Paragraaf 7 Kapitaalgoederen

1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - 1. Wat is het doel van deze paragraaf?

De gemeente heeft de openbare ruimte in beheer. In die ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit een aantal kapitaalgoederen op gebied van infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen. Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continu budgettaire middelen vergt. Doel van deze paragraaf is om daar inzicht in te geven en het kader te schetsen voor zes hoofdonderwerpen: integraal beleid openbare ruimte (o.a. wegen, groen, kunstwerken en meubilair), riolering, baggeren, sportvelden, begraafplaatsen en gebouwen.

2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Beheerplannen
Voor de meerjarige onderhoudsramingen van enige omvang wordt in Woerden gewerkt met beheerplannen waarin, gekoppeld aan de keuze voor een bepaald onderhoudsniveau (minimale niveau is daarbij de wettelijke zorgplicht), een meerjarenraming van de kosten gemaakt wordt. Daarbij worden die kosten van onderhoud gesplitst naar:

- klein onderhoud (dekking kosten via exploitatie)
- groot onderhoud (dekking kosten via exploitatie of via investering bij levensduurverlengend)
- vervangingen/renovaties (dekking kosten via kapitaalkrediet)

Deze beheerplannen omvatten in principe een periode van 5 tot 10 jaar.

3. Beleid en belangrijkste projecten per hoofdonderwerp

Terug naar navigatie - 3. Beleid en belangrijkste projecten per hoofdonderwerp

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

Het IBOR-model gaat in de basis uit van het bekende onderstaande model waarbij aan drie verschillende knoppen wordt gedraaid. Alle drie houden direct verband met elkaar, dus draai je aan een ervan dan bewegen de andere twee mee.

Gemeente Woerden maakt gebruik van de kwaliteitsnormen conform de landelijke richtlijnen van het CROW (Beeldkwaliteit openbare ruimte/kwaliteitscatalogus openbare ruimte, 11-12-2018). De kwaliteitscatalogus openbare ruimte beschrijft onderhoudsniveaus voor objecten in de openbare ruimte.

Om de beeldkwaliteit helder te beschrijven, is gekozen voor vijf onderhoudsniveaus. De vijf niveaus variëren van zeer hoog (A+) tot zeer laag (D). De wettelijke zorgplicht ligt per areaaltype op een ander niveau (veelal rond niveau B-C).

Niveau Omschrijving Indicatie kwaliteit Relatie met wegbeheer
A+ Zeer hoog Nagenoeg ongeschonden Er is geen schade
A Hoog Mooi en comfortabel Er is enige schade, maar de waarschuwingsgrens is nog niet overschreden
B Basis Functioneel De waarschuwingsgrens is overschreden: er is klein onderhoud nodig of binnen vijf jaar is groot onderhoud nodig
C Laag Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder De richtlijn is overschreden: er is binnen twee jaar groot onderhoud nodig
D Zeer laag Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid De richtlijn is meer dan één klasse overschreden: er is direct groot onderhoud nodig

De meetlat voor de kwaliteit bestaat uit 4 elementen.

 • Het niveau
 • Een foto
 • Een toelichting
 • Een norm

Hieronder staat een voorbeeld weergegeven voor het onderdeel voegwijdte en levenskracht bomen:

 

Voorbeeld beeldkwaliteit voegwijdte (CROW, 2018)

 

Voorbeeld beeldkwaliteit levenskracht bomen (CROW, 2018)

Bij het meten van de kwaliteit is het volgende meegenomen.

Schoon:

Het gaat er hierbij om of de openbare ruimte schoon en netjes is. Bij dit onderdeel wordt gekeken naar de volgende elementen.

 • Verharding: zwerfafval, onkruid en natuurlijk vuil (bladeren etc.);
 • Groen: zwerfafval, onkruid, bladafval;
 • Meubilair: graffiti, aanplakbiljetten, natuurlijke aanslag (bijv. algen);
 • Speelvoorzieningen: graffiti, aanplakbiljetten, natuurlijke aanslag (bijv. algen);
 • Civiele kunstwerken: graffiti, aanplakbiljetten, natuurlijke aanslag (bijv. algen) op civiele kunstwerken zoals bruggen en beschoeiing;
 • Water: zwerfafval, vegetatie in water;
 • Afvalbakken: graffiti en aanplakbiljetten, natuurlijke aanslag (bijv. algen) en vullingsgraad afvalbak.

Heel en veilig:

De meting heeft ook in beeld gebracht of er schade in de openbare ruimte aanwezig is. Deze schade kan invloed hebben op de uitstraling (beeld), de bruikbaarheid (comfort) en de veiligheid van de openbare ruimte.

 • Verharding: o.a. scheuren, spoorvorming en verzakking van asfalt en elementenverharding, halfverharding en de zichtbaarheid van de wegmarkering;
 • Groen: o.a. snoeibeeld, beschadigingen, vitaliteit, kaal oppervlak, overgroei over verharding van al het groen in de openbare ruimte;
 • Meubilair: o.a. scheefstand, beschadigingen, loszittende of ontbrekende delen, rotting;
 • Civiele kunstwerken: o.a. gaten, scheuren, rotting, beschadigingen, scheefstand, verzakking van met name bruggen en beschoeiing;
 • Water: niet van toepassing;
 • Afvalbakken: o.a. scheefstand, beschadigingen, loszittende of ontbrekende delen.

Alle vijf de onderhoudsniveaus zijn in de praktijk aan te treffen. Om het ambitieniveau te formuleren en eventueel voor te schrijven in een opdracht, gebruiken wij alleen de niveaus A, B en C. Niveau D kan een beheerder niet kiezen als ambitieniveau of eis, omdat voor dit niveau geen onderhoud nodig is. Niveau D is slechts bedoeld om te kunnen meten dat niveau C niet is behaald. Niveau A+ is vooral een opleveringskwaliteit (aanleg), die moeilijk voor langere tijd vast te houden is. De onderhoudsniveaus zijn in deze kwaliteitscatalogus zo veel mogelijk gerelateerd aan bestaande onderhoudsrichtlijnen voor wegverhardingen en aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). De onderhoudsniveaus voor verhardingen zijn afgeleid uit de richtlijnen, de waarschuwingsgrenzen en de visuele inspectie voor wegbeheer uit CROW-publicatie 146 en 147.

Kwaliteitsniveaus vertaald naar de begroting

De kwaliteitsniveaus zijn in financiële zin vertaald in de begroting (zie ook programma 2). De hierna volgende tabel geeft weer wat de budgetten in 2020 zijn geweest voor onderhoud (interne uren en derden), overig (kapitaallasten, belastingen etc.) en welke beschikbaar waren voor vervanging en reconstructie. De vervangings- en reconstructiemaatregelen zijn daarbij gedeeltelijk via investeringen gefinancierd. Daarnaast zijn investeringen opgenomen die worden afgeschreven. In de tweede en vierde kolom staan de begrote budgetten en investeringen van 2020. In de derde en vijfde kolom staande werkelijk gemaakte kosten vermeld. Met dit overzicht wordt de verantwoording beschreven van de werkelijk gemaakte kosten.

Samenvatting 2020 Begroot Exploitatie Werkelijk Exploitatie Begroot Investeringen* Werkelijk Investeringen**
  A) IBOR 1-Verhardingen 4.444.801 4.538.260 7.919.447 7.851.571
1-Straatreiniging 592.302 535.872 - -
1-Gladheidbestrijding 310.758 270.674 - -
2-Groenvoorziening 3.154.256 3.140.313 713.260 700.952
2-Onkruidbestrijding 543.760 473.760 - -
2-Speelvoorzieningen 406.232 403.692 419.804 383.439
3-Straatmeubilair 184.972 182.133 - -
3-Verkeersregelinstallaties 38.240 35.951 - -
3-Verlichting 1.025.587 1.165.853 270.291 260.390
4-Beschoeiingen 704.399 702.803 867.685 800.880
5-Civiele kunstwerken 1.247.618 1.185.395 2.103.179 2.230.521
Subtotaal 12.652.925 12.634.706 12.293.666 12.227.753
B) Riolering 3.539.435 3.331.069 2.885.786 2.875.630
C) Baggeren 468.792 469.518 - -
D) Sportvelden 681.621 643.922 305.000 0
E) Begraafplaatsen 33.391 28.039 - -
Totaal 17.376.164 17.107.254 15.484.452 15.103.383

* Inclusief doorlopende kredieten uit voorgaande jaren
** Inclusief doorlopende verplichtingen naar 2021

Binnenstad Woongebieden Bedrijventerreinen Buitengebied
Percentage areaal dat moet voldoen aan niveau ? 0 0 0 0
1. Verhardingen B C C C
2. Groen en speelvoorzieningen B C C C
3. Verlichting en meubilair B C C C
4. Beschoeiing B C C C
5. Civiele kunstwerken B C C C
Riolering B B B B
Baggeren B B B B

Overzicht hoeveelheden IBOR

In totaal beheert gemeente Woerden een areaal met een vervangingswaarde van € 500 miljoen. De vervangingswaarde is, net als met een auto, de actuele waarde van het object. In de onderstaande tabellen zijn de totale hoeveelheden van het areaal gegeven. Hierbij wordt per onderdeel (asset) de vervangingswaarde getoond.

 

Wegen
Onderdeel Hoeveelheid Eenheid Vervangingswaarde x € mio
Asfaltverharding 1.200.000 m2 148
Elementenverharding 1.560.000 m2 154
Totale vervangingswaarde x € mio: 302
Groen
Onderdeel Hoeveelheid Eenheid Vervangingswaarde x € mio
Bomen 30.000 stuks 20
Beplanting 670.000 m2 10
Gras 2.435.000 m2 3,5
Totale vervangingswaarde x € mio: 33,5
Civiele kunstwerken
Onderdeel Hoeveelheid Eenheid Vervangingswaarde x € mio
Fiets- voetgangersbruggen2 173 stuks 14,5
Vaste verkeersbruggen (alle verkeer) 100 stuks 22
Beweegbare bruggen (alle verkeer) 5 stuks 16
Damwandconstructies hout 17.000 m 10
Damwandconstructies kunststof 14.000 m 11
Damwandconstructies beton en staal 7.000 m 15
Kademuren 2.500 m 7
Onderdoorgangen (alle verkeer) 5 stuks onbekend
Fietstunnels 3 stuks 4
Steigers 92 stuks 1
Afmeervoorzieningen ca. 750 stuks 0,5
Pontje 1 stuks 0,5
Geluidsschermen 600 m 0,5
Wegfundering De Kanis 1 stuks 10
Totale vervangingswaarde x € mio: 112
Meubilair
Onderdeel Hoeveelheid Eenheid Vervangingswaarde x € mio
Verkeerspalen 5.800 stuks 0,5
Verkeersborden 9.100 stuks 0,5
Hekwerken 31.500 m 1
NBd-borden 136 stuks 0,3
Dynamische zakpalen 2 stuks 0,05
Evenementeninstallaties 20 stuks 0,6
Overig 13.817 stuks 3,5
Speelplekken 224 stuks 4,2
Verkeersregelinstallaties 5 stuks onbekend
Totale vervangingswaarde x € mio: 10,65
Water
Onderdeel Hoeveelheid Eenheid Vervangingswaarde x € mio
Waterloop 1.965.046 m2 geen
Beschoeiingen 99.775 m2 21
Totale vervangingswaarde x € mio: 21
Openbare verlichting
Onderdeel Hoeveelheid Eenheid Vervangingswaarde x € mio
Armaturen 11.473 stuks 6,5
Lichtmasten 10.516 stuks 12
Kasten (‘eigen net’) 26 stuks 2
Totale vervangingswaarde x € mio: 20,5

De belangrijkste aandachtspunten

Terug naar navigatie - De belangrijkste aandachtspunten

Ad A: IBOR
1. Verharding (wegen), straatreiniging (inspectie om het jaar) en gladheidsbestrijding

A) Beleid
Voor het wegenonderhoud is op basis van de meeste actuele resultaten uit de weginspectie (uit 2018 en die van begin 2020) en het geldende wegenbeheerplan (2017-2021) het benodigde onderhoud bepaald. Hierin zijn de doelstellingen vanuit het IBOR vertaald in concrete maatregelen (zover de financiële middelen beschikbaar zijn). In dit voorlaatste jaar van het beheerplan is proactief ingezet op het voorkomen van achterstallig onderhoud en het beheersbaar houden van de veiligheid. Gedurende dit begrotingsjaar is de Strategische Heroriëntatie uitgevoerd. De gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2021 en worden daarom in de jaarstukken 2020 niet verder uitgewerkt.

Het wegonderhoud wordt zo goed mogelijk afgestemd op het onderhoud van de rest van de openbare ruimte (groen, civiele kunstwerken, beschoeiingen en riolering). De in de tabel opgenomen middelen zijn inclusief het ophogen van de verharding in zettingsgevoelige gebieden.

B) Financiën
Voor het onderhoud van de verharding, straatreiniging en gladheidsbestrijding zijn in 2020 de volgende bedragen vanuit IBOR berekend en werkelijk besteed.

Investering verharding (wegen) Begroting Jaarrekening
Krediet verharding 2019 511.823 498.026
Krediet renovatie verharding 2019 516.824 499.680
Krediet verharding 2020 5.170.600 4.940.747
Krediet renovatie verharding 2020 1.720.200 1.300.278
Doorlopende verplichtingen naar 2021 - 612.840
TOTAAL € 7.919.447 € 7.851.571

Boven op de uitgaven van de kredieten 2020 zijn verplichtingen aangemaakt voor onder andere de overlopende werken zoals de reconstructie van De Kanis. De verplichtingen worden naar verwachting in het eerste deel van 2021 afgedaan. De totale waarde van deze verplichtingen per areaal (asset) is opgenomen in de tabellen.

Exploitatie verharding (wegen) Begroting Jaarrekening
Kapitaallasten 2.781.567 2.787.795
Jaarrekening werken 1.170.030 1.320.708
Interne uren (loonkosten) 493.204 429.757
TOTAAL € 4.444.801 € 4.538.260

Planvorming:

 • Scenario-onderzoek Wagenstraat (Woerden);
 • Start voorbereiding wijkplan Bloemenkwartier (Woerden);
 • Voorbereiding en participatietraject revitalisering Bedrijventerrein Nijverheidsweg (Kamerik);
 • Voorbereiding en participatietraject Molenbuurt fase 3 (Harmelen);
 • Voorbereiding parallelweg oost en west (Woerden);
 • Vervolg voorbereiding en participatietraject Nassaukade (Woerden);
 • Vervolg voorbereiding en participatietraject Frans Halsstraat (Woerden);
 • Vervolg voorbereiding en participatietraject Aanpak Meijekade (Zegveld) samen met HDSR;
 • Vervolg voorbereiding restauratie Begraafplaats Hogewal (Woerden);
 • Vervolg voorbereiding Oostsingel/Oostlaan fase 2: Exercitieveld (Woerden);
 • Vervolg voorbereiding en participatietraject Doorstroming Woerden-West: Boerendijk (Woerden).

Realisatie:

 • Vervolg uitvoering Doorstroming Woerden-West: kruising Hollandbaan-Waardsebaan (Woerden);
 • Vervolg uitvoering reconstructie De Kanis;
 • Afronding uitvoering reconstructie Slotenbuurt (Zegveld);
 • Afronding uitvoering reconstructie Eendrachtsstraat (Woerden);
 • Afronding uitvoering reconstructie Kromwijkerkade (Woerden);
 • Afronding uitvoering reconstructie Jan van Scorelstraat e.o. (Woerden);
 • Afronding uitvoering reconstructie Koningshof (Harmelen);
 • Afronding uitvoering reconstructie De Eem en De Zaan (Woerden);
 • Afronding uitvoering reconstructie Nijverheidsbuurt (Zegveld);
 • Afronding uitvoering groot onderhoud Van Teylingenweg: deel 2 van 4 (Kamerik);
 • (Groot) onderhoud asfaltverharding en elementenverharding.

 

Straatreiniging

Exploitatie Straatreiniging Begroting Jaarrekening
Jaarrekening werken 194.904 152.402
Interne uren (loonkosten) 397.398 383.470
TOTAAL € 592.302 € 535.872

 

Straatreiniging (zwerfafval en natuurlijk afval op verharding en water) is conform uitgevoerd, kwaliteitsniveau B. Bij straatreiniging, machinaal vegen is met name in de goten achterstand aan het ontstaan. Daarnaast is het onderhoud aan de afvalbakken conform het IBOR uitgevoerd. Een aanzienlijk deel van de realisatie is ambtelijk uitgevoerd in samenwerking met Ferm Werk.

 

Gladheidsbestrijding

Exploitatie Gladheidbestrijding Begroting Jaarrekening
Kapitaallasten 7.328 7.328
Jaarrekening werken 303.430 263.346
TOTAAL € 310.758 € 270.674

2. Groen en speelvoorzieningen (jaarlijkse inspectie)

A) Beleid
Ook voor het onderhoud van het groen en de speelvoorzieningen gelden de beleidskaders vanuit het IBOR.

