Programma 3. Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
George Becht Economische Zaken(arbeidsmarkt) en Werk en Inkomen en Meedoen.
Tymon de Weger Welzijn/WMO/integrale toegang Woerden Wijzer, Wijkgericht werken en Leefbaarheid
Arjan Noorthoek Jeugdzaken en jeugdzorg, Volksgezondheid

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat de thema’s Jeugd en Wmo, Wonen met zorg, Werk & Inkomen en Statushouders. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave, die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

We houden vast aan de ingezette beleidslijn: inwoners meer en beter begeleiden, beter aansluiten op de leefwereld van inwoners en optimaal inzetten op verschuiving van tweedelijnszorg
naar het voorveld. Dit doen wij samen met maatschappelijke partners. Daarvoor zijn binnen dit programma de volgende opgaven benoemd:

  • Onze inwoners doen en kunnen zo veel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning (beleidsprioriteit Maatschappelijke Agenda (MAG)): versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement).
  • Meer Woerdense inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden.
  • Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp (beleidsprioriteit MAG: sociaal werken in de wijk).
  • Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden.
  • Omgeving van de statushouders is op orde.

Dit programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); - noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen; - LHBT beleid.
6.2 Wijkteams loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening).
6.3 Inkomensregelingen inkomens- en bijstandsvoorzieningen.
6.4 Begeleide participatie voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid.
6.5 Arbeidsparticipatie op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven.
6.82 Geëscaleerde zorg 18- maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven.
7.1 Volksgezondheid maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Opgave

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Het jaar 2020 stond voor het Sociaal Domein vooral in het teken van de coronacrisis, de uitvoering van de strategische heroriëntatie en de verdere implementatie van de Maatschappelijke Agenda (MAG). Veel projecten en werkzaamheden gingen ondanks de coronacrisis en naast de uitvoering van de strategische heroriëntatie door en daar zijn wij trots op.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Hieronder volgt per thema uit de MAG een weergave van de belangrijkste inspanningen.

Jeugd en Wmo

Versterking voorliggend veld
In 2020 is de nieuwe subsidieregeling ‘algemene voorzieningen Sociaal Domein Woerden’ vastgesteld met de subsidiekaders voor 2021 en verder. Dit als onderdeel van het project ‘versterking voorveld’ uit de MAG. Om de inhoud met elkaar af te stemmen zijn ruim dertig maatschappelijke partners meerdere malen digitaal en fysiek onder leiding van de gemeente bij elkaar geweest.

Sociaal werken in de wijk
Het dorpshuis Harmelen en De Plint in het Schilderskwartier waren in 2019 de eerste twee ‘huizen van …’ in de gemeente Woerden. Deze zijn in 2020 verder doorgegroeid. Door corona gaat de ontwikkeling in De Plint trager dan gewenst, er is bijvoorbeeld nog geen exploitatiestichting van inwoners. Wijkcentrum Molenvliet wordt geëxploiteerd door Sinar Maluku, zij werken ook volgens de werkwijze van ‘de huizen van …’ De locatie van de centrale Bibliotheek in het centrum, met partners zoals Abrona, Hart voor Woerden en de Buurtverbinders, heeft in opdracht van de gemeente enkele ontwikkelscenario’s gemaakt. Het eerste kwartaal van 2021 is nodig om dit af te maken. Net na de zomer 2020 is op die locatie een 'Huiskamer' gestart waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen doen. De buurtverbinders zijn voor de zomer in 2019 gestart en hebben ook in 2020 veel inwoners ondersteund met activiteiten, buurt- en dorpshuizen geholpen en lokale netwerk verdicht. Het centrum was daarvoor een nieuw gebied. Stichting Buurtwerk heeft ook voor de komende jaren de opdracht gekregen om het sociaal werken in de wijk door te ontwikkelen en daarnaast het jongerenwerk uit te voeren.

Inkoop maatwerkvoorzieningen
Inkoop is uitgesteld tot 2022. De overbruggingsperiode is benut voor activiteiten gericht op het intensiveren van de transformatie door samenwerking, innovatie, afschaling en normalisering te bevorderen. Er zijn meerdere marktconsultaties georganiseerd en de eerste regionale dialoogtafel met zorgaanbieders heeft plaatsgevonden, met als thema samenwerking voorveld. In 2021 wordt dit thema verder uitgewerkt in een lokale dialoogtafel en daarnaast worden regionale dialoogtafels met andere thema's georganiseerd. Voor de duur van de verlenging worden de huidige contractafspraken gecontinueerd.

Mantelzorgondersteuning
Er was ook aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers. Inwoners blijven steeds langer thuis wonen. Mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol en zij kunnen deze rol alleen vervullen als zij daarnaast in staat worden gesteld om af en toe op adem te komen, nieuwe energie op te doen, en ruimte ervaren om hun sociale contacten te onderhouden. De voorzieningen die dit kortdurend verblijf bieden aan volwassen inwoners bevinden zich bijna allemaal buiten de gemeentegrenzen van de gemeente Woerden. Omdat wij het belangrijk vinden dat er lokaal een laagdrempelige voorziening beschikbaar is voor logeeropvang/kortdurend verblijf voor inwoners, is in 2020 besloten een bedrag te investeren om bij te dragen aan het realiseren van een Logeerhuis in Woerden. Het logeerhuis opent in het eerste halfjaar van 2021 zijn deuren.

