Leeswijzer

De jaarstukken bestaan uit twee delen: het jaarverslag (deel I) en de jaarrekening (deel II).

In het jaarverslag vindt u de financiële beschouwing, de verantwoording per programma, paragrafen en bijlagen.

In het onderdeel financiële beschouwing gaan we in op het behaalde resultaat over 2022 en de belangrijkste oorzaken van het verschil met het resultaat zoals begroot over 2022. Daarnaast staan we stil bij de uitkomsten van de belangrijkste kengetallen die inzicht geven in de financiële gezondheid van de gemeente.

In de programma’s staat centraal wat het bestuur – op hoofdlijnen – heeft bereikt (effecten), welke resultaten zijn behaald en welke middelen hiervoor zijn ingezet (lasten en baten). Elk programma begint met een korte omschrijving/toelichting waarin kort wordt beschreven waar het programma over gaat. Vervolgens herhalen we de eerder uitgesproken ambities aan het begin van elk programma (in verkorte vorm) en gaan we in op de actuele ontwikkelingen binnen het programma. Daarna worden maatschappelijke effecten weergeven, uitgewerkt in concrete resultaten en inspanningen waarvan per stuk de stand van zaken per jaareinde 2022 vermeld wordt. Door de resultaten te boeken, realiseren we de effecten om daarmee de ambities waar te maken. Ook worden de beleidsindicatoren behorende bij het programma benoemd.

De tekstuele opzet van elk programma is daarmee als volgt:

Ambities;
Maatschappelijk effect: wat wij willen bereiken;
Resultaat: wat hebben wij in 2022 gerealiseerd om het effect te realiseren;
Inspanningen: wat hebben wij in 2022 gedaan om het resultaat te behalen.

Zoals gebruikelijk wordt elk programma afgesloten met een financieel gedeelte: een overzicht van baten en lasten per programma, en van de verschillen tussen de vastgestelde begroting 2022 en de gerealiseerde resultaten over 2022. Hiermee ontstaat een completer maar tegelijk ook een compacter beeld over wat binnen het programma is opgepakt, wat de prestaties zijn en welke financiële gevolgen dit heeft gehad.

Een paragraaf is een dwarsdoorsnede van de begroting over een specifiek thema. Doel van de paragrafen is om onderwerpen te bundelen die verspreid in de begroting staan maar bijvoorbeeld wel een groot financieel belang vertegenwoordigen.

De bijlagen geven een verdiepend inzicht in de financiële stand van zaken.

De jaarrekening (deel II) omvat o.a. de balans, overzicht van baten en lasten en diverse specifieke verantwoordingen zoals WNT, EMU-saldo en SiSa.