Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Arjan Noorthoek Ruimtelijke ordening, Bouwen en wonen, Stationsgebied (bouwen en wonen), Vastgoed (sportaccommodaties)
Ad de Regt Grondbeleid en grondbedrijf, Vastgoed (exclusief sportaccommodaties), Water en waterketen

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
8.1 Ruimtelijke ordening Taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken - bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen - verkoop van bouwrijpe gronden - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning - bouwtoezicht - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) - woningbouw en woningverbetering, renovatie - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Opgaven

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1 Voor inwoners die een woning willen, komen voldoende voor hen geschikte woningen beschikbaar.
6.2 Integrale gebiedsontwikkelingen Poort van Woerden met als doel woon-werkgebieden met goede verkeersstructuren en prettige verblijfsruimte.
6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor de inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.

Terug naar navigatie - 6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Sinds 2018 is sterk ingezet op het vlottrekken van de woningbouw. We merken echter dat een aantal projecten zijn vertraagd door onder andere Raad van State-procedures. Hierdoor is de oplevering de afgelopen jaren iets achtergebleven bij de verwachting. 

Inspanning 2022

6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

Terug naar navigatie - 6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Momenteel wordt gewerkt aan een programmaplan voor de Poort van Woerden waarmee ruimtelijk-programmatisch en kwalitatief verbinding wordt gelegd tussen de deelgebieden Middelland, Stationsgebied en Snellerpoort. Het programmaplan zal in 2023 aan de raad worden voorgelegd.  De vertraging op dit resultaat komt voort uit het niet kunnen vervullen van de vacatures voor een programmamanager Poort van Woerden en projectleider Stationsgebied gedurende een deel van 2022.  

Inspanning 2022

6.2.2. Gebiedsontwikkeling Nieuw Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 350 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Nieuw Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 350 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het doortrekken Beneluxlaan.

Terug naar navigatie - 6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het doortrekken Beneluxlaan.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2022

6.2.4 Voor de gebiedsontwikkeling Stationsgebied is in 2022 gestart met de uitwerking van deelgebied zuidoost.

Terug naar navigatie - 6.2.4 Voor de gebiedsontwikkeling Stationsgebied is in 2022 gestart met de uitwerking van deelgebied zuidoost.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Momenteel wordt gewerkt aan een programmaplan voor de Poort van Woerden waarmee ruimtelijk-programmatisch en kwalitatief verbinding wordt gelegd tussen de deelgebieden Middelland, Stationsgebied en Snellerpoort. Het programmaplan zal in 2023 aan de raad worden voorgelegd.  De vertraging op dit resultaat komt voort uit het niet kunnen vervullen van de vacatures voor een programmamanager Poort van Woerden en projectleider Stationsgebied gedurende een deel van 2022.  Het integrale programmaplan voor de Poort van Woerden vormt een belangrijk kader, dat nodig is voor de nadere uitwerking van de gebiedsontwikkeling Stationsgebied. 

Inspanning 2022

6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De Omgevingswet is uitgesteld tot in elk geval 1 juli 2023. De voorbereidende werkzaamheden lopen op schema, maar lopen door in 2023.

Inspanning 2022

6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Terug naar navigatie - 6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Door het uitstel van de Omgevingswet tot in elk geval 1 juli 2023 is het DSO nog niet operationeel. De voorbereidende werkzaamheden lopen door in 2023.

Inspanning 2022

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.739.143 444.007 5.295.136
5.5 Cultureel erfgoed 371.692 344.695 26.997
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.722.490 3.264.640 -1.542.150
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 14.049.511 14.285.444 -235.933
8.3 Wonen en bouwen 3.777.979 3.921.571 -143.592
Totaal Lasten 25.660.815 22.260.357 3.400.458
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.739.143 -546.104 -5.193.039
5.5 Cultureel erfgoed -11.364 -14.685 3.321
8.1 Ruimte en leefomgeving -906.715 -3.084.953 2.178.238
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -14.018.801 -16.209.592 2.190.791
8.3 Wonen en bouwen -1.743.804 -1.757.872 14.068
Totaal Baten -22.419.827 -21.613.206 -806.621
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 495.735 4.217.711 -3.721.976
Totaal Stortingen 495.735 4.217.711 -3.721.976
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -1.537.917 -696.958 -840.959
Totaal Onttrekkingen -1.537.917 -696.958 -840.959

