Programma 5. Onderwijs en sport

Portefeuillehouder Thema
Jacques Rozendaal Onderwijs en onderwijshuisvesting
Arjan Noorthoek Sport

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat de thema’s onderwijs en sport. Als gemeente hebben wij binnen het beleidsveld onderwijs een brede verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid ligt onder andere op het gebied van openbaar onderwijs, voorschoolse educatie, volwasseneneducatie en het voorkomen en bestrijden van schooluitval. Daarbij delen we met schoolbesturen de verantwoordelijkheid voor het realiseren en in stand houden van goede onderwijshuisvesting.

Bewegen en sporten draagt bij aan fitte en gezonde inwoners en brengt mensen dichter bij elkaar. Daarom vinden we het belangrijk dat alle inwoners kunnen spelen, sporten en bewegen. We zorgen voor voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen, we ondersteunen sportverenigingen om naast hun sportfunctie nog meer van maatschappelijke waarde te zijn en we stimuleren onze inwoners om meer te
sporten en te bewegen.

Op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs brengen wij het gesprek op gang tussen onder andere Ferm Werk, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. De creatieve ideeën van de ondernemers worden hiermee gewaardeerd en cliënten van Ferm Werk worden geplaatst. Veel techniekbedrijven in Woerden kunnen moeilijk goed geschoolde werknemers vinden. De TechnoHub is een initiatief van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid om meer aandacht te hebben voor toekomstgerichte banen in de techniek. Hier hebben ondernemers, scholieren en onderwijsinstellingen een gemeenschappelijk belang.


Dit programma bevat de volgende taakvelden

Taakveld Omschrijving
4.1 Openbaar basisonderwijs Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 Sportbeleid en activering Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties
5.2 Sportaccommodaties Alle accommodaties voor sportbeoefening

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Onderwijs

Onderwijs en kinderopvang voor Oekraïense vluchtelingkinderen
De oorlog in Oekraïne zorgde voor een toestroom van mensen uit Oekraïne die hun veiligheid in Nederland zochten, ook in Woerden. Voor de Oekraïense vluchtelingkinderen in de basisschoolleeftijd is in maart een opvangklas opgezet. Vanaf begin april konden kinderen terecht in deze klas. De kinderen werden door een Oekraïense docent warm opgevangen bij de Franciscusschool in Molenvliet. De opvang was vooral gericht op het laten landen van de kinderen, ze een veilig gevoel te geven, activiteiten te organiseren en al wat Nederlandse woordjes en gewoonten te leren. Sinds de zomervakantie is er echt sprake van nieuwkomersonderwijs met veel aandacht voor het leren van de Nederlandse taal. Na een jaar in de nieuwkomersklas kunnen de kinderen uitstromen naar een van de basisscholen in de gemeente.  

Oekraïense leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs konden naar de internationale schakelklas Ithaka in Utrecht. Daar waren allerlei voorzieningen getroffen om deze kinderen een fijne onderwijsplek te bieden. Deze leerlingen konden gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer om op school te komen.

Jonge kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar mochten tot de zomervakantie een dagdeel naar een peutergroep en na de zomervakantie konden zij - met een indicatie voor voorschoolse educatie - drie dagdelen naar een peutergroep waar voorschoolse educatie aangeboden werd.   

Gelijke Kansen Alliantie
De gemeente heeft zich aangesloten bij het landelijk netwerk Gelijke Kansen Alliantie en werkt samen met scholen, ouders en maatschappelijke organisaties om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Dit netwerk is opgezet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De eerste subsidie vanuit de Gelijke Kansen Alliantie is eind 2022 toegekend aan de gemeente. Op zeven basisscholen wordt vanaf het tweede kwartaal in 2023 een brugfunctionaris ingezet. Dit zijn zeven scholen in de gemeente waar het risico op ongelijke kansen in het onderwijs het grootst is. De brugfunctionaris werkt op de scholen en zorgt voor een beter contact tussen ouders en scholen. Ook zorgt de brugfunctionaris voor verbinding met organisaties in de wijk die belangrijk kunnen zijn voor gezinnen. Verder helpt de brugfunctionaris ouders bij (opvoedkundige) vragen.

