Toelichting balans

ALGEMEEN

Terug naar navigatie - ALGEMEEN

De balans met toelichting geeft informatie over de omvang en samenstelling van het vermogen - het verschil tussen de bezittingen en de schulden - van de gemeente Woerden - aan het eind van een boekjaar en over de ontwikkelingen daarin gedurende het jaar. De activa op de balans geven de bezittingen en de vorderingen weer en bestaan uit de vaste en vlottende activa. Op de passivazijde van de balans staan de schulden en het eigen vermogen. Deze zijn uit te splitsen in vaste en vlottende schulden. Vaste activa en passiva hebben een looptijd van langer dan een jaar. Zowel de beginbalans als eindbalans wordt gepresenteerd exclusief de bestemming van het rekeningresultaat om een juiste vergelijking van balansstanden mogelijk te maken.


Alle bedragen in overzichten zijn in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven.

VASTE ACTIVA

Terug naar navigatie - VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Dit betreft investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tot de realisatie van een actief zullen leiden en het betreft de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen. Daarnaast betreft dit bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Investeringen immateriële vaste activa (€ x 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Investering Desinvestering Afwaardering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2020
Kosten onderz en ontw voor een bep actief 25 392 93 0 0 324
Bijdrage activa van derden 0 0
Totaal 25 392 93 0 0 324

 

Indien voorbereidingskosten voor grondexploitaties als kosten van onderzoek en ontwikkeling worden geactiveerd moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de kosten passen binnen de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4) van het Bro;
 • de kosten blijven maximaal vijf jaar geactiveerd staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal vijf jaar hebben de kosten geleid tot een actieve grondexploitatie of worden deze afgeboekt ten laste van het jaarresultaat;
 • plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, hebben bestuurlijke instemming, blijkend uit een raads- of - indien gedelegeerd - collegebesluit.

De mutaties in de immateriële vaste activa betreffen voornamelijk de voorbereidingskosten Putkop Harmelen, terrein Wijde Blik Eben Haezer en Van Zwietenweg. Daarnaast betreft het kosten m.b.t. ontwikkeling politiebureau. M.b.t. de geactiveerde kosten van de voorgenomen GREX Van Zwietenweg is een duurzame waardevermindering doorgevoerd. 

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

 • Investeringen met economisch nut betreffen investeringen die verhandelbaar zijn en/of opbrengsten (kunnen) genereren.
 • Investeringen met economisch nut kunnen ook betreffen investeringen die niet verhandelbaar zijn (zoals bijvoorbeeld rioleringsvoorzieningen) waarvoor een heffing kan worden geheven.
Investeringen economisch nut (€ x 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Investering Desinvestering Afwaardering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen 6.404 182 0 0 0 6.585
Woonruimten 811 0 0 0 30 781
Bedrijfsgebouwen 121.160 4.041 0 88 3.086 122.027
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.139 762 0 0 296 5.605
Vervoermiddelen 919 907 0 0 108 1.718
Machines, apparaten en installaties 2.678 82 0 0 578 2.182
Overige materiële vaste activa 7.995 241 0 0 427 7.809
Totaal 145.106 6.214 0 88 4.524 146.707

 

Gronden uitgegeven in erfpacht
Conform artikel 35 lid 2 van het BBV dient afzonderlijk te zijn opgenomen welke gronden in erfpacht zijn uitgegeven. De gemeente Woerden heeft geen gronden die in erfpacht zijn uitgegeven.

Toelichting

Investeringen 2020 economisch nut
De belangrijkste investeringen (> € 100.000) op investeringen economisch nut in 2020 betroffen:

Investeringen economisch nut (€ x 1.000) Bedrag
Parkeerterrein Stadhuis 296
Grondaankoop Weidz (tennisvereniging) 182
Herstel dak Margrietschool 1.511
Scholencluster Kamerik 345
Uitbreiding en renovatie sportzaal Essenlaan 2019 700
Scholenbouw Harmelen 791
Nieuwbouw Wilhelminaschool 238
Verduurzamen brandweerkazerne Boerendijk 34 2020 109
Vervanging binnensport inventaris 2019 112
Totaal 4.284

 

Het verloop van de investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven, kan als volgt worden weergegeven:

Investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven (€ x 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Investering Desinvestering Afwaardering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen 25.248 2.592 0 0 728 27.112
Overige materiële vaste activa 2.270 78 0 0 241 2.107
Totaal 27.518 2.670 0 0 968 29.219

Investeringen 2020 economisch nut heffing
De belangrijkste investeringen (> € 100.000) op investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in 2020 betroffen:

Investeringen economisch nut heffing (€ x 1.000) Bedrag
Mechanische riolering 2019 261
Vervanging 2 huisvuilwagens 2019 502
Vrijverval riolering 2019 769
Vrijvervalriolering 2020 1.773
Huisvuilwagen (1 stuk) 272
Totaal 3.577

Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut betreffen investeringen die geen directe opbrengsten genereren en niet verhandelbaar zijn. Dit betreffen voornamelijk investeringen in de openbare ruimte.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (€ x 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Investering Desinvestering Afwaardering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2020
Bedrijfsgebouwen 15 0 0 0 13 2
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 76.007 12.161 0 456 3.502 84.210
Machines, apparaten en installaties 6 0 0 0 3 3
Overige materiële vaste activa 587 671 0 0 33 1.226
Totaal 76.616 12.832 0 456 3.551 85.441

 

 • Het BBV vereist dat de boekwaarde van investeringen met een maatschappelijk nut wordt weergegeven in de activa voor 01-01-2017 en de activa na 01-01-2017. Dit vanwege het feit dat per 01-01-2017 in het BBV is gewijzigd dat investeringen met een maatschappelijk nut verplicht geactiveerd moeten worden;
 • De boekwaarden van investeringen maatschappelijk nut t/m 31-12-2016 mogen in één keer worden afgeschreven mits hier door de raad een besluit toe is genomen;
 • In deze jaarrekening is deze splitsing conform BBV nog niet opgenomen.
 • Onder de Grond-, weg- en waterbouwkundige werken is de boekwaarde van het project 'Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard’ opgenomen voor een bedrag van € 1.002.000. Door gewijzigde omstandigheden (zie RIB D/21/016765 “Toekomst Glastuinbouw Harmelerwaard”) wordt dit plan mogelijk aangepast. Gelet op de boekwaarde (€947.000) van de gronden bestaat er vooralsnog geen reden voor een afwaardering op dit project.

De belangrijkste investeringen maatschappelijk nut (> € 100.000) in 2020 betroffen:

Investeringen maatschappelijk nut (€ x 1.000) Bedrag
Inhaalslag beweegbare bruggen 2017 165
Inhaalslag beweegbare bruggen 2018 500
Inhaalslag beweegbare bruggen 2019 (Kwakelbrug) 857
Vervanging verhardingen 2019 512
Renovatie verhardingen 2019 500
Bruggen 2019 241
Ontsluiting kassengebied Harmelenwaard 333
Verbetering wegenstructuur Woerden West 1.115
Groeninvesteringen 2019 496
Vervanging verhardingen 2020 5.069
Renovatie verhardingen 2020 1.300
Groeninvesteringen 2020 175
Bruggen 2020 152
Oevers en beschoeiingen 2020 374
Openbare verlichting armaturen 2020 105
Speelvoorzieningen 2020 304
Rembrandtbrug Woerden West 389
Totaal 12.587

Financiële vaste activa

Verloop financiële vaste activa (€ x 1.000) 31-12-2019 verstrekking aflossing 31-12-2020
Aandelen BNG 236 236
Aandelen Vitens 73 73
Effecten BNG 44 44
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 352 0 0 352
Leningen Stichting gebouwenbeheer Woerden 1.579 1.579
Lening Groendijk investeringen 600 600 0
Lening Woerden Sport 413 58 355
Leningen duurzaamheid 371 371
Lening stichting Hofstede Batenstein 30 30
Lening kunstencentrum Het Klooster 22 4 18
Leningen aan ambtenaren 8 2 6
BBZ bedrijfskrediet FERM Werk 110 110
Krediethypotheek PW Ferm Werk 75 75
TOZO bedrijfskrediet Ferm Werk 81 81
Totaal overige langlopende leningen u/g 3.022 266 663 2.625
Totaal Financiële vaste activa 3.375 266 663 2.977

 

Deelnemingen en effecten
De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, eventueel verminderd met terugbetaling van kapitaal. Zie ook de paragraaf Financiering.

Aandelen Bank voor Nederlandse Gemeenten
De gemeente Woerden heeft 123.201 aandelen ad € 2,50 nominaal; dit aantal is in 2020 niet gewijzigd.

Aandelen Vitens
De gemeente Woerden heeft 45.042 aandelen ad € 1,00 nominaal; dit aantal is in 2020 niet gewijzigd.

Toelichting overige leningen u/g
In de jaarrekening 2020 Woerden is geen voorziening opgenomen i.v.m. een duurzame waardevermindering van de leningen.

VLOTTENDE ACTIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden GREX
De 'gronden die in exploitatie zijn genomen (BIE)'worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met gerealiseerde verkopen. Voor de te verwachten verliezen op complexen is een voorziening gevormd. Deze wordt in mindering gebracht op de boekwaarden van de complexen. Ten aanzien van de ontwikkelingen m.b.t. het grondbeleid wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

De complexen grondexploitatie van de gemeente Woerden bestaan uit deelcomplexen zoals in de tabel m.b.t. het verloop van de boekwaarden weergegeven:

Complexen gemeente Woerden (€ x 1.000) boekwaarde 31-12-2019 2020 bij 2020 af 2020 winstuitname boekwaarde 31-12-2020
Snel en Polanen -10.681 3.896 1.406 -8.190
Kamerik Noord-Oost II 287 309 980 275 -109
Defensie-eiland 16.108 298 16.407
Brediuspark 866 140 1.006
Jan Steenstraat -1.468 408 629 -432
Harmelen -280 490 37 247
De Pionier Zegveld 134 58 54 138
Totaal 4.965 5.600 2.440 941 9.066

 

Verliesvoorziening grondexploitaties
Het verloop van de verliesvoorziening grondexploitaties bedraagt is als volgt schematisch weer te geven:

Complexen gemeente Woerden verliesvoorz. (€ x 1.000) Voorziening 31-12-2019 2020 bij 2020 af Voorziening 31-12-2020
Defensie-eiland 16.914 54 16.861
De Pionier Zegveld 53 2 55
Totaal 16.968 2 54 16.916

 

In 2020 dient m.b.t. de grondexploitatie Defensie-eiland een verliesvoorziening te worden gevormd voor het te verwachten negatieve resultaat voor een bedrag van € 16.860.773 (31-12-2019: € 16.914.420). Hierbij is aan de actiefzijde van de balans m.b.t. deze voorziening ultimo 2020 een bedrag verantwoord van € 16.406.501 (31-12-2019: 16.108.020 - zie onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie). Het verschil van € 454.272 (31-12-2019: € 806.400) moet worden verantwoord onder de voorzieningen aan de passivazijde van de balans.

Winstneming grondexploitaties
De winstneming m.b.t. grondexploitaties – conform hiervoor geldende regelgeving - in 2019 (€ 354.314) en 2020 (€ 275.095) – is als volgt weer te geven:

 • Kamerik Noord-Oost II € 275.095 (2019: € 205.070);
 • Jan Steenstraat € 628.588 (2019: € 29.134);
 • Harmelen € 37.075 (2019: € 120.110).

Parameters grondexploitaties
Met betrekking tot de gehanteerde parameters en uitgangspunten voor de berekening van de grondexploitaties en de verwachte eindwaarden wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Overige voorraden
De overige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

Uitzetting met een typische rentelooptijd < 1 jaar (€ x 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen 11.829 11.507
Overige vorderingen 4.291 3.532
Uitzetting Rijks schatkist 2.855 2.975
Rekening Courant niet-financiële instellingen
Overige uitzettingen < 1 jaar
Totaal 18.975 18.015

 

Vorderingen openbare lichamen
De vorderingen openbare lichamen per 31-12-2020 betreffen voornamelijk de vorderingen op de Belastingdienst (€ 10.178.829).

Overige vorderingen
De overige debiteuren zijn voornamelijk onder te verdelen in:

 • Reguliere debiteuren regulier;
 • Debiteuren Ferm Werk;
 • Debiteuren Belastingen (VRIS).

Onder de debiteuren Belastingen (VRIS) worden verstaan alle vorderingen die worden opgelegd d.m.v. de applicatie VRIS zoals aanslagen OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, bouwleges, toeristenbelasting, naheffingsaanslagen parkeerbelasting, etc.

In de jaarrekening 2019 waren de Belastingdebiteuren en de gewone debiteuren samen onder de algemene debiteuren opgenomen op de balans. Met het nieuwe belastingpakket VRIS zijn de belastingdebiteuren en de debiteuren algemeen gesplitst opgenomen.

De overige vorderingen kunnen als volgt schematisch worden weergegeven:

Omschrijving overige vorderingen (€ x 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Debiteuren algemeen 4.223 2.510
Debiteuren Ferm Werk 1.800
Belastingdebiteuren VRIS 568
Voorziening dubieuze debiteuren -70 -1.514
Overig 138 168
Totaal 4.291 3.532

Voorziening dubieuze debiteuren
De vorderingen zijn na aftrek van de voorziening dubieuze debiteuren. De specificatie van de voorziening dubieuze debiteuren 31-12-2020 is als volgt:

Voorzieningen dubieuze debiteuren (€ x 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen 23 69
Voorziening dubieuze debiteuren Ferm Werk 1.398
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren VRIS 46 47
Totaal 70 1.514

Toelichting dubieuze debiteuren algemeen en belastingdebiteuren VRIS
In 2020 is de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren beoordeeld en is op basis van de analyse vastgesteld dat een bedrag van € 69.338,72 (31-12-2019: € 23.367,01) nodig is voor de reguliere debiteuren en een bedrag van € 47.225,85 (31-12-2019: € 46.424,12) voor de belastingdebiteuren VRIS. In de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 45.971,71 gedoteerd aan de voorziening reguliere debiteuren terwijl de dotatie aan voorziening belastingdebiteuren VRIS met een bedrag van € 801,73 verwaarloosbaar was.

Toelichting dubieuze debiteuren Ferm Werk

 • De gemeente Woerden heeft de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz 20014 uitbesteed aan Ferm Werk. Ten onrechte of te veel verstrekte bijstand wordt door Ferm Werk teruggevorderd van de cliënten.
 • De vorderingen die Ferm Werk op de debiteuren cliënten bijstandverlening van de gemeente Woerden heeft, zijn t/m de jaarrekening 2019 niet op de balans van de gemeente Woerden verantwoord en gewaardeerd. Conform de BBV is dit niet juist. De commissie BBV heeft namelijk aangegeven dat als het economisch risico op de oninbaarheid van ten onrechte uitbetaalde bijstand bij de betreffende gemeente ligt, de gemeente de vordering op deze debiteuren op zijn balans tot uitdrukking moet laten komen. De gemeente Woerden heeft in dat geval een vordering op Ferm Werk ter hoogte van de gewaardeerde vordering (nominale vordering minus voorziening voor oninbaarheid).
 • In de jaarrekening 2020 zijn de vorderingen conform de opgave van FERM Werk met terugwerkende kracht per 31-12-2020 opgenomen.
 • Conform opgaven vanuit de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is de voorziening dubieuze debiteuren opgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat de debiteuren met betrekking tot bijzondere bijstand volledig voor risico en rekening zijn van de gemeente Woerden en niet van de gemeenschappelijke regeling.
 • De voorziening dubieuze debiteuren wordt conform de financiële verordening opgesteld.

Uitzetting Rijks schatkist
Dit betreft het schatkistbankieren met het Ministerie van Financiën.

 • Op 15 december 2013 is de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) van kracht geworden, met als uitvloeisel de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden, die inhoudt dat alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht zijn om hun overtollige middelen bij het Rijk te stallen. Belangrijkste uitzondering daarop is het drempelbedrag. Voor het bepalen van de overtollige middelen wordt een drempelbedrag berekend;
 • De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de financiële omvang van een decentrale overheid, afgemeten aan de omvang van de begroting (dezelfde maatstaf die ook wordt gebruikt voor de berekening van de kasgeldlimiet). De drempel is nu gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000, wat betekent dat een decentrale overheid altijd gemiddeld € 250.000 buiten de schatkist mag houden;
 • Het drempelbedrag voor de gemeente Woerden bedraagt voor het verslagjaar 2020 € 1.102.585 (2019: € 888.750) en is gebaseerd op het begrotingstotaal van het verslagjaar;
 • De tabel schatkistbankieren is opgenomen in Paragraaf 6 Financiering.

Liquide middelen
Dit betreft de tegoeden bij de BNG en Rabobank per 31 december 2020 alsmede kasgeld.

Liquide middelen (€ x 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Kassaldi 5 18
Bank- en girosaldi 856 857
Kruisposten
Totaal 861 875

Overlopende activa

Hieronder zijn opgenomen de op de balans nog te ontvangen respectievelijk vooruitbetaalde bedragen.

Overlopende activa (€ x 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen: 131 245
Europese overheidslichamen
Het Rijk
Overige Nederlandse overheidslichamen
Overige nog te ontvangen bedragen 2.565 6.439
Overige vooruitbetaalde bedragen 220 411
Totaal 2.916 7.094

Overige nog te ontvangen bedragen
Het betreft onder meer bedragen waarvoor nog geen factuur is verstuurd in 2020 maar waarvan de opbrengsten wel in het boekjaar thuishoren.

Overige vooruitbetaalde bedragen
Het betreft onder meer facturen die in het boekjaar zijn ontvangen maar waarvan de lasten in 2021 thuishoren.

Investeringssubsidies vooruitbetaalde bedragen

 • Met ingang van boekjaar 2019 mogen projectsubsidies slechts als lasten worden genomen op basis van de door de subsidieontvanger gemaakte kosten m.b.t. de in het boekjaar geleverde prestaties.
 • Met betrekking tot het investeringskrediet Wilhelminaschool is een voorschot in de kosten aan SPCO verstrekt van € 300.000. Ultimo 2020 resteerde m.b.t. dit voorschot nog een bedrag van € 82.121,35.

Nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen
De specificatie van specifieke uitkeringen van overheidslichamen is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 31-12-2019 Bij Af Vrijval 31-12-2020
Provincie Utrecht: snelle fietsroute 62 62
Provincie Utrecht: fietsroute Woerden-West 61 61
Provincie Utrecht: Missing link (Vinkje) 8 8
Provincie Utrecht: Poort van Woerden 0
Provincie Utrecht: Defensie-eiland (deelgebied direct buiten werkgebied J) 0
Provincie Utrecht: begraafplaats Hogewal Woerden 0
Provincie Utrecht: gebiedsgericht grondwaterbeheer 19 19
Provincie Utrecht: busbaan Stationsweg Woerden 0
Provincie Utrecht: Oostelijke Randweg Harmelen - Ontsl glastuinbouwgeb Harmelerwaard 0
Provincie Utrecht: Groen doet goed 2020-2023 20 20
Bestuur Regio Utrecht: ontsluiting Glastuinbouwgebied Harmelerwaard 0
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: BRIM subsidie toren Petruskerk 4 4
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: BRIM subsidie Stadsmuseum 4 4
SISA: SPUK 2019 5 5
VWS: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19 63 63
TOTAAL 131 114 0 0 245

Toelichting specifieke uitkeringen

Fietsroute Woerden-West

 • Bij beschikking van 22-02-2018 heeft de provincie Utrecht vanuit het Actieplan fiets een subsidie verstrekt tot maximaal € 606.114 voor het project Opwaardering Fietsroutes Doorstroming Woerden-West. De subsidie is bedoeld voor fietsmaatregelen die de veiligheid en het comfort voor fietsers vergroten.
 • De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019. Maar door vertraging is een verlenging van de projectperiode aangevraagd. De projecttermijn is bij beschikking van 11-12-2019 verlengd tot en met 31 december 2020.
 • Het project is in uitvoering;
 • Bij de provincie ligt het verzoek de projecttermijn nogmaals te verlengen tot en met 31 december 2023. De provincie heeft hier inmiddels mondeling akkoord op gegeven.
 • In 2018 is een voorschot verstrekt van 90% (€ 545.503) van het maximaal te verstrekken subsidiebedrag. De volledige subsidiebaten van € 606.114 zijn in de jaarrekening 2019 verwerkt op het investeringskrediet Verbetering wegenstructuur Woerden-West waardoor per saldo nog een bedrag van € 60.611 was te ontvangen;
 • Uitgaande van de verlenging van de projecttermijn is het uitgangspunt gehanteerd dat de aanvraag tot vaststelling van de subsidie, die uiterlijk 30-06-2021 ingediend moet zijn, eveneens wordt verlengd.

Missing link (vinkje)

 • Bij beschikking van 01-04-2019 heeft de provincie Utrecht een subsidie verstrekt tot maximaal € 83.525,50 voor het project Missing link. De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project - het met gebruik van rood asfalt herinrichten van het bestaande fietspad aan de zuidzijde van de Hollandbaan als een tweerichtingenfietspad - gedurende de periode van 1 november 2018 t/m 31 december 2019. De planning heeft echter vertraging opgelopen waardoor bij beschikking van 30-04-2020 de termijn van het project is verlengd t/m 01-10-2020.
 • In 2019 is een voorschot verstrekt van 90% (€ 75.173) van het maximaal te verstrekken subsidiebedrag. Ultimo 31-12-2020 is nog een bedrag te ontvangen van € 8.353. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient uiterlijk 1 april 2021 te zijn ingediend. De verantwoording van de subsidie is inmiddels ingediend;
 • Het project maakt onderdeel uit van investeringskrediet Verbetering wegenstructuur Woerden-West.

Snelle fietsroute Snellerpoort

 • Bij beschikking van 12-04-2018 heeft de provincie Utrecht een subsidie verstrekt tot maximaal € 622.150 voor het project Snelle fietsroute vanuit Actieplan fiets. De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 1 februari 2018 t/m 31 december 2019. Het project loopt echter vertraging op waardoor bij beschikking van 12-05-2020 de projecttermijn is verlengd t/m 31-12-2020;
 • In 2019 is een voorschot verstrekt van 90% (€ 559.935) van het maximaal te verstrekken subsidiebedrag. De volledige subsidiebaten van € 622.150 zijn in de jaarrekening 2019 verwerkt waardoor per saldo nog een bedrag van € 62.215 was te ontvangen;
 • De aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient uiterlijk 01-07-2023 te zijn ingediend.

Poort van Woerden

 • Bij beschikking van 30-08-2019 heeft de provincie Utrecht vanuit de regeling ‘Binnenstedelijke ontwikkeling’ een subsidie verstrekt tot maximaal € 124.500 voor het project Poort van Woerden;
 • De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project - het opstellen van een visie voor het gebied ‘Poort van Woerden’ -  gedurende de periode van 11 april 2019 t/m 31 december 2020;
 • Bij beschikking van 11-03-2021 heeft de provincie de termijn van het project verlegd t/m 30-04-2021;
 • De gemeente Woudenberg draagt een evenredig deel van bij 50%;
 • In 2019 is een voorschot verstrekt van 100% (€ 124.500) van het maximaal te verstrekken subsidiebedrag. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient uiterlijk 1 juli 2021 te zijn ingediend;
 • In de jaarrekening 2019 heeft ten onrechte geen matching van baten en lasten plaatsgevonden en is de subsidie niet in het overzicht van doeluitkeringen opgenomen. De subsidie is in de jaarrekening 2020 toegevoegd aan het overzicht doeluitkeringen waarbij het uitgangspunt is gehanteerd dat de volledige subsidiebaten op basis van de t/m 31-12-2020 gemaakte kosten konden worden verantwoord.