Groen: Daarnaast zijn het Groenblauwe Omgevingsplan en de periodieke inspecties de basis waarop het onderhoud wordt uitgevoerd. Het onderhoudsniveau wordt afgestemd op de omgeving en er wordt proactief ingezet op het voorkomen van achterstallig onderhoud in de toekomst. Gedurende dit begrotingsjaar is de Strategische Heroriëntatie uitgevoerd. De gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2021 en worden daarom in de jaarstukken 2020 niet verder uitgewerkt.

Onkruidbestrijding op verharding: Sinds 2016 is het gebruik van chemische middelen op verharding niet toegestaan. Binnen de gemeente Woerden is gekozen voor het borstelen en af en toe branden van de verharding.

Speelplaatsen: Het regulier onderhoud van de speelplaatsen vindt plaats conform de doelstellingen uit IBOR en op basis van het Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029. Gedurende dit begrotingsjaar is de Strategische Heroriëntatie uitgevoerd. De gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2021 en worden daarom in de jaarstukken 2020 niet verder uitgewerkt.

B) Financiën
Voor het beheer van groen (gras, bomen, bermen en beplanting) en speelvoorzieningen zijn in 2020 de volgende bedragen vanuit IBOR berekend. De verplichtingen uit 2020 die nog niet volledig uitgevoerd waren, zijn overgegaan naar 2021. De totale waarde van deze verplichtingen per areaal is opgenomen in de tabellen.

Exploitatie Groenvoorziening Begroting Jaarrekening
Kapitaallasten 98.764 98.455
Jaarrekening werken 2.126.093 2.114.917
Interne uren (loonkosten) 929.399 926.941
TOTAAL € 3.154.256 € 3.140.313
Investeringen Groenvoorziening Begroting Jaarrekening
Krediet Groeninvesteringen 2019 497.160 495.588
Krediet Groeninvesteringen 2020 216.100 175.400
Doorlopende verplichtingen naar 2021 - 29.964
TOTAAL € 713.260 € 700.952
Exploitatie Onkruidbestrijding Begroting Jaarrekening
Jaarrekening werken 543.760 473.760
TOTAAL € 543.760 € 473.760
Exploitatie Speelvoorzieningen Begroting Jaarrekening
Kapitaallasten 230.463 225.416
Jaarrekening werken 175.769 178.276
TOTAAL € 406.232 € 403.692
Investeringen Speelvoorzieningen Begroting Jaarrekening
Krediet Speelplaatsen 2019 93.004 93.135
Krediet Speelplaatsen 2020 326.800 240.591
Doorlopende verplichtingen naar 2021 - 49.713
TOTAAL € 419.804 € 383.439

3. Meubilair en verlichting (vijfjaarlijks)

A) Beleid
Het overige straatmeubilair is conform de doelstellingen uit IBOR onderhouden. Speciale aandacht kreeg in 2020 het hergebruik en de circulariteit van materialen (onderdelen) bij vervanging. Door het standaardiseren middels een modulair systeem van bijvoorbeeld de toegepaste bankjes, hoeft bij het optreden van verrotte planken of rugleuning niet de gehele bank vervangen te worden. Hiermee wordt de levensduur van de bank verdubbeld.

Voor de verlichting zagen we in 2020 het aantal meldingen en afgekeurde (veelal oude) masten opnieuw verder toenemen. Na inspecties en beproevingen is het achterstallig onderhoud in beeld gebracht, waarmee de melding in de risicoparagraaf van de begroting 2020 geconcretiseerd is. Deze vervangingsopgave krijgt in de komende begrotingsperiode prioriteit.

B) Financiën
Voor het onderhoud van het meubilair en de verlichting zijn in 2020 de volgende bedragen vanuit IBOR berekend. Deze zijn meegenomen in de begroting. Met dekking uit deze budgetten is het meubilair conform de beleidskaders van IBOR onderhouden.

Binnen het product verlichting zijn eind 2020 naheffingen voor elektra & transport voldaan. Het gaat om naheffingen over de periode 2017-2020, waarbij een indexering van de energiekosten per kWh is berekend. Binnen verlichting is procentueel de grootste kostenstijging voor elektra & transport opgetreden, waarbij het verbruik door de jaren heen vrijwel gelijk bleef. De komende begrotingsperiode krijgt het energiemanagement en coördinatie door team Vastgoed prioriteit binnen de organisatie.

