Programma 4. Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder Thema
Arjan Noorthoek Economische zaken (Herstructurering bedrijventerreinen Middelland), stationsgebied (visie en ontwikkeling) en Recreatie en toerisme
Tymon de Weger Monumenten en archeologie en Duurzaamheid
Ad de Regt Milieu/ Natuur- en Milieueducatie
George Becht Cultuur, Binnenstad
Victor Molkenboer Citymarketing/stadspromotie en evenementen

Dit programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
2.1 Verkeer en vervoer advies en instemmingsbesluit kabel- en leidingenbeheer.
3.1 Economische ontwikkeling algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten alsook veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven.
3.4 Economische promotie Koeiemart en Woerden 650.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.
5.4 Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: het stadsmuseum.
5.6 Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek en artotheek.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen.
7.4 Milieubeheer taken ter bescherming van het milieu.

Opgave: Cultuur

Terug naar navigatie - Inleiding

Met cultuur stimuleren we het creatief vermogen van de samenleving zodat jong & oud, inwoner & bezoeker plezierig leven, ondernemen, verblijven en recreëren, overdag en in de nacht. Cultuur nodigt uit om mee te doen en talenten te ontwikkelen (onder meer als goede start voor jeugd). Daarmee ontstaan stevige sociale netwerken. Culturele levendigheid voor en door inwoners trekt bezoekers naar de (binnen)stad en haar dorpen. Dat versterkt de eigen identiteit, lokale economie en een positief vestigingsklimaat.

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

In het eerste kwartaal 2020 is het participatieproces voor de actualisatie van het cultuurbeleid afgerond in de vorm van een breed gedragen cultuurmanifest met de uitgangspunten voor integraal cultuurbeleid, aangevuld met een ontwikkelagenda. Op dat moment startte ook het proces voor de strategische heroriëntatie. Om dat democratisch proces zorgvuldig te doorlopen is het besluitvormingsproces over het cultuurmanifest on hold gezet, weliswaar met het advies aan de raad om cultuur buiten de scope van de heroriëntatie te laten. Dat advies is overgenomen door de raad.

Vanaf het tweede kwartaal 2020 hebben de effecten van coronamaatregelen grote impact gehad op de culturele sector. Alle grote instellingen hebben meerdere malen te maken gekregen met grote beperkingen en meerdere periodes van sluiting. Activiteiten konden niet doorgaan of moesten in andere, digitale vormen gegoten worden. Alle energie is gestoken in alternatieve digitale programmering of nieuwe vormen van dienstverlening binnen de beperkingen die er waren. Hiermee en mede dankzij de coulanceregelingen van de gemeente probeerden de instellingen tekorten tot een minimum te beperken. De veerkracht en innovatiekracht die getoond werd, is bewonderenswaardig geweest. Een aantal voorbeelden:

 • Bibliotheek heeft zich gericht op online dienstverlening. Daarnaast hebben zij het onderwijs ondersteund met online lespakketten.
 • Het Klooster heeft voor zijn theaterfunctie een alternatief scenario uitgewerkt met de TechnoHUB. Helaas is dit gestopt als gevolg van de tweede lockdown. De muziekschool is online doorgegaan en waar mogelijk zijn lessen weer opgepakt in het Klooster of op alternatieve locaties.
 • Het Stadsmuseum heeft veel last van sluitingen gehad met als gevolg een behoorlijke inkomstenderving. Door gebruik te maken van de steunpakketten van de provincie lijkt het leed te overzien. Ondertussen zijn zij zichtbaar gebleven door online activiteiten te ontwikkelen.
 • CPW heeft o.a. meebewogen met een zgn. ‘snelloket’ onder de naam ’lichtpuntjes’.
 • KUVO heeft het onderwijs voorzien van online lespakketten. Ondertussen is het toch gelukt om opnieuw meerjarenafspraken te maken voor het matchingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024, waarmee ook de toekomstige programmering weer voor een groot deel geborgd is voor alle scholen in Woerden.
 • Evenementen zijn grotendeels niet doorgegaan of in aangepaste vorm (Kunstpark). Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Om Woerdenaren in de zomer toch iets te bieden werd het Festival onder de Bomen georganiseerd.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Er is vooral ingezet op de relatie met Rijk en provincie om culturele partners bij te kunnen staan in het zoeken naar alternatieve financiering en mogelijkheden. Het heeft het partnerschap verdiept. Kortom een enerverend jaar waarin ieder zich van haar beste ondernemende en maatschappelijk kant heeft laten zien. En het heeft tastbaar gemaakt hoe waardevol de (culturele) sociale netwerken als verenigingen en vrijwilligerswerk zijn voor de samenleving. Daar willen we graag op verder bouwen in de toekomst om de maatschappelijk impact van corona (eenzaamheid, onderwijs-/ taalachterstanden, gezondheid, participatie) aan te pakken door te oogsten van getoonde innovatiekracht.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kunst, cultuur & creatief vermogen dragen bij aan een aantrekkelijke, vitale stad en samenleving

4.1 Actualisatie Cultuurbeleid (in de vorm van een manifest) om focus en prioriteit aan te brengen en tot een integraler cultuurbeleid te komen in verbinding met andere domeinen, en gericht op het creatief vermogen van de samenleving.

4.2 Scholen voor wie de voorgaande regeling Muziekimpuls in 2020 afloopt (totaal 7), zijn evenals hun voorgangers in 2019 in staat om rijksmiddelen aan te trekken om bestaand muziekonderwijs te borgen voor de nabije toekomst.

4.3 De bibliotheek nog beter in positie brengen als verbinder tussen voorliggende voorzieningen en kernpartner in Huizen van Woerden, met oog voor de couleur locale van de verschillende locaties.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 Per 1-1-2021 is er een door de raad vastgestelde ontwikkelagenda waarin prioriteiten benoemd zijn voor de komende beleidsperiode.

Terug naar navigatie - 4.1.1 Per 1-1-2021 is er een door de raad vastgestelde ontwikkelagenda waarin prioriteiten benoemd zijn voor de komende beleidsperiode.

Breed gedragen Ontwikkelagenda is opgesteld, raad is geïnformeerd via RIB. De besluitvorming over het geactualiseerde beleid kan nu opgestart worden na besluitvorming over de heroriëntatie. De verwachting is dat dit eind Q1 2021 zal plaatsvinden.

Inspanning 2020

4.1.2 Per 1-4-2020 is er een breed gedragen 'Manifest' over hoe kunst & cultuur het creatief vermogen van Woerden en zijn dorpen stimuleert.

Terug naar navigatie - 4.1.2 Per 1-4-2020 is er een breed gedragen 'Manifest' over hoe kunst & cultuur het creatief vermogen van Woerden en zijn dorpen stimuleert.

Breed gedragen Ontwikkelagenda is opgesteld, raad is geïnformeerd via RIB. De besluitvorming over het geactualiseerde beleid kan nu opgestart worden na besluitvorming over de heroriëntatie. De verwachting is dat dit eind Q1 2021 zal plaatsvinden.

Inspanning 2020

4.1.3 Per 1-1-2021 zijn er nieuwe resultaatafspraken gemaakt met culturele instellingen, als uitwerking van het manifest.

Terug naar navigatie - 4.1.3 Per 1-1-2021 zijn er nieuwe resultaatafspraken gemaakt met culturele instellingen, als uitwerking van het manifest.

4.1.3.1: Breed gedragen Ontwikkelagenda is opgesteld, raad is geïnformeerd via RIB. De besluitvorming over het geactualiseerde beleid kan nu opgestart worden na besluitvorming over de heroriëntatie. De verwachting is dat dit eind Q1 2021 zal plaatsvinden.

4.1.3.2: Besluitvorming over de meerjarenafspraken loopt zoveel als mogelijk parallel aan de besluitvorming over het manifest.

Inspanning 2020

4.1.4 In 2020 is in het raadsbesluit gebiedsontwikkeling van de wagenstraat cultuurbehoefte (met name het Klooster) uitgewerkt.

Terug naar navigatie - 4.1.4 In 2020 is in het raadsbesluit gebiedsontwikkeling van de wagenstraat cultuurbehoefte (met name het Klooster) uitgewerkt.

De gebiedsontwikkeling Wagenstraat is voorlopig on hold gezet in kader van de strategische heroriëntatie.

Inspanning 2020

4.2.1 Per 1-9-2020 is het convenant Meer Muziek in de Klas uitgebreid met max. 7 scholen voor wie de vorige regeling Muziekimpuls in 2020 afloopt.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Per 1-9-2020 is het convenant Meer Muziek in de Klas uitgebreid met max. 7 scholen voor wie de vorige regeling Muziekimpuls in 2020 afloopt.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

Opgave: Energietransitie

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Met het programma Energie wil de gemeente stappen zetten om een CO2-neutrale samenleving te worden. In 2020 heeft de gemeente met deze opgave het volgende bereikt:

Voor spoor 1 Inwoners en ondernemer:

 • 60% van de ontvangen financiële middelen voor de Regeling Reductie Energiebesparing (RRE) via cadeaukaarten is besteed door huishoudens van particuliere woningen. De gemeente faciliteert de vijf bewonersinitiatieven bij de uitvoering van de RRE.
 • De oprichting van de energiecoöperatie Woerden Energie
 • Drie duurzaamheidsleningen zijn verstrekt.
 • Twee nieuwe subsidieregelingen zijn ontwikkeld.
 • Veel telefonische contacten met bewoners, aantal VVE’s en ondernemers
 • Het energieloket Jouwhuisslimmer.nl heeft een frisse nieuwe uitstraling, een verbeterde navigatie en alle teksten zijn herschreven op B-1 leesniveau
 • Duurzame Huizen route, waarbij 16 bewoners hun huis hebben opengesteld.
 • De verkochte gemeentelijke woning aan de Barwoutswaarder is als NulOpdeMeterwoning opgeleverd.
 • Alle huishoudens hebben een Energiekrant ontvangen.
 • Maquette gemaakt van vierrijtjeshuizen om energiestappen zichtbaar te maken.
 • Contacten gelegd met ondernemersvereniging en werkgroep voor verduurzaming bedrijven.
 • Tweede aanvraag voor Regeling Reductie Energiebesparing woningen (woningeigenaren en huurders)

Voor spoor 2 Grote beleidsontwikkelingen:

 • Ontwerp-RES met conceptbod door de raad vastgesteld.
 • Via participatief proces meningen in samenleving opgehaald om te komen tot een afwegingskader grootschalige duurzame energie. In totaal zijn tijdens het participatieproces meer dan duizend reacties ontvangen.
 • Raadsbesluit toelating kleine windmolens
 • Raadsbesluit uitgangspunten voor participatieproces warmtevisie
 • Verkenning warmtebronnen, waaronder waterstof
 • Actief in platform mijnbouwgemeenten
 • Contact met buurgemeenten en Laat Woerden Niet Zakken i.h.k.v. Nee tegen olie- en gaswinning.
 • Onderzoek naar openstaande kennisvragen t.a.v. de gevolgen van mogelijke olie- en gaswinning uit het Papekopveld.

Voor spoor 3 Eigen organisatie en maatschappelijk vastgoed:

 • Start plan om te komen tot CO2-neutrale organisatie.
 • Start plan van aanpak maatschappelijk vastgoed.
 • In 2020 heeft de raad bij de begrotingsbehandeling, mede op basis van de strategische heroriëntatie, besloten te bezuinigingen op het budget Energie vanaf 2022. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat procesgelden van het Rijk deze bezuiniging zullen compenseren. Deze procesgelden komen voort uit de afspraken in het Klimaatakkoord vanwege de nieuwe taken voor gemeenten voor energie.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

In 2020 is meer inzet geweest op spoor 1 Inwoners en bedrijven. Er is ingezet op meer bewustwording, het delen van kennis en ondersteunen van particuliere woningeigenaren bij het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Voorbeelden zijn het maken van de Energiekrant met verhalen van bewoners, het vormgeven van de maquette van vier huizen met verschillende duurzaamheidsniveaus en de inzet op voor het verbeteren van de website van het Energieloket Jouwhuislimmer.nl . Verder zijn de voorbereidingen getroffen om woningeigenaren te helpen in de keuze voor het nemen van stappen bij de verduurzaming van hun huis. De bewonersinitiatieven spelen een belangrijke rol in de energietransitie, en zijn gefaciliteerd daar waar nodig. In 2020 is er wederom een aanvraag gedaan voor de Regeling Reductie Energiebesparende maatregelen woningen voor ruim 6 ton.

In de regio vindt afstemming plaats over de Regionale Energiestrategie met de U16 gemeenten, provincie, vier waterschappen en Stedin. Ook is de samenwerking met de gemeenten binnen de Lopikerwaard versterkt vanwege het gemeenschappelijk belang binnen het Groene Hart. Dit heeft ertoe geleid dat de vijf gemeenten binnen de Lopikerwaard een soortgelijk proces hebben doorlopen voor het afwegingskader grootschalige energie. In Woerden zijn via een participatief proces drie fasen doorlopen: luisteren, in gesprek en keuzes maken. Participatie vond plaats via verschillende werkvormen, momenten en locaties. Voor de warmtevisie is een voorstel gedaan voor de uitgangspunten voor de participatie en is een extern communicatiebureau betrokken dat het proces zal begeleiden om op kordate wijze tot een warmtevisie te komen. Verder blijven we de ontwikkelingen voor mogelijke olie- en gaswinning volgen en leggen de nodige contacten.
Vanwege corona is vertraging ontstaan in het proces om te komen tot een afwegingskader en zijn de kosten hoger. De extra externe kosten zijn in 2020 ongeveer € 30.000.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Een toekomstbestendige energiehuishouding voor en door iedereen in Woerden (2030 energieneutraal)

4.4 Iedereen staat in zijn/haar kracht en levert een bijdrage aan de energietransitie (maatschappelijke organisaties, ondernemingen, bewoners, woningcorporatie, gemeente).

4.5 Ruimte voor duurzame-energieopwekking t.b.v. CO2-neutraliteit in 2030.

4.6 Alle gebouwen in de gemeente Woerden zijn aardgasvrij.

4.7 Geen gaswinning in / rondom het Papekopveld.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.4.1 In 2020 werken we aan meer bewustwording en het bieden van handelingsperspectief, zoals advies / subsidie / voorbeelden / activiteiten.

Terug naar navigatie - 4.4.1 In 2020 werken we aan meer bewustwording en het bieden van handelingsperspectief, zoals advies / subsidie / voorbeelden / activiteiten.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

4.4.2 CO2-reductie in de komende vier jaar, ten opzichte van 2015, van 15% vanuit woningen, 30% vanuit publieke dienstverlening, 20% vanuit commerciële dienstverlening, 15% vanuit verkeer en vervoer, 10% vanuit landbouw en 5% vanuit industrie.

Terug naar navigatie - 4.4.2 CO2-reductie in de komende vier jaar, ten opzichte van 2015, van 15% vanuit woningen, 30% vanuit publieke dienstverlening, 20% vanuit commerciële dienstverlening, 15% vanuit verkeer en vervoer, 10% vanuit landbouw en 5% vanuit industrie.

Monitoring vindt plaats aan hand van de CO2-footprint.

De meeste sectoren, behalve landbouw en verkeer, laten een dalende trendlijn zien. Echter langdurige jaarmonitoring is nodig. De uitstoot varieert immers veel over de jaren, bijvoorbeeld als gevolg van koude winters.

Inspanning 2020

4.5.1 In 2020 is er een eerste versie (conceptbod van pakket van initiatieven) van de Regionale Energie Strategie waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame energie-opwek. Dit concept-bod wordt vastgesteld door de raad.

Terug naar navigatie - 4.5.1 In 2020 is er een eerste versie (conceptbod van pakket van initiatieven) van de Regionale Energie Strategie waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame energie-opwek. Dit concept-bod wordt vastgesteld door de raad.

RES 1.0 wordt Q2 2021 aangeboden aan de raad.

Inspanning 2020

4.5.2 In 2020 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie-opwekking door de raad vastgesteld.

Terug naar navigatie - 4.5.2 In 2020 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie-opwekking door de raad vastgesteld.

Door corona is vertraging opgetreden in fase 2 en voor fase 3. De raad is geïnformeerd over uitkomsten fase 3 en aangepaste planning. Verwachting is afronding Q2 of Q3 2021.

Inspanning 2020

4.6.1 Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.

Terug naar navigatie - 4.6.1 Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.

Raad heeft besloten over de uitgangspunten.

Inspanning 2020

4.7.1 Indien zich ontwikkelingen voor doen, wordt de raad hierover geïnformeerd.

Terug naar navigatie - 4.7.1 Indien zich ontwikkelingen voor doen, wordt de raad hierover geïnformeerd.

De contacten met provincie Utrecht, EZK, Vermilion en platform mijnbouwgemeenten zijn onderhouden. Kennisvragen zijn geïnventariseerd. Er is geen werkbudget beschikbaar voor onderzoek naar antwoord op kennisvragen.

Inspanning 2020

Opgave: Erfgoed

Terug naar navigatie - Inleiding

Erfgoed zijn de gebouwde monumenten, archeologische vindplaatsen en landschappen die de geschiedenis actueel houden en mensen raken. Erfgoed vertelt verhalen over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. Bij grote veranderingen in onze leefomgeving biedt erfgoed herkenning en geeft het houvast en identiteit. Daarbij hebben monumenten, historische binnensteden en cultuurlandschappen allereerst een waarde in zichzelf: ze zijn de dragers van het verleden die we koesteren om hun eigen betekenis en schoonheid. We geven hen dan ook graag door aan toekomstige generaties. Met publieksbereik geven we verhalen aan monumenten en vondsten en krijgen ze meerwaarde voor onze inwoners en bezoekers.