Specifieke uitkering sport 2019 (SPUK)
Bij beschikking van 27-09-2019 is door het ministerie van VWS een maximale subsidie voor 2019 toegekend van € 1.192.948,40. De subsidie is in de jaarrekening 2019 verantwoord d.m.v. SiSa.
Doordat het totaalbedrag van de ingediende aanvragen het voor 2019 vastgestelde uitkeringsplafond overschrijdt, is op basis van artikel 6 van de regeling het toegekende bedrag naar rato van gesteld op afgerond 81,7% van de aanvraag van € 1.460.131,35.

In de jaarrekening 2019 zijn, gelet op de werkelijke btw-kosten, de baten uit de rijksvergoeding met € 138.073,49 te laag weergegeven. In de jaarrekening 2020 is dit administratief hersteld. In januari 2021 heeft het ministerie de SPUK 2019 definitief vastgesteld. Uit de definitieve vaststelling is gebleken dat over 2019 nog een bedrag van € 4.624,48 is te ontvangen. Dit bedrag is op de balans verantwoord.

BRIM subsidie toren Petruskerk
Bij beschikking van 27-08-2014 is m.b.t. toren Petruskerk een maximale subsidie verleend van € 35.949. In de periode februari 2015 t/m februari 2020 is een voorschot van € 32.354 (90%) ontvangen. De subsidie dient uiterlijk 30-04-2021 te zijn verantwoord. De subsidieverantwoording is ingediend. Op basis van de definitieve subsidieverantwoording is nog een bedrag te ontvangen van € 3.616. Dit bedrag is op de balans opgenomen.

BRIM subsidie Stadsmuseum
Bij beschikking van 27-08-2014 is m.b.t. Stadsmuseum een maximale subsidie verleend van € 36.414. In de periode februari 2015 t/m februari 2020 is een voorschot van € 32.522 (90%) ontvangen. De subsidie dient uiterlijk 30-04-2021 te zijn verantwoord. De subsidieverantwoording is ingediend. Op basis van de definitieve subsidieverantwoording is nog een bedrag te ontvangen van € 3.595. Dit bedrag is op de balans opgenomen.

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer

 • Bij beschikking van 22-05-2017 en 29-10-2018 heeft de provincie Utrecht vanuit de Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht een subsidie verleend voor Gebiedsgericht grondwaterbeheer van maximaal € 221.626,11 waarbij t/m 2018 een bedrag van € 202.154 aan voorschot is ontvangen;
 • Bij beschikking van 28-10-2019 is de provincie Utrecht akkoord gegaan met verlenging van de projectperiode (die oorspronkelijk liep van 01-04-2017 t/m 31-07-2018) tot en met 30-06-2020, waarbij de termijn voor indiening van de eindverantwoording is opgeschoven van 01-07-2019 naar uiterlijk 31-12-2020;
 • De activiteiten zijn inmiddels uitgevoerd maar het gebiedsplan moet nog worden vastgesteld; daarom is de provincie verzocht de projecttermijn te verlengen tot 01-10-2021;
 • Op basis van de gemaakte subsidiabele kosten voor dit project is in de jaarrekening 2020 het resterende saldo van € 19.472,11 aan subsidie als bate verantwoord en op de balans opgenomen als nog te ontvangen bedrag.

Groen Doet Goed 2020-2023

 • Bij beschikking van 02-03-2021 heeft de provincie Utrecht een subsidie van maximaal € 60.000 toegekend om in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023 minimaal vijf projecten uit te voeren om de beleving van natuur voor kinderen te verbeteren;
 • In 2021 wordt als voorschot 50% van het subsidiebedrag uitbetaald terwijl in 2022 en 2023 in beide jaren 25% van het subsidiebedrag wordt uitgekeerd;
 • Op basis van de in 2020 gemaakte subsidiabele kosten is op de balans onder Nog te ontvangen een bedrag opgenomen van € 19.521,08.

Busbaan Stationsweg Woerden

 • Bij beschikking van 20-01-2021 heeft de provincie Utrecht een maximale subsidie van € 168.500 verleend voor de aanleg van een busbaan aan de Stationsweg in Woerden die de doorstroming van het OV-verkeer moet verbeteren;
 • De projectperiode voor de uit te voeren activiteiten loopt van 01-10-2020 t/m 31-12-2021;
 • In de jaarrekening 2020 zijn nog geen kosten gemaakt m.b.t dit project hetgeen dan ook niet tot een verantwoording op de balans heeft geleid van een nog te ontvangen subsidiebedrag.

Bodemsanering Defensie-eiland

 • Bij beschikking van 04-04-2015 heeft de provincie Utrecht een subsidie van maximaal € 185.092 verleend in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Bodemsanering provincie Utrecht voor het project bodemsanering Defensie-eiland;
 • Bij beschikking van 10-04-2018 is de oorspronkelijke projectperiode (01-01-2013 t/m 30-06-2017) verlengd t/m 31-2020.
 • De volledige subsidie is uitgekeerd d.m.v. bevoorschotting in 2015 (€ 166.583) en 2018 (€ 18.509);
 • Het project is tijdig afgerond maar met effectmetingen moet in de komende jaren (tot maximaal 2025) worden vastgesteld of het beoogde effect van uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk wordt bereikt.
 • Bij beschikking van 08-04-2021 heeft de provincie Utrecht verlenging van de projecttermijn verleend tot 31 december 2024 waarbij de eindverantwoording uiterlijk 01-07-2025 ingediend dient te zijn.
 • De subsidie is in de jaarrekening 2020 toegevoegd aan het overzicht doeluitkeringen waarbij het uitgangspunt is gehanteerd dat de volledige subsidiebaten op basis van de t/m 31-12-2020 gemaakte kosten konden worden verantwoord.

Begraafplaats Hogewal Woerden

 • Bij beschikking van 20-03-2017 heeft de provincie Utrecht in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels een subsidie verleend van maximaal € 60.286, bedoeld voor de restauratie van de begraafplaats Hogewal;
 • Als opschortende voorwaarde voor daadwerkelijke subsidieverlening gold verlening van een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend;
 • In de jaarrekening 2020 zijn nog geen kosten gemaakt m.b.t dit project, wat dan ook niet tot een verantwoording op de balans heeft geleid van een nog te ontvangen subsidiebedrag.

Glastuinbouw Harmelerwaard

In voorgaande jaren zijn bijdragen van derden toegezegd voor de realisatie van de ontsluiting Harmelerwaard. Door gewijzigde omstandigheden (zie RIB D/21/016765 “Toekomst Glastuinbouw Harmelerwaard”) wordt dit plan mogelijk aangepast, waardoor het momenteel niet exact bekend is wat de financiële gevolgen hiervan zijn en in hoeverre dit invloed heeft op eerder toegezegde subsidiebedragen. Voorzichtigheidshalve zijn daarom in de jaarrekening geen subsidiebaten verantwoord.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19 (4e kwartaal 2020)

 • In 2020 is m.b.t. in het 4e kwartaal opgelegde huren voor sportaccommodaties ten laste van amateursportorganisaties een bedrag € 62.781,21 kwijtgescholden als gevolg van de coronacrisis;
 • Het ministerie van VWS heeft voor deze kwijtgescholden huren een regeling waarvoor gemeenten een tegemoetkoming in kunnen dienen;
 • Het bedrag aan kwijtgescholden huren van € 62.781,21 is op de balans opgenomen als Nog te ontvangen bedrag in het kader van de VWS-regeling.

VASTE PASSIVA

Terug naar navigatie - VASTE PASSIVA

 

Het eigen vermogen bestaat uit:

• Algemene reserve
• Algemene reserve Grondbedrijf;
• Jaarrekeningresultaat;
• Bestemmingsreserves.

Algemene reserve
De algemene reserve is het financiële weerstandsvermogen van de gemeente en dient om incidentele tegenvallers op te vangen.

Het verloop van de algemene reserve na verwerking resultaatbestemming 2019 en dotaties en onttrekkingen jaarrekening 2020 is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 31-12-2019 Bestemming resultaat 01-01-2020 dotatie onttrekking 31-12-2020
Algemene reserve 24.648 -1.040 23.607 236 3.536 20.307
Algemene reserve grondbedrijf 3.814 185 3.999 391 3.608
Jaarrekeningresultaat 2019 -855 855 0 0
Totaal Algemene reserve 27.607 0 27.607 236 3.927 23.915

De resultaatbestemming kan conform Raadsbesluit jaarrekening 2019 als volgt worden toegelicht:

• Een bedrag van € 102.276 is toegevoegd aan de Algemene reserve en onttrokken aan de Algemene reserve Grondbedrijf. Dit bedrag bestond uit het treffen van verliesvoorzieningen in de jaarrekening 2019 m.b.t. de grondexploitaties Defensie-eiland (€ 49.032) en De Pionier (€ 53.244);
• In de jaarrekening 2019 is m.b.t. de grondexploitaties voor een bedrag van € 354.314 winst genomen. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene reserve Grondbedrijf en onttrokken aan de Algemene reserve;
• In de jaarrekening 2019 is in programma 6 een last genomen van € 67.098 betreffende lasten Stationsgebied (toekomstige grondexploitatie). Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene reserve en onttrokken aan de reserve Grondbedrijf;
• Het negatieve resultaat van de jaarrekening 2019 ad € 855.406,22 is aan de algemene reserve onttrokken.

Resultaat boekjaar
De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 3.118.485,52 (2019: € 855.406 negatief). Een nadere analyse van het resultaat is opgenomen bij de financiele beschouwing in deze jaarrekening.

Toevoegingen en onttrekkingen algemene reserve
De toevoegingen en onttrekkingen in 2020 aan de algemene reserve op detailniveau zijn als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) Begroot onttrekking 2020 Werkelijk onttrekking 2020 Besluit
Nieuwe werken 250 250 RB 23-06-2016
Dekkingsplan begroting 2020 1.492 1.492 RB 31-10-2020
Primaire begroting 1.742 1.742
Budgetoverheveling 2.870 1.246 RB 16-07-2020
Budgetoverheveling 1.155 361 RB 23-04-2020
Budgetoverhevelingen 4.024 1.607
Pilot woningmarkt herontwikkeling Middelland 337 187 RB 16-07-2020
Raadsbesluiten overig 337 187
TOTAAL 6.103 3.536
Omschrijving (€ x 1.000) Begroot dotatie 2020 Werkelijk dotatie 2020 Besluit
Verkoop Carrosserieweg 236 236 RB 22-06-2017
Primaire begroting 236 236
TOTAAL 236 236

Toelichting mutaties algemene reserve (onttrekkingen)

 • In de begroting 2020 is conform raadsbesluit 23-06-2016 een onttrekking opgenomen van € 250.000 m.b.t. Het Nieuwe Werken. In het raadsvoorstel staat benoemd dat de personele bezuiniging ad € 250.000 pas intreedt met ingang van 2022. In 2020 is cf raadsbesluit het bedrag ad € 250.000 aan de algemene reserve onttrokken;
 • Bij raadsbesluit jaarrekening 2019 (16-07-2020) is een bedrag van € 337.036 overgeheveld naar 2020. Het betreft het restantsaldo van een in 2018 bij de decembercirculaire ontvangen bedrag van € 500.000 t.b.v. een pilot woningbouw. In de jaarrekening 2020 is m.b.t. deze pilot woningmarkt herontwikkeling Middelland een bedrag van € 187.038,60 aan de algemene reserve onttrokken;
 • Conform het opgestelde dekkingsplan van de begroting 2020 (blz 6) is een bedrag van € 1.491.539 onttrokken aan de Algemene reserve.

Toelichting budgetoverhevelingen (onttrekkingen)

 • Met betrekking tot verdere toelichting omtrent de budgetoverhevelingen wordt verwezen naar de separate bijlage Budgetoverhevelingen;
 • Bij raadsbesluit van 23-04-2020 zijn de budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020 vastgesteld. Een bedrag van € 1.154.706 wordt gedekt uit de algemene reserve (Zie RB jaarrekening 2019). In de jaarrekening is m.b.t. deze overhevelingen een bedrag van € 361.269 aan de Algemene reserve onttrokken;
 • Bij raadsbesluit jaarrekening 2019 (16-07-2020) is voor € 2.869.640 aan budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020 vastgesteld. In de jaarrekening is m.b.t. deze overhevelingen een bedrag van € 1.246.000 aan de Algemene reserve onttrokken.

Toelichting mutaties algemene reserve (dotaties)
In de begroting 2020 is opgenomen dat - als gevolg van de verkoop van Carrosserieweg 1 - een bedrag van € 235.702 aan de Algemene reserve wordt toegevoegd. Conform raadsbesluit 22-06-2017 is dit bedrag ad € 235.702 aan de Algemene reserve toegevoegd.

ALGEMENE RESERVE GRONDBEDRIJF

In de Nota vaste grond voor beleid (vastgesteld door de gemeenteraad in 2006) zijn enkele spelregels vastgesteld m.b.t. de Algemene reserve Grondbedrijf.

 • De Algemene reserve grondbedrijf wordt gevoed door voordelige saldi bij het sluiten van een complex alsmede tussentijdse winstnemingen van een complex;
 • De Algemene reserve grondbedrijf dient om kosten voor het vormen van verwachte verliezen bij negatieve grondexploitaties te dekken;
 • De minimale omvang van de Algemene reserve Grondbedrijf is bepaald op 1 miljoen euro;
 • De streefwaarde van de Algemene reserve Grondbedrijf is vastgesteld op 10% van de totale boekwaarde van de complexen; indien de Algemene reserve Grondbedrijf de vastgestelde omvang bereikt, wordt deze afgeroomd ten gunste van de Algemene reserve (algemene dienst).

M.b.t. de mutaties in de reserve Grondbedrijf is de bestendige gedragslijn gevolgd voor wat het afromen van de Algemene reserve Grondbedrijf ten gunste van de Algemene reserve (algemene dienst). Ten behoeve van de rechtmatigheid is het noodzakelijk met ingang van de jaarrekening 2021 het instellingsbesluit inzake afroming van de algemene reserve Grondbedrijf transparant door de Raad te laten vaststellen.  

Toelichting toevoegingen en onttrekkingen Algemene reserve Grondbedrijf

 • Zie voor de toelichting mutaties resultaatbestemming de toelichting bij de Algemene reserve;
 • Bij raadsbesluit van 25-06-2020 is € 543.866 begroot voor de Poort van Woerden waarbij dekking plaatsvindt door onttrekking aan de Algemene reserve Grondbedrijf. In 2020 is hiervoor een bedrag aan kosten van € 391.483,44 aan de reserve onttrokken.

BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserves zijn, overeenkomstig het BBV, reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Onderstaand volgt een toelichting op de mutaties in de bestemmingsreserves.

In de financiële verordening is in artikel 11 omtrent bestemmingsreserves opgenomen dat de raad besluit tot het instellen en opheffen van reserves, en dat het instellen van reserves beperkt dient te blijven tot het hoogst noodzakelijke.
De raad is bevoegd de bestemming van een bestemmingsreserve te wijzigen en te besluiten tot toevoegingen en onttrekkingen aan een reserve.

Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve dient minimaal te worden aangegeven:

 • het specifieke doel van de reserve;
 • de functie van de reserve;
 • de voeding van de reserve;
 • de maximale hoogte van de reserve;
 • de maximale looptijd.

Indien een bestemmingsreserve binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt aan de Algemene reserve toegevoegd.
In de jaarrekening wordt aan de raad een overzicht (van het verloop) van de reserves gepresenteerd conform de vereisten uit het BBV.

Verloop bestemmingsreserves 2020
Het verloop van de bestemmingsreserves kan in 2020 is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 31-12-2019 bestemming resultaat 01-01-2020 dotatie onttrekking 31-12-2020
BESTEMMINGSRESERVES
Groenfonds 634 634 23 8 649
Infrastructurele werken 1.773 1.773 5 1.779
Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 20.357 20.357 933 820 20.469
Dekking kapitaallasten economisch nut 6.957 6.957 121 386 6.693
IBOR 266 266 266 0
Sociaal Domein 0 0 0
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 1.899 1.899 131 2.030
Woerden 650 jaar stad 39 39 24 18 46
Inventaris zwembaden 309 309 309
Organisatieontwikkeling 2.371 2.371 645 1.726
Grote infrastructurele werken 2.132 2.132 650 1.482
Onderwijskansenbeleid 115 115 -77 38
Gebiedsfonds Middelland 500 500 500
WW derde jaar 77 77 43 120
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES 37.428 0 37.428 1.204 2.792 35.841

Toelichting bestemmingsreserves

Reserve Groenfonds
Het groenfonds wordt gebruikt ter uitvoering van groenplannen, subsidie aan particulieren voor onderhoud van bijzondere status bomen, uitvoeringsbudget landschapsbeleid, landschapsbeleidsplan, groenstructuurplan en het aanleggen van ecologische verbindingszones.

De geraamde onttrekking van € 8.047 in de primaire begroting 2020 heeft betrekking op de kosten bijzondere bomen of boomgroepen, zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2020. De onttrekking is in de jaarrekening conform begroting verantwoord.
De toevoeging in 2020 betreft de ontvangst van derden bij de verkoop van snippergroen.

In de begroting 2020 (pagina 11) is opgenomen dat het Groenfonds wordt ingezet voor dekking 1e jaar herplant bomen (€ 65.000). Echter, conform BBV mogen alleen afschrijvingslasten onttrokken worden aan een reserve. Dit betekent dat in de jaarrekening 2020 geen bedrag aan de reserve is onttrokken.

Bij raadsbesluit 01-12-2020 (najaarsrapportage) is besloten m.b.t. verkoop snippergroen € 23.350 toe te voegen aan de reserve. De toevoeging is conform raadsbesluit verantwoord.

Reserve infrastructurele werken
Het doel van deze reserve is het realiseren van bovenwijkse voorzieningen van veelal grote omvang.

In de primaire begroting 2020 zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd.
Bij raadsbesluit 01-12-2020 (najaarsrapportage) is besloten de ontvangsten m.b.t. kostenverhaal ad € 5.094 toe te voegen aan de reserve. De toevoeging is conform raadsbesluit verantwoord.

Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut
De reserve dient ter dekking van rente en afschrijving van eenmalige investeringen maatschappelijk nut die normaliter ten laste komen van overige bestemmingsreserves. Jaarlijks wordt aan deze reserve rente toegevoegd.

Het saldo van de reserve dekking kapitaallasten is in de jaarrekening 2017 ontstaan door € 14.429.695 te doteren vanuit de reserve infrastructurele werken conform besluit begroting 2017 en bestuursrapportage 2017. Ultimo 2016 bedroeg de reserve nihil. Met betrekking tot de mutaties van de reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut is de bestendige gedragslijn gevolgd. De reserve heeft een overtollig saldo ten opzichte van de stand van de reserve welke noodzakelijk is voor de dekking van de afschrijvingslasten waartoe door de Raad middels Raadsbesluit is besloten.. Ten aanzien van dit overtollige saldo dient voor de jaarrekening 2021 het instellingsbesluit m.b.t. deze reserve transparant te worden geformuleerd om helderheid te verschaffen omtrent vrijval van de overtollige middelen binnen de reserve. Hiermee wordt uitvoering en duidelijkheid gegeven aan de spelregels welke binnen de notitie financiele sturing m.b.t. dit onderwerp zijn opgesteld.     

Toelichting dotaties

 • In de primaire begroting 2020 is een verwachte dotatie van € 392.436 opgenomen. In de jaarrekening heeft de toevoeging € 282.603,12 bedragen.
 • De toevoeging van rente aan de reserve betreft maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op het gewogen samenstel van de bruto externe rentelasten over het totaal van de lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. In de nota Financiële sturing 2020 is opgenomen: Het rentepercentage toe te rekenen aan deze reserves ligt lager dan de het rentepercentage toe te rekenen aan de taakvelden, welke onttrokken wordt aan deze reserves. Op termijn betekent dit een tekort op de dekkingsreserves. Om dit te voorkomen wordt het verschil toegevoegd aan deze dekkingsreserves.
 • Conform raadsbesluit van 23-04-2020 (20R.00001) m.b.t. krediet ontsluiting van de Harmelerwaard is € 650.000 aan de reserve toegevoegd (zie ook reserve grote infrastructurele werken).

Toelichting onttrekkingen

 • In de primaire begroting 2020 is een verwachte onttrekking aan kapitaallasten opgenomen van € 859.822. De werkelijke onttrekking in 2020 bedraagt € 819.827,69 (2019 € 277.236).
 • In de najaarsrapportage (RB 01-12-2020) is aangegeven dat de uit de reserve te onttrekken afschrijvingslasten € 45.615 lager uitvallen.

Reserve dekking kapitaallasten economisch nut
De reserve dient ter dekking van rente en afschrijving van eenmalige investeringen economisch nut. Jaarlijks wordt aan deze reserve rente toegevoegd. Met betrekking tot de mutaties van de reserve dekking kapitaalasten is de bestendige gedragslijn gevolgd. De reserve heeft een overtollig saldo ten opzichte van de stand van de reserve welke noodzakelijk is voor de dekking van de afschrijvingslasten  waartoe door de Raad middels Raadsbesluit is besloten.. Ten aanzien van dit overtollige saldo dient voor de jaarrekening 2021 het instellingsbesluit m.b.t. deze reserve transparant te worden geformuleerd om helderheid te verschaffen omtrent vrijval van de overtollige middelen binnen de reserve. Hiermee wordt uitvoering en duidelijkheid gegeven aan de spelregels welke binnen de notitie financiele sturing m.b.t. dit onderwerp zijn opgesteld.     

Toelichting dotaties

 • In de primaire begroting 2020 is een verwachte dotatie van € 133.877 opgenomen. In de jaarrekening heeft de toevoeging € 121.197,91 bedragen.

Toelichting onttrekkingen

 • In de primaire begroting 2020 is een verwachte onttrekking aan kapitaallasten opgenomen van € 348.738.
 • In de najaarsrapportage (RB 01-12-2020) is aangegeven dat de uit de reserve te onttrekken afschrijvingslasten € 30.925 lager uitvallen.
 • De werkelijke onttrekking in 2020 bedraagt € 385.615,41 (2019 € 267.855).

Reserve IBOR
De reserve IBOR is bestemd voor investeringen in de openbare ruimte. Bij vaststelling van de begroting 2020 (zie pagina 11) is besloten deze reserve op te heffen. In de jaarrekening 2020 is het saldo van de reserve ad € 265.986 vrijgevallen.

Reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed
De reserve dient ter bekostiging van groot onderhoud aan woningen en gebouwen. Het doel is de kosten op een gelijkmatige wijze te spreiden over een reeks van jaren. Het betreft hier alle gemeentelijke gebouwen met uitzondering van de schoolgebouwen.

Begrotingstechnisch is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor groot onderhoud, gebaseerd op een gemiddeld bedrag over een periode van 10 jaar. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de betreffende jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats. Met betrekking tot de mutaties van de reserve vastgoed is de bestendige gedragslijn gevolgd. Teneinde de transparantie en rechtmatigheid inzake deze reserve te verbeteren is het noodzakelijk voor de jaarrekening 2021 het instellingsbesluit te verhelderen waarbij de reserve conform de intentie van een voorziening groot onderhoud slechts wordt gevoed op basis van een berekende dotatie op basis van een MJOP en de onttrekkingen slechts betrekking kunnen hebben de kosten van uitgevoerd groot onderhoud. 