Sport 
In de beginmaanden van 2022 heeft de sportsector nog last gehad van de coronacrisis, die kort daarna gevolgd werd door de energiecrisis en de hard oplopende inflatie. Het Rijk heeft goede financiële regelingen aangeboden die de huur van sportverenigingen en het omzetverlies van de zwembaden opvingen. Omdat de gemeente zelf ook extra geld beschikbaar heeft gesteld, zijn de sportverenigingen en WoerdenSport niet in de problemen gekomen. Wel hebben alle aanbieders verder moeten interen op de financiële reserves.

De leden van het Sportoverleg hebben ons laten weten hun werkzaamheden neer te leggen. In gezamenlijkheid met de sportaanbieders is verkend op welke wijze dit ondervangen kan worden. Hierbij is ondersteuning verleend door NOC*NSF.  De raad is hierover middels een raadsinformatiebrief (D/23/089338) geïnformeerd. 

Opgaven

Terug naar navigatie - Inleiding

Programma 5 kende in 2022 geen veranderopgaven met daarbij gedefinieerde resultaten en inspanningen, maar bestond veelal uit projecten en going concern, waarin uiteraard wel jaarlijks wijzigingen en verbeteringen worden doorgevoerd. Hieronder beschrijven we wat we op het gebied van onderwijs en sport gedaan en bereikt hebben.

Overigens zijn in de programmabegroting 2023 in programma 5 wél opgaven opgenomen, met daarbij behorende effecten, resultaten en inspanningen.

 

Wat heeft Woerden bereikt?

1.1 Onderwijs

Kinderopvang 
De kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang is op orde. Het toezicht op de kinderopvang wordt gedaan door inspecteurs van de GGD. Alle geïnspecteerde kinderopvanglocaties voldoen aan de eisen die de wet Kinderopvang stelt. 

Voor- en vroegschoolse educatie
Voorschoolse educatie (VE) helpt om taalachterstanden aan te pakken en kinderen goed voor te bereiden op de overgang naar de basisschool, wanneer zij de leeftijd van 4 jaar bereiken. Alle kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie hebben een plek gekregen bij een VE-peutergroep. Er waren gemiddeld per maand steeds tussen de 60 en 75 VE-plekken bezet. Er is een continue doorstroom van kinderen die vanaf tweeënhalf jaar tot aan hun vierde verjaardag naar een VE-peutergroep gaan.

Voor elke peuter is een goede voorbereiding op de basisschool belangrijk, ook als zij geen risico op taalachterstanden hebben. Ongeveer 25 gezinnen maakten gebruik van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een dagdeel peuteropvang en hebben de aangevraagde subsidie ook ontvangen. Deze gezinnen konden geen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst aanvragen omdat zij daar niet voor in aanmerking kwamen, bijvoorbeeld omdat één ouder niet werkt. 

Maatschappelijke Stage
Als gevolg van corona kon de stagemarkt een aantal jaren niet georganiseerd worden. In 2022 kon dit gelukkig weer en 19 enthousiaste organisaties boden tijdens de markt diverse stageplekken aan. De opkomst van leerlingen was groot en er zijn mooie matches gemaakt. Hart voor Woerden coördineert de maatschappelijke stages. Zij hebben de contacten met het voortgezet onderwijs en zoeken steeds naar nieuwe aanbieders en stagemogelijkheden.

Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer heeft in 2022 ook in Woerden te maken gekregen met het landelijke chauffeurstekort. Door de samenwerkende gemeenten Woerden, Oudewater, De Ronde Venen en Stichtse Vecht is er intensief contact geweest met de twee vervoeraanbieders. Aan een van de vervoerders is voor de start van het schooljaar 2022-2023 meer financiële ruimte geboden om duurdere onderaannemers in te zetten, waardoor uitval van vervoer wordt voorkomen. In de financiële analyse is bij taakveld 4.3 een toelichting opgenomen. 

1.2 Sport

Sportaanbod
Ondanks de coronacrisis en de energiecrisis is het de sportaanbieders gelukt om het hoofd boven water te houden en het gehele reguliere sportaanbod weer op te starten. Over de breedte is het aantal sporters stabiel gebleven, al is aandacht nodig voor de kwetsbare situatie van zowel sportaanbieders als inwoners om een daling te voorkomen. 

 

Wat heeft Woerden gedaan?

