Programma 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Victor Molkenboer Openbare orde & veiligheid, Bestuurlijke en Juridische zaken, Burgerzaken en communicatie, Handhaving en toezicht en Dierenwelzijn
George Becht Dienstverlening, (visie op) Verbonden partijen, Personeel en Organisatie en ICT, Informatieveiligheid, Regionale Samenwerking en Toekomstvisie Lopikerwaard
Ad de Regt Participatiebeleid

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de werking van de organen van de gemeente, de dienstverlening aan de inwoner in het gemeentehuis zelf en om openbare orde en veiligheid. 

Het bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.1 Bestuur facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.
0.2 Burgerzaken producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
1.1 Crisisbeheersing en brandweer taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.2 Openbare orde en veiligheid taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak); - tegengaan van radicalisering; - huiselijk geweld - Persoonsgerichte Aanpak (PGA); - nazorg ex-gedetineerden.
5.4 Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: gemeentelijk archief en RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.

Opgave: Een professionele organisatie, toegerust voor haar taken

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

De coronacrisis heeft op nagenoeg alle gemeentelijke werkzaamheden impact gehad, maar toont zich mogelijk het sterkst bij het onderdeel dienstverlening. Het contact met de samenleving was gedurende het grootste deel van het afgelopen jaar anders dan normaal. De focus in het domein dienstverlening lag in 2020 noodgedwongen op het uitvoeren van de wettelijke taken. Deze taken zijn ondanks alle beperkingen voor het overgrote deel uitgevoerd. De dienstverlening aan onze inwoners heeft op dit punt nauwelijks hinder ondervonden van de coronacrisis. Daarnaast zijn de in de begroting opgenomen ambities echter slechts ten dele gerealiseerd door de beperkte mogelijkheden in het afgelopen jaar. In 2021 zullen wij ons inspannen om de nog niet behaalde ambities te realiseren.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

In het domein Dienstverlening vallen de taakvelden vergunningen, toezicht en handhaving, burgerzaken, telefonie en de website. In al deze werkvelden heeft als gevolg van de coronapandemie een verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden. Binnen het taakveld vergunningen is veel aandacht uitgegaan naar het informeren van ondernemers en organisatoren over de impact van en omgang met de coronamaatregelen. Naast het leveren van individueel maatwerk passend binnen de crisismaatregelen, is ingezet op tijdelijke oplossingen zoals het afgeven van gedoogbeschikkingen voor terrassen.
Op het gebied van toezicht en handhaving heeft een verschuiving plaatsgevonden van reguliere werkzaamheden naar crisisgerelateerde inzet. Het merendeel van de inzet vanuit toezicht en handhaving richtte zich in het afgelopen jaar op handhaving van de crisismaatregelen. Het gevolg hiervan is dat reguliere toezichttaken, zoals toezicht op de openbare ruimte en de bouw, tot een minimum zijn beperkt. Vanuit prioriteitsoverwegingen is de inzet op deze gebieden voornamelijk uitgegaan naar excessen, spoed- en risicogevallen.

De afdeling Burgerzaken heeft in het afgelopen jaar minder persoonsdocumenten uitgegeven dan normaal. De kritieke dienstverlening voor de crisisorganisatie heeft voorrang gekregen boven de afgifte van persoonsdocumenten. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor spoedaanvragen, deze zijn wel regulier afgehandeld. In de eerste helft van 2021 wordt de achterstand voor de afgifte van persoonsdocumenten ingelopen.

Daarnaast is de oplevering van de nieuwe websites doorgeschoven naar 2021. In het afgelopen jaar is prioriteit gegeven aan de implementatie van zaakgericht werken, om hoge meerkosten - als gevolg van vertraagde implementatie door de coronacrisis - te voorkomen. Een belangrijke aanleiding voor het vernieuwen van de websites was het stopzetten van het huidige systeem waarop de websites draaien. In het licht van de coronacrisis heeft de leverancier echter besloten om het systeem een jaar langer in de lucht te houden. Het vernieuwen van de websites werd hierdoor minder urgent, waardoor prioriteit kon worden gegeven aan de implementatie van zaakgericht werken.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.

