Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Victor Molkenboer Bestuurlijke zaken, Burgerzaken, Juridische zaken, Openbare orde en veiligheid, Handhaving en toezicht, Communicatie, Citymarketing, Iedereen doet mee, Dierenwelzijn.
Mariëtte Pennarts-Pouw Inwonersparticipatie en gebiedsgericht werken, Bedrijfsvoering (ICT, P&O, Archief), Samenwerking Woerden-Oudewater
Arjan Noorthoek Vergunningverlening en handhaving
Ad de Regt Regionale samenwerking

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de werking van de organen van de gemeente, de dienstverlening aan de inwoner in het gemeentehuis zelf en om openbare orde en veiligheid. Het bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.1 Bestuur Facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.) - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d) - de ondersteuning van de raad, griffie - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
0.2 Burgerzaken Producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen - bevolkingsregister - straatnaamgeving en kadastrale informatie - burgerschap - verkiezingen, referenda - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen
1.2 Openbare orde en veiligheid Taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit - bureau Halt - preventie van criminaliteit - opstellen en handhaven APV - leges drank & horeca - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven - veilige woon- en leefomgeving - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak) - tegengaan van radicalisering - huiselijk geweld - Persoonsgerichte Aanpak (PGA) - nazorg ex-gedetineerden
5.4 Musea Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: gemeentelijk archief en RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Opgave: Een professionele organisatie

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

- In oktober 2022 is de nieuwe website www.woerden.nl live gegaan. Digitale toegankelijkheid heeft hierbij  extra aandacht.

- De telefonische bereikbaarheid via 140348 vraagt aandacht. Bereikbaarheid van 90% gehaald.

- Toename van het aantal aanvragen Burgerzaken heeft niet gezorgd voor extreme wachttijden. Er kon extra capaciteit worden ingezet.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.2 Eind 2022 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale

Terug naar navigatie - 1.1.2 Eind 2022 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De telefonische bereikbaarheid op 14 0348 is op jaarbasis 90%

Inspanning 2022

1.1.3 Eind 2022 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.

Terug naar navigatie - 1.1.3 Eind 2022 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Terug naar navigatie - 1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Door capaciteitsproblemen is hier nog een achterstand. Dit krijgt in 2023 extra aandacht.

Inspanning 2022

Opgave: Samen werken aan een veilig Woerden

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Op het gebied van veiligheid streven wij niet alleen naar lage criminaliteitscijfers, de veiligheidsbeleving (hoe veilig voelen mensen zich?) vinden we net zo belangrijk.  

In 2022 is de totale geregistreerde criminaliteit in de gemeente Woerden gestegen met  +1% ten opzichte van 2021. De gemeente Woerden scoort daarmee iets gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (+3%).  

Opvallende daler in Woerden is de halvering van wapenhandel en/of bezit (-58%, van 12 naar 5). Andere opvallende dalers zijn vernielingen (-23%), bedrijfsinbraken (-46%) en meldingen van jongerenoverlast (-42%). Deze delictsvormen zijn daarmee op het laagste niveau sinds 2019.  Opvallende stijger in Woerden is huiselijk geweld. Na een afname in 2021 is er nu juist weer een stijging van +31% (van 16 naar 21). Drugshandel, - vervaardiging en -bezit is in Woerden gestegen met +17%, terwijl er regionaal juist een daling is te zien van -3%. 

Uit de beleidsmonitor Leefbaarheid & Veiligheid 2021 (die eens per twee jaar wordt gehouden) blijkt dat in het algemeen ongeveer één op de vijf inwoners (22%) zich weleens onveilig voelt. In de eigen buurt voelt 15% zich weleens onveilig. Driekwart van de bewoners voelt zich in het algemeen nooit onveilig (75%) en in de buurt voelt 82% zich nooit onveilig.  

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Samen met onze veiligheidspartners zetten we ons continu in om de lokale openbare orde en veiligheid te verbeteren en te waarborgen. Openbare orde en veiligheid kent een groot werkgebied met een breed scala aan (wettelijke)taken en verantwoordelijkheden. Voorbeelden zijn het aanpakken van openbare orde incidenten, huisverboden, woonoverlast, georganiseerde criminaliteit, overlast in de openbare ruimte, invulling geven aan de persoonsgerichte aanpak en de jaarlijkse voorbereidingen voor een veilige jaarwisseling.  