Samenwerking huisartsen, Yeph en regionaal transformatieprogramma Jeugd
Eind 2020 is een projectleider aangesteld om de samenwerking met de huisartsen te verstevigen door o.a. de evaluatie van de inzet van de POH-jeugd en het leren van de data rondom verwijzingen. Per april 2020 is Yeph gestart in zestien gemeenten in onze provincie, waaronder de gemeenten in Utrecht-West. Yeph is de aanbieder voor jeugdzorg met verblijf in een residentiële instelling. Vanuit het regionale transformatieprogramma Jeugd is in Woerden in de zomer de pilot Jeugdbescherming ingezet, om gezinnen meer preventief en lokaal te begeleiden bij veiligheidsrisico’s.

Wonen met zorg

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
In Utrecht-West is een afsprakenkader maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2020-2022 gemaakt met uitgangspunten voor de decentralisatie van het beschermd wonen. Hiervoor is een regionale projectleider aangesteld. Een aantal ontwikkelpunten is verder uitgewerkt in pilots die komend jaar gaan lopen. Ook is er een evaluatie geweest van de werkwijze rondom uitstroom van inwoners uit woonvoorzieningen naar een eigen huis. Dit heeft erin geresulteerd dat deze werkwijze is aangepast, waardoor inwoners sneller een woning toegewezen krijgen.

Werk en Inkomen

Armoede en Schulden
Inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen te maken kregen met inkomensterugval zijn op diverse manieren geïnformeerd en ondersteund. Inkomensregelingen en informatie vanuit bijvoorbeeld het Nibud is ontsloten via een speciale pagina op de website van de gemeente en via de Woerdense Courant. Hierbij wordt het lokale aanbod onder de aandacht gebracht, zoals de formulierenbrigade, Thuisadministratie ondersteuning, gemeentelijke schuldhulpverlening, de geldplannen die inwoners kunnen invullen, maar ook de landelijke sites die hierin iets kunnen betekenen, zoals de site van het Nibud. Zo hebben inwoners alle informatie overzichtelijk bij elkaar, en kunnen zij zelf de best passende ondersteuning uit het aanbod kiezen. Daarnaast wordt via de website van Ferm Werk informatie verstrekt over alle inkomensondersteunende voorzieningen, ook voor de lokale ondernemers. Ferm Werk ondersteunt ondernemers die recht hebben op de Tozo-regeling met inkomen en als het nodig is ook met bedrijfskapitaal. In totaal hebben in 2020 711 ondernemers gebruikgemaakt van de ondersteuning in het levensonderhoud in de vorm van een inkomensregeling en/of in de verstrekking van bedrijfskapitaal.

Met de aanpak Vroegsignalering hebben we inwoners die mogelijk schuldenproblematiek ontwikkelen in een vroeg stadium in beeld. Door vroegtijdig een ondersteuningsaanbod te doen, kunnen we voorkomen dat mensen in een uitzichtloze schuldensituatie belanden. Vroegsignalering zou in het voorjaar 2020 van start gaan. Door alle coronamaatregelen is het opstarten vertraagd en is uiteindelijk op 1 oktober het convenant met alle partners ondertekend. De eerste ervaringen leren dat inwoners overwegend positief reageren op deze aanpak. Hiervoor is ook een monitoringsysteem ingericht, zodat we goed in beeld hebben wat er aan ondersteuning op deze inwoners wordt ingezet. Naast het project Vroegsignalering (dat we zelf hebben ingericht), zijn we ook gestart met het inrichten van de wettelijke taak binnen de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening. Vanaf 1 januari 2021 is de gemeente verplicht om alle inwoners die achterstallige betalingen hebben bij energiemaatschappijen, waterleveranciers, zorgverzekeraars en woningcorporaties een ondersteuningsaanbod te doen.

Ferm Wijzer
In 2020 zijn we gestart met het project Ferm Wijzer: een effectievere werkwijze waarbij de Wmo- en Participatiewet samenwerken, waardoor inwoners sneller stappen zetten naar een hogere mate van participatie (sociaal, maatschappelijk of economisch). De driegesprekken die in dit project zouden plaatsvinden, werden helaas door de coronamaatregelen onmogelijk gemaakt. Toch zijn er ongeveer dertig inwoners ingestroomd in het traject, via een gezamenlijke intake. Bij de strategische heroriëntatie is besloten is dat Ferm Wijzer in een light variant wordt doorgezet. De regie van de kwetsbaarste groepen die met name activering behoeven, wordt verlegd van Ferm Werk naar Woerden Wijzer.

Jongeren in Participatie
In 2019 zijn de gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater begonnen met een tweejarige pilot ‘Jongeren in Participatie’ (hierna te noemen JiP) voor het voorkomen en verminderen van schooluitval, jeugdwerkloosheid en inactiviteit. Gezien de succesvolle resultaten van dit project (zie evaluatie JiP 20.005146) en de aanbeveling hierin heeft het college besloten het project structureel vorm te geven. In de afgelopen twee jaar zijn in totaal 77 jongeren in dit project ondersteund voor de gemeenten Woerden, Oudewater en Montfoort. Van deze jongeren zijn er inmiddels 26 uitgestroomd, 8 jongeren zijn verhuisd en 43 jongeren worden nog ondersteund. Dat betekent in sommige situaties dat zij voor nu op de best passende plek zijn geplaatst en dat nog ontwikkeling mogelijk is. Dit wordt gemonitord, zodat wanneer het kan een volgende stap wordt gezet. Dit kan zijn: werk, dagbesteding of een Beroeps Begeleidende Leerwegschool (ook wel BBL-school genoemd). Voor de gemeente Woerden zijn dit 52 jongeren, waarvan 31 nog in traject zijn en 21 zijn uitgestroomd naar een passende plek. Dit betekent dat ondanks de huidige situatie rondom Covid er successen voor deze doelgroep zijn behaald.

Statushouders

Inburgering
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Hiermee krijgen gemeenten een regierol in onder andere het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig inburgeringsaanbod. Het doel is dat inburgeraars die zich in Woerden vestigen, beter inburgeren en kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. De voorbereidingen op deze wet zijn in 2020 gestart. Hierin wordt samen opgetrokken met de gemeente Oudewater. Op regionaal niveau wordt met de andere U16-gemeenten het taalonderwijs vormgegeven. Tevens wordt samengewerkt met de bestaande uitvoeringspartijen zoals het Vluchtelingensteunpunt Groene Hart en Ferm Werk. In 2020 zijn vruchtbare gesprekken gevoerd wat heeft geresulteerd in een gedeelde ambitie en uitgangspunten. Op basis daarvan wordt het inburgeringsstelsel verder vormgegeven.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners ontvangen ondersteuning snel, laagdrempelig en op het juiste moment waarmee wordt voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt.

3.2 Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben één aanspreekpunt als ondersteuning nodig is.

3.3. Gesubsidieerde organisaties werken vraaggericht en ondersteunen onze inwoners zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving zonder de regie over te nemen. Gesubsidieerde organisaties en maatwerkorganisaties benutten elkaar (gesubsidieerde organisaties onderling of gesubsidieerde organisatie en maatwerkorganisatie). Zij leveren een bijdrage aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven en durven los te laten als inzet van een andere organisatie beter past.

3.4 De maatschappelijke en economische participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen. (Toelichting: mensen worden actiever in hun participatie door bijvoorbeeld het doorlopen van een behandeling om arbeidsmogelijkheden te vergroten, vrijwilligerswerk, dagbesteding of scholing. Bij multi-problematiek worden trajecten geïntegreerd ingezet zodat de inwoner 1 plan, 1 aanpak heeft. )

3.5 Schooluitval, jeugdwerkeloosheid en langdurige inactiviteit wordt voorkomen.

3.6 Inwoners met financiële problematiek kunnen meer maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.

3.7 Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp.

3.8 Alle inwoners kunnen actief zijn in hun eigen wijk of dorp door deel te nemen aan activiteiten, deze mede te organiseren of vrijwilligerswerk te doen.

3.9 In de wijk of het dorp weten alle partijen elkaar te vinden. Ze werken samen en maken gebruik van elkaars netwerk en mogelijkheden. Ze sluiten hun aanbod aan op de behoefte die leeft in de wijk of het dorp.

3.10 Personen die dakloos en/of kwetsbaar zijn als gevolg van psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, hebben een eigen woonplek, of een passend alternatief.

3.11 De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en dichtbij.

3.12 De statushouder heeft vanaf de eerste dag dat hij in de gemeente komt wonen een plan gericht op werk, onderwijs of zelfredzaamheid.

3.13 De huidige groep inburgeraars, de zogenaamde ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.

3.14 Er is zelfstandige woonruimte beschikbaar voor statushouders.

3.15 Taal- en cultuurverschillen mogen niet belemmerend zijn voor goede zorg.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2019 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg.

Terug naar navigatie - 3.1.1 In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2019 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg.

Voor de implementatie van het casemanagement is twee jaar voorzien. Dit onderdeel wordt in 2021 opgepakt. In 2020 is gewerkt aan het verder inbouwen van de mogelijkheden van informele oplossingen. Mede door de inzet van de welzijnscoaches in WoerdenWijzer.

Inspanning 2020

3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd:

Terug naar navigatie - 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd:

De cijfers van het cliëntervaringsonderzoek over 2020 worden in Q2 van 2021 verwacht. De raad wordt hierover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.

Inspanning 2020

3.2.2. De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot tenminste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).

Terug naar navigatie - 3.2.2. De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot tenminste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).

De cijfers over het eerste half jaar zijn bekend. Voor Woerden ligt de uitstroom 8% hoger dan het regiogemiddelde. De data over heel 2020 wordt eind Q1 2021 verwacht. De verwachting is, gelet op de uitkomst over het eerste halfjaar, dat het resultaat volledig behaald wordt. Zodra de uitkomst bekend is, wordt de raad hierover op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.