Omdat de prioriteit lag bij de implementatie van het zaakgericht werken zijn in 2020 alleen de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding uitgevoerd (opdrachtomschrijving, formaliseren projectgroep, afbakeningen scope). Aanbesteding wordt gestart in Q2 2021.

Inspanning 2020

1.1.2 Eind 2020 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale.

Terug naar navigatie - 1.1.2 Eind 2020 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale.

De telefonische bereikbaarheid is 91,2%. Het aantal telefoontjes ligt op bijna 42.000, bijna 4.000 meer dan in 2019. Intern is op diverse manieren aandacht gevraagd voor de telefonische bereikbaarheid. Voor 2021 staat bereikbaarheid van de interne organisatie op de agenda zodat we eind 2021 de 95% behalen.

Inspanning 2020

1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Terug naar navigatie - 1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Processen zijn beschreven en tot 1-7-2021 is er extra capaciteit op het dossier ingezet.

Inspanning 2020

Opgave: Openbare orde en veiligheid

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Op het gebied van veiligheid streven wij niet alleen naar lage criminaliteitscijfers maar vinden wij de veiligheidsbeleving (hoe veilig voelen mensen zich?) net zo belangrijk. Via het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan worden de prioriteiten bepaald. Volgens het veiligheidsbeeld is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Woerden in 2020 ten opzichte van 2019 met 13 procent gestegen. Woerden scoort hiermee ongunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (-3 procent). Andere opvallende ontwikkelingen zijn:

  • Opvallende dalers in Woerden zijn vormen van veelvoorkomende criminaliteit. Zakkenrollen (-14%), vernielingen (-12%) en brom-, snor-, fietsendiefstal (-18%) bevinden zich alle drie op het laagste niveau sinds 2017. Deze daling heeft voornamelijk plaatsgevonden in de tweede helft van 2020.
  • Opvallende stijgers in Woerden zijn fraude totaal (+66%) en het aantal autokraken (+51%). Waar in de eerste helft van 2020 nog een daling plaatsvond, is wapenhandel en/of -bezit toch gestegen van 10 in 2019 naar 20 (+100%) in 2020.
  • De aanpak van ondermijning (fraude totaal), benoemd als lokale prioriteit in het Integraal Veiligheidsplan (met name de aanpak van drugshandel), kent een toename in het aantal meldingen van 212 naar 351 (+66%). Waarvan online handel (Whatsappfraude, phishing, internetfraude) een toename van 134 naar 186 (+39%), wapenhandel en/of -bezit een toename van 10 naar 20 (+100%) en drugshandel, -vervaardiging, -bezit een afname van 28 naar 26 (-7%) laat zien.

Ondanks vertraging wegens de coronacrisis zijn diverse (succesvolle) interventies op het gebied van ondermijning gepleegd. Zo zijn vier panden gesloten op basis van de Opiumwet en is één keer een last onder dwangsom opgelegd. Ook is de organisatie weerbaarder gemaakt tegen ondermijning. Binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) wordt recidive verminderd en complexe casuïstiek integraal aangepakt. De kennis met betrekking tot complexe casuïstiek is vergroot. Aan de start van 2020 zijn we gestart met 10 dossiers. Tijdens het jaar zijn er 2 dossiers afgesloten. 1 daarvan is positief afgesloten en 1 door overlijden van de betreffende persoon. 1 dossier is opgeschaald naar de TOP X en er is 1 nieuw PGA-dossier bijgekomen. Het aantal PGA-dossiers staat hiermee eind 2020 op 8 actieve dossiers.