Deze werkzaamheden maken een groot deel uit van de reguliere werkzaamheden en vinden gedurende het hele jaar plaats. We reageren op belangrijke gebeurtenissen en incidenten en maken hierbij, veelal in samenwerking met het lokale netwerk, continu de afweging welke inzet we op welk gebied moeten plegen. Door de groeiende maatschappelijke onrust is afgelopen jaar bijvoorbeeld meer dan ooit tijd besteed aan het voeren van overleggen met demonstranten, het in goede banen leiden van demonstraties (zoals de boerenprotesten) en het op den duur verwijderen van demonstratie-uitingen die een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid. 
 
Er is in 2022 veel inzet gepleegd op de acute noodopvang voor ontheemden uit Oekraïne. Het ging hier om een crisis met een langdurig karakter, die een intensief beroep deed op het beschikbare personeel. Dit heeft ook zijn invloed gehad op de capaciteit die we in 2022 beschikbaar hadden voor de andere veiligheidsthema's.     
 
Conform het integraal veiligheidsplan 2019-2022 hebben we inzet gepleegd op de vijf lokale veiligheidsprioriteiten: Aanpak ondermijning, Integrale aanpak jongerenoverlast, Persoonsgerichte aanpak, Aanpak veelvoorkomende/high impact criminaliteit (VVC/HIC en bewustwording, en Betere koppeling beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/Handhaving. Door de combinatie van extra inzet op de prioriteiten én structurele inzet op overige facetten doen wij er alles aan om de veiligheid in Woerden zo positief mogelijk te beïnvloeden.

Specifiek op de genoemde prioriteiten hebben we in 2022 het volgende gedaan: 

 

Aanpak ondermijning
Het tegengaan van ondermijning is een belangrijk speerpunt in het Woerdense beleid. Via een intensieve samenwerking met partners als politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst zijn afgelopen jaar stappen gezet om ondermijnende (drugs)criminaliteit tegen te gaan. De rol van de gemeente op dit onderwerp is, vanwege onze informatiepositie en bevoegdheden, aan het groeien. We hebben afgelopen jaar 14 keer bestuurlijk opgetreden tegen drugshandel via pandsluitingen of de oplegging van lasten onder dwangsom. Zo zijn vorig jaar twee drugslabs en twee hennepplantages gesloten.  

Daarnaast is geïnvesteerd in de weerbaarheid van de eigen organisatie, is de kennis vergroot op het gebied van Bibob en de implementatie van het nieuwe Bibob-beleid verder gebracht, en hebben we via promotiecampagnes aandacht gevraagd voor Meld Misdaad Anoniem. Ook zijn er stappen gezet in de aanpak van mensenhandel en is ten behoeve hiervan een interne werkgroep opgericht. Medewerkers uit verschillende domeinen hebben hiervoor trainingen gevolgd en er is een zogenoemde aandachtfunctionaris aangesteld. 

 

Integrale aanpak jongerenoverlast
Binnen het JOR (jeugd in de openbare ruimte) werken veiligheidspartners en zorgpartners zo veel mogelijk samen om ondersteuning te bieden aan jongeren. Sinds 2022 is de pilot 'buurtmoeders' gestart als preventieve interventie. Daarnaast wordt er gewerkt aan de structurele inbedding van de buurtvaders in de gemeente tijdens Ramadan en Oud/Nieuw.  In samenwerking met het Sociaal Domein heeft de inzet van Buurtwerk/Jongerenwerk een grote rol gehad als preventieve inzet. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van deze voorziening met name voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar. 

 

Persoonsgerichte aanpak 
Voor het voorkomen van nieuwe aanwas en het verminderen van recidive van inwoners die zich bezighouden met criminaliteit dan wel personen met verward gedrag die de openbare orde verstoren, wordt integraal samengewerkt met ketenpartners en inwoners binnen de Lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA).

De verbinding tussen zorg en veiligheid is beter vormgegeven door samen met zorgverleners op te trekken. Aan inwoners die de openbare orde verstoren vanwege verward en/of psychisch gedrag wordt via een integrale aanpak een helpende hand geboden. Het gaat hier om de gevallen die normaliter niet onder de paraplu van de PGA vallen. We zien daardoor meer druk bij de zorgverleners en is binnen de integrale persoonsgerichte aanpak ook hier aandacht voor. 