Toelichting dotaties & onttrekkingen

 • In de primaire begroting 2020 is een onttrekking opgenomen van € 670.381. De onttrekking betreft een bijdrage aan diverse groot onderhoud gemeentelijk vastgoed;
 • Bij raadsbesluit23-01-2020 is besloten m.b.t. het verduurzamen van de brandweerkazerne Boerendijk een krediet van € 444.500 beschikbaar te stellen. Bij de uitvoering wordt tevens het gepland groot onderhoud meegenomen voor een bedrag van € 341.220 welke uit de reserve wordt onttrokken.
 • In de Najaarsrapportage (01-12-2020) bent u geïnformeerd over een herijking van het groot onderhoud in 2020 op basis van het MOP waardoor bovengenoemd groot onderhoud wordt doorgeschoven en een bedrag van € 131.301 aan de reserve kan worden toegevoegd. In de jaarrekening is de dotatie conform begroting verantwoord.

Bij de jaarrekening 2010 is de voorziening groot onderhoud omgezet naar een bestemmingsreserve omdat de meerjarige onderhoudsplannen onvoldoende onderbouwd waren om een voorziening groot onderhoud in stand te houden.

Het BBV biedt alleen de mogelijkheid om onderhoudslasten structureel te egaliseren via een voorziening (artikel 44 lid 1c BBV). Het BBV biedt niet de mogelijkheid om onderhoudslasten structureel via een bestemmingsreserve te egaliseren.
Het omzetten van de voorzieningen groot onderhoud naar bestemmingsreserves groot onderhoud is dan ook van tijdelijke aard tot het moment dat weer actuele beheerplannen zijn vastgesteld. Dit betekent dan ook dat nadat de beheerplannen zijn vastgesteld d.m.v. een raadsbesluit de bestemmingsreserve weer omgezet zal worden naar een voorziening.

Reserve Woerden 650 jaar stad
In 2022 is Woerden 650 jaar stad. De reserve is ingesteld ter bekostiging van de activiteiten. Jaarlijks wordt een bedrag van € 2.500 toegevoegd aan de reserve Woerden 650 jaar stad. In de begroting wordt gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 € 21.667 extra toegevoegd. Hierdoor is in totaal € 90.000 beschikbaar. In 2020 is een bedrag van € 24.167 conform besluitvorming aan de reserve toegevoegd.

In de najaarsrapportage (RB 01-12-2020) is besloten dat in 2020 maximaal € 30.000 aan aanloopkosten m.b.t. viering 650 jaar stad Woerden mogen worden onttrokken. In de raadsinformatiebrief van 17-12-2019 (19R.00086) bent u hieromtrent geïnformeerd. In de jaarrekening is op basis van de werkelijke kosten een bedrag van € 17.500 aan de reserve onttrokken.

Reserve inventaris zwembaden
Structureel is een budget opgenomen voor uitgaven m.b.t. inventaris van de zwembaden. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats.

In de primaire begroting 2020 zijn geen dotaties en onttrekkingen opgenomen. In de jaarrekening zijn geen bedragen onttrokken of toegevoegd aan de reserve.

Reserve organisatieontwikkeling

 • De reserve is in 2019 ingesteld waarbij in de begroting 2019 een bedrag van € 2,8 miljoen beschikbaar is gesteld voor organisatieontwikkeling. In de jaarrekening 2019 is een bedrag onttrokken van € 429.323. Het begrote bedrag in 2019 bedroeg € 764.000;
 • Conform het raadsbesluit van 21-03-2019 (1e tranche € 1.504.000) mag in 2020 € 515.000 en in 2021 € 225.000 onttrokken worden ten behoeve van de uitvoering van negen verbetervoorstellen, die in het kader van de bestuursopdracht uitgevoerd gaan worden. De onttrekking in 2020 heeft betrekking op de uitgaven 2020;
 • Bij raadsbesluit van 04-12-2019 is de 2e tranche van € 860.000 (enerzijds € 30.000 in 2019 en anderzijds € 830.000 in 2020) vrijgegeven;
 • Ultimo 2019 was op basis van de besluitvorming 2019 nog € 364.777 over welk bedrag is overgeheveld naar 2020.
 • In de jaarrekening is een bedrag van € 644.564 aan de reserve onttrokken.

Reserve grote infrastructurele werken
De reserve is ingesteld ter dekking van de kosten van het realiseren van grote investeringen in de toekomst.

Bij raadsbesluit van 23-04-2020 (20R.00001) is besloten het krediet m.b.t. de ontsluiting van de Harmelerwaard op te hogen tot € 5.452.451. De bijdrage van de gemeente Woerden van € 650.000 wordt gedekt uit de reserve en zal worden toegevoegd aan de reserve kapitaalasten maatschappelijk nut. Dit betekent dat deze bijdrage geoormerkt is binnen de reserve. De toevoeging van € 650.000 aan de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut en de onttrekking uit de reserve grote infrastructurele werken is conform raadsbesluit verantwoord.

Reserve gebiedsfonds Middelland
De reserve gebiedsfonds is in 2019 ingesteld en wordt gebruikt om investeringen in de openbare ruimte te doen in het betreffende gebied. De reserve wordt gevuld door exploitatiebijdragen door initiatiefnemers, bijdrage door de gemeente en bijdrage (subsidie) door provincie en Rijk.

In de primaire begroting 2020 zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd. In de jaarrekening zijn geen bedragen gedoteerd of onttrokken aan de reserve.

Reserve WW 3e jaar
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 heeft de raad besloten om deze reserve in te stellen. Met ingang van 1 januari 2018 is de CAR/UWO uitgebreid met artikel 10C Reparatie-uitkering bij werkloosheid.
M.i.v. 1 januari 2016 zijn in de Wet Werk en Zekerheid een aantal versoberingen in de WW rechten aangebracht.
Sindsdien is er sprake van een vertraagde WW opbouw en de maximale duur wordt geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Ter reparatie heft Woerden een werknemerspremie die wordt ingehouden op het salaris van de medewerkers en specifiek bedoeld is voor dit doel. De gemeente is eigen-risicodrager voor de eventueel ontstane WW-lasten.

In de primaire begroting 2020 zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd. In de jaarrekening is een bedrag van € 43.056,64 aan de reserve gedoteerd.

Reserve onderwijskansenbeleid
De reserve is ontstaan in 2008 en voorziet in middelen ter vergroting van de onderwijskansen en bestaat uit een vrij deel en een verplicht deel. Dit laatste deel dient besteed te worden aan door het ministerie vastgestelde onderdelen.

Jaarlijks wordt vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een rijksbijdrage m.b.t. onderwijsachterstandenbeleid ontvangen. Gelden die in het betreffende jaar niet besteed zijn, worden toegevoegd aan deze reserve, zodat eventuele terugvorderingen hieruit kunnen worden betaald. Het saldo dient aan te sluiten met de SiSa.

Het BBV schrijft echter voor dat Vooruitontvangen bedragen van specifieke uitkeringen zoals Onderwijsachterstandenbeleid onder de overlopende passiva opgenomen dienen te worden. Met ingang van de jaarrekening 2020 zijn deze niet-bestede gelden dan ook als zodanig opgenomen. Dit betekent dat de reserve slechts kan worden ingezet ter dekking van extra uitgaven m.b.t onderwijsachterstandenbeleid waarvoor de specifieke uitkering niet toereikend is.

In de primaire begroting 2020 zijn geen dotaties en onttrekkingen begroot. In de jaarrekening 2020 hebben geen mutaties m.b.t. deze reserve plaatsgevonden.

In de jaarrekening 2019 is ten onrechte een bedrag van € 76.529,05 aan de reserve toegevoegd. Zoals bovenstaand beschreven vereist de BBV dat mutaties m.b.t. rijksbijdragen onderwijsachterstanden als mutaties op overlopende passiva (specifieke uitkeringen) worden verantwoord. In de jaarrekening 2020 is deze toevoeging gecorrigeerd en alsnog verwerkt in de overlopende passiva.

VOORZIENINGEN
Het verloop van de voorzieningen is in 2020 als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 31-12-2019 definitief 2020 dotatie 2020 onttrekking 2020 vrijval 31-12-2020 definitief
VOORZIENINGEN
Pensioen politieke ambtsdragers 5.506 530 69 5.967
GREX 806 352 454
Zwembad 500 500
Subtotaal voorzieningen verplichtingen en verliezen 6.313 1.030 69 352 6.921
Egalisatie riolering 2.921 7 2.914
Egalisatie afvalstoffenheffing 898 395 502
Subtotaal voorzieningen middelen van derden 3.818 0 402 0 3.416
0
Subtotaal voorzieningen egalisatie 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 10.131 1.030 471 352 10.338

 

Onderstaand een toelichting op de mutaties in de voorzieningen.

Voorziening pensioen wethouders
De voorziening is geactualiseerd, wat heeft geleid tot een dotatie van € 530.000. In 2020 is een bedrag onttrokken van € 69.000 m.b.t. reguliere pensioenbetalingen. De dotatie aan de voorziening wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage rentestand. In de jaarrekening 2020 bedraagt de rekenrente 0,082 (2019: 0,29%).

In de primaire begroting 2020 is een dotatie voorzien van € 72.260 terwijl een onttrekking van € 150.088 is geraamd.

In formele zin zijn wethouders niet gehouden aan de Pensioenwet. Het Rijk adviseert echter uitdrukkelijk om aan te haken bij de Pensioenwet. De gemeente maakt echter bewust de keuze hiervan af te wijken als er sprake is van recentere informatie. Het vormen van de voorziening op basis van de recentere sterftetabellen is ons inziens verdedigbaar en aanvaardbaar.

Voorziening GREX Defensie-eiland
Zie toelichting verliesvoorziening grondexploitaties.

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

 • De voorziening wordt gebruikt voor de egalisatie van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de kosten en baten m.b.t. afvalstoffenheffing/reinigingsrecht. De onttrekking betreft het negatieve exploitatieresultaat op dit product.
 • In de primaire begroting 2020 is een onttrekking verwacht van € 287.660 terwijl in de jaarrekening een onttrekking van € 395.496 is verantwoord. Zie verdere toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

Voorziening riolering

 • De voorziening wordt gebruikt voor de egalisatie van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de kosten en baten m.b.t. het product riolering.
 • In de primaire begroting 2020 is een dotatie verwacht van € 13.641 terwijl in de jaarrekening een onttrekking is verantwoord van € 6.846. Zie verdere toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

Voorziening exploitatietekort Corona sport
In de najaarsrapportage is gemeld dat Woerden Sport Zwembaden door de coronacrisis in financieel zwaar weer is gekomen. Om de exploitatie van de zwembaden veilig te stellen, heeft de gemeenteraad onder voorwaarden incidenteel steun willen verlenen. Hiertoe is vooruitlopend op de jaarrekening 2020 van Woerden Sport Zwembaden een voorziening gevormd voor dit risico. In de jaarrekening is een storting van € 500.000 in de voorziening verantwoord.

Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar (€ x 1.000) Saldo 31-12-2019 Vermeer- deringen Aflossingen Saldo 31-12-2020
Onderhandse leningen 146.826 30.000 14.174 162.653
Waarborgsommen 139 79
Totaal 146.965 30.000 14.174 162.731

 

Rentelast 2020
Conform artikel 56 BBV dient de rentelast van de vaste schulden voor het begrotingsjaar te worden vermeld. De totale rentelast 2020 bedraagt € 3.029.424,83.