Op het gebied van jongerenoverlast hebben de jongerenwerkers naast hun reguliere werkzaamheden een signaleringsfunctie uitgeoefend. Bij zorgelijke gevallen trekken zij samen met de politie en boa’s op om het handelingsperspectief te verbeteren. Door een uniforme bejegeningsstrategie te hanteren worden jongeren preventief gestimuleerd en wordt voorkomen dat netwerkpartners tegen elkaar worden uitgespeeld. Voor wat betreft preventief handelen is er tevens een verbinding met de jeugdzorgverleners om een zorgtraject niet te verstoren. Er is een betere verbinding tussen zorg en veiligheid gerealiseerd via de Buurtveiligheidsteams. Daarnaast is een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen voor inwoners met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete (teamoverstijgende) zorgen over zijn. Deze werkgroep zorgt voor eenduidige aansturing en communicatie richting inwoners en bestuurders.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Het bestuurlijk instrumentarium in de vorm van controles en maatregelen wordt benut om ondermijning te bestrijden. Diverse afdelingen zijn beter bekend gemaakt met dit instrumentarium. Via bijeenkomsten en trainingen is bewustwording voor het onderwerp ondermijning gecreëerd in de gemeentelijke organisatie en bij inwoners en ondernemers. Daarnaast is er een meldpunt voor signalen geopend, is een datapakhuis ingericht waar informatiestromen bijeenkomen en worden geanalyseerd, en is een bestuurlijke communicatieleidraad voor dit onderwerp opgesteld. Al deze middelen zijn gericht op het tegengaan van ondermijning.

Voor de integrale aanpak jongerenoverlast hebben jongerenwerkers naast hun reguliere werkzaamheden ook een signaleringsfunctie uitgeoefend. Relevante informatie die hieruit voortkomt, wordt met de boa’s en de politie gedeeld om hun informatiepositie en handelingsperspectief te verbeteren. Tevens is de verbinding met de jeugdzorgverleners tot stand gebracht om preventief inzet te plegen bij jongeren die dat nodig hebben. Voor het voorkomen van nieuwe aanwas en het verminderen van recidive van inwoners die zich bezighouden met criminaliteit, dan wel personen met verward gedrag die de openbare orde verstoren, wordt integraal samengewerkt met ketenpartners en inwoners binnen de Lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA) . De Lokale PGA Woerden heeft in een intervisiesessie, georganiseerd door Bureau RVS, haar kennis vergroot en uitgewisseld met een andere gemeenten. Daarnaast is de PGA-monitor in gebruik genomen, hierdoor wordt in een PGA-dossier om de 6 maanden de zelfredzaamheid van de inwoner gemeten en het plan van aanpak daarop aangepast.

De verbinding tussen zorg en veiligheid is beter vormgegeven door samen met zorgverleners op te trekken. Aan inwoners die de openbare orde verstoren vanwege verward en/of psychisch gedrag wordt door integrale aanpak een helpende hand geboden. Het gaat hier om de gevallen die niet onder de paraplu van de PGA vallen. Daarnaast is in februari 2020 tijdens een tussentijdse evaluatie stilgestaan bij de punten waar de buurtveiligheidsteams (BVT’s) tegenaan lopen, wat er nodig is voor de verdere ontwikkeling van deze teams en in hoeverre het mogelijk is dit naar behoefte uit te rollen naar andere wijken/dorpen. Momenteel zijn er 2 BVT’s. Een BVT voor de wijken Schilderskwartier en Molenvliet en een BVT voor de kernen Harmelen, Zegveld en Kamerik.

Voor de aanpak van High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen, autobranden) en Veel Voorkomende Criminaliteit (autoinbraken, fietsendiefstal en vandalisme), en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor het tegengaan van cybercrime bij inwoners en ondernemers zijn in 2020 helaas geen activiteiten uitgevoerd. Vanwege de coronacrisis zijn de preventie-activiteiten grotendeels weggevallen in de prioriteitstelling binnen team OOV. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Samen werken aan een veilig Woerden

1.2 Tegengaan van ondermijning van de rechtsstaat.

1.3 Integrale aanpak jongerenoverlast met als doel de overlast te beperken.

- Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
- Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zo veel mogelijk lokaal beschikbaar.
- Minder overlast op de straat, door participerende jongeren en de betrokkenheid van onze inwoners.

