Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Exploitatie Begroting 2020 na wijzigingen Baten Begroting 2020 na wijzigingen Lasten Begroting 2020 na wijzigingen Saldo Werkelijk 2020 Baten Werkelijk 2020 Lasten Werkelijk 2020 Saldo
0.1 Bestuur -73.450 2.886.177 2.812.727 -94.172 3.430.953 3.336.781
0.10 Mutaties reserves -10.608.380 1.592.927 -9.015.453 -6.718.722 1.439.943 -5.278.780
0.2 Burgerzaken -498.544 993.457 494.913 -601.182 985.650 384.468
0.4 Overhead -5.751.118 20.286.428 14.535.310 -6.551.434 19.210.628 12.659.195
0.5 Treasury -57.092 -1.771.298 -1.828.390 -236.895 -1.897.006 -2.133.901
0.61 OZB woningen -7.734.169 345.398 -7.388.771 -7.775.547 309.230 -7.466.317
0.62 OZB niet-woningen -4.538.687 127.670 -4.411.017 -4.522.214 115.216 -4.406.998
0.63 Parkeerbelasting -1.512.000 0 -1.512.000 -1.493.862 0 -1.493.862
0.64 Belastingen overig -219.131 93.946 -125.185 -265.698 92.283 -173.415
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -76.490.844 0 -76.490.844 -77.173.387 0 -77.173.387
0.8 Overige baten en lasten -10.000 -756.111 -766.111 0 237.156 237.156
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -77.523 3.299.019 3.221.496 -143.905 3.369.728 3.225.823
1.2 Openbare orde en veiligheid -28.728 1.435.061 1.406.333 -206.435 1.309.536 1.103.101
2.1 Verkeer en vervoer -212.594 10.203.340 9.990.746 -583.367 10.308.099 9.724.731
2.2 Parkeren 0 1.484.639 1.484.639 -4.230 1.392.679 1.388.449
2.4 Economische havens en waterwegen -47.185 1.210.790 1.163.605 -53.783 1.218.051 1.164.268
3.1 Economische ontwikkeling 0 479.456 479.456 -54.500 476.992 422.492
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -275.292 475.860 200.568 -212.843 470.974 258.131
3.4 Economische promotie -177.777 467.929 290.152 -77.410 313.155 235.745
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 387.571 387.571 0 393.495 393.495
4.2 Onderwijshuisvesting -31.150 3.968.598 3.937.448 -48.814 4.010.770 3.961.956
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -366.920 3.380.420 3.013.500 -523.977 3.023.442 2.499.465
5.1 Sportbeleid en activering 0 601.463 601.463 0 584.545 584.545
5.2 Sportaccommodaties -1.654.463 4.598.571 2.944.108 -2.714.169 5.395.200 2.681.030
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -193.227 1.365.341 1.172.114 -217.221 1.327.011 1.109.790
5.4 Musea -17.672 556.236 538.564 -40.420 563.659 523.239
5.5 Cultureel erfgoed -16.000 427.302 411.302 -33.226 391.314 358.087
5.6 Media -226.721 1.155.864 929.143 -219.703 1.183.302 963.600
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -21.562 4.315.370 4.293.808 -73.637 4.391.847 4.318.210
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -152.758 6.056.102 5.903.344 -211.010 5.602.983 5.391.973
6.2 Wijkteams 0 2.157.114 2.157.114 -8.000 1.837.710 1.829.710
6.3 Inkomensregelingen -9.582.468 11.661.801 2.079.333 -14.117.506 15.566.723 1.449.217
6.4 Begeleide participatie 0 7.652.631 7.652.631 0 7.605.903 7.605.903
6.5 Arbeidsparticipatie 0 2.019.231 2.019.231 -30.445 1.685.683 1.655.238
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 2.125.770 2.125.770 -11.853 2.133.493 2.121.641
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -212.000 8.688.827 8.476.827 -134.967 9.267.133 9.132.166
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 8.226.618 8.226.618 -445.813 9.382.533 8.936.720
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 114.397 114.397 10.000 18.863 28.863
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 2.639.189 2.639.189 0 2.697.897 2.697.897
7.1 Volksgezondheid 0 2.039.868 2.039.868 -27.244 2.107.270 2.080.026
7.2 Riolering -4.900.025 3.964.502 -935.523 -5.119.648 3.872.317 -1.247.331
7.3 Afval -5.467.909 4.222.812 -1.245.097 -5.513.620 3.902.298 -1.611.322
7.4 Milieubeheer -196.040 2.823.177 2.627.137 -427.457 2.675.019 2.247.562
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -655.619 621.688 -33.931 -648.475 620.446 -28.028
8.1 Ruimtelijke ordening -781.732 1.572.418 790.686 -1.290.873 1.905.587 614.714
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -12.709.764 13.259.775 550.011 -8.026.538 7.425.311 -601.227
8.3 Wonen en bouwen -1.406.964 3.448.164 2.041.200 -2.199.785 3.370.477 1.170.692