In Q3 en Q4 zijn, mede door de stabiele inzet tijdens Q1 en Q2, minimaal twee nieuwe aanmeldingen per maand op te tekenen. Tijdens de triage-fase werd ruim de helft daarvan afgeschaald en belegd bij WoerdenWijzer.  

 

Aanpak VVC/HIC en bewustwording  
Voor de aanpak van high impact crimes (woninginbraken, overvallen, autobranden) en veel voorkomende criminaliteit (auto-inbraken, fietsendiefstal, cybercrime en vandalisme) zijn in 2022 diverse communicatieacties georganiseerd (online, in de krant en verspreiden van preventieboekjes). Ook tijdens de straatacties van de Buurtveiligheidsteams is er aandacht besteed aan deze onderwerpen. Verder is eind 2022 gestart met de ontwikkeling van nieuwe waarschuwingsborden tegen fietsdiefstallen. Naar verwachting zijn de borden Q1 2023 gereed en zullen vervolgens rondom het stationsgebied en andere hotspotlocaties in de gemeente worden ingezet. 

 

Betere koppeling beleidsthema's Zorg/ Buurt en Veiligheid/ Handhaving  
De Buurtveiligheidsteams voor Schilderskwartier/Molenvliet en Harmelen/Kamerik/Zegveld zijn na opheffing van de coronamaatregelen weer begonnen met buurttent-/straatacties, o.a. bij winkelcentrum Tournoysveld en winkelcentrum Molenvliet, waardoor op een laagdrempelige manier direct contact en vroegsignalering met inwoners mogelijk is. Het Casusplus-overleg voor teamoverstijgende casussen loopt goed. 

Tot slot hebben we in 2022 een start gemaakt met het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan (IVP). In dit IVP bepalen we de lokale koers op het gebied van veiligheid voor de komende jaren.  Het nieuwe IVP gaat in Q3 2023 van start en loopt over de periode 2023-2026.  

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.2 De organisatie en samenleving weerbaarder maken tegen ondermijning.

1.3 Integrale aanpak jongerenoverlast met als doel de overlast te beperken.

- Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
- Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zoveel mogelijk lokaal beschikbaar.
- Minder overlast op de straat creëren, door participerende jongeren en de betrokkenheid van onze inwoners.

1.4 Minder overlast door PGA'ers, door het zo veel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.5 Het vergroten van bewustwording van inwoners en het bieden van een goed handelingsperspectief om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van een misdrijf als woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal of vernieling (High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit).

1.6 Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/ Handhaving (BOA's).

1.9 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Woerden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Er is een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikwekkende omgeving voor mensen met criminele intenties, mede door actueel beleid en regelgeving.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Er is een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikwekkende omgeving voor mensen met criminele intenties, mede door actueel beleid en regelgeving.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Door in te zetten op controles, ondermijning onder de aandacht te brengen intern en het implementeren kan het resultaat behaald worden. In de praktijk vraagt dit veel capaciteit van OOV waardoor op verschillende terreinen de doorontwikkeling achterblijft. Een belangrijke kanttekening hierbij is dus de keuze voor capaciteit en toereikend budget hiervoor. In het nieuwe IVP zal hier een adequaat voorstel voor worden gedaan.

Inspanning 2022

1.3.1 Jongeren zetten zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Terug naar navigatie - 1.3.1 Jongeren zetten zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De activiteiten die worden georganiseerd door en voor jongeren verlopen op een veilige manier maar de realiteit is dat voor de jeugd tussen 14 en 18 jaar zeer weinig activiteiten worden georganiseerd. Jongeren (14-21) hebben wel behoefte aan een veilige plek om samen te komen of uit te gaan in Woerden.

Jongerensociëteiten kunnen zo'n plek bieden aan jongeren. Hiervoor hebben zij wel de steun en/of hulp nodig van de jongeren zelf maar ook ouders, het jongerenwerk en de gemeente. Deze samenwerking was in 2022 nog niet voldoende gerealiseerd. Daarom wordt het een punt op de Maatschappelijke Agenda en wordt hier op ingezet in 2023 en verder om dit wel te kunnen bereiken.