1.4 Minder overlast door PGA'ers, door het zo veel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.5 Het vergroten van bewustwording van inwoners en het bieden van een goed handelingsperspectief om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit. Daarnaast stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

1.6 Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/ Handhaving.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De norm die hierbij wordt vastgesteld, is gebaseerd op de resultaten van de nulmeting in 2019

Terug naar navigatie - 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De norm die hierbij wordt vastgesteld, is gebaseerd op de resultaten van de nulmeting in 2019

Er is een toename in het aantal meldingen en een grotere diversiteit in wie meldt. Verbeterde samenwerking met externe partners leidt tot betere afstemming en meer signalen. Tegelijkertijd weten ook interne collega’s de leden van het ondermijningsoverleg beter te vinden. Niet alleen om te melden, maar ook om te sparren of voor vragen.

Inspanning 2020

1.3.1 De gehele diversiteit aan jongeren zet zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Terug naar navigatie - 1.3.1 De gehele diversiteit aan jongeren zet zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Individuele problemen zijn gesignaleerd en minder complexe sociale problematiek is adequaat aangepakt, waarbij het aantal meldingen van jeugdoverlast gelijk blijft of afneemt t.o.v. de jaren 2017/2018.

 

Het beoogde resultaat is behaald in 2020.

Inspanning 2020

1.4.1 De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zo te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt

Terug naar navigatie - 1.4.1 De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zo te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt

Er zijn op dit moment 8 lopende PGA-dossiers (PersoonsGerichte Aanpak). Er zijn ten opzichte van juli 2020 twee nieuwe dossiers bijgekomen, daarnaast is 1 dossier is positief afgesloten en 1 dossier is opgeschaald naar de TOP X. Het aantal dossiers komt hiermee weer op 8.

Inspanning 2020

1.5.1 Een veilige woon-en-leefomgeving waarbij het aantal geregistreerde criminaliteitscijfers, door gerichte acties afneemt

Terug naar navigatie - 1.5.1 Een veilige woon-en-leefomgeving waarbij het aantal geregistreerde criminaliteitscijfers, door gerichte acties afneemt

De geplande preventieacties zijn door prioriteitstelling vanwege corona en een vacature in zijn geheel niet uitgevoerd, zoals Whatsapp digitale buurtpreventie, Donkere dagen offensief, Veilig wonen scans, verzenden besmettingsbrieven, Zomercampagne 'Dagje weg', Boef in de wijk, Burgernet, Stop heling, Digitaal opkopersregister, Inzet preventieteam Centrum Fietsendiefstal, Cybercrimetraining ondernemers. Wel was er specifieke aandacht voor Meld Misdaad Anoniem. De gemeente is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met MMA waardoor de meldingen automatisch rechtstreeks naar de gemeente komen en we de meldingen direct via bestuursrecht kunnen aanpakken.

Inspanning 2020

1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases. Er wordt een expliciete verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid

Terug naar navigatie - 1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases. Er wordt een expliciete verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid

De insteek is om lokaal te beginnen. Ook de integrale afstemming tussen de domeinen Handhaving en Veiligheid zullen we expliciet maken. Boa's kijken breed en integraal en werken nauw samen met het cluster Openbare orde en Veiligheid, gebiedsambtenaren, wijkagenten etc., waardoor in een vroeg stadium (preventief) beter bijgestuurd kan worden.

In verband met corona is hier geen prioriteit aan gegeven. De praktijk leert dat er bij complexe casussen indien nodig altijd voldoende afstemming (mogelijk) is, ook met burgemeester en betrokken wethouders.
De betere verbinding tussen Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving (Boa’s) vindt in de praktijk in de vroegsignaleringsfase vaak plaats via de Buurtveiligheidsteams.
Daarnaast is voor inwoners met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete (teamoverstijgende) zorgen over zijn een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep bespreekt dit soort multidisciplinaire casussen en zorgt voor eenduidige aansturing en communicatie richting inwoners en bestuurders.