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/ nadeel
3.2 Uitgaven voor de bedrijventerreinen Putkop en Burgemeester van Zwietenweg (grondexploitaties). Tegenover deze uitgaven staan inkomsten vanuit de betreffende grondexploitaties onder de batenkant. Deze post is budgetneutraal. De inschatting was dat eind va het jaar een minnelijke verwerving van de gronden zou kunnen worden geëffectueerd. Dat heeft nog niet plaatsgevonden. 5.295.136 voordeel
8.1 Van de personele inzet kon minder worden doorbelast aan grondexploitaties en projecten dan begroot. Deze kosten worden nu verdeeld over de verschillende takenvelden in de begroting. -246.114 nadeel
8.1 Kosten voor het begeleiden van initiatieven die uiteindelijk ook weer verhaald worden op initiatiefnemers. Zie ook 8.1 aan de batenkant. -1.296.036 nadeel
8.2 Voor de uitvoering van de grondexploitaties zijn meer uitgaven gedaan dan begroot in 2022. Aan de batenkant staan de inkomsten van de grondexploitaties. Er is een positief saldo van € 1.924.148, veroorzaakt door winstnemingen Snel en Polanen, schoollocaties Kamerik en diverse locaties Harmelen van in totaal € 2.317.835 en verliesvoorzieningen Defensie-eiland en Pionier van in totaal € -155.013. Het begrote saldo van de Cattenbroekerplas (€ 30.000) en Waterrijk (€ 710) zijn onterecht in de begroting opgenomen. Het saldo van Poort van Woerden (€ -238.674) komt ten laste van de reserve Grondbedrijf. -235.934 nadeel
8.3 Hogere kosten voor implementatie Omgevingswet, hier staan baten van het Rijk tegenover via de Algemene Uitkering in programma 7 (zie onder baten). -65.360 nadeel
8.3 Van de personele inzet kon minder worden doorbelast aan onder andere projecten, grondexploitaties en projecten dan begroot. Deze personele kosten worden nu verdeeld over de verschillende takenvelden in de begroting. -157.219 nadeel
8.3 Door gebrek aan beschikbare capaciteit is de motie voor de Woerdense 100 dagen challenge niet uitgevoerd. De verwachting is dat hieraan in 2023 uitvoering gegeven kan worden. 50.000 voordeel
8.3 Minder uitgaven voor verkenningsstudie Harmelerwaard. De inhoud van het bestuursakkoord 2022-2026 vormde aanleiding voor herijking en aanscherping van de opdracht voor de verkenningsstudie. Als gevolg hiervan schoof de verkenningsstudie op in de tijd. 34.237 voordeel
8.3 Diverse -5.249 nadeel
Diverse 26.997 voordeel
Totaal mutaties lasten 3.400.458 voordeel
Taakveld Analyse baten voordeel/ nadeel
3.2 Dit zijn de mutaties van kosten die als onderhanden werk in de grondexploitaties bedrijventerreinen Putkop en Burgemeester van Zwietenweg worden geboekt. Deze post is budgetneutraal. -5.295.136 nadeel
3.2 Dit is de correctie op de verliesvoorziening voor de grondexploitatie bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg. Met de nieuwe doorrekening is het resultaat minder negatief. Hierdoor kan een deel van de verliesvoorziening weer vrijvallen. 102.097 voordeel
8.1 Dit zijn de inkomsten die ontvangen worden van initiatiefnemers door middel van kostenverhaal. Een deel van deze inkomsten wordt gestort in de reserve RIW en het gebiedsfonds Middelland. 2.178.238 voordeel
8.2 Zie toelichting bij lasten. Voor de grondexploitaties zijn meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. 2.190.791 voordeel
8.3 De begrote inkomsten van het Rijk voor de omgevingswet worden ontvangen in programma 7 (Algemene inkomsten) via de Algemene Uitkering. Voor de implementatie van de omgevingswet is € 438.000 van het Rijk ontvangen. -240.000 nadeel
8.3 De verhuur van onroerend goed, met name grond, heeft meer opgebracht dan begroot. 113.251 voordeel
8.3 De opbrengst van de verkoop van (on)roerende goederen (in dit geval grond) was hoger dan begroot. 118.260 voordeel
8.3 Meer snippergroen verkocht dan begroot. Een gedeelte hiervan wordt via resultaatbestemming (€ 24.800) toegevoegd aan de reserve Groenfonds. 98.236 voordeel
8.3 Minder leges aan omgevingsvergunningen gerealiseerd dan begroot door vertraging van een groot project. Deze inkomsten verschuiven naar 2023. -60.521 nadeel
8.3 Diverse 993 voordeel
Diverse -12.830 nadeel
Totaal mutaties baten -806.621 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 2.593.837 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
0.10 Winstnemingen op grexen Schoollocaties Kamerik (€ 167.299), Snel & Polanen (€ 2.081.744) en diverse locaties Harmelen (€ 68.792) worden toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG), cf. Nota Grondbeleid. -2.317.835 nadeel
0.10 Storting in het Groenfonds. -24.800 nadeel
0.10 Storting in de reserve Infrastructurele werken. -1.352.441 nadeel
0.10 Vanuit de exploitatiebijdrage van ontwikkelingen in Nieuw Middelland wordt een bedrag toegevoegd aan het fonds Nieuw Middelland. -26.900 nadeel
0.10 Onttrekkingen uit de ARG voor de verliesvoorzieningen Defensie-eiland (€ 125.167), de Pionier (€ 29.846) en een correctie op de voorliesvoorziening Burg. van Zwietenweg (€ -102.097). De aanvullende kosten voor Poort van Woerden (€ 238.674) worden onttrokken uit de ARG. 291.590 voordeel
0.10 Door gebrek aan capaciteit heeft minder groot onderhoud plaatsgevonden. Daardoor is minder onttrokken aan de reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. -1.152.549 nadeel
0.10 Overige 20.000 voordeel
Totaal mutaties reserves -4.562.935 nadeel

Nieuw gebouwd woningen

Terug naar navigatie - Nieuw gebouwd woningen
Bron: BAG
Periode Woerden Nederland
2021 4,3 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen 8,9 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen
2022 8,7 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen 9,3 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen