Overzicht incidentele baten en lasten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV. NB: conform de financiële verordening (ex art. 212 Gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten van 50.000 euro en hoger afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen. Lasten en baten beneden dit normbedrag worden gezamenlijk als een totaalbedrag opgenomen.
Incidentele lasten en baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor een nadere invulling van het begrip 'incidenteel' gedacht kan worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie jaar en langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel, bijv. bij verkoop van gemeentelijke eigendommen is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Dit ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden.

 

2020
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Toezichthouders en beveiliging (corona rbs 16 december 2020) 215.793
Pensioenvoorziening wethouders 482.303
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Verlichting (budgetoverheveling 2019-2020) 110.928
Verkeerszaken (budgetoverheveling 2019-2020) 177.359
Bodemdalingsbestendige gemeente in 2050 114.778
Veenweiden in beweging 3e fase 58.031
Strand Cattenbroek 57.087
Coördinatie binnenstad (budgetoverheveling 2019 naar 2020) 75.723
3. Sociaal domein
Statushouders, incl. budgetoverheveling 2019 naar 2020) 165.214
Toename aanvragen Wmo (begroting 2020 rbs 5 en 6 november 2019) 120.000
Begeleide participatie (corona rbs 16 december 2020) 40.000
Sociaal werken in de wijk (budgetoverheveling 2019 naar 2020) 70.819
Onafhankelijke cliëntondersteuning (budgetoverheveling 2019 naar 2020) 200.000
Investeringsfonds (budgetoverheveling 2019 naar 2020) 101.635
Tozo 4.715.960
Inclusie (budgetoverheveling 2019 naar 2020 en najaarsnota) 70.838
Regieondersteuning (budgetoverheveling 2019 naar 2020) 200.000
Covid Wmo 174.450
Huurderving sport 142.764
4. Cultuur, economie en milieu
Projectenbudget duurzaamheid (budgetoverheveling 2019 naar 2020) 71.206
Overige subsidies (budgetoverheveling 2019 naar 2020) 50.000
Rijksbijdrage Regeling Reductie Energieverbruik 214.039
5. Sport en onderwijs
Tijdelijke huisvesting Margrietschool (voorjaarsnota 2020 rbs 16 juli 2020) 344.251
Woerden sport (corona rbs 16 december 2020) 500.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Omgevingswet (budgetoverheveling 2019 naar 2020) 242.357
Middelland (budgetoverheveling 2019 naar 2020) 187.039
Poort van Woerden (raadsbesluit 25 juni 2020) 391.483
7. Algemene inkomsten
Naheffingsaanslagen en btw 225.512
Rente 146.146
Overhead
Inhaalslag DIV 240.000
Bestuursopdracht business case 1 en 2 644.564
Strategische heroriëntatie 104.568
Werken op afstand (corona rbs 16 december 2020) 214.000
Incidentele lasten < 50.000 941.826
Totaal incidentele lasten 11.810.672
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Bodemdalingsbestendige gemeente in 2050 68.600
Veenweiden in beweging 3e fase 62.326
3. Sociaal domein
Rijksbijdrage BUIG (corona rbs 16 december 2020) 736.000
Tozo 4.715.960
Bijdrage ministerie huurderving sport 139.813
Jeugdhulp 479.188
4. Cultuur, economie en milieu
Rijksbijdrage Regeling Reductie Energieverbruik 214.305
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Verkoop snippergroen 98.396
Grondverkoop 150.000
7. Algemene inkomsten
Algemene uitkering gemeentefonds (corona rbs 16 december 2020) 1.859.197
Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren 341.497
Incidentele baten < 50.000 323.784
Totaal incidentele baten 9.189.065
Saldo lasten minus baten 2.621.606

Toelichting per post

Lasten
Aanvullende dotatie pensioen wethouders, zie RIB D/21/011369
Bodemdalingsbestendige gemeente in 2050: incidentele kosten waar een subsidie van de provincie tegenover staat.