Exploitatie Meubilair Begroting Jaarrekening
Jaarrekening werken 119.562 116.723
Interne uren (loonkosten) 65.410 65.410
TOTAAL € 184.972 € 182.133
Exploitatie Verkeersregelinstallaties Begroting Jaarrekening
Jaarrekening werken 38.240 35.951
TOTAAL € 38.240 € 35.951
Exploitatie Verlichting Begroting Jaarrekening
Kapitaallasten 271.107 270.279
Jaarrekening werken 722.650 863.744
Interne uren (loonkosten) 31.830 31.830
TOTAAL € 1.025.587 € 1.165.853
Investeringen Verlichting Begroting Jaarrekening
Krediet Armaturen 2019 7.505 7.505
Krediet Masten 2019 34.576 35.813
Krediet Armaturen 2020 152.140 105.023
Krediet Masten 2020 76.070 79.118
Doorlopende verplichtingen naar 2021 - 32.931
TOTAAL € 270.291 € 260.390

4. Beschoeiingen (vijfjaarlijks)

A) Beleid
Onderhoud en vervanging worden ingepland op basis van inspectie en de kwaliteitsdoelstellingen uit IBOR, het Groenblauw Omgevingsplan en het Beheerplan Groenblauw. Gedurende dit begrotingsjaar is de Strategische Heroriëntatie uitgevoerd. De gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2021 en worden daarom in de jaarstukken 2020 niet verder uitgewerkt.

B) Financiën
Voor het onderhoud van de beschoeiingen en duikers zijn in 2020 de volgende bedragen vanuit IBOR berekend. De verplichtingen uit 2020 die nog niet volledig uitgevoerd waren zijn overgegaan naar 2021. De totale waarde van deze verplichtingen per areaal is opgenomen in de tabellen.

Exploitatie Beschoeiingen Begroting Jaarrekening
Kapitaallasten 551.258 550.491
Jaarrekening werken 53.406 52.577
Interne uren (loonkosten) 99.735 99.735
TOTAAL € 704.399 € 702.803
Investeringen Beschoeiingen Begroting Jaarrekening
Krediet Beschoeiing 2018 31.266 31.019
Krediet Oevers en beschoeiing 2019 7.098 7.082
Krediet Oevers en beschoeiing 2020 658.320 373.718
Krediet Duikers en drainage 2019 66.001 65.967
Krediet Duikers en drainage 2020 105.000 31.955
Doorlopende verplichtingen naar 2021 - 291.139
TOTAAL € 867.685 € 800.880

Planvorming:

 • Onderzoek naar inundatiesluis (Woerden);
 • Voorbereiding vervanging beschoeiing/oeverconstructie Singel Woerden fase 3b-02 (Bastions en Oostdam);
 • Voorbereiding vervanging oeverconstructie langs de Oude Rijn/Jaagpad (Woerden).

Realisatie:

 • Uitvoering vervanging duikers Molenvliet (Woerden);
 • Uitvoering vervanging duiker Oostdam (Woerden);
 • Afronding vervanging beschoeiing Singel Woerden 3b-01 (Oostsingel, Oostlaan en Plantsoen);
 • Afronding vervanging beschoeiing Boerendijk (Woerden).

5. Civiele kunstwerken (vijfjaarlijks)

A) Beleid
De civiele kunstwerken (bruggen, tunnels, steigers e.d.) zijn beheerd conform het kwaliteitsniveau uit IBOR. De kwaliteit wordt gebaseerd op basis van inspecties en het beheerplan kunstwerken. Het huidige areaal is nagenoeg op orde. Vanwege corona is de uitvoering van het laatste deel van de inhaalslag beweegbare bruggen (De Kwakelbrug in Woerden) uitgesteld naar begin 2021.

B) Financiën
Voor het onderhoud van de civiele kunstwerken zijn in 2020 de volgende bedragen vanuit IBOR berekend.