Inspanning 2022

1.4.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.

Terug naar navigatie - 1.4.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.

Terug naar navigatie - 1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.

Terug naar navigatie - 1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

1.9.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026.

Terug naar navigatie - 1.9.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het huidige IVP is via een raadsbesluit met een half jaar verlengd. Het nieuwe IVP gaat in vanaf half 2023.

Inspanning 2022

Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

In de netwerksamenwerking Alphen a/d Rijn, Gouda en Woerden is het gezamenlijk streven om de kansen in het Groene Hart ten aanzien van ruimtelijke en economische ontwikkeling zo goed mogelijk uit te nutten. In 2022 is de samenwerking opnieuw onder de loep genomen en is een start gemaakt met het opzetten van een structuur die past bij de nieuwe coalities in gemeenten. Ook wordt binnen de projecten die zijn uitgevoerd binnen het Maatregelenpakket Alphen, Gouda, Woerden (dat is gesubsidieerd door de Provincie Zuid-Holland), naar een afronding toegewerkt.

Ook in U10-verband wordt verder samengewerkt en zijn na de verkiezingen de bestuurstafels opnieuw bemenst. Woerden is aan alle tafels met een wethouder vertegenwoordigd.  Na intensieve lobby is er € 1 miljard binnengehaald voor bereikbaarheid in de Utrechtse regio. In Woerden draagt het Rijk € 10 miljoen bij aan twee fietsverbindingen, de ombouw van een knooppunt en vijf mobiliteitshubs. Met deze investering kunnen 3.650 woningen versneld worden gebouwd.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Woerden participeert actief in U10 verband en levert middels wethouder Vierstra een van de voorzitters van de bestuurstafels. Ambtelijk wordt er door betere interne afstemming integraler geadviseerd.

Afgelopen jaar is binnen AGW gewerkt aan een nieuwe structuur van samenwerken, passend bij de nieuwe coalities die zijn gevormd in de gemeenten. Naast de structuur wordt ook de inhoudelijke richting opnieuw bepaald. Daarnaast wordt binnen de projecten, zoals de H2O-bus, Kaasexperience en de nieuwe portals voor toerisme in het Groene Hart, naar een afronding en verantwoording van de subsidie toegewerkt. Deze projecten worden uitgevoerd met behulp van de subsidie uit de Provincie Zuid Holland. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden.

1.7 Het versterken van de regionale economie in het Groene Hart.

1.8 De regio Utrecht kent een leefbare verstedelijking ('groen, gezond, slim').

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.7.2 Leren omgaan met bodemdaling.

Terug naar navigatie - 1.7.2 Leren omgaan met bodemdaling.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

1.7.3 Regionale Investeringsagenda in het kader van het Groene Hart als NOVI gebied.

Terug naar navigatie - 1.7.3 Regionale Investeringsagenda in het kader van het Groene Hart als NOVI gebied.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De NOVEX overeenkomst Groene Hart is in 2022 getekend tussen Rijk en betrokken Provincies, Gemeenten en Waterschappen. De bijbehorende investeringsagenda moet door het Rijk nog beschikbaar worden gesteld. De verwachting is dat dit in 2023 gaat gebeuren.

Inspanning 2022

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
0.1 Bestuur 3.435.914 3.992.225 -556.311
0.2 Burgerzaken 1.325.414 1.281.993 43.421
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.367.890 3.421.256 -53.366
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.158.885 1.199.303 -40.418
5.4 Musea 319.865 281.914 37.951
Totaal Lasten 9.607.968 10.176.691 -568.723
Baten
0.1 Bestuur 0 -8.825 8.825
0.2 Burgerzaken -792.357 -805.919 13.562
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -116.738 -25.697 -91.041
1.2 Openbare orde en veiligheid -59.069 -55.457 -3.612
5.4 Musea -20.634 0 -20.634
Totaal Baten -988.798 -895.898 -92.900
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 55.000 60.025 -5.025
Totaal Stortingen 55.000 60.025 -5.025
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 0 -50.000 50.000
Totaal Onttrekkingen 0 -50.000 50.000