Inspanning 2020

3.2.3 De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,4/ 8,0 en 8,8) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2018: 7,6).

Terug naar navigatie - 3.2.3 De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,4/ 8,0 en 8,8) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2018: 7,6).

Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. In het 2e kwartaal van 2020 heeft de derde meting plaatsgevonden. De cijfers van 2020 wijken iets af t.o.v. de vorige metingen (resp. 8,3/7,8 en 8,4). De score op de indicator 'sociale kracht van inwoners' is echter gelijk gebleven (7,6). Het onderzoek is gestart nadat de coronacrisis uitbrak en de lockdown van kracht werd. De corona-uitbraak kan incidenteel op sommige onderdelen invloed gehad hebben op de uitkomst. Wij gaan ervan uit dat deze cijfers op de langere termijn weer omhoog gaan, omdat we extra gaan inzetten op de thema's eenzaamheid, participatie en zelfredzaamheid.

Inspanning 2020

3.3.1 De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.

Terug naar navigatie - 3.3.1 De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.

Op basis van de MAG zijn er nieuwe kaders in de nieuwe subsidieregeling algemene voorzieningen sociaal domein. Hierdoor worden er scherpere subsidieafspraken gemaakt. De herschikking van deze subsidies gaat een jaar later in, namelijk 1 januari 2022. Corona belast maatschappelijke partners hoog. Participatie staat hierdoor onder druk. De aangepaste planning gaat, zoals eerder gecommuniceerd, een jaar later in, namelijk per 1-1-2022 hierdoor is er voldoende tijd om partners goed en zorgvuldig te betrekken bij het proces.

Inspanning 2020

3.4.1 In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen.

Terug naar navigatie - 3.4.1 In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen.

Ferm Wijzer is opgestart. Consulenten van Ferm Werk en Woerden Wijzer spreken gezamenlijk inwoners en er wordt gemonitord via de kwartaalrapportages van Ferm Werk. De doelstelling is nog niet volledig behaald, dit is mede veroorzaakt door de coronacrisis. In Q3 zijn we gestart met het voeren van intakegesprekken. Omdat het traject pas kort draait, zijn de trajectkosten nog niet inzichtelijk en beheersbaar. In 2021 komt de doelgroep C en D volledig over naar WoerdenWijzer. Hiervoor worden de best practices uit Ferm Wijzer meegenomen.

Inspanning 2020

3.5.1 In 2020 zijn minimaal 30 jongeren in kwetsbare positie op een passende plek geplaatst waarin zij hun arbeidspositie versterken. Bij plaatsing op een baan of opleiding is 70% van de plaatsingen na 6 maanden nog actief.

Terug naar navigatie - 3.5.1 In 2020 zijn minimaal 30 jongeren in kwetsbare positie op een passende plek geplaatst waarin zij hun arbeidspositie versterken. Bij plaatsing op een baan of opleiding is 70% van de plaatsingen na 6 maanden nog actief.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

3.6.1 Een stijging in de score op de zelfredzaamheidsmatrix wordt bereikt voor minimaal 20 mensen met financiële problematiek die worden ondersteund middels stress-sensitieve dienstverlening.

Terug naar navigatie - 3.6.1 Een stijging in de score op de zelfredzaamheidsmatrix wordt bereikt voor minimaal 20 mensen met financiële problematiek die worden ondersteund middels stress-sensitieve dienstverlening.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

3.7.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2018: 6,2), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2018: 7,6).

Terug naar navigatie - 3.7.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2018: 6,2), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2018: 7,6).

Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. In het 2e kwartaal van 2020 heeft de derde meting plaatsgevonden. De score op de indicator 'sociale samenhang in de buurt' is iets gedaald (6,1). De score op de indicator 'sociale kracht van inwoners' is gelijk gebleven (7,6). Het onderzoek is gestart nadat de coronacrisis uitbrak en de lockdown van kracht werd. De corona-uitbraak kan incidenteel op sommige onderdelen invloed gehad hebben op de uitkomst. Wij gaan ervan uit dat deze cijfers op de langere termijn weer omhoog gaan, omdat we extra gaan inzetten op de thema's eenzaamheid, participatie en zelfredzaamheid.

Inspanning 2020

3.8.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2018: 44%).

Terug naar navigatie - 3.8.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2018: 44%).

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

3.9.1 In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Terug naar navigatie - 3.9.1 In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

3.10.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Terug naar navigatie - 3.10.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Halverwege 2020 is GroenWest in Woerden gestart met het zgn. 'omgekeerd matchen' van woningen bij uitstroom van mensen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Bij het omgekeerd matchen levert de corporatie een woning en kijkt het Vierde Huis welke kandidaten op de wachtlijst geschikt kunnen zijn, in plaats van dat er maar aan één woningcorporatie een kandidaat wordt aangeleverd. Hierdoor is een snellere matching mogelijk. Van de 14 woningen die zijn afgesproken per jaar te leveren voor deze doelgroep, waren er tot en met november 9 geleverd en stonden er nog 3 mensen met 1e keus Woerden op de wachtlijst (recentste cijfers).