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
 • Met historisch onderzoek is bereikt dat het verleden in de toekomst zijn identiteit behoudt.
 • Met advisering en subsidiëring is bereikt dat zes rijksmonumenten en acht gemeentelijke monumenten verbouwd en gerestaureerd konden worden.
 • Via diverse middelen en activiteiten is de bewustwording van de plaatselijke geschiedenis vergroot.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?
 • De cultuurhistorische waardenkaart is vastgesteld. Duidelijk is nu welke gebieden en panden het meest beschermingswaardig zijn.
 • Er is gestart met een actualisatie van de archeologische beleidskaart om ook alle niet direct zichtbare waarden te kennen.
 • Tijdens archeologische onderzoeken zijn op verschillende locaties in de gemeente archeologische resten gevonden.
 • Zes rijksmonumenten en acht gemeentelijke monumenten hebben vergunning ontvangen voor restauratie- c.q. verbouwingsplannen. Voor vijf gemeentelijke monumenten is subsidie verleend.
 • De canon van Woerden is te vinden op de website www.verhaalvanwoerden.nl. Deze website is leesbaarder en aantrekkelijker gemaakt voor meerdere doelgroepen. De verhalen rond het Castellum Laurium, stadsrechten sinds 1372 en de Oude Hollandse Waterlinie (1672) hebben meer aandacht gekregen.
 • In samenwerking met onze cultuurhistorische partners zijn de ANWB-gevelbordjes bij monumenten in de binnenstad vernieuwd.
 • Woerden neemt deel aan het landelijke project ‘Toekomst religieus erfgoed’. Kerken zijn belangrijke monumenten met grote maatschappelijke waarde. Met diverse geloofsgemeenschappen heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. De rapportage wordt in 2021 afgerond.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze beleven en/of benutten

4.8 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.8.1 Beschermde waardevolle objecten en gebieden.

Terug naar navigatie - 4.8.1 Beschermde waardevolle objecten en gebieden.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

4.8.3 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.

Terug naar navigatie - 4.8.3 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

4.8.5 In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.

Terug naar navigatie - 4.8.5 In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.

We liggen op koers om het gewenste resultaat te behalen.

Inspanning 2020

Opgave: Economie en recreatie

Terug naar navigatie - Inleiding

Een toekomstbestendige gemeente kent een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Voor het op peil houden van de werkgelegenheid is een sterke lokale economie noodzakelijk. Een sterke lokale economie staat voor meer dan alleen werkgelegenheid. Naast het creëren van banen zorgt het lokale bedrijfsleven voor voorzieningen, in de vorm van winkels, horeca en recreatie, en levert het een bijdrage aan de samenleving door sponsoring van het verenigingsleven, evenementen en gemeenschapsactiviteiten. Kortom: een sterke lokale economie is van fundamenteel belang voor een aantrekkelijke leefomgeving. Via deze opgave stimuleren en faciliteren we de lokale economie.

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Recreatie & Toerisme
In 2017 is de koers uitgezet voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme richting 2022. Deze ontwikkeling wil de gemeente nadrukkelijk realiseren in samenwerking met en door stimulering van gebiedspartijen en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven. Het afgelopen jaar heeft echter volop in het teken gestaan van de mogelijkheden en onmogelijkheden door Covid. Het heeft van ons en onze partners veel tijd en inzet gevergd om dit in goede banen te leiden. Samen met onze partners, waaronder het Recreatieschap Stichtse Groenlanden/Routebureau Utrecht (zie paragraaf Verbonden partijen), Woerden Marketing en Koersgroep Recreatie & Toerisme, hebben we ingezet op 'wat kan wel (en soms ook niet) in Woerden' in deze Covid-periode.     

Vanwege Covid zijn zowel het VVV als het Kaaspakhuis ongeveer zeven maanden dicht geweest; de bezoekerscijfers zijn daardoor teruggelopen naar 7.714 bezoekers. De reviews van de bezoekers zijn goed tot zeer goed. Online zijn de cijfers gezakt van 133.193 naar 82.165. Hierin is wel een enorme stijging te zien van lokale en regionale bezoekers.

Afgelopen jaar zijn onze (dag-)recreatieve voorzieningen meer dan ooit van belang geweest voor onze eigen inwoners en inwoners van omliggende gemeenten. Het gebruik van onze (dag-)recreatieve voorzieningen zoals de klompenpaden, kinderboerderijen (Oortjespad/Kukele-Boe), recreatiegebieden (w.o. Cattenbroekerplas, Brediuspark) en sloepen-, wandel- en fietsroutes door onze inwoners is toegenomen. Door de gemeente en onze partners zijn diverse maatregelen getroffen om dit in deze tijd mogelijk en bekend te maken .

Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022
In kader van Woerden 650 jaar stadsrechten zijn verdere voorbereidingen getroffen voor het feestjaar: de stichting Woerden 650 jaar 'staat' en Woerdenaren zijn geïnformeerd over het thema 'WoerdenWijs.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Economisch actieplan
Uitvoering acties uit het vastgestelde Economisch actieplan 2019-2022. Vanwege de impact van de Covid-19-crisis op economie en arbeidsmarkt zijn korte lijnen onderhouden met de ondernemers en relevante (overheids-)partners. Ook zijn extra acties uitgevoerd om de lokale economie passend te ondersteunen. Zo is een expertmeeting georganiseerd over de impact op de economie en arbeidsmarkt en is de ondernemerscampagne ‘Woerden gaat door’ van het POVW ondersteund.

Programma Herstructurering - schuifruimte bedrijventerreinen
In 2020 is gewerkt aan de eindrapportage van de haalbaarheidsonderzoeken van vijf aangewezen potentiële locaties, en aan de beantwoording van reacties op de tussenrapportage schuifruimte. Op basis van de onderzoeksresultaten en een zorgvuldig doorlopen proces heeft het college in november het besluit genomen voor het aanwijzen van twee schuifruimtelocaties, en dit ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Ook is verder gewerkt aan de herstructureringsplannen. Voor het uitvoeren van het programma Herstructurering schuifruimte is geïnvesteerd in een goede samenwerking met de belangrijke partners zoals de provincie en de ondernemers (POVW). Op 7 december is voor Statenleden en raadsleden een informatiebijeenkomst georganiseerd in aanwezigheid van gedeputeerde Huib van Essen. Het zorgvuldige en proactieve proces heeft eraan bijgedragen tot gedegen en gedragen besluitvorming te komen in de gemeenteraad d.d. 28 januari 2021.

Vitale arbeidsmarkt
In 2020 hebben de volgende acties plaatsgevonden op het gebied van de arbeidsmarkt:

 • De TechnoHUB (initiatief Woerdens Techniek Talent) heeft in september haar deuren geopend; mede door een bijdrage van de gemeente en MKB-deal is dit mogelijk gemaakt
 • Met partners (onder andere TechnoHUB, Ferm Werk, UWV en MBO Rijnland) wordt bekeken hoe in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de daarvoor beschikbaar gestelde gelden vanuit het Rijk in het kader van 'Leven Lang Ontwikkelen'
 • We werken samen met het bedrijfsleven aan onderwijsvernieuwing: CIV Smart Technology en CIV Zorg en Welzijn.
 • Samen met belangrijke stakeholders als de provincie, KvK en Ureca is een online expertmeeting corona georganiseerd voor ondernemers en raadsleden
 • VMBO on Stage kon niet doorgaan i.v.m. corona, voor 2021 wordt gekeken hoe dit wel kan doorgaan
 • Groene Hart Werkt heeft online een aantal bijeenkomsten georganiseerd om het duurzaam ondernemen verder aan te jagen. Zo ook met een ondernemer die een waterstof-tankstation wil ontwikkelen in Woerden.

Omgevingswet

In U10-verband is gewerkt aan het regionale programma Wonen en Werken; dit zal in 2021 aan de raad worden aangeboden.

Accountmanagement
De accountmanagers hebben in nauw contact gestaan met de ondernemers en de ondernemersverenigingen. Gezien de Covid-19-crisis is het essentieel geweest om in contact te (blijven) en de ondernemers te ondersteunen, ook inzake de diverse steunregelingen.  Begin 2020 is samen met de POVW voor alle ondernemers een 'kijkje achter de schermen van het gemeentehuis' georganiseerd dat kon rekenen op veel enthousiasme.

Glasvezel
De glasvezelpartijen hebben in 2020 een start gemaakt met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Eén glasvezelpartij heeft aangegeven een gedeelte van het buitengebied niet aan te leggen. De partijen verwachten de werkzaamheden in 2021 te kunnen afronden.

Binnenstad
De gemeente werkt intensief samen met de Vestingraad aan de Ontwikkelagenda Binnenstad 2019-2022. Deze ontwikkelagenda telt 75 actiepunten; gemeentelijke, maar vaak ook van onze samenwerkingspartners. Veel actiepunten zijn in uitvoering of gereed. Een klein deel zal later mogelijk nog worden opgepakt.

De stand van zaken van de vijf geprioriteerde punten uit de Ontwikkelagenda is als volgt:

 • Realisering gratis fietsstallingen: schuift door naar 2021, haakt aan op uitvoering parkeerbeleid
 • Realisatie Rijngracht: rapport begin 2021 gereed, biedt inzicht in wat nodig is voor een haalbaarheidsonderzoek voor een businesscase over al dan niet realiseren van de Rijngracht
 • Versterken promotie:  o.a. met project 'Sociale meerwaarde' om binding tussen inwoners gemeente en stadshart te versterken. Kernwaarden zijn vastgesteld. Diverse campagnes en acties zijn uitgevoerd.
 • Herinrichting Kerkplein: een ontwerp voor een spelaanleiding is gereed. Het zitmeubilair en groen zijn vertraagd in verband met corona.
 • Routing (in en naar) binnenstad verbeteren: is gedeeltelijk afgerond. De voetgangersverwijzingen in de binnenstad staan er weer keurig bij met het uniforme beeldmerk op de routebordjes. Volgende stap is het verwerken van de kernwaarden van het project Sociale meerwaarde in de buitenruimte

In 2020 is gewerkt aan het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad (BKP). Dit vormt een overkoepelende ambitie voor de binnenstad. Het is een 'beeldende' rode draad. Het college stelt de eindversie begin 2021 vast. Het BKP is een belangrijke bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie.

De gemeente heeft een subsidie bij de provincie aangevraagd ter versterking van onze twee grootste kernwinkelgebieden t.w. Stadshart en Harmelen. Op 24 december 2020 heeft de provincie hierop een bedrag van € 80.000 toegekend voor drie deelprojecten (waarvan een in Harmelen). In 2021 zal worden gestart met de uitvoering:

 1. Het toekomstbestendig en vitaal houden van de compacte kern binnenstad Woerden 2021-2030.
 2. Verstevigen samenwerking en cohesie in uitvoeringsplan sociale meerwaarde-promotie.
 3. Versterking samenwerking Winkelhart Harmelen ondernemers-eigenaren.

In 2020 is een drietal scenario’s voor herinrichting van de Wagenstraat uitgewerkt. Dit project is gesneuveld in de strategische heroriëntatie en staat de komende jaren on hold; dit betekent dat een totale reconstructie van de openbare ruimte voorlopig van de baan is.

Maatregelen en aanpak tijdens en na corona: gezamenlijk met alle betrokken partijen spant het college zich in om de binnenstad tijdens en na corona vitaal te houden. Het college hanteert daarbij als vertrekpunt 'kijken wat mogelijk is' vanuit gezondheid en veiligheid. Zo hebben horecagelegenheden tijdelijk gebruik kunnen maken van leegstaande winkelpanden en meer ruimte beschikbaar voor terrasvoering zolang corona duurt tot in 2021.