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/ nadeel
0.1 Minder griffiekosten dan begroot voor de raadswisseling (na de gemeenteraadsverkiezingen). Lagere personeelskosten doordat vacatures niet volledig zijn ingevuld door externe inhuur. Overschrijding 'software, vervanging en onderhoud' door nieuwe hardware en licenties. 16.352 voordeel
0.1 Bijdragen en contributies aan VNG en U10 hoger dan begroot. Bij U10 een hogere uitgave dan voorzien door losse componenten zoals U-thuis en het Ruimtelijk Economisch Programma, -70.385 nadeel
0.1 Meer representatiekosten B&W, o.a. representatie Woerden 650, afscheid wethouders, lunches en diners, geschenken, vrijheidsmaaltijd, lintjesuitreiking en bezoek VNG-congres 2022. -70.503 nadeel
0.1 Storting in pensioenvoorziening (oud-)wethouders. Hiermee voldoet de gemeente aan het benodigde bedrag aan kapitaalvoorziening voor (toekomstig) gepensioneerden. -429.765 nadeel
0.2 Persoonsdocumentatie en dienstverlening: lagere uitgaven aan externe leveranciers, 'software, vervanging en onderhoud'. Lagere personeelslasten door vacatures. 65.240 voordeel
0.2 Hogere kosten verkiezingen dan voorzien door het uitsmeren van de verkiezingen over drie dagen (i.v.m. corona). Hiertegenover staan extra opbrengsten in de algemene uitkering. -21.595 nadeel
1.1 Meer groot onderhoud uitgevoerd aan de brandweerkazernes. M.n. verplichte aanpassingen i.v.m. Arbo-eisen (alle kazernes), uitvoering binnenschilderwerk, vervanging BMI- en inbraakinstallatie. De begrote bedragen voor groot onderhoud staan niet goed geraamd in 2022. Met de actualisatie van het MOP wordt dit aangepast in 2023. -94.245 nadeel
1.1 Bijdrage aan VRU lager dan begroot door een teruggave van de VRU GBTP. Hogere kosten onderhoud brandkranen- en putten door een inhaalslag aan onderhoud en aanleg. 40.123 voordeel
1.2 Algemeen veiligheidsbeleid: meer uitgegeven dan begroot door toename van kosten voor extern tijdelijk personeel, lijkschouwingen en veiligheid zomerevenementen. -46.874 nadeel
5.4 Restauratiewerkzaamheden in 2022 niet uitgevoerd vanwege het te grote capaciteitsbeslag dat dit zou vergen. 26.310 voordeel
Diverse 16.619 voordeel
Totaal mutaties lasten -568.723 nadeel
Taakveld Analyse baten voordeel/ nadeel
1.1 De teruggave VRU € 81.618 is gecrediteerd in taakveld 1.1 aan de lastenzijde en geeft aan die zijde zodoende een voordeel. -81.618 nadeel
Diverse -11.282 nadeel
Totaal mutaties baten -92.900 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -661.623 nadeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
0.1 Mutaties reserves i.v.m. programma 1 44.975 voordeel
Totaal mutaties reserves 44.975 nadeel

Externe inhuur

Terug naar navigatie - Externe inhuur
Bron: Eigen begroting
Periode Woerden
2021 12,1 % van pers.kosten (incl.inhuur) besteed aan inhuur
2022 13,7 % van pers.kosten (incl.inhuur) besteed aan inhuur

Verwijzingen Halt

Terug naar navigatie - Verwijzingen Halt
Bron: Bureau Halt
Periode Woerden Nederland
2020 120 per 10.000 inw 12-17jr 110 per 10.000 inw 12-17jr
2021 30 per 10.000 inw 12-17jr 80 per 10.000 inw 12-17jr

Demografische druk

Terug naar navigatie - Demografische druk
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2021 76,7 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr 70,1 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr
2022 76,6 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr 70,3 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr

Jongeren met jeugdreclassering

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdreclassering
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2021 0,2 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2022 0,1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

Terug naar navigatie - Jongeren met een delict voor de rechter
Bron: Verweij Jonker Instituut
Periode Woerden Nederland
2020 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar
2021 0 % van de jongeren van 12 - 23 jaar 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar

Functiemenging

Terug naar navigatie - Functiemenging
Bron: Stichting LISA
Periode Woerden Nederland
2020 56,80 verhouding banen : woningen 53,30 verhouding banen : woningen
2021 57,00 verhouding banen : woningen 53,30 verhouding banen : woningen