Inspanning 2020

3.11.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de door centralisatie / transitie centrumgemeente heeft plaatsgevonden.

Terug naar navigatie - 3.11.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de door centralisatie / transitie centrumgemeente heeft plaatsgevonden.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

3.12.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Terug naar navigatie - 3.12.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 januari 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

De nieuwe Wet inburgering die aanvankelijk op 1 januari 2021 zou ingaan, is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Hierdoor is er meer tijd ontstaan voor het proces. De eerste bestuurlijke en ambtelijke overleggen hebben reeds plaatsgevonden. We liggen op koers.

Inspanning 2020

3.13.1 Minimaal 10 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Terug naar navigatie - 3.13.1 Minimaal 10 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

3.13.3 Minimaal 25 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.

Terug naar navigatie - 3.13.3 Minimaal 25 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.

Als gevolg van de coronamaatregelen konden de trainingen niet worden aangeboden. Ook het intensieve programma met de ketenpartners kon niet worden uitgevoerd. De uitvoering zal worden opgepakt wanneer de coronamaatregelen dit toelaten.

Inspanning 2020

3.15.1 Huisartsen zijn in staat statushouders goede zorg te verlenen en kunnen hun taak als poortwachter beter uitvoeren.

Terug naar navigatie - 3.15.1 Huisartsen zijn in staat statushouders goede zorg te verlenen en kunnen hun taak als poortwachter beter uitvoeren.

Het onderzoek naar de behoeften van de huisartsen is niet uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen. Daarnaast had de reguliere zorg andere prioriteiten. Zodra dit kan, zal het onderzoek worden uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt verdere ondersteuning ingericht.

Inspanning 2020

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

De coronacrisis heeft in 2020 een grote impact gehad op de samenleving, op onze partners en op onze organisatie. De partners binnen het brede Sociaal Domein, zoals de kinderopvang en scholen, de lokale partners in het voorliggende veld, Ferm Werk en maatwerkorganisaties hebben zich samen met de gemeente en WoerdenWijzer ingezet om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Voorbeelden zijn de uitvoering van de regeling Tozo (Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers) door Ferm Werk, het opzetten van een corona-testlocatie door de GGD en het inzetten van extra ambulante ondersteuning bij kwetsbare gezinnen door WoerdenWijzer.

Andere mooie voorbeelden zagen wij bij onze maatschappelijke partners in het voorliggend veld. Maatschappelijke organisaties zijn meer gaan samenwerken en vernieuwen. Ook hebben zij veel individueel contact gehouden met vrijwilligers en deelnemers. De samenwerking tussen Hart voor Woerden, de Buurtverbinders en de vele maatschappelijke organisaties is zichtbaar op de site www.woerdenvoorelkaar.nl. Onder aanvoering van Hart voor Woerden en de Buurtverbinders ontstond er een aanbod voor kwetsbare mensen. Er zijn diverse initiatieven ontstaan zoals telefooncirkels tegen eenzaamheid, nieuwe maatjescontacten en extra ondersteuning van vrijwilligers. Dat deze intensieve samenwerking een blijvend grote meerwaarde heeft, bleek 15 december toen een nieuwe lockdown in werking trad. Buurtwerk en Hart voor Woerden trokken samen op en legden de verbindingen naar algemene voorzieningen. Op basis van signalen zijn voor kwetsbare inwoners de ‘huizen van’ opengesteld.
Wij waarderen al deze inzet enorm en we moedigen onze partners aan om te blijven doen wat nodig is.

Strategische heroriëntatie
Tijdens de coronacrisis voerde de organisatie ook een strategische heroriëntatie uit. Vanuit het Sociaal Domein zijn twee taskforces aan de slag gegaan: voor Jeugd en Wmo, en voor Werk en Inkomen. We hebben in die taskforces meer dan vijftig zoekrichtingen uitgewerkt en onderzocht in twee opgeleverde eindrapportages. Het college en de gemeenteraad hebben op basis van de voorstellen uit de taskforces gekozen om vast te houden aan de ingezette koers vanuit de MAG. Dat betekent dat maatregelen uit de strategische heroriëntatie die zijn ingezet daaraan bijdragen en tegelijkertijd leiden tot een kostenbesparing op het Sociaal Domein. We bezuinigen zo min mogelijk op voorzieningen voor inwoners en we zetten zo veel mogelijk in op efficiencyslagen. Inzet op preventie, versterking van het voorliggende veld en ondersteuning zo dichtbij en lokaal mogelijk organiseren, blijven belangrijke pijlers onder onze huidige koers. Na de besluitvorming hebben wij ons gericht op de implementatie. Dit geven wij vorm in nauw overleg met onze maatschappelijke partners. Zo is er goed contact en overleg over de uitvoering met o.a. de participatieraad, Ferm Werk, partners in het voorliggend veld en met stichting Kwadraad.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.962.052 5.545.431 416.621
6.2 Wijkteams 2.157.114 1.837.710 319.404
6.3 Inkomensregelingen 11.661.801 15.566.723 -3.904.922
6.4 Begeleide participatie 7.652.631 7.605.903 46.728
6.5 Arbeidsparticipatie 2.019.231 1.685.683 333.548
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.125.770 2.133.493 -7.723
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.688.827 9.267.133 -578.306
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.226.618 9.382.533 -1.155.915
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 114.397 18.863 95.534
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 2.639.189 2.697.897 -58.708
7.1 Volksgezondheid 2.039.868 2.107.270 -67.402
Totaal Lasten 53.287.498 57.848.639 -4.561.141
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -152.758 -203.547 50.789
6.2 Wijkteams 0 -8.000 8.000
6.3 Inkomensregelingen -9.582.468 -14.117.506 4.535.038
6.5 Arbeidsparticipatie 0 -30.445 30.445
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 -11.853 11.853
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -212.000 -134.967 -77.033
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 -445.813 445.813
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 10.000 -10.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 -27.244 27.244
Totaal Baten -9.947.226 -14.969.374 5.022.148
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -3.350.599 -2.175.211 -1.175.388