Veenweiden in beweging 3e fase: incidentele kosten waar subsidies tegen over staan.
Strand Cattenbroek: bij vaststelling begroting 2020-2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor 2020. Dit bedrag is verhoogd bij raadsbesluit Corona.
Statushouders: bedrag is gebaseerd op de meicirculaire Algemene uitkering gemeentefonds 2019.
Toename aanvragen Wmo: bij vaststelling van de begroting 2020-2023 is extra budget beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 voor extra inzet consulenten.
Extra formatie .t.b.v POH Jeugd GGZ: bij vaststelling van de begroting 2020-2023 is extra budget beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 voor extra inzet praktijkondersteuner huisarts.
Onafhankelijke cliëntondersteuning: incidenteel beschikbaar voor 2020, niet uitgegeven budget is onderdeel van de budgetoverhevelingen 2020 naar 2021.
Tozo: wordt ontvangen van het ministerie en doorbetaald aan Ferm Werk
Covid Wmo; extra kosten i.v.m. corona.
Huurderving sport: i.v.m. corona is € 142.764 aan huurderving gecompenseerd. Van het ministerie is hiervoor een bijdrage ontvangen. Zie ook baten.
Tijdelijke huisvesting Margrietschool: in de voorjaarsnota 2020 (rbs 16 juli 2020) is voor de jaarschijven 2020 en 2021 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Niet uitgegeven budget is onderdeel van de budgetoverhevelingen 2020 naar 2021.
Bestuursopdracht: bij raadsbesluiten van 21 maart 2019 en 4 december 2019 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Het niet uitgegeven bedrag is opgenomen in het budgetoverhevelingsvoorstel 2020 naar 2021.
Regeling Reductie Energieverbruik: betreft gemaakte kosten in het kader van de ontvangen rijksbijdrage. Zie ook baten.

Poort van Woerden: bij raadsbesluit van 25 juni 2020 is hiervoor budget beschikbaar gesteld ten laste van de reserve Grondbedrijf.
Corona; bij raadsbesluit van 16 december 2020 zijn een aantal begrotingsposten aangepast i.v.m. corona.
Rente: betreft de betaalde boeterente scholencluster Harmelen. Zie betreffende RIB.
Naheffingsaanslagen en btw: incidentele BCF- en btw-betalingen.
Strategische heroriëntatie: betreft gemaakte kosten externe begeleiding.

Inhaalslag DIV: betreft incidenteel budget voor het maken van een inhaalslag.

Baten
In het kader van de regiodeal (programma 2) zijn bijdragen ontvangen van de gemeente Alphen a/d Rijn en de provincie Zuid-Holland. Tevens is een bijdrage ontvangen van de provincie Utrecht.
Tozo: wordt ontvangen van het ministerie en doorbetaald aan Ferm Werk.
Huurderving sport: van het ministerie is €141.069 euro ontvangen ter compensatie van huurderving sport.
Jeugdhulp: betreft verrekening voorgaande jaren met zorgaanbieders, waarvan de belangrijkste de afwikkeling met dr. Bosman.
Verkoop snippergroen: betreft de opbrengst van de verkoop van stukjes snippergroen.
Regeling Reductie energie verbruik: betreft de ontvangen rijksbijdrage. Zie ook lasten.
Verkoop: betreft de verkoop van een perceel grond in de kern Zegveld.
Algemene uitkering gemeentefonds corona: betreft de ontvangen bedragen in het kader van het 1e, 2e en 3e steunpakket corona, zie RIB D21005025 inzake decembercirculaire gemeentefonds
Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren: betreft afrekeningen over de jaren 2018 en 2019, zie RIB D21005025 inzake decembercirculaire gemeentefonds.

2020
Gerealiseerd resultaat 2.758.316
Af:
Incidentele baten -9.189.065
Incidentele onttrekkingen reserves: -5.263.279
Organisatieontwikkeling -644.564
Groenfonds -8.047
Ibor -265.986
Grote infrastructrule werken -650.000
Woerden 650 jaar stad -17.500
Grondbedrijf -391.483
Budgetoverheveling uitvoeringskosten 2019 -145.841
Algemene reserve -3.139.858
Bij:
Incidentele lasten 11.810.672
Incidentele toevoegingen reserves: 626.082
Kapitaallasten maatschappelijk nut 650.000
Woerden 650 jaar stad 24.167
Onderwijskansenbeleid -76.529
Groenfonds 23.350
Infrastructurele werken 5.094
Saldo 742.725
Structurele toevoegingen aan reserves 2020
Structurele toevoegingen:
Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 282.603
Reserve dekking kapitaallasten economisch nut 121.198
Algemene reserve (a.g.v. verkoop Carrosserieweg 1) 235.702
Reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed 131.301
Reserve WW 3e jaar 43.057
Totaal toevoegingen 813.861
Structurele onttrekkingen aan reserves 2020
Structurele onttrekkingen:
Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 819.828
Reserve dekking kapitaallasten economisch nut 385.615
Reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed 0
Algemene reserve (HNW) 250.000
Totaal onttrekkingen 1.455.443