2.1 Onderwijs

Voorschoolse educatie
Kwalitatief goede voorschoolse educatie is belangrijk voor kinderen die een risico lopen op (taal)achterstanden. Om de kwaliteit van voorschoolse educatie op alle VE-locaties verder te versterken is sinds 1 januari 2022 een pedagogisch beleidsmedewerker aangesteld. Deze beleidsmedewerker is er onder andere voor om kwaliteitsverbeterende maatregelen door te voeren, pedagogisch medewerkers te coachen en de betrokkenheid van ouders te vergroten. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) / corona
In samenwerking met scholen, kinderopvang en andere lokale partners zoals de bibliotheek, Het Klooster, KUVO en het Beweegteam zijn activiteiten uitgevoerd die leerlingen helpen hun leervertraging in te halen en hun mentaal welbevinden te verbeteren na corona. De activiteiten zijn vastgelegd in het plan Woerdens Programma Onderwijs 2022-2023 en gefinancierd met NPO-gelden die de gemeente van het Rijk ontvangen heeft. Activiteiten die met succes uitgevoerd zijn, zijn bijvoorbeeld: extra pedagogisch medewerkers op groepen met veel kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie, de verlengde schooldag, een maatwerkprogramma van Het Klooster, inzet van een leesconsulent, boekcollecties op basisscholen, en extra jeugdhulp en een brugfunctionaris op het voortgezet onderwijs. In het jaar 2023 tot en met juli 2025 krijgt het programma een vervolg. Activiteiten die in 2022 succesvol waren, worden verlengd. 

2.2 Onderwijshuisvesting 

Herijking Integraal Huisvestingsplan (IHP) basis- en voortgezet onderwijs
Het adviesbureau ICS heeft in april 2022 het eindrapport ‘Heroriëntatie onderwijshuisvesting’ opgeleverd. Het rapport voorziet in een herijking van het in 2018 door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan en geeft antwoord op de vraag of, in het kader van de Strategische Heroriëntatie, financiële ombuigingen van 5% of 15% mogelijk zijn. In nauw overleg met de schoolbesturen zijn in het eindrapport maatregelen verwerkt die de uitgaven voor onderwijshuisvesting kunnen beperken en is voor de komende tien jaar een uitvoeringsprogramma tot stand gekomen. De raad is hierover middels een thema-avond geïnformeerd, daarnaast heeft de raad meerdere RIB’s ontvangen (D/22/068568 / D/22/068563) en een raadsvoorstel (D22/066880) over de herijking van het integraal huisvestingsplan. 

Onverwachte ontwikkelingen, waaronder de toe- of afname van het aantal leerlingen, kunnen aanleiding zijn om het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende financiering tussentijds te wijzigen. 
Naast het uitvoeringsprogramma doet adviesbureau ICS in de eindrapportage een aantal aanbevelingen om het beleid rond onderwijshuisvesting beter te stroomlijnen. Deze aanbevelingen worden vanaf 2023 in nauw overleg met de schoolbesturen nader uitgewerkt. 

Tijdelijke Huisvesting Wilhelminaschool 
Het proces om de tijdelijke huisvesting voor de Wilhelminaschool tijdig en op een geschikte locatie in gebruik te nemen, veroorzaakte bij alle betrokkenen, zowel in- als extern, nogal wat commotie. De raad heeft een motie aangenomen waarin gevraagd wordt naar een reflectieverslag rondom dit proces. Door adviesbureau BMC is in maart 2022 het onderzoeksrapport inzake het proces tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool opgeleverd. De raad is hierover via RIB D/22/057408 geïnformeerd. 

De aanbevelingen met betrekking tot specifieke processen rond onderwijshuisvesting worden vanaf 2023 in nauw overleg met de schoolbesturen en in nauwe samenhang met de aanbevelingen uit de eerder genoemde eindrapportage ‘Heroriëntatie onderwijshuisvesting Gemeente Woerden’ uitgewerkt. 

Bijdrage herstel constructiefouten Minkema College, vestiging Steinhagenseweg
Tijdens de verbouwing van het Minkema College, vestiging Steinhagenseweg, kwamen diverse gebreken rond de brandveiligheid aan het licht. De geconstateerde gebreken zouden volgens het Minkema College terug zijn te voeren op de bouw van de school en daarom voor rekening van de gemeente komen (constructiefout). De totale herstelkosten bedragen ruim € 1,6 miljoen. Na uitvoerig overleg tussen school en gemeente en na inschakeling van externe deskundigen, is afgesproken dat de gemeente een bedrag van € 729.530 bijdraagt in de kosten van het herstel van de constructiefouten. 