Leegstand: was in december 2019 sprake van een laag leegstandspercentage van rond de 5%, nog voor corona steeg dit naar bijna 10%. In coronatijd stabiliseert dit cijfer. Vergeleken met gelijksoortige binnensteden steekt de positie van Woerden gunstig af. Cisca Griffioen vervult daarin een belangrijke rol. Zij is als intermediair Retail Vastgoed binnenstad actief bezig met de invulling van panden. Onzeker is wat het effect van corona zal zijn op functies in de binnenstad.

Recreatie & Toerisme

 • Veel (ambtelijke) inzet is geweest om toeristisch-recreatieve activiteiten in de Covid-periode in goede banen te leiden m.n. afspraken m.b.t. vaarseizoen/bruggen en support aan onze recreatieondernemers.
 • De koersgroep Recreatie en Toerisme heeft via het (gemeentelijk) aanjaagbudget een aantal initiatieven ondersteund o.a. Pracht aan de Gracht, Snertweek van het Stadshart en Toeristisch-recreatieve objectbewegwijzering.
 • Inzet gedaan op de doorontwikkeling van Woerden, Boerenmarktstad, m.n. betrokkenheid kaashandelaren.
 • Stichting Woerden Marketing heeft voor de gemeente de volgende activiteiten uitgevoerd:
  • In het 1e kwartaal van 2020 is ingezet op de recreatief toeristische promotie van Woerden voor bezoekers met inzet van Online marketing, Offline marketing, promotie en PR. Nadat Covid zijn intrede deed heeft zij haar inzet verschoven op het maximaal ondersteunen van de lokale ondernemers ten gunste van bewoners in Woerden en de directe regio. Met inzet van lokale campagnes is na elke overheidsbeslissing rondom Covid op- en afgeschaald op marketinginzet naar behoefte van ondersteuning voor Woerdense ondernemers. Ze hebben via diverse online mediakanalen informatie gegeven over de lokale retail, lokale horeca, cultuur & kunst, historische, recreatieve locaties en activiteiten.
  • Ondanks dat Woerden Marketing /VVV/Kaaspakhuis alle zeilen hebben bijgezet om inkomsten te genereren en kosten te besparen, stevenen zij af op financiële tekorten. Deze mogelijke tekorten zijn ook opgenomen in de eerdere Covid-rapportage van de gemeente. Woerden Marketing/VVV/Kaaspakhuis hebben namelijk geen reserves om deze tekorten op te vangen.
  • Woerden Marketing heeft zich regionaal ingezet voor Visit Utrecht Region op het gebied van crisismanagement in de vorm van de druktemonitor. In kader van Visit Utrecht Region is ook het project Hollandse Ambachten gerealiseerd.
  • Voor het regionale project Groene Hart ook wel Groene Hartverbinders genoemd, heeft Woerden Marketing het project Gebiedsvertegenwoordiging uitgevoerd.  Woerden Marketing heeft ook de opdracht gekregen voor een nieuw strategisch plan voor de marketing van het Groene Hart om de branding en marketing voor het Groene Hart te waarborgen.
 • In kader van regionale samenwerking Cheese Valley zijn diverse activiteiten georganiseerd waaronder een digitale (kaas-)persreis.

Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022

 • Op 20 januari 2020 was de publieke aftrap voor Woerden 650 jaar, hierbij is het thema WoerdenWijs en logo gepresenteerd.
 • De volgende werkgroepen zijn gestart: (Cultuur-)Educatie, Cultuur & Erfgoed, Sport, Sociaal-Maatschappelijk, Evenementen, Communicatie/Merchandise, Sponsorwerving en Algemeen. De werkgroepen zijn bijeen geweest om ideeën uit te wisselen en verder uit te werken.
 • De activiteiten van Stichting Woerden 650 jaar zijn verder vormgegeven. De website: www.Woerden650.nl staat. De ANBI-status is verleend voor de stichting Woerden 650.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven

4.9 De bedrijventerreinen worden verbeterd op het vlak van functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.

4.10 Bedrijven krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een vestigingslocatie passend bij hun bedrijvigheid (schuifruimte).

4.11 De agrarische sector krijgt meer perspectief op alternatieve verdienmodellen.

 

Optimale gemeentelijke dienstverlening op economisch gebied

4.12 Een betere aansluiting van de gemeentelijke dienstverlening op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven.

 

Een vitale en goed functionerende lokale arbeidsmarkt

4.13 Het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor de kraptesectoren techniek, bouw en zorg.

 

Een vitale en toekomstbestendige binnenstad

4.14 Het op peil houden van het voorzieningenniveau en het borgen van de ontmoetingsfunctie van de binnenstad voor lokale en regionale bezoekers.

 

Woerden staat bekend als aantrekkelijke stad om te recreëren, maar ook om te wonen en te werken.
“Woerden, hoofdstad van het Groene Hart”

4.15 Een aantrekkelijke stad voor inwoners en toeristen met een passend voorzieningenaanbod.

 

Aantrekkelijke groene vrijetijdsbesteding

4.16 Toeristisch-recreatieve voorzieningen en evenementen dragen bij aan economie, leefklimaat, identiteit gezondheid en de inclusieve samenleving in onze gemeente.

 

Woerden 650 jaar stad in 2022

4.17 Gemeentebrede bekend- en betrokkenheid t.a.v. de jubileumviering.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplannen voor bedrijventerrein de Nijverheidsbuurt en Barwoutswaarder.

Terug naar navigatie - 4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplannen voor bedrijventerrein de Nijverheidsbuurt en Barwoutswaarder.

In afwachting van het collegebesluit over brugtracé Woerden-West i.v.m. de ruimtelijke impact heeft herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder stilgelegen in 2020. Wordt begin 2021 weer opgepakt.
Er zijn gesprekken gevoerd met m.n. grote bedrijven op bedrijventerrein Nijverheidsbuurt, Zegveld in het kader van de herstructurering. Dit krijgt een vervolg in 2021.

Inspanning 2020

4.9.2 Go' or 'no go' voor het starten van een procedure voor de oprichting van een ondernemersfonds (bedrijveninvesteringszone, reclamebelasting, of OZB-belasting niet-woningen).

Terug naar navigatie - 4.9.2 Go' or 'no go' voor het starten van een procedure voor de oprichting van een ondernemersfonds (bedrijveninvesteringszone, reclamebelasting, of OZB-belasting niet-woningen).

Binnen De Putkop is geen draagvlak aanwezig voor een BIZ. Wat betreft bedrijventerrein Barwoutswaarder hebben de ontwikkelingen stilgestaan door de brug Woerden-West. Nu daarover een besluit genomen is, kan het oprichten van een BIZ in combinatie met herstructurering worden onderzocht en draagvlak worden gezocht.

Inspanning 2020

4.12.1 Uitstekende vind en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig). Monitoring via de ondernemerspeiling, waarbij de resultaten uit de peiling van 2018 als ijkpunt dienen.

Terug naar navigatie - 4.12.1 Uitstekende vind en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig). Monitoring via de ondernemerspeiling, waarbij de resultaten uit de peiling van 2018 als ijkpunt dienen.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

4.12.2 Een CRM-systeem waarin bedrijfsbezoeken kunnen worden vastgelegd en afspraken met externen kunnen worden geborgd.

Terug naar navigatie - 4.12.2 Een CRM-systeem waarin bedrijfsbezoeken kunnen worden vastgelegd en afspraken met externen kunnen worden geborgd.

Door de latere uitrol en de beperkingen door Corona is nog niet onderzocht wat de mogelijkheden hieromtrent zijn.

Inspanning 2020

4.12.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Terug naar navigatie - 4.12.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

4.13.1 Samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid op projectmatige basis om de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting te verbeteren.

Terug naar navigatie - 4.13.1 Samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid op projectmatige basis om de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting te verbeteren.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

4.13.2 Realisatie van een TechnoHub in Woerden, waarbij de realisatie afhankelijk is van de inspanningen van gemeente, onderwijs en ondernemers.

Terug naar navigatie - 4.13.2 Realisatie van een TechnoHub in Woerden, waarbij de realisatie afhankelijk is van de inspanningen van gemeente, onderwijs en ondernemers.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

4.14.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden. Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van passantentellingen,

Terug naar navigatie - 4.14.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden. Voor de monitoring wordt gebruik gemaakt van passantentellingen,

Vanwege de coronamaatregelen is in 2020 de bezoekerskracht en koopkrachtbinding niet vergelijkbaar met andere jaren. Daarbij is dit door corona op een lager niveau.

Inspanning 2020

4.15.1 Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.

Terug naar navigatie - 4.15.1 Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.

De toeristisch-recreatieve sector m.n. zakelijk toerisme en horeca heeft zwaar te lijden gehad onder de coronamaatregelen.

Inspanning 2020

4.16.1 Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart-regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden Marketing en de provincie Utrecht.

Terug naar navigatie - 4.16.1 Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart-regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden Marketing en de provincie Utrecht.

Dit resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

4.17.1 In samenwerking met relevante partners uitvoering geven aan koersdocument (bidbook).

Terug naar navigatie - 4.17.1 In samenwerking met relevante partners uitvoering geven aan koersdocument (bidbook).

Er is een goede start gemaakt met de voorbereiding van het feestjaar in 2022. De huidige Covid-situatie veroorzaakt wel dat de voorbereidingen op een andere wijze worden vormgegeven. Verder is er nog onzekerheid over de mogelijkheden in 2021 en 2022 qua voorbereidingen, financiële situatie incl. sponsorwerving.

Inspanning 2020

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

In programma 4 zijn veel activiteiten ondergebracht die direct of indirect te maken hebben gehad met de gevolgen van corona, m.n. de onderdelen Cultuur, Economie en Recreatie & Toerisme vanwege de beperkende maatregelen voor openstelling. Bij deze onderdelen wordt daar nader op ingegaan.

 

 

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 142.977 280.112 -137.135
3.1 Economische ontwikkeling 479.456 476.992 2.464
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 475.860 470.974 4.886
3.4 Economische promotie 147.316 67.082 80.234
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 3.165 1.769 1.396
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.365.341 1.327.011 38.330
5.4 Musea 257.969 296.936 -38.967
5.6 Media 1.112.498 1.139.936 -27.438
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 536.473 606.335 -69.862
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 94.050 57.552 36.498
7.4 Milieubeheer 2.823.177 2.675.019 148.158
Totaal Lasten 7.438.282 7.399.721 38.561
Baten
0.5 Treasury 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -53.000 -177.227 124.227
3.1 Economische ontwikkeling 0 -54.500 54.500
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -275.292 -212.843 -62.450
3.4 Economische promotie -30.407 0 -30.407
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -24.325 -20.772 -3.553
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -193.227 -217.221 23.994
5.4 Musea 0 -9.036 9.036
5.6 Media -226.721 -219.703 -7.018
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 -26.280 26.280
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 -7.463 7.463
7.4 Milieubeheer -196.040 -427.457 231.417
Totaal Baten -999.012 -1.372.501 373.489
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 24.167 24.167 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -318.429 -208.715 -109.714