Inspanning 2020

Opgave: (regionale) samenwerking

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

In het Groene Hart wordt uitvoeringsgericht samengewerkt om de (recreatieve) economie te versterken, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren en bodemdaling tegen te gaan. In dit kader zijn in het afgelopen jaar programma’s en projecten zoals Cheese Valley, het Waterstofprogramma, de Kaasacademie, H2Onderwijsbus, Veenweiden in Beweging en Monitoring Proefvakken uitgevoerd. Naast deze concrete, uitvoeringsgerichte projecten zijn in 2020 drie bouwstenen ontwikkeld voor een strategische agenda voor het Groene Hart:

  1. Toekomstbestendig leven in het Groene Hart;
  2. Toekomstbestendige landbouw in het Groene Hart;
  3. Versterken innovatiekracht in het MKB.

 

In de loop van 2021 zal hier nog een vierde bouwsteen aan worden toegevoegd. De strategische agenda vertelt het verhaal van het Groene Hart als zelfstandige regio gelegen tussen vier grote metropolen. De strategische agenda is erop gericht om van onderaf input te geven op het traject Groene Hart als NOVI-gebied en wordt daarnaast in een regionale investeringsagenda uitgewerkt.

De U10/U16-regio staat voor grote en urgente ruimtelijke opgaven en de beschikbare ruimte is schaars. Denk bij de opgaven onder andere aan het oplossen van de woningnood, voldoende ruimte voor werkgelegenheid en het waarborgen van een goede bereikbaarheid. Een goede samenwerking en integrale, afgewogen keuzes zijn nodig om regionale (én lokale) doelen op een duurzame en efficiënte wijze te realiseren. In de U10/U16 wordt daarom samengewerkt aan een Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP). Vanuit Woerden denken wij mee over oplossingsrichtingen en brengen het Woerdense perspectief onder de aandacht. In het afgelopen jaar hebben wij in dit kader aandacht gevraagd voor thema’s zoals vitale kernen, maakindustrie, landbouw, lokale en regionale mobiliteit en het landschap van het Groene Hart. De tussenproducten op weg naar een Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma, het beoordelingskader en de ruimtelijke contour, zijn in het afgelopen jaar voorgelegd aan college en gemeenteraad om ervoor te zorgen dat de voor Woerden relevante onderwerpen voldoende zijn geborgd en er een goede basis is om tot een lokaal gedragen regionaal perspectief en programma te komen.

In 2020 is de dienstverleningsovereenkomst 2021-2025 tussen de gemeente Oudewater en de gemeente Woerden door de gemeenteraden vastgesteld en door de colleges ondertekend. Hiermee wordt de dienstverlening vanuit één ambtelijke organisatie aan de ingezetenen van de gemeenten Woerden en Oudewater voortgezet. Beide gemeenten krijgen hiermee de zekerheid om verder te kunnen bouwen aan de professionalisering van de organisatie en kwetsbaarheden te verminderen. Daarnaast biedt de dienstverleningsovereenkomst de mogelijkheid om in regionale verbanden gezamenlijk op te trekken en daardoor een belangrijke(re) rol in de regio te spelen.

 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Voor de eerder in Groene Hart-verband genoemde programma’s en projecten is ambtelijk en bestuurlijk inzet gepleegd. Deels bestond dit uit concrete inzet voor projecten, maar vaker nog ging het om het bij elkaar brengen van de juiste actoren: het bij elkaar brengen van relevante ondernemers, onderwijsinstellingen en betrokken overheden om kennis te delen en projecten verder te brengen. In dit kader zijn afgelopen jaar webinars, podcasts en (digitale) bijeenkomsten over onderwerpen als waterstof, circulair ondernemen en zon op dak bij agrariërs georganiseerd.

Voor het opstellen van de bouwstenen voor de strategische agenda voor het Groene Hart is samengewerkt met onderzoeksbureau Birch. Feiten en cijfers over het Groene Hart zijn in beeld gebracht en op basis hiervan zijn bouwstenen geformuleerd. Het onderzoek en de bouwstenen zijn afgelopen jaar tijdens een digitale werksessie met deelnemers uit de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid gepresenteerd en getoetst. De bevindingen uit deze sessie vormen input voor het opstellen van de strategische agenda.