Onderhandse leningen
De onderhandse leningen zijn de volgende:

Hoofdsom oorspronkelijk Referentie Jaar laatste aflossing Rente % 31-12-2019 Bedrag opgenomen 2020 Aflossing 2020 31-12-2020
15.000.000,00 Lening 1 nwb 22211 14-10-2022 4,84 2.250.000,00 750.000,00 1.500.000,00
14.000.000,00 Lening 2 bng 40.98494 01-12-2023 4,72 2.800.000,00 700.000,00 2.100.000,00
15.000.000,00 Lening 3 nwb 23189 30-03-2024 4,28 3.750.000,00 750.000,00 3.000.000,00
10.000.000,00 Lening 4 bng 40.0100247 04-04-2025 3,83 3.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00
8.000.000,00 Lening 5 bng 40.102635 22-03-2022 4,24 8.000.000,00 - 8.000.000,00
5.427.352,90 Lening 6 bng 40.89870 21-05-2029 4,90 3.170.229,83 253.226,59 2.917.003,24
4.991.582,38 Lening 7 bng 40.89871 21-05-2029 5,04 3.714.410,18 295.320,85 3.419.089,33
7.000.000,00 Lening 8 bng 40.103571 08-04-2023 4,39 1.633.333,33 466.666,68 1.166.666,65
13.000.000,00 Lening 9 bng 40.106440 15-02-2026 4,13 5.416.666,67 866.666,68 4.549.999,99
6.000.000,00 Lening 10 bng 40.107888 12-11-2027 2,39 3.200.000,00 400.000,00 2.800.000,00
7.000.000,00 Lening 11 bng 40.108005 13-12-2032 2,80 4.550.000,00 350.000,00 4.200.000,00
6.000.000,00 Lening 12 bng 40.108159 11-02-2033 2,90 4.200.000,00 300.000,00 3.900.000,00
10.000.000,00 Lening 13 bng 40.108948 14-01-2024 2,06 5.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
10.000.000,00 Lening 14 bng 40.109176 30-06-2024 1,61 5.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00
10.000.000,00 Lening 15 bng 40.110367 27-01-2026 0,75 7.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00
15.000.000,00 Lening 16 bng 40.111036 31-01-2042 1,47 13.800.000,00 600.000,00 13.200.000,00
Lening 17 bng 40.112063 vervallen -0,33 - - -
15.000.000,00 Lening 18 bng 40.112064 13-07-2043 1,31 14.400.000,00 600.000,00 13.800.000,00
2.141.700,00 Lening 19 FNV 14-12-2020 0,00 2.141.700,00 2.141.700,00 -
30.000.000,00 Lening 20 bng 40.112302 01-11-2043 1,41 28.800.000,00 1.200.000,00 27.600.000,00
25.000.000,00 Lening 21 bng 40.113004 15-07-2044 0,69 25.000.000,00 1.000.000,00 24.000.000,00
30.000.000,00 Lening 22 bng 40.113769 25-03-2050 0,72 30.000.000,00 30.000.000,00
258.560.635,28 Totaal 146.826.340,01 30.000.000,00 14.173.580,80 162.652.759,21

Waarborgsommen
De waarborgsommen, onder meer in het kader van intentieovereenkomsten en verkoop kavels, worden als volgt gespecificeerd:

Liquide middelen (€ x 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Waarborgsommen grondbedrijf 90 30
Waarborgsommen overig 49 49
Totaal 139 79

VLOTTENDE PASSIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende schulden < 1 jaar

De vlottende schulden < 1 jaar zijn als volgt gerubriceerd:

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar (€ x 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Kasgeldleningen 20.600 20.000
Bank- en girosaldi 0 0
Overige schulden 14.449 11.485
Totaal 35.049 31.485

 

Kasgeldleningen
Het verloop van de kasgeldleningen is als volgt:

Kenmerk kasgeldlening Datum aflossing Rente % 31-12-2019 (€ x 1.000) Bedrag opgenomen 2020 Aflossing 2020 31-12-2020 (€ x 1.000)
BNG 31-01-2020 -0,38% 1.700 1.700 0
BNG 31-01-2020 -0,36% 2.700 2.700 0
BNG 31-01-2020 -0,40% 5.600 5.600 0
BNG 31-01-2020 -0,28% 1.000 1.000 0
BNG 31-01-2020 -0,35% 1.000 1.000 0
BNG 31-01-2020 -0,35% 1.000 1.000 0
BNG 31-01-2020 -0,22% 2.600 2.600 0
BNG 31-01-2020 -0,05% 5.000 5.000 0
BNG 30-03-2021 -0,25% 5.000 5.000
BNG 26-02-2021 -0,30% 3.000 3.000
BNG 31-03-2021 -0,25% 12.000 12.000
20.600 20.000 20.600 20.000

In het kader van de financieringsbehoefte was het noodzakelijk om kasgeldleningen op te nemen. Zie verder paragraaf Financiering.

Bank- en girosaldo
Dit betreft voornamelijk saldi op bankrekeningen die in het rood staan.

Overige schulden
Dit betreffen voornamelijk facturen die van leveranciers ontvangen zijn en op balansdatum nog verschuldigd waren.

Overlopende passiva
De overlopende passiva worden als volgt gerubriceerd:

Overlopende passiva (€ x 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 5.979 7.540
Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 797 7.192
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 240 1.096
Totaal 7.017 15.828

 

Nog te betalen bedragen
Dit betreft vooral facturen die in 2021 zijn ontvangen m.b.t. prestaties die in 2020 zijn ,waardoor de lasten of te activeren investeringen in 2020 opgenomen dienen te worden.

Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft vooruitontvangen bedragen i.v.m. kostenverhaal en overige vooruitontvangen bedragen.

Ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen
Het verloop van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 31-12-2019 Bij Af Vrijval 31-12-2020
Provincie Utrecht: Veenweiden in beweging 3e fase 76 55 20
Alphen aan de Rijn (provincie Zuid Holland): Veenweiden in beweging 3e fase 16 10 6
Hoogheemraadschap: Veenweiden in beweging 3e fase -3 3
Provincie Utrecht: fietsvoorziening Kwakelbrug 437 228 209
Provincie Utrecht: subsidie gebiedsfonds Middelland 225 225
Provincie Utrecht: subsidie Cheese Valley 60 60 0
Provincie Utrecht: uitbreiding fietsvoorzieningen bij bushaltes 2 2 0
Provincie Utrecht: Challenge Middenhuur 10 10 0
Provincie Utrecht: Cultuurhistorische en archeologische waardenkaart 25 8 17
Provincie Utrecht: Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling 10 10 0
Provincie Utrecht: 75 jaar vrijheid 15 6 9
Provincie Utrecht: Verkeersveiligheidsmaatregelen 12 5 6
Provincie Utrecht: pilot Vitale binnenstad Woerden en Vitale dorpskern Harmelen 0
Provincie Zuid Holland: Uitbreiding en monitoring proefvakken 218 16 202
Provincie Zuid Holland: Veenweiden in beweging 60 4 56
Provincie Zuid Holland: stedelijke projecten bodemdaling 51 49 2
Alphen aan de Rijn: stedelijke projecten bodemdaling 10 10 0
Rijksdienst voor ondernemend Nederland: subsidie warmtepompen Snellerpoort 24 24 0
VWS: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19 141 140 1
SISA: Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (jaarschijf 2019) -80 80
SISA: Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2020 (jaarschijf 2020) 480 426 54
SISA: Uitkering regeling sportakkoord 45 12 33
SISA: Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 518 518
SISA: SPUK 2020 795 724 71
SISA: Specifieke uitkering reductie energiegebruik 333 214 118
SISA: Extern advies warmtetransitie 21 12 9
SISA: Maatregel huisvesting kwetsbare groepen 182 182
SISA: Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 19 19
SISA: Tozo 10.045 4.696 5.349
SISA: BBZ 2004 0
TOTAAL 797 13.032 6.637 0 7.192

 

Toelichting specifieke uitkeringen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo)

 • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De gemeente Woerden heeft t/m de 6e tranche (december 2020) een bedrag van € 10.045.049 ontvangen;
 • De regeling is in de jaarrekening verantwoord d.m.v. SiSa;
 • In de jaarrekening is m.b.t. uitbetaalde uitkeringen Tozo een bedrag van € 4.194.970 en m.b.t. uitvoeringskosten een bedrag van € 500.600 verantwoord. Het resterende bedrag van € 5.349.479 is op de balans opgenomen;
 • Het bedrag aan gedeclareerde uitvoeringskosten is gebaseerd op de vastgestelde vergoedingen per besluit op aanvragen levensonderhoud en aanvragen kapitaal. Het betreft vergoedingen voor zowel toe- als afwijzingen. Doordat de declarabele vergoedingen ook bedoeld zijn voor de in te toekomst te maken kosten m.b.t. de aanvragen wordt in het raadsvoorstel bij de jaarrekening een voorstel gedaan om het saldo van de declarabele vergoedingen en de daadwerkelijk in 2020 gemaakte uitvoeringskosten op te nemen in een bestemmingsreserve uitvoeringskosten Tozo, om de bovengenoemde toekomstige kosten m.b.t. de reeds behandelde aanvragen te kunnen bekostigen.

Specifieke uitkering reductie energiegebruik

 • Bij beschikking van 19-12-2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een specifieke uitkering verstrekt tot maximaal € 332.700 om maatregelen te nemen die de reductie van energiegebruik stimuleren. De specifieke uitkering geldt voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2020. Terugvordering kan plaatsvinden voor zover de specifieke uitkering niet of niet geheel is besteed voor 1 januari 2021. De regeling is in de jaarrekening verantwoord d.m.v. SiSa;
 • Het project liep aanvankelijk op 31 december 2020 af maar in verband met coronamaatregelen zijn de projecttermijnen van alle RRE-projecten in Nederland verlengd tot en met 31 december 2021.
 • In de jaarrekening is een bedrag van € 214.305 aan subsidie verantwoord. Het restant van € 118.395 is op de balans opgenomen.

Maatregel huisvesting kwetsbare groepen

 • Bij beschikking van december 2020 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een specifieke uitkering verstrekt van € 182.000 voor het versneld realiseren van projecten die in de huisvesting van kwetsbare doelgroepen voorzien;
 • Het bedrag is beschikbaar gesteld voor het project Thuishaven en De Heem;
 • De gemeente dient de specifieke uitkering uiterlijk op 31-12-2022 te hebben besteed aan projecten waarvoor de uitkering is verstrekt. Indien deze termijn niet haalbaar is, kan deze eenmalig met ten hoogste 1 jaar worden verlengd na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van het college van B&W;
 • De specifieke uitkering dient d.m.v. SiSa in de jaarrekening te worden verantwoord;
 • In de jaarrekening zijn m.b.t. deze subsidie nog geen kosten verantwoord. Het ontvangen subsidiebedrag is op de balans opgenomen.

Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

 • Bij beschikking van december 2020 heeft het Ministerie van Financiën een specifieke uitkering verstrekt voor gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek.
 • De eenmalige specifieke uitkering van € 19.308,99 sluit aan bij het traject van het bieden van compensatie aan door de Belastingdienst / Toeslagen gedupeerden.
 • De specifieke uitkering - te verantwoorden d.m.v. SiSa - kan worden besteed in de periode 2020-2023;
 • In de jaarrekening zijn m.b.t. deze subsidie nog geen kosten verantwoord. Het ontvangen subsidiebedrag is op de balans opgenomen.

