Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Exploitatie Begroting 2022 na wijzigingen Baten Begroting 2022 na wijzigingen Lasten Begroting 2022 na wijzigingen Saldo Werkelijk 2022 Baten Werkelijk 2022 Lasten Werkelijk 2022 Saldo
0.1 Bestuur 0 3.435.914 3.435.914 -8.825 3.992.225 3.983.400
0.10 Mutaties reserves -6.587.368 5.831.753 -755.615 -5.007.080 9.559.763 4.552.684
0.2 Burgerzaken -792.357 1.325.414 533.057 -805.919 1.281.993 476.074
0.4 Overhead -6.528.099 18.949.167 12.421.068 -7.057.408 19.580.342 12.522.934
0.5 Treasury -327.581 -1.269.177 -1.596.758 -289.337 -1.560.456 -1.849.793
0.61 OZB woningen -8.911.011 343.966 -8.567.045 -8.942.786 347.959 -8.594.827
0.62 OZB niet-woningen -5.288.916 120.939 -5.167.977 -5.312.779 151.411 -5.161.369
0.63 Parkeerbelasting -1.566.723 0 -1.566.723 -1.668.155 0 -1.668.155
0.64 Belastingen overig -241.608 97.830 -143.778 -259.627 93.969 -165.658
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -91.456.403 0 -91.456.403 -96.342.787 0 -96.342.787
0.8 Overige baten en lasten -216.291 1.368.680 1.152.389 -211.679 28.374 -183.304
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 -412 -412
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -116.738 3.367.890 3.251.152 -25.697 3.421.256 3.395.559
1.2 Openbare orde en veiligheid -59.069 1.158.885 1.099.816 -55.457 1.199.303 1.143.846
2.1 Verkeer en vervoer -170.223 11.910.938 11.740.715 -1.581.846 12.375.006 10.793.161
2.2 Parkeren 0 1.831.887 1.831.887 -19.572 1.719.258 1.699.687
2.4 Economische havens en waterwegen -58.906 1.366.804 1.307.898 -59.598 929.833 870.235
3.1 Economische ontwikkeling 0 440.482 440.482 -5.000 483.609 478.609
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.739.143 5.739.143 0 -546.104 444.007 -102.097
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -287.451 565.127 277.676 -254.450 413.834 159.384
3.4 Economische promotie -178.715 495.787 317.072 -155.493 463.937 308.445
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 399.684 399.684 0 408.299 408.299
4.2 Onderwijshuisvesting -32.218 4.242.241 4.210.023 -49.393 4.433.532 4.384.140
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.549.917 3.815.243 2.265.326 -1.192.260 3.409.038 2.216.778
5.1 Sportbeleid en activering 0 618.415 618.415 -131.445 795.222 663.777
5.2 Sportaccommodaties -1.922.352 5.753.151 3.830.799 -2.567.897 5.230.121 2.662.224
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -249.853 1.673.129 1.423.276 -224.902 1.652.222 1.427.320
5.4 Musea -20.634 565.221 544.587 0 521.073 521.073
5.5 Cultureel erfgoed -11.364 371.692 360.328 -14.685 344.695 330.010
5.6 Media -233.535 1.236.567 1.003.032 -213.776 1.250.277 1.036.501
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -40.217 4.775.343 4.735.126 -96.131 4.960.360 4.864.229
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.897.422 9.016.719 7.119.297 -1.773.147 8.260.256 6.487.110
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 1.704.894 1.704.894 -13.614 1.560.625 1.547.010
6.3 Inkomensregelingen -11.353.681 19.031.831 7.678.150 -11.692.800 19.293.344 7.600.544
6.4 WSW en beschut werk 0 4.801.071 4.801.071 0 4.767.320 4.767.320
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.625.458 1.625.458 0 1.438.551 1.438.551
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 2.303.027 2.303.027 -11.070 2.251.762 2.240.692
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -266.105 9.395.206 9.129.101 -341.057 8.570.961 8.229.904
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 10.062.544 10.062.544 76.428 10.453.530 10.529.958
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 28.104 28.104 -1.578 160.438 158.860
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -290.000 4.553.001 4.263.001 -225.179 4.872.156 4.646.976
7.1 Volksgezondheid -30.000 2.312.646 2.282.646 0 2.446.172 2.446.172
7.2 Riolering -6.063.657 4.240.993 -1.822.664 -6.096.309 4.519.084 -1.577.225
7.3 Afval -6.422.550 4.764.897 -1.657.653 -6.851.580 5.169.667 -1.681.913
7.4 Milieubeheer -1.426.028 3.698.375 2.272.347 -434.290 2.822.164 2.387.874
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -729.834 699.823 -30.011 -761.426 640.917 -120.510
8.1 Ruimte en leefomgeving -906.715 1.722.490 815.775 -3.084.953 3.264.640 179.687
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -14.018.801 14.049.511 30.710 -16.209.592 14.285.444 -1.924.148
8.3 Wonen en bouwen -1.743.804 3.777.979 2.034.175 -1.757.872 3.921.571 2.163.699