Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Doel van het verantwoordingsmodel WNT
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een verantwoordingsmodel voor de Wet normering topinkomens (hierna: WNT). Instellingen die onder de reikwijdte van de WNT vallen, kunnen het model gebruiken om aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de WNT te voldoen. De WNT stelt het gebruik van het model niet verplicht. De openbaarmakingsplicht zoals geregeld in de artikelen 5 tot en met 5d van de Uitvoeringsregeling WNT zoals die op 1 januari 2020 luidden, is leidend. De WNT is van toepassing op de gemeente Woerden. Het voor de gemeente Woerden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).


Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Gegevens 2020
bedragen x € 1 MHJ van Kruijsbergen MJW Tobeas MJ Brander
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier Gemeentesecretaris (tot 01-12 waarnemend)
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 – 13-04 01-01 – 31-12 14-04 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 1
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 35.897 96.973 78.030
Beloningen betaalbaar op termijn 5.874 19.062 13.767
Subtotaal 41.771 116.035 91.797
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 57.115 201.000 143.885
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 41.771 116.035 91.797
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2019
bedragen x € 1 MHJ van Kruijsbergen MJW Tobeas MJ Brander
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier Wnd gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 N.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 N.v.t.
Dienstbetrekking? ja Ja N.v.t.
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 123.554 93.693 N.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn 20.196 14.590 N.v.t.
Subtotaal 143.750 108.283 N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximu 194.000 194.000 N.v.t.
Bezoldiging 143.750 108.283 N.v.t.