Programma 7. Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Ad de Regt Financiën (incl. inkoop)

Opgave: Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Terug naar navigatie - 7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing

Terug naar navigatie - 7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

7.1.4

Terug naar navigatie - 7.1.4

- in 2021 € 400.000 bezuinigen

- in 2022 € 900.000 bezuinigen

- vanaf 2023 € 1.500.000 bezuinigen, pas structurele uitgaven doen als bezuinigingen concreet zijn

 

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
0.5 Treasury -1.771.298 -1.897.006 125.708
0.61 OZB woningen 345.398 309.230 36.168
0.62 OZB niet-woningen 127.670 115.216 12.454
0.64 Belastingen overig 93.946 92.283 1.663
0.8 Overige baten en lasten -756.111 237.156 -993.267
Totaal Lasten -1.960.395 -1.143.121 -817.274
Baten
0.5 Treasury -57.092 -236.895 179.803
0.61 OZB woningen -7.734.169 -7.775.547 41.378
0.62 OZB niet-woningen -4.538.687 -4.522.214 -16.473
0.64 Belastingen overig -219.131 -265.698 46.567
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -76.490.844 -77.173.387 682.543
0.8 Overige baten en lasten -10.000 0 -10.000
3.4 Economische promotie -92.340 -77.410 -14.930
Totaal Baten -89.142.263 -90.051.150 908.887
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 369.579 356.900 12.679
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -379.663 -385.615 5.952

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
0.5 Minder rente doorberekend aan taakvelden doordat het totaal aan investeringen in 2019 lager is uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. -152.963 nadeel
0.5 Lagere rentelast/minder betaalde rente 279.797 voordeel
0.61 Doordat er minder bezwaarschriften zijn ingediend dan verwacht zijn de kosten van taxaties en advies lager uitgevallen. 36.168 voordeel
0.8 btw scholencluster Harmelen -197.607 nadeel
0.8 Structureel bedrag onvoorziene uitgaven per inwoner is niet ingezet 26.265 voordeel
0.8 Het saldo van de najaarsnota + begrotingswijziging corona was €805.376 nadelig. Administratief wordt het saldo van de begroting echter verwerkt als sluitpost op programma 7, waardoor het begrotingssaldo dus administratief op 'nul' uitkomt. Dit leidt dus hier tot een 'fictief' nadeel op deze post. -805.376 nadeel
Overige lasten -3.558 nadeel
Totaal mutaties lasten -817.274 nadeel
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
0.5 Bij raadsbesluit 16-12-2020 (coronarapportage) is besloten het dividend 2019 af te ramen. De BNG heeft in 2021 alsnog besloten het door de aandeelhouders op 16-4-20 goedgekeurde dividend over 2019 uit te keren. 156.000 voordeel
0.61 Hogere opbrengst OZB woningen doordat de gemiddelde waarde van de woningen hoger is gebleken dan begroot. 41.378 voordeel
0.64 Bij raadsbesluit 16-12-2020 (coronarapportage) is besloten de opbrengst precario gedeeltelijk af te ramen. Achteraf zijn de opbrengsten meegevallen. 36.260 voordeel
0.7 Algemene uitkering (toelichting zie hieronder) 682.543 voordeel
Overige baten -7.294 nadeel
Totaal mutaties baten 908.887 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 91.613 voordeel
In de ontvangen bedragen Algemene uitkering gemeentefonds is verwerkt de Coronavergoeding, gebaseerd op het 1e, 2e en 3e steunpakket (september- en decembercirculaire 2020). Voor een aantal compensatiemaatregelen is de exacte verdeling en daarmee het bedrag per gemeente nog niet bekend c.q. opgenomen, omdat bijvoorbeeld voor het bepalen van de definitieve compensatie van de inkomstenderving over 2020 de afspraak geldt dat dit in 2021 gebeurt op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. Hieruit blijkt expliciet dat het ministerie in 2021 de verdeling van de aanvullende uitkeringen nog nader moet uitwerken, en dus een (voorlopige) verdeelsleutel ontbreekt voor gemeenten om ultimo 2020 een voldoende nauwkeurige en betrouwbare schatting te kunnen maken van haar aandeel in de aanvullende coronacompensatie. Feitelijk zit het compensatiepakket dus zo in elkaar dat het ministerie per activiteit/effect een budget c.q. plafond heeft bepaald, dat het ministerie vervolgens in 2021 op basis van de jaarrekeningen over 2020 verdeelt en beschikt aan de gemeenten. Op basis van deze systematiek hebben gemeenten in 2020 (en 2021) nog geen toekenningsbeschikking gekregen van een aanvullende financiële compensatie. Ook zullen individuele gemeenten geen voldoende en nauwkeurige schatting van hun aandeel kunnen maken omdat zij geen inzicht hebben in de kosten en inkomstenderving van alle andere gemeenten. De conclusie is dat gemeenten het financiële effect van het aanvullende compensatiepakket als opbrengst verwerken in de jaarrekening 2021.
Toelichting overhead
Voor een toelichting op de overhead zie paragraaf Bedrijfsvoering

Gemiddelde WOZ waarde

Terug naar navigatie - Gemiddelde WOZ waarde
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 269 duizend euro 230 duizend euro
2019 (JR20) 284 duizend euro 248 duizend euro
2020 306 duizend euro 270 duizend euro