Extern advies warmtetransitie

 • Bij beschikking van 28-10-2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken een specifieke uitkering verstrekt van € 20.660 voor extern advies warmtetransitie. Dit betreft een vaste bijdrage;
 • De specifieke uitkering is bedoeld voor gemeenten die specialistische kennis willen inkopen voor de:
  a) Interpretatie van de startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken;
  b) Verrijking van startanalyse met lokale data en het opstellen van de Transitievisie Warmte;
  c) Vertaling van de Transitievisie Warmte naar wijkuitvoeringsplannen.
 • Het externe advies moet uiterlijk 1 januari 2022 zijn ingewonnen en de gemeente dient een verslag hieromtrent op te stellen dat uiterlijk 4 weken na opstelling aan het Expertisecentrum Warmte verstrekt moet worden;
 • De specifieke uitkering moet d.m.v. SiSa in de jaarrekening  worden verantwoord.
 • In de jaarrekening is een bedrag van € 11.885 aan subsidie verantwoord, wat betekent dat het restant van € 8.775 op de balans is opgenomen.

Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

 • Bij beschikking van 20-11-2020 is door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een specifieke uitkering toegekend van € 518.243,43. Deze dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 30 november t/m 31 december 2025;
 • In de jaarrekening zijn geen kosten ten laste van de subsidie verantwoord. Het ontvangen subsidiebedrag is op de balans verantwoord. In de raadsinformatiebrief van 05-01-2021 (20R.01238) bent u reeds geïnformeerd over deze subsidie.

Verkeersmaatregelen gemeente Woerden

 • Binnen dit project wordt een zebraportaal gerealiseerd bij de oversteken Polanerbaan en Boerendijk. Hieraan draagt de provincie Utrecht conform beschikking van 08-12-2020 maximaal € 11.600 subsidie bij;
 • De projecttermijn loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021;
 • De subsidie - maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten - is direct vastgesteld;
 • In de jaarrekening is een bedrag van € 5.136 aan subsidie verantwoord; het resterende bedrag van € 6.464 is op de balans opgenomen.

Veenweiden in beweging 3e fase

 • Bij beschikking van 29-01-2019 heeft de provincie Utrecht een subsidie verstrekt tot maximaal € 95.000 voor het project Veenweiden in beweging 3e fase. De subsidie moet worden gebruikt voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 1 september 2018 t/m 31 december 2019. Bij beschikking van 19-11-2019 is het verzoek gehonoreerd om de projectperiode te verlengen t/m 30-12-2020;
 • In 2019 is de volledige subsidie ontvangen; uiterlijk 30-06-2021 dient een aanvraag tot vaststelling ingediend te worden;
 • In de jaarrekening 2020 is een bedrag aan subsidiabele kosten verantwoord van € 55.452,54, het restantbedrag van € 20.224,46 is op de balans verantwoord;
 • In 2020 is van de gemeente Alphen aan de Rijn (betreft subsidie provincie Zuid-Holland) een bedrag ontvangen van € 16.000 waaraan € 10.066,64 aan subsidiabele kosten is toegerekend in 2020; ultimo 2020 is een bedrag van € 5.933,36 op de balans opgenomen;
 • Met betrekking tot dit project is van het Hoogheemraadschap € 15.000 aan bijdrage ontvangen waarvan ultimo 2020 € 3.193,33 op de balans is opgenomen.

Fietsvoorziening Kwakelbrug

 • Bij beschikking van 04-04-2018 heeft de provincie Utrecht een subsidie verstrekt tot maximaal € 485.316 voor het project Verbetering fietsvoorziening Kwakelbrug.
 • Het project loopt gedurende de periode van 1 maart 2018 tot en met 31 december 2019. Het project loopt echter vertraging op door  vertraging in project Doorstroming Woerden-West. De provincie is hiervan op de hoogte gebracht. Het project is bij beschikking van 26-08-2019 verlengd tot en met 31 december 2020.
 • Met betrekking tot de subsidie dient uiterlijk 30-06-2021 een aanvraag tot vaststelling ingediend te worden.
 • Omdat gezien bovenstaande en de coronapandemie het project verder is vertraagd, is de provincie hiervan op de hoogte gebracht. Bij de provincie ligt nu het verzoek om de projecttermijn te verlengen tot en met 30 juni 2021. De provincie heeft hier al mondeling akkoord op gegeven.
 • In 2020 is op basis van de gemaakte kosten een bedrag van € 227.853 als subsidie verantwoord, wat betekent dat het resterende saldo van € 208.932 op balans is opgenomen;
 • Naar verwachting zal de subsidiabele bijdrage lager uitvallen dan in de subsidiebeschikking is opgenomen.

Subsidie gebiedsfonds Middelland

 • Bij beschikking van 17-06-2019 heeft de provincie Utrecht vanuit de ‘Binnenstedelijke ontwikkeling’ een subsidie verstrekt tot maximaal € 250.000 voor het project gebiedsfonds Middelland;
 • De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project - investeringen in de buitenruimte van de wijk Middelland - gedurende de periode van 3 december 2018 t/m 31 december 2025;
 • In 2019 is een voorschot van 90% (€ 225.000) van het maximale subsidiebedrag ontvangen;
 • Uiterlijk 30-06-2026 dient een aanvraag tot subsidievaststelling te zijn ingediend.

Subsidie Cheese Valley

 • Bij beschikking van 19-12-2019 heeft de provincie Utrecht vanuit de provinciale regeling voor recreatie en toerisme een subsidie verstrekt tot maximaal € 60.000 voor het project ‘Cheese Valley’.
 • De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten – het samen met andere partijen het markconcept ‘Cheese Valley’ in de regio onder de aandacht te brengen - in dit project gedurende de periode van 1 november 2019 t/m 31 oktober 2020. De subsidie bedraagt maximaal 48% van de totale subsidiabele kosten.
 • Uiterlijk 01-05-2021 dient een aanvraag tot subsidievaststelling te worden ingediend;
 • Met betrekking tot het project, dat inmiddels is afgerond, is het volledige subsidiebedrag in de jaarrekening verantwoord.

Uitbreiding fietsvoorzieningen bij bushaltes

 • Bij beschikking van 13-03-2020 heeft de provincie Utrecht een subsidie verstrekt tot maximaal € 2.134 voor het project uitbreiding fietsvoorzieningen bij bushaltes.
 • De subsidie is direct vastgesteld en moet worden gebruikt voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 2 januari 2020 t/m 30 juni 2020;
 • De provincie kan steekproefgewijs controleren of de subsidie op de juiste wijze is besteed;
 • In de jaarrekening is m.b.t. dit project het volledige subsidiebedrag als bate verantwoord.

Challenge Middenhuur Snellerpoort

 • Bij beschikking van 30-03-2020 heeft de provincie Utrecht op grond van de Uitvoeringsverordening subsidie Binnenstedelijke Ontwikkeling een subsidie verstrekt tot maximaal € 10.000 voor het project Challenge Middenhuur Snellerpoort;
 • De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 1 januari 2020 t/m 28 februari 2020.
 • De verleende subsidie is direct vastgesteld, waardoor deze niet meer apart verantwoord hoeft te worden d.m.v. een eindrapportage; de provincie kan steekproefsgewijs controleren of de subsidie op de juiste wijze is besteed;
 • In de jaarrekening is m.b.t. dit project het volledige subsidiebedrag als bate verantwoord.

Cultuurhistorische en archeologische waardenkaart

 • Bij beschikking van 03-12-2019 heeft de provincie Utrecht een subsidie verstrekt tot maximaal € 24.693 voor het project Cultuurhistorische en archeologische waardenkaart;
 • Met een archeologische waardenkaart worden de archeologische waarden in de gemeente voor een langere tijd vastgesteld waardoor niet een afzonderlijke gebiedsontheffing nodig is voor elk project;
 • De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 01-11-2019 t/m 31-12-2020;
 • De subsidie is direct vastgesteld waardoor geen verantwoording nodig is;
 • Op dit moment loopt het verzoek om de projecttermijn te verlengen tot 1 juli 2021;
 • In de jaarrekening is een bedrag van € 7.895,90 als subsidie verantwoord, het resterende bedrag van € 16.797,10 is op de balans opgenomen.

Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling

 • Bij beschikking van 30-01-2020 heeft de provincie Utrecht een subsidie verstrekt tot maximaal € 10.000 voor het project Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling. Dit is maximaal (afgerond) 14,28% van de totale subsidiabele kosten;
 • De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project - het in gebruik nemen van een mobiel informatiecentrum om bewoners en inwoners te informeren over bodemdaling - gedurende de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2021;
 • De subsidie is direct vastgesteld zodat geen eindverantwoording ingediend hoeft te worden; de provincie kan steekproefsgewijs controleren of de subsidie op de juiste wijze is besteed;
 • In de jaarrekening is een bedrag van € 10.000 aan kosten toegerekend aan de subsidie.

Gemeente Alphen aan de Rijn stedelijke projecten bodemdaling

 • De gemeente Alphen aan de Rijn heeft € 10.000 toegezegd m.b.t. dit project;
 • In de jaarrekening is een bedrag van € 9.600 aan kosten verantwoord m.b.t. de ontvangen bijdrage, het restant van € 400 is op de balans verantwoord.

Meerjarige projectsubsidie 2020-2021 stedelijke projecten bodemdaling

 • Bij beschikking van 17-02-2020 heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie verstrekt tot maximaal € 127.500 voor het project stedelijke projecten bodemdaling. Dit is maximaal 38,34% van de werkelijke subsidiabele kosten, die zijn begroot op € 332.500;
 • De subsidie moet worden gebruikt voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2021.
 • Het betreft een project waarmee wordt bijgedragen aan de doelen zoals genoemd in de Regiodeal en de bestuursovereenkomst waarmee invulling wordt gegeven aan het provinciale doel Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater.
 • In 2020 is een voorschot van € 51.000 verstrekt van 40% van het verleende subsidiebedrag;
 • In de jaarrekening is een bedrag van € 49.000 aan subsidiabele bijdrage in de kosten verantwoord. Het resterende bedrag van € 2.000 is op de balans verantwoord.

Meerjarige projectsubsidie 2020-2024 project uitbreiding en monitoring proefvakken

 • Bij beschikking van 20-02-2020 heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie verstrekt tot maximaal € 1.362.000 voor het project uitbreiding en monitoring proefvakken; dit is maximaal 40,12% van de werkelijke subsidiabele kosten;
 • De subsidie moet worden gebruikt voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2024;
 • Het betreft een gezamenlijk project met de gemeente Alphen aan de Rijn waarbij de gemeente Woerden als penvoerder optreedt; de subsidie is bedoeld voor activiteiten waarmee wordt bijgedragen aan de doelen zoals genoemd in de Regiodeal en de bestuursovereenkomst waarmee invulling wordt gegeven aan het provinciale doel Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater;
 • In de periode 2020-2022 zal een voorschot (€ 544.800) worden verstrekt van 40% van het verleende subsidiebedrag. In 2020 is hiertoe een 2-tal voorschotbedragen verstrekt van elk € 108.960;
 • In de jaarrekening is een bedrag van € 15.869,12 als subsidie verantwoord; het resterende bedrag van € 202.050,88 is op de balans opgenomen.

Meerjarige projectsubsidie 2020-2023 project Veenweiden in Beweging

 • Bij beschikking van 17-02-2020 heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie verstrekt tot maximaal € 300.000 voor het project Veenweiden in Beweging; de subsidie bedraagt maximaal 49,50% van de werkelijke subsidiabele kosten die zijn begroot op € 606.000;
 • De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2023;
 • Het betreft een project waarmee wordt bijgedragen aan de doelen zoals genoemd in de Regiodeal en de bestuursovereenkomst waarmee invulling wordt gegeven aan het provinciale doel Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater;
 • In de periode 2020-2021 zal een voorschot (€ 120.000) worden verstrekt van 40% van het maximaal verleende subsidiebedrag; in 2020 is een voorschot verstrekt van € 60.000;
 • In de jaarrekening is een bedrag van € 3.712,40 als subsidie verantwoord, het resterende bedrag van € 56.287,60 is op de balans opgenomen.

