Paragraaf 9 Impact Corona

Gemeenten en provincies krijgen van Binnenlandse Zaken het advies in hun jaarrekening een speciale coronaparagraaf te maken. Op die manier kunnen raadsleden in een oogopslag zien welke gevolgen Covid-19 op hun begroting heeft gehad.

Inleiding

Door middel van diverse raadsinformatiebrieven is de raad geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis. De coronacrisis in Nederland is onderdeel van de wereldwijde coronacrisis die eind 2019 ontstond door de uitbraak van de infectieziekte Covid-19 en sinds 11 maart 2020 als pandemie wordt erkend.
Sinds maart 2020 kampen wij derhalve met de gevolgen van deze weerbarstige crisis met een grillig verloop. Het maatschappelijke verkeer werd door het virus grotendeels ontwricht en grote groepen van onze samenleving werden erdoor geraakt.
Bij de programma’s wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen ten gevolge van de coronacrisis. In deze – voor dit jaar speciaal toegevoegde paragraaf – verwijzen wij inhoudelijk naar de betreffende programma’s en resumeren wij de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Financiële gevolgen coronacrisis

In raadsvoorstel 20R.01121 (begrotingswijziging 2020 in verband met financiële gevolgen van de coronacrisis) hebben wij de raad reeds geïnformeerd over de financiële gevolgen voor de begroting 2020. Deze zijn door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2020 verwerkt.

 

Financiële gevolgen coronacrisis:

Programma Mutatie lasten Mutatie baten Saldo
1. Bestuur, dienstverlening & veiligheid -117.000 -140.000 -257.000
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -103.000 -377.000 -480.000
3. Sociaal domein -264.000 -43.000 -307.000
4. Cultuur, economie en milieu -82.000 0 -82.000
5. Sport en onderwijs -517.000 -142.000 -659.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 0 0 0
7. Algemene inkomsten -23.000 -196.000 -219.000
Overhead -220.000 0 -220.000
Subtotaal -1.326.000 -898.000 -2.224.000
3. Verhoging Rijksbijdrage BUIG 736.000
7. Rijkscompensatie coronacrisis 1.806.066
Subtotaal 2.542.066
Saldo begrotingswijziging 318.066

 

De mutaties baten en lasten geven voor 2020 een extra begrotingsdruk van € 2.224.000. Hier tegenover staat een begrote compensatie van € 2.542.066. Begrotingstechnisch derhalve een saldo ad € 318.066. Zoals bekend zijn de financiële gevolgen echter behoorlijk volatiel. De gerealiseerde lasten en baten ten gevolge van de coronacrisis zijn in de jaarrekening verwerkt.

Na de vaststelling van de begrotingswijziging van december 2020 omtrent de financiële effecten van de corona crisis hebben zich nog een aantal mutaties voorgedaan. Er zijn, blijkens de analyses op de programma's, in het jaar 2020 nog extra uitgaven gedaan  ter grootte van € 564.090