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
6.1 Een groot deel van het overschot op taakveld 6.1 wordt verklaard door de budgetoverhevelingen. Het voordeel is gesaldeerd uit de tabel budgetoverhevelingen. De budgetoverhevelingen betreffen voornamelijk projecten zoals beschreven onder de budgetoverhevelingen die in 2021 worden afgerond. 455.289 voordeel
6.1 Diverse projecten ten laste van de Algemene Reserve (label investeringsfonds) zijn (mede als gevolg van corona) uitgevoerd in 2021. 108.467 voordeel
6.1 Minder kosten aan vrijstelling ruimte inwonersactiviteiten en voordeel in meerjaren onderhoudsprogramma. 45.173 voordeel
6.1 Vervoersvoorzieningen worden op twee taakvelden geboekt. De grootste kostenpost valt in 2020 onder taakveld 6.1 terwijl het budget op taakveld 6.6 is begroot. Het tekort wordt verder toegelicht onder taakveld 6.6. -192.307 nadeel
6.2 Het overschot wordt deels verklaard door de ingediende budgetoverhevelingen (voor € 260.000) binnen taakveld 6.2. Het betreft voornamelijk projecten zoals beschreven onder de budgetoverhevelingen die in 2021 worden afgerond. Hierbij scherp is gekeken welke resterende projectgelden nodig is voor 2021, dit betekent een extra voordeel van € 57.000. 313.891 voordeel
6.2 Betreft de geboekte kosten van de gedragswetenschapper waarvan de begrotingswijziging is teruggedraaid. De dekking voor deze kosten is verdeeld over de taakvelden 4.3 (programma 5), taakveld 6.1 en 7.1. -42.335 nadeel
6.3 Tozo levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de baten). Per saldo is het financieel effect € 0 aangezien de te veel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden. -4.194.970 nadeel
6.3 Betreft het voordeel rondom inkomensvoorzieningen Ferm Werk. 250.000 voordeel
6.5 Betreft het voordeel rondom re-integratie, uitvoering Ferm Werk 282.013 voordeel
6.5 Betreffen de uitgaven rondom Stichting Vluchtelingen Steunpunt. Binnen het voordeel zit een budgetoverheveling ad € 18.960 ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding statushouders. 51.535 voordeel
6.6 Wanneer rekening wordt gehouden met het tekort op taakveld 6.1 op vervoersvoorzieningen, dan zorgt dit alsnog voor een voordeel op de vervoersvoorzieningen. Jaarlijks worden de extra kosten op woonvoorzieningen en hulpmiddelen gedekt met dit voordeel (zie regel hieronder). 367.099 voordeel
6.6 In de Wmo voorzieningen zit de stijging over 2020 grotendeels in de post eenmalige covidkosten van € 122.000. De kosten stijgen op dit taakveld, omdat meer inwoners een beroep doen op (woon)voorzieningen en hulpmiddelen. Dit is te verklaren door de trend dat mensen met zwaardere (lichamelijke) problemen langer thuis blijven wonen, en tegelijkertijd de vergrijzing toeneemt en ook deze ouderen langer thuis blijven wonen. Daardoor stijgt het beroep op voorzieningen die langer thuis wonen mogelijk maken, zoals tilliften, douche- en toilethulpmiddelen. Een andere verklaring, naast de autonome ontwikkelingen, is dat voor inwoners ondersteuning vanuit de Wmo aantrekkelijker is dan vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met het abonnementstarief is er een extra financiële drempel voor inwoners om van de Wmo over te gaan naar de Wlz. Ook is het voor inwoners financieel gezien aantrekkelijker om woonvoorzieningen te regelen via de Wmo sinds de invoering van het abonnementstarief dan dit zelf te regelen en te financieren. -374.822 nadeel
6.71 Sinds de invoering van het Wmo abonnementstarief (een vaste Wmo eigen bijdrage van € 19) per 2019 zien we een hogere toestroom van inwoners. Aspecten die daarnaast meespelen met de stijging over de gehele linie zijn divers: Woerden vergrijst en mensen met een ondersteuningsvraag blijven langer thuis wonen, waardoor indicaties voor sommige voorzieningen ook langer blijven doorlopen. Ook is er een stijging in de tarieven van de meeste individuele maatwerkvoorzieningen. -578.306 nadeel
6.72 Ten opzichte van 2019 zijn de kosten in de productgroepen Specialistische GGZ (14,8%) en Begeleiding jeugd (25,7%) flink toegenomen. Per saldo is de kostenontwikkeling van alle groepen samen +10% ten opzichte van 2019. Het aantal jeugdigen voor maatwerkvoorzieningen dat zorg nodig heeft gehad in 2020 is licht gedaald ten opzichte van 2019. Maar de gemiddelde kosten per productgroep per jeugdige zijn toegenomen. Met name de kosten voor ambulante zorg zijn sterk toegenomen (25,7% = 304K ten opzichte van 2019, maar 516K ten opzichte van begroting). Deze toename is te verklaren doordat casemanagers extra uren hebben toegekend voor de begeleiding tijdens de lockdown. Met deze kosten is geen rekening gehouden in de coronarapportage. In de coronarapportage zijn zelfs extra voordelen ingeboekt (voor 212K) voor Jeugdzorg terwijl deze voordelen niet zijn behaald. -728.000 nadeel
6.72 Daarbij komen nog twee productgroepen die voor extra kosten hebben gezorgd door de hogere kosten per productgroep. Specialistische GGZ (14,8% = 324K), Behandeling Jeugd (9,9% = 158K) en overige (43K). -525.000 nadeel
6.72 Door Corona staat er ook een voordeel tegenover de tekorten. De dagbesteding is met 45% (=220K) gedaald, dit komt doordat de voorzieningen voor dagbesteding tijdens de lockdown gesloten waren. 220.000 voordeel
6.72 Naast de kosten voor 2020 zijn er extra kosten geboekt voor de jaren 2016-2018 (68K) en zijn de kosten voor de regeling meerkosten Corona 23K. -91.000 nadeel
6.81 Het resterende deel op Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld is te verklaren door de ingediende budgetoverheveling. 15.000 voordeel
6.82 SAVE heeft de methodiek van verrekenen aangepast op basis van inwoneraantal, dit zorgt voor een nadeel van 24K op de realisatie en de kosten zijn door extra inzet toegenomen. -109.229 nadeel
7.1 Indexering van de GGD is niet opgenomen in hun eigen begroting. De gemeenteraad is hiervan op de hoogte gesteld via raadsvoorstel 20R.00946 zienswijze GGDrU. -53.162 nadeel
Diversen 219.523 voordeel
Totaal mutaties lasten -4.561.141 nadeel
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
6.1 Extra inkomsten door schadeuitkering plofkraak op Schoollaan 8. 47.147 voordeel
6.3 TOZO levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de lasten. Per saldo is het financieel effect € 0 aangezien de te veel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden. Daarbij heeft de gemeente ruim € 500.000 aan inkomsten ontvangen voor de uitvoering van de Tozo-regeling. 4.535.038 voordeel
6.71 De eigen bijdrage Wmo is sterker afgenomen dan voorzien door de invoering van het abonnementstarief. -77.033 nadeel
6.72 Betreft de bijdrage mbt de inzet van jeugdhulpwerkers voorschoolse opvang. Deze inkomsten worden gesaldeerd met de lasten. 65.468 voordeel
6.72 Incidentele vordering op leverancier. Er is een akkoord bereikt over terugbetaling van 75% van de gehele vordering over de periode 2016 t/m 2018. Voor de vordering over 2016 is dit vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De gerechtelijke procedure is hiermee beëindigd. De vorderingen over de jaren 2017 en 2018 zijn vastgelegd in reguliere terugvorderingsdocumentatie, waarin is vastgelegd welke bedragen over een termijn van 48 maanden aan de afzonderlijke gemeenten moet terugbetalen. 377.834 voordeel
Diverse 73.695 voordeel
Totaal mutaties baten 5.022.148 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 461.007 voordeel
Mutaties reserves
Budgetoverheveling 2019-2020 Inclusie, resterend deel valt vrij -18.320 nadeel
Budgetoverheveling 2019-2020 Statushouders, bij de najaarsrapportage is 106.000 vrijgevallen. 215.000 is overgeheld naar 2021. Het resterende deel 8.840 valt vrij bij de jaarrekening. -329.840 nadeel
Budgetoverheveling 2019-2020 Wettelijke aanpassingen Cumulus, het deel inwonercloud is vrijgevallen door de strategische heroriëntatie (168.500) bij de najaarsrapportage. Van het overige Cumulus deel is 100.000 vrijgevallen bij de najaarsrapportage. Van het overige deel is (65.239) besloten om niet in te zetten, omdat hiervoor structurele budgetten zijn en is voor 50.000 een overhevelingsvoorstel gedaan om de ontwikkeling te stimuleren in 2021. -383.739 nadeel
Budgetoverheveling 2019-2020 Implementatiebudget, valt vrij bij de jaarrekening. 50.000 van aanpassingen Cumulus wordt ook ingezet als implementatiebudget en wordt gezien als voldoende. -184.960 nadeel
Budgetoverheveling 2019-2020 Onafhankelijke cliëntondersteuning, resterend deel is overgeheveld naar 2021 (projectbudget) -127.375 nadeel
Budgetoverheveling 2019-2020 Innovatiefonds, resterend deel valt vrij bij de jaarrekening -3.492 nadeel
Budgetoverheveling 2019-2020, gebiedsgericht werken, is ergens anders geboekt en had dus volledig onttrokken moeten worden. -19.195 nadeel
Investeringsfonds -108.467 nadeel
Totaal mutaties reserves -1.175.388 nadeel
Budgetoverhevelingen
6.1 Statushouders 215.000
6.1 Onafhankelijke cliëntondersteuning 127.375
6.1 Iedereen doet mee! / Inclusie 13.319
6.1 Inburgering 103.913
6.1 Sociale netwerken businesscase SD 46.012
6.1 Budget brede aanpak dak- en thuisloosheid 17.628
6.2 Implementatiebudget casemanagement 150.000
6.2 Samenwerking huisartsen / POH Jeugd GGZ 56.297
6.2 Ondersteuning Toegang en casemanagement 50.000
6.5 Maatschappelijke begeleiding statushouders 18.960
6.81 Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld 15.000
7.1 Impuls Kansrijke start 13.745
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 827.249

Netto arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Netto arbeidsparticipatie
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 71,1 % van de werkzame beroepsbevolking tov beroepsbev 67,8 % van de werkzame beroepsbevolking tov beroepsbev
2019 71,8 % van de werkzame beroepsbevolking tov beroepsbev 68,8 % van de werkzame beroepsbevolking tov beroepsbev

Personen met een bijstandsuitkering

Terug naar navigatie - Personen met een bijstandsuitkering
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 201,9 Aantal per 10.000 inwoners 401,1 Aantal per 10.000 inwoners
2019 (JR20) 192 Aantal per 10.000 inwoners 381,7 Aantal per 10.000 inwoners
2020 278 Aantal per 10.000 inwoners 459,7 Aantal per 10.000 inwoners

Lopende re-integratievoorzieningen

Terug naar navigatie - Lopende re-integratievoorzieningen
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2019 (JR20) 206,5 Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar 305,2 Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar
2020 186,8 Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar 202 Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdhulp
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 8,9 % van alle jongeren < 18 11,8 % van alle jongeren < 18
2019 (JR20) 8,8 % van alle jongeren < 18 12,3 % van alle jongeren < 18
2020 8,8 % van alle jongeren < 18 11,9 % van alle jongeren < 18

Jongeren met jeugdbescherming

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdbescherming
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 0,6 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2019 (JR20) 0,7 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2020 1 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Verbetering toegang tot hulp
Cliënt/inwoner weet waar hij moet zijn met zijn hulpvraag 74% > 84% in 2022
De medewerker en cliënt/inwoner hebben in gesprek samen naar oplossingen gezocht 82% > 82% in 2022
Cliënt/inwoner vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed 83% > 88% in 2022
Sociale kracht inwoners:
Waarderingscijfer inwoners sociale kracht 7,6 0
Waarderingscijfer inwoners zelfredzaamheid 8,3 0
Waarderingscijfer inwoners participatie 7,8 0
Waarderingscijfer inwoners eenzaamheid 8,4 0
Subsidieverstrekking alleen voor aantoonbare bijdrage aan de realisatie van de MAG - 1-1-2022
Aantal inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar van wie - door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team - de afstand tot de arbeidsmarkt is verkleind en de participatie is toegenomen. < 20 inwoners 20-60 inwoners in 2020
Jongeren in kwetsbare positie zijn op een passende plek geplaatst < 30 jongeren 30 jongeren in 2020
Actief bij plaatsing baan of opleiding na 6 maanden < 70% 70% in 2020
Stijging score zelfredzaamheidsmatrix voor mensen met financiële problematiek < 20 inwoners 20 inwoners
Waarderingscijfer inwoners sociale samenhang in de buurt 6,1 6,4 in 2022
Percentage inzet door inwoners 44% 0
Aantal centrale plaatsen in wijken en dorpen 4 7 in 2022
Organisatie is klaar voor uitvoering conform nieuwe inburgeringswet op 1 januari 2022 Wet 1 jaar uitgesteld, uitkering ligt op koers 100% in 2022
Aantal statushouders dat deelneemt aan activiteiten gericht op werk of onderwijs 12 0
Percentage jonge statushouders (16 - 18 jaar) dat een MBO-vervolgopleiding start en daadwerkelijk afmaakt Niet bekend i.v.m. corona 0
Aantal statushouders dat deelneemt aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid 0 (i.v.m. corona) 0
Percentage statushouders uit de Stadpoort dat vóór 1 januari 2022 beschikt over zelfstandige woonruimte (totaal aantal is 25) 15% 15% in 2020
Percentage huisartsen dat in staat is statushouders goede zorg te verlenen en zijn taak als poortwachter beter kan uitvoeren Niet bekend i.v.m. corona 50% in 2020