eigen woningen n.b. 100% 686 200 486 486
Garantieregeling hypothecaire geldleningen ambtenaren n.b. 100% 4 4 0 0
Totaal € 252.947 € 242.477 € 0 € 5.562 € 236.915 € 110.157

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
 De per 31-12-2022 nog lopende, niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn de volgende:

Huur- en leasecontracten
De volgende huur- en leasecontracten zijn afgesloten (> 36.000 per jaar) ex btw Looptijd Verlenging
2011 Kalsbeekcollege semi-permanent schoolgebouw 137.953 per jaar 11 jaar
2014 Ferm Werk dienstverleningsovereenkomst hosting 306.281 per jaar 5 jaar stilzwijgend
2021 Esri Nederland gemeente brede GIS licentie 51.671 per jaar 1 jaar stilzwijgend
2018 Kasteel Woerden gebruik kluisruimte 1.800 per jaar 1 jaar stilzwijgend
2019 OSN Nederland printers 100.000 per jaar 3 jaar 2x optie met 1 jaar te verlengen
2016 Bagger- en groenservice, baggeren van ca 13.500 m3 in-situ slib 300.000 per jaar 4 jaar
2017 Willems de Koninggroep BV, leerlingenvervoer 81.512 per jaar 3 jaar
2018 CWS Nederland sanitaire hygiene en mattenservice gemeentehuis 119.290 per jaar 4 jaar
2019 Friesland Lease 48.000 per jaar 5 jaar
Contracten Centric
2017 Centric, overeenkomsten programmatuur 179.412 per jaar onbepaalde tijd
Programmatuur DIS4FIS 2.859 per jaar onbepaalde tijd
2018 Key2BAG nrs. 201805225.1 en 201805225.2 20.879 per jaar onbepaalde tijd
2008 Beschikbaarstelling Migratie Key2Financien 35.678 per jaar onbepaalde tijd

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening op grond van de Wmo (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoermiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK is om redenen van privacy beperkt, en niet toereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door gemeenten geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen.

Gebeurtenissen na balansdatum
In het tijdpad van het opstellen en vaststellen van de jaarrekening moeten gunstige en ongunstige gebeurtenissen conform artikel 29 BBV die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, in de jaarrekening worden verwerkt als deze informatie onontbeerlijk is voor het inzicht van de gebruiker - bijvoorbeeld gemeenteraad - van de jaarrekening bij de vaststelling van de programmarekening. Het gaat dan om gebeurtenissen met materiële bedragen ten opzichte van het totaal van baten en/of lasten.

Op het moment van opstellen van de jaarrekening waren er geen bijzonderheden bekend.