Interne verbouwing De Notenbalk en sloop voormalig schoolgebouw De Horizon Harmelen
Het voormalige schoolgebouw De Horizon was een zeer oud, afgeschreven gebouw dat niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen en dat alleen met ingrijpende verbouwingen geschikt kon blijven voor verder gebruik door het onderwijs. Daarom is besloten het oude gebouw te slopen en in ruil hiervoor extra ruimte in het hoofdgebouw van het Scholencluster te creëren ten gunste van de leerlingen van De Notenbalk. Zowel de interne verbouwing als de sloop van het oude gebouw konden tijdig voor het begin van het schooljaar 2022-2023 worden afgerond. 

Voortgang nieuwbouw Wilhelminaschool en R. de Jagerschool
De projecten rond de vervangende nieuwbouw voor de Wilhelminaschool en de R. de Jagerschool – inclusief tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode – zijn beide voor 2022 gestart en worden beide na 2022 afgerond. De ingebruikname van het nieuwe gebouw voor de Wilhelminaschool wordt voorjaar 2023 verwacht. De tijdelijke huisvesting van deze school wordt vervolgens overgeplaatst naar een terrein aan het Mr. Joekespad ten behoeve van de leerlingen van de R. de Jagerschool. Daarna kan het oude gebouw van de R. de Jagerschool gesloopt worden en vervangen worden door een nieuw gebouw. 

2.3 Sport

Binnensport
In samenwerking met een extern bureau is een onderzoek over de twee gemeentelijke zwembaden opgeleverd. Onderzocht is wat de bezoekcijfers zijn, hoe de exploitatie er nu en naar verwachting in de toekomst uitziet en wat de staat van onderhoud van beide zwembaden is. Vervolgens zijn diverse toekomstscenario’s voor renovatie en nieuwbouw in beeld gebracht. 

Om de Woerdense sportverenigingen te ondersteunen is de huur van de sportaccommodaties door ons gecompenseerd. Hiervoor is bij het Rijk de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
aangevraagd. De tekorten van WoerdenSport zijn volledig gecompenseerd. Een groot deel van deze kosten is opgevangen door een gemeentelijke aanvraag van de SPUK IJZ-regeling.

Buitensport
Om de energiekosten van de buitensportverenigingen terug te brengen is onderzocht op welke wijze de conventionele verlichting rondom de velden in één keer vervangen kan worden door LED-verlichting. 

Sportakkoord
In het kader van het Lokaal Sportakkoord zijn diverse projecten gefinancierd en opgestart. Vooral het verfraaien van diverse speellocaties en de opstart van diverse seniorenprojecten zijn zeer succesvol gebleken. Tijdens het door de gemeente georganiseerde sportcafé spraken diverse verenigingen uit te streven naar meer kennisuitwisseling en samenwerking; de uitwerking hiervan kan resulteren in nieuwe en innoverende aanvragen voor het Lokaal Sportakkoord. Over de voortgang van het Lokaal Sportakkoord is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (D/23/089338). 

Sportstimulering
Een tweetal onderzoeken is opgestart. Het eerste onderzoek zal de huidige en de toekomstige ruimtebehoefte aan sportaccommodaties in beeld brengen. Het tweede onderzoek geeft inzicht wat het sport- en beweeggedrag van onze inwoners is en welke verbeterpunten zij voor zichzelf en het gemeentelijk sportbeleid zien. De resultaten worden medio 2023 verwacht. 

Het Beweegteam Woerden is ook dit jaar druk geweest met de ondersteuning en versterking van de sportverenigingen, het ontwikkelen van nieuw beweegaanbod en het koppelen van sport en bewegen aan diverse partners, zoals het onderwijs, de zorg en commerciële aanbieders.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 399.684 408.299 -8.615
4.2 Onderwijshuisvesting 4.242.241 4.433.532 -191.291
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.784.900 3.180.099 604.801
5.1 Sportbeleid en activering 618.415 795.222 -176.807
5.2 Sportaccommodaties 5.753.151 5.230.121 523.030
Totaal Lasten 14.798.391 14.047.273 751.118
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -32.218 -49.393 17.175
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.524.758 -989.365 -535.393
5.1 Sportbeleid en activering 0 -131.445 131.445
5.2 Sportaccommodaties -1.922.352 -2.567.897 645.545
Totaal Baten -3.479.328 -3.738.100 258.772
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 246.926 246.926 0
Totaal Stortingen 246.926 246.926 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -688.949 -561.449 -127.500
Totaal Onttrekkingen -688.949 -561.449 -127.500