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
2.1 Door de inhuur van personeel voor advies mbt het instemmingsbesluit kabel- en leidingenbeheer en de monitoring proefvlakken project Deal (extern personeel). Hier tegenover staan ook hogere inkomsten. -137.135 nadeel
3.3 Dit betreffen lagere lasten met betrekking tot de BIZ Centrumgebied Woerden en Honthorst. Hiertegenover staan ook lagere inkomsten. 62.986 voordeel
3.3 In januari 2021 is de grondexploitatie Burgemeester van Zwietenweg vastgesteld. Omdat deze grex een verwacht negatief resultaat heeft, mogen de voorbereidingskosten die in 2020 gemaakt zijn op grond van de BBV-voorschriften niet geactiveerd worden. Dit leidt tot een overschrijding voor de herstructurering bedrijventerreinen. -49.085 nadeel
3.4 Lagere lasten in verband met niet doorgaan van de koeienmarkt. 67.733 voordeel
5.3 Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld rondom corona ad € 61.000 voor het Klooster en K77 in Woerden. Slechts een gedeelte van de middelen is gebruikt ter ondersteuning van deze twee organisaties. 45.000 voordeel
5.4 Aan het stadsmuseum bleek meer onderhoud noodzakelijk dan begroot. Deze extra lasten lopen via de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed. Dit gaat uiteindelijk voor al het vastgoed via resultaatbestemming en is per saldo budgetneutraal. -32.120 nadeel
5.6 Aan huisvesting bibliotheek en artotheek bleek meer onderhoud noodzakelijk dan begroot. Hiernaast waren er hogere overige kosten, elektra en beveiliging. -27.438 nadeel
5.7 Voor de bevordering van het toerisme en openluchtrecreatie zijn er meerkosten gemaakt aan regiomarketing, gemaakte kosten voor de U10 die worden verhaald en coronameerkosten die het recreatieschap de St. Groenlanden heeft gemaakt ad € 23.090. -66.078 nadeel
6.1 Lagere kosten kinderopvang 36.497 voordeel
7.4 Uitgaven zijn gedaan in het kader van de regeling reductie energie. Hier staan bij de baten inkomsten tegenover. -214.038 nadeel
7.4 Er zijn oa hogere personeelslasten voor energie van € 92.000 Deze worden gecompenseerd door minder uitgaven voor uitbesteed werk € 21.000, lagere uitgaven op het budget Co2-neutraal € 198.000 en minder uitgaven op budget Initiatieven klimaatneutraal € 86.000. 205.000 voordeel
7.4 Door de ODRU zijn meerkosten in rekening gebracht voor extra werkzaamheden (advisering ruimtelijke plannen/bouwvergunningen). Hiertegenover staan ook hogere inkomsten rondom bouwleges binnen programma 6 omdat de kosten (gedeeltelijk) kunnen worden doorbelast. -107.053 nadeel
7.4 Aan de inkomstenkant waren baten verantwoord die betrekking hebben op doorbelastingen van ksosten van de ODRU. Deze inkomsten moeten verantwoord worden als negatieve uitgave en aan de lastenkant worden verantwoord. 262.191 voordeel
Diverse -7.899 nadeel
Totaal mutaties lasten 38.561
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
2.1 Dit betreft een hogere bijdrage met betrekking tot advies en instemmingsbesluit kabel- en leidingenbeheer en monitoring proefvakken regio Deal. Hier staan ook hogere lasten tegenover. 120.514 voordeel
3.1 Dit betreft een bijdrage in de salarislasten vanuit de gemeente Oudewater voor dienstverlening in het kader van strategie. 54.500 voordeel
3.3 Dit betreft lagere inkomsten met betrekking tot de BIZ Centrumgebied Woerden en Honthorst -62.986 nadeel
5.7 Terugontvangst gemaakte kosten voor de U10 26.280 voordeel
7.4 Ontvangen provinciale subsidie voor gebiedsgericht grondwaterbeheer en Groen doet goed 38.993 voordeel
7.4 Hogere bijdrage derden (geluidswal) en doorbelasting adviezen ODRU 91.127 voordeel
7.4 Bijdragen in het kader van de energietransitie (€ 30.000) waar de gemeente in 2015 een bijdrage heeft gedaan aan de provincie voor het project nul-op-de-meter. Vanwege de weinige aanvragen vloeien de bijdragen middelen terug naar de gemeente. Bijdrage in de warmtevisie (€ 11.885) en de gemeente Oudewater heeft aanvullende diensten ingekocht bij de gemeente Woerden rondom de uitvoering energieplan (€ 87.120), waar de gemeente een bijdrage voor ontvangt. 129.005 voordeel
7.4 De gemeente heeft een specifieke uitkering ontvangen vanuit de Rijksoverheid voor de reductie van het energieverbruik binnen de gemeente. Tegenover de extra opbrengsten staat eenzelfde bedrag aan lasten. 214.305 voordeel
7.4 Dit betreft een correctie van de inkomsten, die als negatieve last moeten worden verantwoord. Zie ook teoelichting bij de lasten voor hetzelfde bedrag. -262.191 nadeel
Diverse 23.942 voordeel
Totaal mutaties baten 373.489 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 412.050 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/nadeel
0.10 Vanuit de jaarrekening 2019 is een bedrag van € 288.429 aan budget overgeheveld. Hiervan is € 97.214 minder uitgegeven. Ook is er € 12.500 niet uitgegeven aan Woerden 650 jaar stad. Dit bedrag is als budgetoverheveling meegenomen naar 2021. -109.714 nadeel
Totaal mutaties reserves -109.714 nadeel
Budgetoverhevelingen
3.4 Kaasmarkt Woerden 18.016
3.4 Woerden 650 jaar stad 12.500
3.4 Woerden 650 jaar stadsrechten 38.000
7.4 Ontwikkelagenda binnenstad : Prio Fietsenstalling 16.100
8.3 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 50.000
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 134.616

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Breed gedragen 'Manifest' (participatie) Breed gedragen Ontwikkelagenda is opgesteld Besluitvorming over geactualiseerd beleid in Q1 2021
Uitbreiding convenant 'Meer Muziek in de klas' 7 scholen 7 scholen
Addendum bibliotheek Uitwerking ligt op koers Vastgesteld door het college

Hernieuwbare elektriciteit

Terug naar navigatie - Hernieuwbare elektriciteit
Bron: RWS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 5,7 % van totale elektriciteit 17,6 % van totale elektriciteit
2019 7,9 % van totale elektriciteit 20,1 % van totale elektriciteit

Banen

Terug naar navigatie - Banen
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 845,3 per 1.000 inw.15-64jr 775,8 per 1.000 inw.15-64jr
2019 (JR20) 874,7 per 1.000 inw.15-64jr 792,1 per 1.000 inw.15-64jr

Vestigingen

Terug naar navigatie - Vestigingen
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 161 per 1.000 inw.15-64jr 145,5 per 1.000 inw.15-64jr
2019 (JR20) 172 per 1.000 inw.15-64jr 151,6 per 1.000 inw.15-64jr