 

Exploitatie Civiele Kunstwerken Begroting Jaarrekening
Kapitaallasten 474.116 464.518
Jaarrekening werken 658.223 597.557
Interne uren (loonkosten) 115.279 123.320
TOTAAL € 1.247.618 € 1.185.395
Investeringen Civiele Kunstwerken Begroting Jaarrekening
Krediet Inhaalslag 2017 164.940 164.588
Krediet Inhaalslag 2018 500.000 500.000
Krediet Inhaalslag 2019 491.523 628.924
Krediet Bruggen 2019 237.416 241.791
Krediet Bruggen 2020 709.300 144.738
Doorlopende verplichtingen naar 2021 - 550.480
TOTAAL € 2.103.179 € 2.230.521

Realisatie:

 • Uitvoering groot onderhoud Kwakelbrug (Woerden);
 • Afronding uitvoering vervanging diverse voetganger- en fietsbruggen Molenvliet (Woerden);
 • Afronding uitvoering groot onderhoud Blokhuisbrug (Woerden);
 • Afronding uitvoering groot onderhoud/restauratie Rozenbrug (Woerden);
 • Afronding uitvoering onderhoud Hofbrug en Molenbrug (Harmelen).

Ad B: Riolering

A) Beleid
Sinds 2018 wordt het Gemeentelijk WaterbeleidsPlan 2018-2022 (GWP) gehanteerd. Dit is een strategisch beleidsplan waarin de invulling van het gemeentelijk waterbeheer staat beschreven. Het belangrijkste en kostbaarste middel voor het gemeentelijk waterbeheer zijn de riolering en bijbehorende voorzieningen. In het GWP zijn de aanwezige voorzieningen, beheer (onderhoud) en vervanging van de voorzieningen, de verbetermaatregelen en een overzicht van de financiële gevolgen opgenomen.

Op basis van het GWP, het beheerplan Riolering en het beheerplan Wegen wordt de riolering onderhouden, hersteld en waar nodig vervangen. Dit in het kader van het werk-met-werkprincipe.

B) Financiën
In financieel opzicht is het uitgangspunt een kostendekkende exploitatie via de tarieven. Wanneer sprake is van een incidentele verstoring (pieken of dalen) wordt een en ander geëgaliseerd door een bijdrage uit of storting in de voorziening Riolering. Hiermee wordt gezorgd voor kostendekkend waterbeheer vanuit de rioolheffing voor de lange termijn.

Exploitatie Riolering Begroting Jaarrekening
Kapitaallasten 1.775.028 1.692.190
Jaarrekening werken 1.345.238 1.198.526
Interne uren (loonkosten) 419.169 440.353
TOTAAL € 3.539.435 € 3.331.069
Investeringen Riolering Begroting Jaarrekening
Mechanische riolering 2018 495 0
Mechanische riolering 2019 256.429 260.570
Vrijvervalriolering 2019 778.436 768.867
Krediet tbv. inhaalslag 2019 50.426 50.516
Vrijvervalriolering 2020 1.800.000 1.772.619
Doorlopende verplichtingen naar 2021 - 23.058
TOTAAL € 2.885.786 € 2.875.630

In 2020 zijn diverse projecten uitgevoerd.

 • Reconstructies waarbij riolering is vervangen zijn samen met verharding opgepakt (zie overzicht verhardingen);
 • Renovatie en vervanging van diverse minigemalen (gemeentebreed).

Ad C: Baggeren

A) Beleid
Het baggeronderhoud vond in 2020 plaats op basis van het Groenblauw Omgevingsplan, afspraken met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het beheerplan Groenblauw. Met name het onderdeel PFAS kreeg dit jaar nadrukkelijk aandacht. In overleg met het waterschap is een aanpak geformuleerd om tegen reële maatschappelijke kosten aan de normen te kunnen voldoen.

B) Financiën

Exploitatie Baggeren Begroting Werkelijk
Kapitaallasten 412 412
Jaarrekening werken 468.380 469.518
TOTAAL € 468.792 € 469.930

Ad D: Sportvelden/ sporten in de openbare ruimte

A) Beleid
Het onderhoud van de sportvelden wordt uitgevoerd conform het Sport- en speelbeleid uit 2015. In 2020 werd daarnaast extra aandacht gegeven aan het faciliteren van sporten/bewegen in de openbare ruimte. Bij reconstructies en herinrichtingen kreeg dit expliciet aandacht.

B) Financiën

Exploitatie Sportvelden Begroting Jaarrekening
Kapitaallasten 770.046 766.100
Jaarrekening werken -88.425 -122.178
TOTAAL € 681.621 € 643.922
Investeringen Sportvelden Begroting Jaarrekening
Krediet Veld 4/5 SCH grote renovatie 2020 125.000 0
Krediet Veld 4 Sportlust grote ren. 2020 60.000 0
Krediet VEP grote renovatie 2020 85.000 0
Krediet Siveo grote renovatie 2020 35.000 0
TOTAAL € 305.000 € 0

De kredieten voor het uitvoeren van grote renovaties van de bovengenoemde sportvelden zijn on hold gezet tot 2022 (SCH) en 2024 (Sportlust, VEP en Siveo).

 

Ad E: Begraafplaatsen

A) Beleid
De gemeentelijke begraafplaatsen worden op kwaliteitsniveau B onderhouden. Entrees of andere gezichtsbepalende plekken op een begraafplaats wordt onderhouden op kwaliteitsniveau A. De basis voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen is het Beleidsplan Gemeentelijke Begraafplaatsen Woerden 2020-2030. Op basis van dit beleidsplan zijn de geldende verordeningen aangepast en wordt ingezet op kostendekkende exploitatie van begraven. In het beleidsplan is tevens een aanpak beschreven hoe de gemeente in de toekomst wil omgaan met de veranderende behoefte in afscheid, herdenken en lijkbezorging.

B) Financiën
Het uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit jaar is extra ingezet op het verlengen van de grafrechten en het op orde brengen van de administratie.

Exploitatie Begraafplaatsen & begraven Begroting Jaarrekening
Lasten (inclusief overhead) 621.688 620.446
Baten 655.619 648.475
Saldo € 33.931 € 28.029

Gebouwen - Gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - Gebouwen - Gemeentelijk vastgoed

Uitgangspunt voor het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed is het meerjarenonderhoudsprogramma (MOP), gebaseerd op de NEN 2767. Het beleidsniveau wordt gekwantificeerd op basis van een conditiescore op een zespuntsschaal. Voor het gemeentelijk vastgoed wordt de conditiescore 3 gehanteerd. Jaarlijks wordt het onderhoud opgenomen in een taakstellend jaarplan. Bij de uitvoering van onderhoud wordt rekening gehouden met gebouwen die eventueel gesloopt of verkocht kunnen worden.

In 2021 is het meerjarenonderhoudsprogramma geactualiseerd voor de periode 2021-2030. Hierin zijn waar mogelijk duurzaamheidsmaatregelen opgenomen op natuurlijke vervangingsmomenten. Op basis van de actualisatie wordt de bestemmingsreserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed in begrotingsjaar 2022 omgezet naar een onderhoudsvoorziening. De actualisatie heeft tevens inzichtelijk gemaakt dat de onderhoudsvoorziening in de loop van 2024 uitgeput dreigt te raken bij ongewijzigd beleid. Er wordt gewerkt aan een scenario om een positief saldo van de voorziening op langere termijn te kunnen borgen. De onderhoudsuitgaven en het effect hiervan op het verloop van de voorziening worden tussentijds nauwkeurig gemonitord en gerapporteerd.

In 2020 zijn er overschrijdingen op het onderhoud bij het Stadsmuseum en de Bibliotheek vanwege doorgeschoven noodzakelijke werkzaamheden uit 2019. Daarnaast zijn bij meerdere gebouwen diverse onderhoudsmaatregelen uitgesteld in verband met de actualisatie van het meerjarenonderhoudsprogramma, zodat deze integraal met de maatregelen van volgende jaren kunnen worden uitgevoerd.

De verduurzamingstrajecten bij de gymzalen en de sporthallen zijn in 2020 afgerond. Daarnaast is ook de uitbreiding van de sportzaal Essenlaan opgeleverd. De onderhoudskosten van de sportgebouwen zijn vervolgens tezamen met het andere vastgoed in 2021 geactualiseerd. De energielasten van deze sportgebouwen worden lager.

Een volgende stap in de verduurzaming wordt gemaakt met de brandweerkazerne Woerden in 2021. Daarnaast is er in 2021 budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van maatwerkadviezen om het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed verder vorm te kunnen geven. Op basis van de resultaten wordt een businesscase gemaakt. Extra investeringen die nodig zijn om gebouwen energieneutraal te maken of om het energielabel met stappen te verbeteren zijn of worden niet direct in het DMOP opgenomen. Dergelijke maatregelen vragen om een aparte besluitvorming van de gemeenteraad.