Programma 8. Overhead

Portefeuillehouder Thema
Mariëtte Pennarts-Pouw Bedrijfsvoering (ICT, P&O, Archief)
Jelmer Vierstra Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Woerden. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022 Verschil
Lasten
0.4 Overhead 18.949.167 19.580.342 -631.175
Totaal Lasten 18.949.167 19.580.342 -631.175
Baten
0.4 Overhead -6.528.099 -7.057.408 529.309
Totaal Baten -6.528.099 -7.057.408 529.309
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 124.560 124.560 0
Totaal Stortingen 124.560 124.560 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -931.154 -337.005 -594.149
Totaal Onttrekkingen -931.154 -337.005 -594.149
LASTEN
Verdeling overhead Begroting Werkelijk Verschil
Personeel 14.295.596 15.135.810 -840.214
Communicatie 86.025 73.333 12.692
Automatisering en informatiebeleid 2.490.783 2.536.251 -45.468
Facilitair 419.026 300.273 118.753
Organisatie 290.911 286.432 4.479
Huisvesting 1.366.826 1.248.244 118.582
SALDO 18.949.167 19.580.342 -631.175
BATEN
Verdeling overhead Begroting Werkelijk Verschil
Personeel -5.985.365 -6.532.515 547.150
Communicatie 0 0 0
Automatisering en informatiebeleid -204.269 -262.232 57.963
Facilitair -72.400 -6.016 -66.384
Organisatie -73.948 -66.938 -7.010
Huisvesting -192.117 -189.707 -2.410
SALDO -6.528.099 -7.057.408 529.309
SALDO BATEN EN LASTEN 12.421.068 12.522.934 -101.866
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
LASTEN
Taakveld Analyse lasten: personeel voordeel/ nadeel
Overhead Hogere loonkosten, m.n. door inhuur van personeel op vacatures die niet vervuld kunnen worden en inhuur i.v.m. ziekte. Dit is duurder dan personeel in eigen dienst. -223.948 nadeel
Overhead Minder uren toegeschreven aan projecten en investeringen dan begroot. In de berekening van de uren wordt altijd rekening gehouden met een deel opslag voor overhead. Toedeling van minder uren resulteert dus in een lagere terugontvangst van overheadkosten. Abusievelijk zijn de uren van projecten en investeringen van Oudewater ook hier begroot, deze zijn verantwoord onder de baten (€ 157.713 zie ook baten). Per saldo betreft het nadeel op de uren € 655.966. -813.679 nadeel
Overhead Vooral op de onderdelen GRIP en Huis op Orde van de bestuursopdracht is minder uitgegeven dan begroot. Afronding van deze onderdelen zal plaatsvinden in 2023. Bij de resultaatbepaling van de jaarrekening zal dan ook verzocht worden het restant van deze twee budgetten mee te nemen als budgetoverheveling. 544.149 voordeel
Overhead De taakstelling m.b.t. de bestuursopdracht is in 2022 niet gehaald. In de begroting 2023 heeft de raad besloten dat deze komt te vervallen. -263.328 nadeel
Overhead Er is meer gebruikgemaakt van het generatiepact dan begroot (zie ook baten). -82.943 nadeel
Overhead Overige -465 nadeel
Totaal mutaties lasten personeel -840.214 nadeel
Taakveld Analyse lasten: communicatie voordeel/ nadeel
Overhead Overige kosten organisatie 12.692 voordeel
Totaal mutaties lasten communicatie 12.692 voordeel
Taakveld Analyse lasten: automatisering en informatiebeleid voordeel/ nadeel
Overhead Overige kosten ICT -45.468 nadeel
Totaal mutaties lasten automatisering en informatiebeleid -45.468 nadeel
Taakveld Analyse lasten: facilitair voordeel/ nadeel
Overhead Lagere portokosten, daartegenover staat een nadeel aan opbrengst portokosten van € 52.090; per saldo € 9.032 voordeel. 61.122 voordeel
Overhead Lagere kosten verteringen vergaderingen/recepties bedrijfsrestaurant 15.514 voordeel
Overhead Lagere algemene juridische kosten 31.304 voordeel
Overhead Overige kosten facilitair 10.813 voordeel
Totaal mutaties lasten facilitair 118.753 voordeel
Taakveld Analyse lasten: organisatie voordeel/ nadeel
Overhead Overige kosten organisatie 4.479 voordeel
Totaal mutaties lasten organisatie 4.479 voordeel
Taakveld Analyse lasten: huisvesting voordeel/ nadeel
Overhead Lagere kosten voor onderhoud 4.057 voordeel
Overhead Minder elektra verbruikt, mede door lagere bezetting aan begin van het jaar (corona). Teruggave van termijnbedragen voor gas, aangezien het gemeentehuis gasloos is. 83.753 voordeel
Overhead Overige kosten huisvesting 30.772 voordeel
Totaal mutaties lasten huisvesting 118.582 voordeel
BATEN
Taakveld Analyse baten: personeel voordeel/ nadeel
Overhead Terugontvangst salariskosten, betreft werkzaamheden voor derden, outplacement etc. 188.409 voordeel
Overhead Vergoeding ziektegeld 69.935 voordeel
Overhead Er worden uren toegeschreven aan projecten en investering in Oudewater. In de berekening van de uren wordt rekening gehouden met een deel opslag voor overhead. Deze uren zijn abusievelijk begroot onder doorbelaste uren. Het betreft hier geen doorbelasting binnen de begroting die conform de BBV verantwoord moeten worden als een negatieve uitgaaf maar een inkomst van derden (zie ook lasten). 157.713 voordeel
Overhead Voordeel salariskosten generatiepact 46.722 voordeel
Overhead Hogere bijdrage dienstverlening Oudewater 35.901 voordeel
Overhead Overige baten personeel 48.470 voordeel
Totaal mutaties baten personeel 547.150 voordeel
Taakveld Analyse baten: automatisering en informatiebeleid voordeel/ nadeel
Overhead Hogere bijdrage hosting derden door aanpassing DVO 57.963 voordeel
Totaal mutaties baten automatisering en informatiebeleid 57.963 voordeel
Taakveld Analyse baten: facilitair voordeel/ nadeel
Overhead Minder doorbelaste portokosten (zie compensatie lasten facilitair) -52.090 nadeel
Overhead Minder opbrengsten derden faciliteiten bedrijfsrestaurant -15.514 nadeel
Overhead Overige baten facilitair 1.220 voordeel
Totaal mutaties baten facilitair -66.384 nadeel
Taakveld Analyse baten: organisatie voordeel/ nadeel
Overhead Overige kosten organisatie -7.010 nadeel
Totaal mutaties baten organisatie -7.010 nadeel
Taakveld Analyse baten: huisvesting voordeel/ nadeel
Overhead Overige baten -2.410 nadeel
Totaal mutaties baten huisvesting -2.410 nadeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/ nadeel
Overhead Lagere onttrekking door minder uitgaven aan de bestuursopdracht, GRIP en Huis op Orde. -594.149 nadeel
Totaal mutaties reserves -594.149 nadeel