Regeling sportakkoord

 • Bij beschikking van 30-09-2020 is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een uitkering Stimulering sport toegekend van maximaal € 45.000. Dit bedrag bestaat uit € 15.000 voor sportformateur en € 30.000 voor uitvoeringskosten lokaal sportakkoord;
 • De kosten moeten in 2020 worden verantwoord middels de SiSa;
 • Voor de sportformateur is een bedrag van € 12.079,50 aan kosten toegerekend waardoor een bedrag van € 2.920,50 op de balans is verantwoord; er zijn nog geen kosten toegerekend aan de uitvoeringskosten lokaal sportakkoord zodat dat volledige bedrag van € 30.000 op de balans is verantwoord.

Specifieke uitkering sport 2020 (SPUK)
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hun in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).

De uitkering is bedoeld voor:

 • Investeringen in hardware, zoals bouw en onderhoud van accommodaties, bv. het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal.
 • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer. Het kan gaan om gebruikskosten (bv. energielasten) en ingehuurde krachten zoals beheerders van accommodaties.

De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw.

 • Bij beschikking van 30-06-2020 is door het ministerie van VWS een maximale subsidie voor 2020 toegekend van € 794.956,32;
 • De subsidie dient in de jaarrekening 2020 te worden verantwoord d.m.v. SiSa;
 • Doordat het totaalbedrag van de ingediende aanvragen het voor 2019 vastgestelde uitkeringsplafond overschrijdt is op basis van artikel 6 van de regeling het toegekende bedrag naar rato van gesteld op afgerond 79,97% van de aanvraag van € 994.128,01;
 • Uiterlijk op 31 januari in het jaar na het indienen van de verantwoording vindt bij elke gemeente de vaststelling plaats. Dit kan betekenen dat deze een extra uitkering krijgt of dat een bedrag wordt teruggevorderd;
 • Conform de verantwoording 2020 d.m.v. SiSa is een bedrag van € 723.685,32 toegerekend aan de subsidie, wat betekent dat € 71.271 als Vooruitontvangen bedrag op de balans is verantwoord;

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

 • Bij beschikking van 26-09-2019 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het verslagjaar een definitieve specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) toegekend van € 480.311 (2019: € 461.044);
 • De subsidie dient in 2020 te worden verantwoord middels SiSa;
 • In de jaarrekening 2019 zijn, gelet op de geleverde prestaties in het kader van OAB, de baten te hoog bepaald. Het resterende bedrag had in de balans onder Vooruitontvangen bedragen moeten worden gerangschikt. In de jaarrekening 2020 is dit hersteld voor een bedrag van € 80.214;
 • In de jaarrekening 2020 is op basis van de verantwoording aan subsidiabele kosten van € 426.389,15 een bedrag van € 53.922 op de balans opgenomen; ultimo 2020 is nog een bedrag van € 134.136 beschikbaar voor Onderwijsachterstandenbeleid.

BRIM subsidies algemeen
De subsidieregeling is bedoeld voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. Vanaf 2019 bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Eerder was dat 50%. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50%. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt de subsidieaanvragen, het Restauratiefonds verzorgt de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgesteld subsidie.

BRIM subsidie klooster van Woerden

 • Bij beschikking van 29-08-2018 is m.b.t. klooster van Woerden een maximale subsidie verleend van € 114.292.
 • In de periode februari 2019 t/m februari 2024 wordt jaarlijks een voorschot verleend tot maximaal € 102.268 (90%) waarbij in 2020 een voorschot is ontvangen van € 17.143.
 • Na afloop van de subsidieperiode (01-01-2019 t/m 31-12-2024) dient in de periode van 1 juni t/m 15 juli 2025 een subsidieverantwoording te worden ingediend.

BRIM subsidie aula Meeuwenlaan

 • Bij beschikking van 27-08-2014 is m.b.t. aula Meeuwenlaan een maximale subsidie verleend van € 6.484.
 • In de periode februari 2015 t/m februari 2020 is jaarlijks een voorschot verleend tot maximaal 100% van het maximaal subsidiabele bedrag waarbij in 2020 een voorschot is ontvangen € 972;
 • Na afloop van de subsidieperiode wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld waardoor het niet nodig is een aanvraag tot vaststelling in te dienen;
 • Gezien het geringe bedrag dat in 2020 is ontvangen, is de subsidie niet in het overzicht doeluitkeringen opgenomen.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19

 • Het ministerie van VWS heeft de gemeente Woerden een tegemoetkoming toegekend van € 141.069 euro voor gederfde huurinkomsten sportaccommodaties in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van Covid-19;
 • De tegemoetkoming is bestemd voor verhuurders van sportaccommodaties die de huur ten laste van amateursportorganisaties over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 daadwerkelijk hebben kwijtgescholden. Het bedrag is in 2020 volledig uitgekeerd;
 • De verantwoording moet uiterlijk 01-04-2021 ingediend zijn bij het ministerie; dit is gebeurd. In 2021 dient een klein bedrag te worden terugbetaald.

75 jaar vrijheid

 • De provincie Utrecht heeft in 2020 een subsidie verstrekt van € 15.000 euro in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid;
 • In de jaarrekening is een bedrag van € 6.062,49 als subsidie verantwoord, het resterende bedrag van € 8.793,51 is op de balans opgenomen.

Subsidie warmtepompen Snellerpoort

 • De Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft in het kader van het uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen sporthal Snellerpoort een subsidiebedrag toegekend van € 23.950 dat in de jaarrekening als bate in het investeringskrediet is verantwoord.

Vitale binnenstad Woerden en vitale dorpskernen Harmelen

 • De provincie Utrecht heeft bij beschikking van 22-12-2020 een subsidie van maximaal € 80.000 verstrekt met het doel te komen tot een plan om het centrum van Woerden en het winkelhart van Harmelen vitaal en krachtig te maken;
 • De gemeente Woerden heeft tot en met 31 december 2021 om dit project uit te voeren;
 • In de jaarrekening 2020 zijn nog geen kosten aan dit project toegerekend.

 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Terug naar navigatie - NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Borg- en garantstellingen

Voor een uitgebreidere specificatie van de borg- en garantstellingen, zie hoofdstuk 'Gewaarborgde geldleningen' elders in de jaarrekening.

Op basis van de financiële positie van de desbetreffende instellingen, zoals uit de meest recente jaarrekening van die instellingen blijkt, wordt het vormen van een voorziening m.b.t. deze garanties niet noodzakelijk geacht.

Gewaarborgde geldleningen (€ x 1.000) Oorspronkelijke hoofdsom Percentage borgstelling Saldo 31-12-2019 Vermeer- deringen Aflossingen Saldo 31-12-2020 Aandeel gemeente
Borgstellingen maatschappelijke organisaties 18.787 100% 13.536 900 668 13.768 13.768
Borgstellingen 50% gemeente / 50% Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 845 50% 801 28 773 387
Borgstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - gemeente 50% achtervang 232.586 50% 170.588 30.000 14.810 185.778 92.889
Garantieregeling eigen woningen n.b. 100% 3.043 236 2.807 2.807
Garantieregeling hypothecaire geldleningen ambtenaren n.b. 100% 265 22 243 243
Totaal 252.218 188.233 30.900 15.764 203.369 110.094

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Conform artikel 53 BBV moeten niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden, worden opgenomen. De per 31-12-2020 nog lopende, niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn de volgende:

Huur- en leasecontracten
De volgende huur- en leasecontracten zijn afgesloten (> 45.000 per jaar) ex btw Looptijd Verlenging
2011 Kalsbeekcollege semi-permanent schoolgebouw 137.953 per jaar 11 jaar
2014 Ferm Werk dienstverleningsovereenkomst hosting 306.281 per jaar 5 jaar stilzwijgend
2015 Esri Nederland, gemeentebrede GIS-licentie incl Oudewater 51.671 per jaar 3 jaar
2015 Exxellence Public BV, diverse front- en midoffice 63.697 per jaar 3 jaar stilzwijgend
2016 Bagger- en groenservice, baggeren van ca 13.500 m3 in-situ slib 300.000 per jaar 4 jaar
2017 Willems de Koninggroep BV, leerlingenvervoer 81.512 per jaar 3 jaar
2018 CWS Nederland sanitaire hygiene en mattenservice gemeentehuis 119.290 per jaar 4 jaar
2018 Kasteel Woerden gebruik kluisruimte 21.000 per jaar 3 jaar
2021 Kasteel Woerden gebruik kluisruimte 1.800 per jaar 3 jaar
2018 OSN Nederland printers 100.000 per jaar 5 jaar
2019 Friesland Lease 48.000 per jaar 5 jaar
Contracten Centric
12-7-2017 Centric, overeenkomsten programmatuur 179.412 per jaar onbepaalde tijd
1-9-2008 beschikbaarstelling Migratie Key2Financien 35.678 per jaar onbepaalde tijd
1-9-2008 programmatuur DIS4FIS 2.859 per jaar onbepaalde tijd
1-2-2018 Key2BAG, nrs. 201805225.1 en 201805225.2 20.879 per jaar 31-1-2023

Europese aanbestedingen

Op basis van de uitgevoerde spendanalyse is geconstateerd dat bij de inkopen de Europese aanbestedingsregels niet in alle gevallen zijn nageleefd. De totale onrechtmatigheid bedraagt € 3.782.737,15. Een aantal van deze overeenkomsten loopt door naar het jaar 2021 en verder. Onderstaand een overzicht van de resterende contractwaarde van deze verplichtingen (welke onderdeel zijn van de eerder genoemde totale onrechtmatigheid):

 

Crediteur verwachte looptijd te laag ingeschat voor 2021
1 2021 € 640,00
2 2021 € 7.140,00
3 2021 € 40.760,00
4 2021 € 30.000,00
5 2021 € 20.400,00
6 2021 € 36.000,00
7 2021 € 20.380,00
8 2021 € 10.580,00
9 2022 € 25.000,00
10 2021 € 110.000,00
11 2021 € 264.000,00
12 2021 € 120.000,00
13 2021 € 117.000,00
14 2021 € 180.923,54
15 2021 € 119.832,48
16 2021 € 5.760,00
17 2021 € 158.000,00
18 2021 € 36.630,00
19 2021 € 100.000,00
20 2021 € 100.000,00
€ 1.503.046,02

 

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening op grond van de Wmo (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoermiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK is om redenen van privacy beperkt, en niet toereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door gemeenten geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen.

Gebeurtenissen na balansdatum
In het tijdpad van het opstellen en vaststellen van de jaarrekening moeten gunstige en ongunstige gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, in de jaarrekening worden verwerkt als deze informatie onontbeerlijk is voor het inzicht van de gebruiker - bijvoorbeeld gemeenteraad - van de jaarrekening bij de vaststelling van de programmarekening. Het gaat dan om gebeurtenissen met materiële bedragen ten opzichte van het totaal van baten en/of lasten.

Corona

Het coronavirus heeft in 2020 al grote gevolgen gehad. Ook in 2021 en volgende jaren heeft dit naar verwachting nog gevolgen voor onze begroting. Hoe groot de exacte impact op het resultaat en de financiële positie zal zijn, is op dit moment nog niet te overzien. Onze organisatie loopt geen risico met betrekking tot de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

In de balans per 31 december 2020 is een voorziening van €500.000 ten laste van het resultaat opgenomen in verband met de toegezegde ondersteuning aan WoerdenSport vanwege de coronasituatie. In 2021 is een aanvraag gedaan op basis van de regeling SPUK IJZ (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden) ter tegemoetkoming in deze kosten. Nog niet bekend is of en voor welk bedrag deze aanvraag toegekend zal worden. Als wij de aangevraagde bijdrage ontvangen zal dit terugvloeien naar de Algemene Reserve.

Wachtgeld wethouders

Begin 2021 is wethouder Bolderdijk afgetreden. Hierdoor is een wachtgeldverplichting ontstaan. Omdat dit na balansdatum heeft plaatsgevonden is per balansdatum geen voorziening opgenomen.