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/ nadeel
4.2 Hogere kosten voor tijdelijke huisvesting en belastingen. De kapitaallasten vielen lager uit. -191.291 nadeel
4.3 Het budget voor Brede scholen is bestemd voor de subsidie aan het Beweegteam (taakveld 5.1) 27.331 voordeel
4.3 Het budget op vandalisme is nagenoeg niet besteed omdat het vandalisme op schoolgebouwen beperkt was. 28.679 voordeel
4.3 Aan het Kalsbeek College zijn middelen toegezegd ten behoeve van de verbetering van de ventilatie. Dit komt voort uit een regeling vanuit het Rijk (SUVIS) waarbij het Rijk 30% van de lasten voor zijn rekening neemt en de rest van de lasten in redelijkheid verdeeld wordt tussen de school en de gemeente. Dit verschil betreft het uitbetalen van de 30%. -49.136 nadeel
4.3 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) , de jaarsrekening is lager uitgevallen dan begroot 30.653 voordeel
4.3 Stichting Gebouwenbeheer Woerden is ontbonden. Het deel van het vastgoed van de gemeente (Kindcentrum Kallameer en Brede school Schilderskwartier) is overgegaan naar de gemeente. De uitgaven voor deze locaties vinden plaats onder programma 4 en voor een deel in programma 5, maar de begrote lasten (o.a. exploitatiebijdrage) staan nu nog onder programma 5 (€ 581.206). In totaal gaat het om € 681.471 aan kosten, waarvan € 123.733 in programma 5. Per saldo in totaal een nadeel van lasten van € 103.265. Tegenover deze uitgaven staan ook inkomsten, deze zijn begroot onder programma 5 (€ 17.445), maar de inkomsten worden ontvangen in programma 4 (€ 181.545), zie onder de baten in programma 4. Per saldo een voordeel van baten van € 164.100. In totaal resteert dus een positief saldo van € 164.100 -/- € 103.265 = € 60.835. Oorzaak hiervan is dat nog geen afdracht voor groot onderhoud heeft plaatsgevonden. 123.733 voordeel
4.3 Het Woerdens Programma Onderwijs (Raadsinformatiebrief BBV - 86905) is vertraagd opgestart. Bovendien was personele inzet op dat moment een knelpunt. Voor de verlengde schooldag is na een halfjaar gekozen voor een alternatieve, aanzienlijk goedkopere invulling. 480.218 voordeel
4.3 Binnen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) was rekening gehouden met meer peuters die gebruik zouden maken van Voorschoolse Educatie. Het budget dat overblijft mag meegenomen worden naar het volgende tijdvak. 91.825 voordeel
4.3 Hogere laste leerlingenvervoer (openeinderegeling) omdat er door meer leerlingen gebruik van is gemaakt. Bovendien toename van kleinschalig individueel vervoer. Daarnaast wordt contractueel de NEA-indexering (3,4%) gehanteerd, die afwijkt van de CPI (1,8%) die de gemeente hanteert in de begroting. Voor 2023 is de begroting verhoogd i.v.m. gestegen brandstof- en personeelskosten en omdat het om een openeinderegeling gaat. Verder is vanaf start schooljaar 2022-2023 meer financiële ruimte geboden aan vervoerder Van Driel om i.v.m. het landelijke chauffeurstekort duurdere onderaannemers in te zetten tot maximaal € 50.000 extra. In 2022 is naar schatting € 19.000 extra uitgegeven aan deze regeling. -92.945 nadeel
4.3 Nadeel op Volwasseneneducatie, wordt gedekt door inkomsten aan de batenzijde. -53.100 nadeel
5.1 De subsidie voor het beweegteam wordt betaald uit het budget voor brede scholen (taakveld 4.3) en een deel uit het Onderwijsachterstandenbeleid. Deze inkomsten staan op een ander taakveld. -49.612 nadeel
5.1 Sportakkoord: de uitgaven van het sportakkoord zijn niet begroot. Tegenover de werkelijke lasten staan inkomsten vanuit het Rijk. -131.445 nadeel
5.2 In 2015 is aan Woerden Sport Zwembaden een opstartsubsidie verleend van € 470.000. De resterende € 125.000 zal worden terugbetaald aan het einde van de overeenkomst (1 juli 2025) als onderdeel van de uitkering van de resterende tegoeden. De verwachting is dat de € 125.000 niet terugbetaald zal worden en dat de reserve in 2023 nog lager wordt door o.a. de enorme stijging van de energiekosten. Hiervoor is nu een voorziening genomen. -125.000 nadeel
5.2 Voor 2021 is in totaal € 390.457 aan huur kwijtgescholden aan Woerden Sport. In de voorziening zit € 260.800. Er had dus nog € 130.705 gedoteerd moeten worden om vervolgens € 390.45 te onttrekken. Nu onttrekken we per saldo € 260.800 aan de voorziening. Het verwachte tekort in 2022 is € 450.000. Na voorgaande boeking is de reserve € 0, daarom wordt € 450.000 gedoteerd aan de voorziening. Zodra bekend is wat het werkelijke tekort van Woerden Sport in 2022 is geweest, wordt dit verwerkt. -180.000 nadeel
5.2 Sportaccommodaties: hogere lasten in- en extern personeel. -114.214 nadeel
5.2 De btw-uitgaven voor sport zijn voor de gemeente niet compensabel. Hiertegenover staat een subsidie van het Rijk. -560.838 nadeel
5.2 Door gebrek aan capaciteit is veel minder onderhoud uitgevoerd. Het restant wordt met andere saldo's op groot onderhoud uit andere programma gestort in de reserve Groot onderhoud (in programma 6). 1.375.151 voordeel
5.2 Groene buitensportaccommodaties: betreft met name lagere lasten uitbesteed werk. 108.138 voordeel
5.2 Diverse uitgaven o.a. aan kapitaallasten, gas/water/licht, belastingen. 19.793 voordeel
Diverse 13.178 voordeel
Totaal mutaties lasten 751.118 voordeel
Taakveld Analyse baten voordeel/ nadeel
4.3 Voordeel op Volwasseneducatie is de dekking voor het nadeel op de lastenzijde. 53.100 voordeel
4.3 Vanwege lagere lasten op Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt minder aanspraak gemaakt op de beschikbare middelen vanuit het Rijk. -480.218 nadeel
4.3 Vanwege lagere lasten op Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt minder aanspraak gemaakt op de beschikbare middelen vanuit het Rijk. -97.285 nadeel
4.3 De baten zijn verantwoord bij de algemene uitkering in programma 7. -27.870 nadeel
5.1 Voor de uitvoering van het Sportakkoord ontvangen wij een rijksbijdrage die niet begroot wordt totdat deze definitief is. 131.445 voordeel
5.2 Voordeel op zwembaden wordt veroorzaakt door SPUKIJZ, die vooraf niet begroot wordt. 159.207 voordeel
5.2 Lagere huur- en pachtinkomsten i.v.m corona. -441.732 nadeel
5.2 Onttrekking uit de verliesvoorziening Corona Woerden Sport ter dekking van de kwijtgescholden huur Woerden Sport 2021. 260.800 voordeel
5.2 Bijdrage van het Rijk i.v.m. SPUK sport (btw). 662.857 voordeel
Diverse 38.468 voordeel
Totaal mutaties baten 258.772 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 1.009.890 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan de Algemene Reserve (betreft lagere lasten cultuur t.l.v. Algemene Reserve - in raadsbesluit is hoger bedrag beschikbaar gesteld, restant wordt meegnomen naar 2023). -127.500 nadeel
Totaal mutaties reserves -127.500 nadeel

% Niet-sporters

Terug naar navigatie - % Niet-sporters
Bron: Div.
Periode Woerden Nederland
2018 43,3 % van bevolking > 18jr sport niet wekelijks 48,7 % van bevolking > 18jr sport niet wekelijks
2020 43,3 % van bevolking > 18jr sport niet wekelijks 49,2 % van bevolking > 18jr sport niet wekelijks

Absoluut verzuim

Terug naar navigatie - Absoluut verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Woerden Nederland
2020 0,8 leerpl. /1.000 niet bij een school ingeschreven 2,7 leerpl. /1.000 niet bij een school ingeschreven
2021 0,6 leerpl. /1.000 niet bij een school ingeschreven 2,7 leerpl. /1.000 niet bij een school ingeschreven

Relatief verzuim

Terug naar navigatie - Relatief verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Woerden Nederland
2020 19 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig 20 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig
2021 14 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig 20 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig