Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Victor Molkenboer Begraven en begraafplaatsen
Ad de Regt Openbare ruimte en IBOR
Arjan Noorthoek Verkeer en vervoer, Parkeren/parkeerbeleid en coördinatie Oostdam en De Kanis
Tymon de Weger Afval en reiniging

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Verkeer
Een leefbare stad is een bereikbare stad en heeft goede verbindingen: binnen Woerden en de dorpen, regionaal en met de Randstad.


Openbare ruimte
Alle activiteiten die de gemeente uitvoert voor een goede instandhouding van de openbare ruimte (schoon, heel en veilig). Denk hierbij aan verharding, groen, riolering, openbare verlichting etc.


Afval en reiniging
Het ophalen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte en gescheiden inzamelen staan centraal.

Dit programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.63 Parkeerbelasting parkeerbelasting: - heffing en invordering; - opbrengsten parkeerfaciliteiten; - opbrengsten boetes.
2.1 Verkeer en vervoer verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur.
2.2 Parkeren ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen en parkeerbeleid: - parkeerzone, ontheffingen en vergunningen; - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen; - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting, zie taakveld 0.63); - parkeermeters; - fietsenstalling; - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt.
2.4 Economische havens en waterwegen (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 Economische promotie activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.6 Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: Mediabeleid
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie openbaar groen, natuur en recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: Multifunctionele centra
7.2 Riolering afvalwater en de waterhuishouding
7.3 Afval inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 Begraafplaatsen en crematoria taken op het terrein van de lijkbezorging

Opgave: Openbare ruimte en verkeer

Terug naar navigatie - Inleiding

Meldingen Openbare Ruimte (MOR)

 

Het MOR klantportaal is nu 1,5 jaar in gebruik. In 2020 zijn er 13.948 meldingen gemaakt via het klantportaal. De servicenorm van 48 uur voor het eerste klantcontact wordt voor ruim 88% behaald. Waar nodig kan het MOR klantportaal continu aangepast en verbeterd worden. In de loop van het jaar zijn de volgende aanpassingen al doorgevoerd:

  • Per seizoen kunnen er andere meldingen gemaakt worden. Denk hierbij aan de processierups in het voorjaar/zomer en gladheidsmeldingen in de winter. Dit is ook gebruikt voor de 1,5 meter- norm in de coronaperiode of in de periode dat er vuurwerk afgestoken wordt.
  • Wijkambtenaren en wijkplatforms kunnen meldingsinformatie opvragen, die vaak al binnen een uur ontvangen wordt. Hier wordt steeds vaker gebruik van gemaakt.
  • Er worden managementoverzichten gemaakt die data omzetten naar inzichtelijke informatie.

Verkeer
In 2020 is gewerkt aan het verder tot uitvoering brengen van de Verkeersvisie 2030 en de Strategienota Verkeersvisie 2030, die samen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties zijn opgesteld. De komende periode worden de visie en de strategie uitgewerkt in een meerjarig verkeersmaatregelenplan dat wordt vastgesteld door de raad.

Openbare ruimte

De openbare ruimte vormt het woon- en leefklimaat voor onze inwoners en legt de basis voor recreatie, toerisme en bedrijvigheid. Het is de onmisbare schakel om de ambities uit andere gemeentelijke programma’s mogelijk te maken. Er is in zowel het coalitieakkoord als de strategische heroriëntatie 2020 gezocht naar richtingen om toe te werken naar een betaalbare openbare ruimte, die haar functie als verbinder van mensen en verbinder van gemeentelijke ambities kan blijven vervullen. De bezuinigingsopgave is echter groter dan met strategische keuzes haalbaar is in de openbare ruimte. Er moeten daarom pijnlijke keuzes gemaakt worden, waardoor achterstanden oplopen en daar waar de zorgplicht in het geding is, worden objecten afgesloten of verwijderd.

De organisatie heeft zich verder geprofessionaliseerd, inspecties zijn uitgevoerd, de wijze van inkopen is geoptimaliseerd en ons beheersysteem is op orde. Hierdoor kunnen we op elk gewenst moment de staat van ons te onderhouden areaal in beeld brengen.

Inhaalslag Openbare Ruimte
In 2020 werden de werkzaamheden uit de laatste fase van de Inhaalslag Openbare Ruimte uitgevoerd. Dit sluitstuk betrof het uitvoeren van groot onderhoud aan de beweegbare bruggen. Wegens de geldende coronamaatregelen zijn de werkzaamheden aan de Kwakelbrug (allerlaatste onderdeel) deels over de jaargrens heen geschoven. Na vijf jaar is de inhaalslag Openbare Ruimte daarmee afgerond. We kijken terug op een bewogen periode waarin we een deel van het achterstallig onderhoud konden wegwerken. De realiteit van de dag is echter confronterend. Afgelopen jaren hebben we meer achterstallig onderhoud opgelopen dan we konden wegwerken (gebrek aan financiële middelen). Er zijn tussentijdse wisselingen in het college en nieuwe bezuinigingen geweest, waardoor we nog steeds een grote onderhoudsuitdaging hebben.

De organisatie heeft zich verder geprofessionaliseerd, inspecties zijn uitgevoerd, de wijze van inkopen is geoptimaliseerd en ons beheersysteem is op orde. Hierdoor kunnen we op elk gewenst moment de staat van ons te onderhouden areaal in beeld brengen.

Het klimaat verandert
De mondiale ontwikkeling van hitte en droogte beïnvloedt de openbare ruimte. Voor groen zijn er voorbeelden die direct zichtbaar zijn, zoals jonge bomen die de zomer niet overleven, maar ook effecten die niet direct zichtbaar zijn namelijk dat bomen of beplanting minder goed ontwikkelen waardoor ze niet direct, maar eerder dan gepland vervangen moeten worden. Voorbeelden voor andere disciplines zijn minder direct zichtbaar, daarmee ook nog niet goed inzichtelijk, denk aan verharding op veendijken, door droogte ontstaan scheuren in de veendijk wat vervolgens doorzet in scheuren in de verharding. Het omgekeerde van de hitte/droogte zijn de extremere piekbuien, die tot overbelasting van het rioolstelsel zorgen. De effecten op het areaal en de financiële gevolgen zijn nog niet inzichtelijk te maken, maar wanneer gevolgen zichtbaar worden, vergen deze soms direct ingrijpen vanuit de zorgplicht, terwijl voor deze effecten nog geen middelen zijn vrijgemaakt. Dit is een financieel risico dat nog niet te beheersen is.

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Verkeer
Er is veel voorbereidend werk verricht om de verkeersstructuur beter, veiliger en duurzamer te maken. Zo is het alternatief Rembrandtbrug verder uitgewerkt en heeft uw raad besloten de Rembrandtbrug te gaan realiseren. Daarnaast is het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan gereconstrueerd om het verkeer nu en in de toekomst beter te kunnen afwikkelen. Verder zijn er verschillende kleine maatregelen uitgevoerd om het fietsklimaat verder te verbeteren (uw raad is over deze maatregelen geïnformeerd met Rib 20R.01085).

Openbare ruimte
De openbare ruimte is gehandhaafd in een vergelijkbare kwaliteit. Het vastgestelde Meerjaren Onderhoud Programma (MOP) is uitgevoerd. Het dagelijks onderhoud is nagenoeg uitgevoerd binnen de gestelde eisen. Er is gereageerd op meldingen van bewoners.

Financiering openbare ruimte
In de periode 2016-2019 is gewerkt aan de ‘Inhaalslag openbare ruimte’. Een bedrag van € 13 miljoen was bestemd voor het structureel verhogen van de onderhoudsbudgetten, wegwerken van achterstallig onderhoud en het verbeteren van de organisatie. In 2020 werden de werkzaamheden uit de laatste fase uitgevoerd, namelijk het uitvoeren van groot onderhoud aan de beweegbare bruggen.

Uit de Taskforce 2018 kwam de doelstelling om de onderhoudskosten in 2022 te reduceren voor bruggen (10%), beschoeiingen (30%) en Openbare Verlichting (33%). In 2020 is een deel van deze doelstelling gehaald.

De gemeenteraad heeft, in verband met de financiële positie van de gemeente, in 2020 besloten investeringen voor groen en spelen te bevriezen en bij de begroting 2021 vrij te geven. Deze opgave is uitgevoerd in 2020.

In 2020 heeft de Strategische Heroriëntatie (SH) plaatsgevonden, een traject waarbij team Realisatie & Beheer nog meer inzicht heeft gekregen en heeft kunnen presenteren over keuzes in de openbare ruimte. De verdergaande bezuiniging dwingt tot nog betere besluitvorming over prestaties, kosten en risico’s waarbij de wettelijke zorgplicht en mogelijke aansprakelijkheid van de gemeente vooropstaat. In de loop van 2021 zullen de consequenties van de keuzes die in de SH gemaakt zijn verder geconcretiseerd worden en aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

De Taskforce 2018 en de SH 2020 hebben onafhankelijk van elkaar, met verschillende externe adviesbureaus, aangetoond dat de gemeente Woerden te weinig budget beschikbaar heeft om de gehele openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. In de SH is onderbouwd dat in het ‘optimum’ scenario structureel een budget van € 20,5 miljoen nodig is voor de openbare ruimte, waarvan de helft als investering (=vervanging) en de rest als exploitatiekosten (=onderhoud) wordt beschouwd. Dit budget is uiteindelijk niet volledig beschikbaar gesteld. Aan de hand van de keuzes uit de SH wordt het onderhoud de komende jaren ingepland. Daarbij zal jaarlijks een update worden gegeven van het verloop van de werkzaamheden en de staat van onze openbare ruimte.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

In deze paragraaf wordt uitgebreid stilgestaan bij activiteiten en/of projecten uit het afgelopen jaar. Het is slechts een selectie. Voor een uitgebreide toelichting (inclusief financiële verantwoording) op de verschillende projecten verwijzen we naar paragraaf 7: Kapitaalgoederen.

Verkeer
Om Woerden nu en in de toekomst leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig te houden, moeten wij ons verkeer beter, veiliger en duurzamer organiseren. De komende jaren brengen we daarom de Strategienota Verkeersvisie 2030, die samen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangenorganisaties is opgesteld, tot uitvoering.

Er is onderzoek gedaan naar het wegennet dat nodig is om ook in de toekomst veilig, leefbaar en bereikbaar te blijven. Dit vormt input voor enerzijds het meerjarig verkeersmaatregelenplan, maar anderzijds ook voor de Omgevingsvisie.

Inmiddels zijn we gestart met de aanpak van de grote verkeersknelpunten in Woerden-West, om de verkeersdoorstroming te verbeteren en verkeersveiligheid te vergroten. Op grond van de aanvaarde strategienota beseffen we de urgentie van fundamentele oplossingen des te meer. De raad heeft besloten de Rembrandtbrug aan te leggen, we zijn momenteel bezig met de verdere uitwerking daarvan. Het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan is aangepast, zodat het kruispunt het verkeer beter kan verwerken. We staan in de startblokken om vrij liggende fietspaden te realiseren aan de Boerendijk, zodat hier ook de verkeersveiligheid voor fietsers verbetert.

Realiseren verkeersvisie 2030
In Woerden-Oost wordt om te beginnen de Steinhagenseweg omgelegd en investeren we in een veilige situatie waarbij fiets- en autoverkeer worden gescheiden. De uitwerking van de ongelijkvloerse kruising in het verlengde van het Jan Ruijspad is in volle gang. Verder hebben we het afgelopen jaar samen met de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht het tracé van de snelfietsroute uitgewerkt en de afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer de raad het budget vrijgeeft, starten we in 2021 met de realisatie ervan. 

In het meerjaren verkeersmaatregelenplan, dat door de raad wordt vastgesteld, nemen we alle maatregelen op die nodig zijn om de Verkeersvisie 2030 te realiseren. Hierbij denken wij ten minste aan de volgende punten:
a. Aanpak van fietsknelpunten en het verbeteren van de fietsinfrastructuur (in en om het centrum en op de werk- en schoolroutes) heeft prioriteit in de uitvoering van het verkeersmaatregelenplan. We benutten daarbij de financieringsmogelijkheden vanuit de provincie en andere overheden optimaal. Zo hebben we ruim € 518.000,- aan subsidie van het Rijk ontvangen om de verkeersveiligheid in Woerden de komende 5 jaar actief aan te pakken.
b. We onderzoeken of de toegang tot de binnenstad voor fietsers toegankelijker kan worden door de voorrang van de binnenring af te halen. Dit creëert een gelijkwaardige positie tussen motorvoertuigen en fietsers.
c. Duurzame mobiliteit, zoals het gebruik van de fiets binnen Woerden en tussen de dorpen, maken we aantrekkelijker. Met NS en ProRail werken we aan de blijvende aantrekkelijkheid van treinverbindingen voor vervoer naar de grote steden om ons heen. Ook de aansluiting met ander openbaar vervoer binnen de gemeente en in de regio geven wij daarbij de nodige aandacht. Zo zijn we samen met de provincie bezig met de aanleg van een busbaan op de Stationsweg.
d. We bekijken hoe we de ontsluiting van Woerden-Oost verder kunnen vormgeven, in relatie tot Poort van Woerden.
e. Na een uitgebreid participatieproces is het nieuwe parkeerbeleid opgesteld. De raad heeft het parkeerbeleid op 18 februari 2021 vastgesteld. In 2021 wordt het beleid verder uitgewerkt in concrete uitvoeringsbesluiten en projecten (bijvoorbeeld invoering scanauto en uitwerking beleid deelmobiliteit).

Voor de investeringsmaatregelen maken wij de benodigde middelen structureel vrij om de kapitaallasten en onderhoudskosten op de korte en lange termijn te kunnen financieren.

Landelijk gebied
Verkeerskundig is de ontwikkeling dat agrarisch verkeer steeds groter en zwaarder wordt, waar het buitengebied niet op is ingericht, maar ook toename van thuisbezorg-bestelbusjes (versterkt door corona). Dit heeft zijn weerslag op zowel de weginrichting als fysiek op de wegen, die niet op deze verzwaarde belasting zijn ontworpen en dus eerder vernieuwd moeten worden.

Regionale samenwerking
Verkeer heeft altijd een regionaal karakter en regionaal zijn we dan ook goed aangehaakt. Zo draaien we mee in U Ned (samenwerkingsverband regio Utrecht) en in het Ruimtelijk Economisch Programma van de U10, zodat we ook daar de Woerdense belangen op tafel brengen.

Openbare ruimte

Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR)
De afgelopen jaren is er een flinke kwaliteitsslag gemaakt in onze openbare ruimte, met de investeringsstop 2020 en de bezuinigingen die ingaan per 2021 wordt de kwaliteitsslag niet verder voortgezet. Er is sprake van een onderhoudsopgave welke groter is dan de beschikbare middelen in de begroting, in de SH is daarom een prioritering vastgesteld welke objectsoorten het belangrijkst zijn. Achterstanden in de openbare ruimte zullen oplopen en op termijn is de verwachting dat moet worden overgegaan tot het afsluiten of verwijderen van areaal wanneer er onvoldoende budget is om deze in stand te houden.

Inhaalslag beweegbare bruggen
In 2020 zijn de Rozenbrug en de Blokhuisbrug grondig gerenoveerd en heeft het groot onderhoud plaatsgevonden aan de Molenbrug en Hofbrug.
Als gevolg van ‘corona’ en de inpassing van de werkzaamheden in het project Doorstroming Woerden-West is de renovatie van de Kwakelbrug uitgesteld naar 2021. Als de Kwakelbrug gereed is, is daarmee het project beweegbare bruggen afgerond en zijn deze objecten weer veilig en betrouwbaar. De ‘inhaalslag’ van 13 miljoen is nagenoeg afgerond.

Baggeronderhoud
Als gevolg van de PFAS-discussie (het ontbreken van een vastgestelde gezondheidskundige waarde) en de diepteschouw door het bevoegd gezag het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), zijn de baggerwerkzaamheden in 2019 en 2020 niet conform baggerplan uitgevoerd. In overleg met het HDSR is in 2020 een baggeropgave uitgevoerd waarin een combinatie is gemaakt van watergangen die verplicht waren vanuit de diepteschouw en watergangen die gewenst waren vanuit het baggerplan. Omdat het baggerplan inmiddels gedateerd is en regelgeving gewijzigd is (o.a. PFAS), zal het baggerplan in 2021 geactualiseerd worden.

Speelvoorzieningen
Jaarlijkse inspectie en het regulier onderhoud aan de speelvoorzieningen is in 2020 uitgevoerd. Alle speeltoestellen voldoen op dit moment aan de vigerende wet- en regelgeving. Voor wat betreft het vervangingsonderhoud voorziet het uitvoeringsplan een theoretische vervangingspiek in de komende jaren. De strategie was om deze vervangingspiek niet af te wachten, maar om deze op te vangen door een deel van de toestellen actief te vervangen. Hiervoor was extra budget noodzakelijk wat gedeeltelijk via raadsvoorstel 19R.00661 beschikbaar is gesteld. Een deel van deze vervangingen is uitgevoerd in 2019 en 2020 , echter als gevolg van de strategische heroriëntatie is een deel van de investeringen in 2020 bevroren en doorgeschoven naar 2021. Door de keuzes die gemaakt zijn in de SH is niet duidelijk of het doorgeschoven krediet ook daadwerkelijk aan speelvoorzieningen besteed zal worden. Met de keuzes die gemaakt zijn, is het aannemelijk dat er in dit areaal achterstanden gaan ontstaan en op termijn mogelijk speeltoestellen gaan verdwijnen.

Oostdam, Singelplan, Exercitieveld
In 2020 werd een volgende stap gezet in het afronden van het Singelproject. Sinds 2014 wordt gefaseerd gewerkt aan het vervangen van de slechte beschoeiing en worden de contouren van de oude vesting van Woerden meer zichtbaar en beleefbaar. Zo is er een verdere uitwerking gemaakt van de bastions Hogewal en Torenwal, is langs de Oostsingel, Oostlaan en het Plantsoen nieuwe beschoeiing aangebracht en is gestart met de voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering van werkzaamheden aan de Oostdam, waaronder het vervangen van de ingestorte duiker. Daarnaast is een vergunning verkregen voor het opknappen van de wandelpaden en grafmonumenten van de Algemene begraafplaats Hogewal. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in het eerste halfjaar van 2021 uitgevoerd. Ook het project Exercitieveld kreeg een vervolg en hield de gemoederen bezig. De gemeenteraad zal in het voorjaar van 2021 een scenariokeuze maken voor de verdere uitwerking.

Bodemdaling, klimaatbestendigheid en circulaire economie
Bodemdaling is niet alleen een probleem van de gemeente. Een eerlijke verdeling van de kosten tussen samenleving, ontwikkelaars en overheid, maakt dit voor iedereen draagbaar. Met Alphen, Gouda en provincies werken we aan een regiodeal met het Rijk, zodat onze investeringen op het gebied van bodemdaling ook daar op financiële steun kunnen rekenen. De concrete maatregelen uit het programma Bodemdaling en het programma Klimaatbestendig, worden in het KBOR ondergebracht. Voor nieuwbouw is er een restzettingseis vastgesteld. Voor bestaand bebouwd gebied wordt vanwege de hoge kosten de zettingsdiscussie losgelaten en wordt er in de toekomst gestuurd op veiligheid.

Circulaire economie
Het programma circulaire economie levert in een concrete uitvoering geld op in plaats van kosten voor afvalverwerking, door in samenwerking met lokale bedrijven (groen) afval lokaal te verwerken en te gebruiken. In AVU-verband werken wij samen aan het circulair maken van afvalstromen. 

Wijkonderhoud

Begraafplaatsen
In 2020 is het beleidsplan voor de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Een plan waarbij een toekomstbestendige en kostenbewuste instandhouding van de begraafplaatsen is vastgelegd. Een belangrijk onderdeel van het plan is het mogelijk maken van verschillende vormen van lijkbezorging, dit zal de komende jaren verder uitgewerkt worden. Parallel aan het opstellen van het beleidsplan werd gewerkt aan het verbeteren en verder automatiseren van het proces voor de begraafplaatsadministratie en de zgn. digitale kaart van de begraafplaatsen, waardoor de dienstverlening verder zal verbeteren. Daarnaast zijn we gestart met het onderzoeken en actualiseren van de grafrechten. En werd uiteraard onderhoud uitgevoerd zodat de begraafplaatsen er netjes uit blijven zien.

Afval & Reiniging

Verminderen zwerfafval
De gemeente zet in op het verminderen van het zwerfafval. Dat was in 2020 een behoorlijke uitdaging vanwege corona (zie ook onderdeel corona). Met name in de eerste lockdown produceerden de inwoners meer zwerfafval (met name in de parken en binnenstad). Door extra inzet van collega’s en het tijdelijk overnemen van de werkzaamheden van Ferm Werk is de overlast binnen de perken gebleven.

Verder worden de inwoners gemobiliseerd om op regelmatige tijden of periode (een deel van) de buurt schoon te maken. De gemeente faciliteert door hulpmiddelen beschikbaar te stellen en het vuil op te halen. Helaas zijn er in 2020 geen bijeenkomsten voor de zgn. zwerfafvalambassadeurs georganiseerd. Wel hebben zij allemaal een leuke attentie gekregen. We besteden veel aandacht aan onze ambassadeurs. In de gemeente Woerden zijn er ruim 140 die zich inzetten voor een schone woonomgeving! Daarnaast nemen we actief deel aan onder andere de Landelijke Opschoondag en doen we veel aan voorlichting en educatie (onder andere via het lesprogramma ‘Let’s do it Kids’ voor basisscholen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaam
Sinds enkele jaren is het nieuwe inzamelen operationeel. Bewoners die minder vaak restafval aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor teruggave van een deel van de afvalstoffenheffing. Met deze financiële prikkel stimuleren wij onze inwoners bewuster met afval om te gaan en dit beter te scheiden zodat wij meer grondstoffen uit het restafval terug kunnen winnen voor hergebruik. 

Met name het apart inzamelen van gft wordt gestimuleerd. Apart inzamelen is zowel voor laag- als hoogbouw mogelijk, maar vergt een andere aanpak. Specifiek voor de binnenstad bekijken we samen met horeca en winkeliers hoe het afval scheiden door ondernemers binnen de binnenstadring kan worden gestimuleerd.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Woerden veilig, leefbaar, toegankelijk en bereikbaar

2.1 Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar.

2.2 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer.

2.3 Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer.

2.4 Ontsluiting Harmelerwaard.

 

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

2.5 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

2.6 Samenwerken aan een kloppende Binnenstad.

 

Circulaire Economie is verankerd in de Woerdense samenleving (2050 economie circulair)

2.7 Grondstoffen worden indien mogelijk hergebruikt in plaats van verbrand.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 In 2020 hebben we inzicht in het benodigde netwerk voor auto en fiets in 2030.

Terug naar navigatie - 2.1.1 In 2020 hebben we inzicht in het benodigde netwerk voor auto en fiets in 2030.

Vanwege strategische heroriëntatie, openstaande vacatures en langdurige uitval van een medewerker heeft oplevering van het onderzoek vertraging opgelopen

Inspanning 2020

2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.

Terug naar navigatie - 2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.

De raad heeft in september 2020 een besluit genomen over de Rembrandtbrug.

Inspanning 2020

2.2.3 In 2020 en 2021 uitvoering geven aan vastgestelde maatregelen doorstroming Woerden West.

Terug naar navigatie - 2.2.3 In 2020 en 2021 uitvoering geven aan vastgestelde maatregelen doorstroming Woerden West.

Vertraging bij werkzaamheden Boerendijk. Start werkzaamheden wordt integraal afgewogen door het college in verband met bereikbaarheid van Woerden in het algemeen.

Inspanning 2020

2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

We liggen op koers om het gewenste resultaat te behalen.

Inspanning 2020

2.5.2 Reduceren onderhoudskosten in 2022 conform doelstelling Taskforce: 10% bruggen 30% beschoeiingen 33% Openbare Verlichting.

Terug naar navigatie - 2.5.2 Reduceren onderhoudskosten in 2022 conform doelstelling Taskforce: 10% bruggen 30% beschoeiingen 33% Openbare Verlichting.

De strategische heroriëntatie heeft geleid tot gewijzigde uitgangspunten. Deze moeten nog verwerkt worden.

Inspanning 2020

2.5.3 Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht conform actieplannen Klimaatbestendig 2050 en Bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Terug naar navigatie - 2.5.3 Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht conform actieplannen Klimaatbestendig 2050 en Bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

We liggen op koers om het gewenste resultaat te behalen.

Inspanning 2020

2.5.4 Het groen is in 2022 conform ecologische ambitie.

Terug naar navigatie - 2.5.4 Het groen is in 2022 conform ecologische ambitie.

De strategische heroriëntatie heeft geleid tot gewijzigde uitgangspunten. Deze moeten nog verwerkt worden.

Inspanning 2020

2.6.1 De vijf belangrijkste prioriteiten uit de Ontwikkelagenda (uitwerking van Binnenstadsvisie) zijn in 2022 uitgevoerd of in bestuurlijke besluitvorming gebracht.

Terug naar navigatie - 2.6.1 De vijf belangrijkste prioriteiten uit de Ontwikkelagenda (uitwerking van Binnenstadsvisie) zijn in 2022 uitgevoerd of in bestuurlijke besluitvorming gebracht.

Wegens de geldende corona-maatregelen zijn de prioriteiten Kerkplein (i.v.m. opstelling markt) en fietsenstallingen (i.v.m. gebrek aan mogelijkheden van pilots voor evenementen en bij de horeca) doorgeschoven. Uitvoering in 2021.

Inspanning 2020

2.7.1 In 2022 maximaal 100 kg restafval per jaar per persoon.

Terug naar navigatie - 2.7.1 In 2022 maximaal 100 kg restafval per jaar per persoon.

Deze doelstelling staat onder druk. Mede door de coronacrisis is de afvalwereld aan het veranderen. Door het thuiswerken zien we een verschuiving van bedrijfsafval naar huishoudelijk afval. Daarnaast speelt de discussie over de wijze van inzamelen (bron- dan wel nascheiding). De evaluatie van ons Grondstoffenbeleid en de landelijke en mondiale ontwikkelingen gaan ons input geven voor een mogelijk herziene doelstelling in de komende jaren.

Inspanning 2020

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

Onder de vitale beroepen binnen de gemeente vallen onder andere de functies bij het Stadserf. Om de vitale processen te laten doorgaan, zijn diverse collega’s bijgesprongen. Opmerkelijk was dat tijdens de eerste lockdown veel meer inwoners gebruikmaakten van de milieustraat en dat er veel meer zwerfafval in de parken en binnenstad was. De actualiteiten rondom corona zijn van beperkte invloed geweest op het beheer van de openbare ruimte. Veel activiteiten konden doorgang vinden of zijn met korte vertraging, snelle omstelacties en relatief beperkte meerkosten alsnog uitgevoerd. Helaas konden bijeenkomsten met en activiteiten voor bewoners niet altijd doorgaan. Ten slotte was er minder verkeer en daarmee lagere parkeeropbrengsten.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 10.060.363 10.027.986 32.377
2.2 Parkeren 1.484.639 1.392.679 91.960
2.4 Economische havens en waterwegen 1.210.790 1.218.051 -7.261
3.4 Economische promotie 320.613 246.073 74.540
5.6 Media 43.366 43.366 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.778.897 3.785.511 -6.614
7.2 Riolering 3.964.502 3.872.317 92.185
7.3 Afval 4.222.812 3.902.298 320.514
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 621.688 620.446 1.242
Totaal Lasten 25.707.670 25.108.727 598.943
Baten
0.63 Parkeerbelasting -1.512.000 -1.493.862 -18.138
2.1 Verkeer en vervoer -159.594 -406.140 246.546
2.2 Parkeren 0 -4.230 4.230
2.4 Economische havens en waterwegen -47.185 -53.783 6.598
3.4 Economische promotie -55.030 0 -55.030
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -21.562 -47.357 25.795
7.2 Riolering -4.900.025 -5.119.648 219.623
7.3 Afval -5.467.909 -5.513.620 45.711
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -655.619 -648.475 -7.144
Totaal Baten -12.818.924 -13.287.114 468.190
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 1.042.436 932.603 109.833
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -2.429.153 -2.092.877 -336.276

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
2.1 Asfaltverharding. Bij interne controle bleek dat onderhoudswerkzaamheden alsnog in de exploitatie moest worden geboekt. -162.000 nadeel
2.1 Openbare verlichting. Betreft met name een afrekening van de elektralasten uit voorgaande jaren. In voorgaande jaren zijn de energietarieven met 60% gestegen (nadeel 151.000). Voor een deel was er een budgetoverheveling uit 2019 meegenomen (110.000). -151.000 nadeel
2.1 Verkeerszaken: voordeel op lasten verkeersveiligheidsmaatregelen en budgetoverhevelingen uit 2020. Diverse voorgenomen verkeersmaatregelen vallen in het boekjaar 2021. Verder mogen sommige lasten niet als exploitatielast worden n geboekt maar moeten deze geactiveerd worden. 310.000 voordeel
2.1 Een deel van de extra lasten voor de verkeersmaatregelen Oostdam komen ten laste van de exploitatie -157.000 nadeel
2.1 Onkruidbestrijding verhardingen. Is bijgeraamd in de najaarsrapportage 2020 als verwachte overschrijding op vegen. In tegenstelling tot de verwachting is de overschrijding opgevangen binnen de eigen budgetten (door uitstel Bokashi en de kosten toezicht openbare ruimte en milieu). 70.000 voordeel
2.1 Civiele kunstwerken. Met name door lagere lasten uitbesteed onderhoudswerk aan bruggen e.d. 55.000 voordeel
2.2 Parkeren. Betreffen meevallers door lagere onderhoudslasten en door lagere kapitaallasten. 45.000 voordeel
2.2 Parkeren. Lagere lasten parkeerservice o.a. door nacalculatie over 2020. Het aantal bezwaren dat CPS heeft moeten afhandelen is minder dan begroot. Er zijn minder handhavingsuren besteed. 46.000 voordeel
3.4 Economische promotie. Betreft de kermis en evenementen waar in 2020 in verband met Corona veel minder of niets is uitgegeven. Tegenover de lagere lasten staan ook lagere baten. Per saldo is het effect op de jaarrekening 2020 beperkt. Ten tijde van de coronarapportage waren de ontwikkelingen van deze lasten en baten nog niet goed in beeld. 75.000 voordeel
7.2 Riolering. Lagere lasten op onderhoud rioleringswerkzaamheden. Diverse werken zijn vertraagd en worden in 2021 uitgevoerd en geboekt. 162.000 voordeel
7.2 Hogere lasten beleid en onderzoek water en riolering. -75.000 nadeel
7.3 Afval/kunststofinzameling. Lagere lasten voor het verwerken (post-collection) van PMD omdat wij per 1 april 2020 overgestapt zijn van de Raamovereenkomst verpakkingen naar de Ketenovereenkomst verpakkingen. De post-collectionkosten zijn komen te vervallen. 275.000 voordeel
7.3 Afval/afvalbrengstation. Hogere lasten voor het afvoeren van overige afvalstromen. Dit heeft te maken met de coronatijd. Daardoor steeg het aanbod op het afvalbrengstation. -60.000 nadeel
7.3 Afval. Hogere lasten inhuur chauffeurs en beladers i.v.m. (langdurige) ziekte eigen personeel. Daartegenover een voordeel op PC A&R van € 54.000 -132.000 nadeel
7.3 Afval. Hogere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing. Om de kostentoerekening in overeenstemming te brengen met de financiële verordening is deze bijgesteld. 108.000 voordeel
7.3 Diverse lageren lasten afvalinzameling. Voor € 50.000 voordeel omdat de mini-containers geactiveerd moeten worden en voor € 50.000 lagere verwerkingskosten AVU. Verder nog lager onderhoud en lagere lasten inzameling oud papier. 129.000 voordeel
Overige taakvelden 60.943 voordeel
Totaal mutaties lasten 598.943 voordeel
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
2.1 Degeneratievergoeding; hogere doorbelasting schade en kosten aan nutsbedrijven 62.000 voordeel
2.1 Ontvangen subsidies ivm Bodemdalingsbestendige gemeente in 2050. Daartegenover staan lasten en of verplichtingen. 79.000 voordeel
2.1 Ontvangen subsidies ivm Veenweiden in beweging fase 3. Daartegenover staan lasten en of verplichtingen. 62.000 voordeel
2.1 Vergoedingen en ziektegelduitkeringen team wijkonderhoud en A&R. 30.000 voordeel
3.4 Lagere stagelden kermis door het niet doorgaan van de kermis. Tegenover deze lagere baten staan ook lagere lasten. -55.000 nadeel
5.7 Hogere baten op beplanting. SNL-subsidie 2020 natuur- en landschapsbeheer, vergoeding tuinonderhoud scholen en verhaal schade derden. 26.000 voordeel
7.2 Riolering. Hogere baten rioolretributies. 195.000 voordeel
7.3 Afval. Hogere baten afvalstoffenheffing. Voor € 70.000 een lagere teruggave dan begroot en voor € 127.000 meer baten. 197.000 voordeel
7.3 Afval. Lagere baten oud papier i.v.m. oudpapierprijzen. -138.000 nadeel
7.3 Afval. Hogere baten i.v.m. verkoop oude wagens (inruil), die mogen niet ten gunste van de investeringen geboekt worden. 25.000 voordeel
Overige taakvelden -14.810 nadeel
Totaal mutaties baten 468.190 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 1.067.133 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/nadeel
0.10 Groenfonds (lagere onttrekking). Er heeft geen onttrekking plaatsgevonden. -64.000 nadeel
0.10 Lagere storting in de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut 115.454 voordeel
0.10 Uit te voeren beleid (budgetreserveringen 2020 minder op uitgegeven m.n. verkeer 185 k). Minder onttrokken uit algemene reserve - dus nadeel voor de exploitatie. Maar minder uitgegeven in 2020. In 2021 zullen deze lasten daarentegen tot een overschrijding leiden. In de Voorjaarsrapportage 2021 wordt hierover gerapporteerd. Toelichting: Met betrekking tot de onderdelen verkeer en onderhoud is in 2020 een aantal opdrachten gegeven die gedeeltelijk in 2020 en gedeeltelijk in 2021 zijn uitgevoerd. Het betreft in deze schadeherstel door derden, onderhoud aan bruggen, aanpassingen van verhardingen t.b.v. een fietsoversteek, kentekenonderzoek naar doorgaand verkeer, aanvullende participatie in verband met parkeerbeleid, aankoop van gronden t.b.v. de snelfietsroute en herstel van straatwerk vanuit lopende afspraken. Deze kosten waren in 2020 binnen de verplichtingenadministratie als verplichting geboekt. Het in 2021 uitgevoerde deel moet echter ten laste van 2021 worden gebracht. -277.897 nadeel
Totaal mutaties reserves -226.443 nadeel
Budgetoverhevelingen
2.1 Openbare verlichting 4.325
2.1 Openbare verlichting 19.406
2.1 Regionale samenwerking Groene hart (infrastructuur en bodemdaling( 41.940
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 65.671

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Procedures om de brug over de Oude Rijn te realiseren Ruimtelijk procedures lopen procedure is lopend
Maatregelen doorstroming Woerden West  Herinrichting kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan afgerond en werkzaamheden herinrichting Boerendijk in uitvoering Herinrichting kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan afgerond en werkzaamheden herinrichting Boerendijk gestart
Omlegging Steinhagenseweg en inrichting fietsoversteken bij de Steinhagenseweg doorstroming voor auto Voorlopig ontwerp gereed. Start uitvoering najaar 2021 gerealiseerd
Omlegging Steinhagenseweg en inrichting fietsoversteken bij de Steinhagenseweg doorstroming voor fiets  Voorlopig ontwerp gereed. Start uitvoering najaar 2021 gerealiseerd
Omlegging Steinhagenseweg en inrichting fietsoversteken bij de Steinhagenseweg verkeersveiligheid voor auto  Voorlopig ontwerp gereed. Start uitvoering najaar 2021 gerealiseerd
Omlegging Steinhagenseweg en inrichting fietsoversteken bij de Steinhagenseweg verkeersveiligheid voor fiets  Voorlopig ontwerp gereed. Start uitvoering najaar 2021 gerealiseerd
Nieuwe ontsluitingsweg Harmelerwaard Uitwerking van het definitieve ontwerp en de bijbehorende kostenramingen. gereed
Nieuwe ontsluitingsweg Harmelerwaard Uitwerking van het definitieve ontwerp en de bijbehorende kostenramingen. gereed
Vanaf kwartaal 3 wordt integrale beeldkwaliteit (CROW) gerapporteerd in relatie tot nog niet vastgestelde beleid openbare verlichting (Q4 2019) en wegen (Q2 2020)  Keuzes SH zijn verwerkt in nieuwe uitgangspunten tbv beleid openbare verlichting. OVL beleid najaar 2021 in de gemeenteraad
Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht conform actieplannen klimaatbestendig 2050 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022)  Conform actieplannen implementeren beleid
Het groen is in 2022 conform ecologische ambitie Conform ambitie
De vijf belangrijkste prioriteiten uit de Ontwikkelagenda (uitwerking van Binnenstadsvisie) zijn in 2022 uitgevoerd of in bestuurlijke besluitvorming gebracht Laatste prioriteiten worden afgerond in 2021