In het afgelopen jaar zijn in U10/U16-verband een beoordelingskader en een ruimtelijke contour voor het Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP) opgesteld. Beide documenten zijn tussenproducten op weg naar het perspectief en programma. De contour is een onderzoeksagenda met zoekrichtingen en onderzoeksvragen. Het beoordelingskader zal bij het maken van keuzes worden gebruikt om te toetsen in hoeverre ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan de regionale (beleids-)doelen. Wij hebben vanuit Woerden voor beide documenten input geleverd, via ambtelijke en bestuurlijke overleggen en de bestuurstafels van de U10.  Beide documenten zijn in 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd en, inclusief een motie over de status van de landschappelijke kwaliteit, door de gemeenteraad vastgesteld.

Op basis van de in 2019 uitgevoerde evaluaties over de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Woerden en Oudewater is in 2020 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Deze is door de gemeenteraden vastgesteld en door de colleges ondertekend, waarmee beide gemeenten voor een periode van vijf jaar een overeenkomst met elkaar zijn aangegaan.

 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden.

1.7 Het versterken van de regionale economie in het Groene Hart.

1.8 De regio Utrecht kent een leefbare verstedelijking ('groen, gezond, slim').

1.9 De inspanningen van Woerden in de regio leveren, door een versterkte focus, goede resultaten voor lokale én regionale uitdagingen.

1.10 Woerden heeft een slagvaardige organisatie.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.

Terug naar navigatie - 1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.

  

Inspanning 2020

1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch perspectief en het ruimtelijk-economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.

Terug naar navigatie - 1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch perspectief en het ruimtelijk-economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.

Ambtelijke en bestuurlijke bijdrage aan het REP wordt via de bestuurstafels geleverd. Het ruimtelijk perspectief van het REP wordt in 2021 ter besluitvorming aan colleges en raden van de U16 voorgelegd.

Inspanning 2020

1.9.1 Er is een strategisch beeld, in de vorm van een lobbyagenda, van de regionale samenwerkings-verbanden en de wijze waarop Woerden hier het beste mee kan omgaan.

Terug naar navigatie - 1.9.1 Er is een strategisch beeld, in de vorm van een lobbyagenda, van de regionale samenwerkings-verbanden en de wijze waarop Woerden hier het beste mee kan omgaan.

  

Inspanning 2020

1.10.1 Een nieuwe dienstverlenings-overeenkomst op basis waarvan de ambtelijke samenwerking met Oudewater wordt gecontinueerd.

Terug naar navigatie - 1.10.1 Een nieuwe dienstverlenings-overeenkomst op basis waarvan de ambtelijke samenwerking met Oudewater wordt gecontinueerd.

De ambtelijke samenwerking tussen Woerden en Oudewater wordt gecontinueerd. De Dienstverleningsovereenkomst 2021-2025 is medio 2020 vastgesteld.

Inspanning 2020

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

Het mag duidelijk zijn dat de coronacrisis op nagenoeg alle werkzaamheden van de gemeente een effect heeft gehad. Wij zien dit bij het onderdeel dienstverlening duidelijk terugkomen. Hier is prioriteit gegeven aan kritieke processen en wettelijke taken. In de begroting geformuleerde ambities voor 2020 zijn daardoor onder druk komen te staan en niet allemaal behaald.

Ook bij openbare orde en veiligheid is logischerwijs veel van de beschikbare capaciteit naar de crisisorganisatie toegegaan. Binnen dit vakgebied zijn immers de experts op het gebied van crisisbeheersing actief, waarop gedurende de coronacrisis veelvuldig een beroep is gedaan. Andere activiteiten konden daardoor soms maar beperkt worden uitgevoerd. Ook zorgden de coronamaatregelen zelf, los van een andere prioritering als gevolg van de crisis, soms voor belemmeringen in de werkzaamheden. Zo was het in het afgelopen jaar maar beperkt mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Voor de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) bemoeilijkte dit de werkzaamheden. Ook was het houden van fysieke bijeenkomsten met grotere groepen maar in een zeer beperkte periode mogelijk, waardoor we aangewezen waren op digitale bijeenkomsten. Die zijn soms minder effectief dan fysieke bijeenkomsten.

Op het gebied van regionale samenwerking is het merendeel van de activiteiten doorgegaan. Overleggen konden over het algemeen in digitale vorm plaatsvinden. De hinder van de coronacrisis is op dit vakgebied dan ook beperkt. Wel zijn enkele van de medewerkers belast met regionale samenwerking ingezet op coronagerelateerde dossiers, waardoor het continu zoeken was naar een juiste balans in de prioritering van werkzaamheden.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
0.1 Bestuur 2.886.177 3.430.953 -544.776
0.2 Burgerzaken 993.457 985.650 7.807
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.299.019 3.369.728 -70.709
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.435.061 1.309.536 125.525
5.4 Musea 298.267 266.723 31.544
Totaal Lasten 8.911.981 9.362.589 -450.608
Baten
0.1 Bestuur -73.450 -94.172 20.722
0.2 Burgerzaken -498.544 -601.182 102.638
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -77.523 -143.905 66.382
1.2 Openbare orde en veiligheid -28.728 -206.435 177.707
5.4 Musea -17.672 -31.384 13.712
Totaal Baten -695.917 -1.077.078 381.161
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 43.057 -43.057
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -2.573.512 -962.304 -1.611.208

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
0.1 Door middel van een raadsinformatiebrief 'Voorziening pensioenen (oud-)wethouders jaarrekening 2020' met kenmerk Z/21/009432 / D/21/011369 is uw gemeenteraad geïnformeerd over de incidentele extra storting in de pensioenvoorziening (oud-) wethouders. De extra storting in de pensioenvoorziening heeft geresulteerd in een nadeel van € 482.383 op taakveld 0.1. -482.383 nadeel
0.1 Er heeft een hogere storting in de voorziening wethouders pensioenen plaatsgevonden dan oorspronkelijk werd verwacht -47.545 nadeel
1.1 De brandweerkazerne in Woerden stond op de lijst om ademlucht-werkplaats te worden. Er zijn kosten gemaakt door de gemeente, waarvoor de VRU een vergoeding betaald heeft (zie ook baten). -56.586 nadeel
1.2 Door corona heeft er meer inhuur m.b.t. de crisis plaatsgevonden. De inhuurlasten zijn hoger uitgevallen dan werd voorzien in de Raadsinformatiebrief 20R.01121 (RV - Begrotingswijziging 2020 i.v.m. financiële gevolgen van coronacrisis). Daarnaast was er sprake van een structurele omissie in de begroting waardoor zowel de loonlasten als de voormalige inhuurlasten opgenomen waren van de boa's. Per saldo heeft dit geleid tot een lagere last in de jaarrekening van € 159.198. Bovenstaande omissie is hersteld bij de voorjaarsnota 2021, waarbij het structurele budget is afgeraamd. 159.198 voordeel
Overige verschillen -23.292 nadeel
Totaal mutaties lasten -450.608 nadeel
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
0.2 Met Raadsinformatiebrief 20R.01121 "RV - Begrotingswijziging 2020 ivm financiële gevolgen van coronacrisis" is uw gemeenteraad geïnformeerd over de minder legesopbrengsten rijbewijzen en reisdocumenten. Deze bijstelling had te maken met de corona effecten. Vanwege het feit dat inwoners veelal niet meer buiten Nederland op vakantie gingen en middels een Europees besluit dat rijbewijzen langer geldig bleven, verlengde veel inwoners hun rijbewijs en/of paspoort niet. Aan het einde van 2020 bleek dat toch meer inwoners hun rijbewijs hebben vernieuwd dan werd verwacht. Dit heeft geleid tot een voordeel ten opzichte van de begroting van € 40.000. 42.751 voordeel
0.2 Als gevolg van hoge instroom van vluchtelingen in 2014/2015 zijn ten opzichte van voorgaande jaren in 2020 veel meer naturalisatieverzoeken geweest. Vluchtelingen zijn na vijf jaar gerechtigd een naturalisatie aan te vragen. 60.325 voordeel
1.1 De brandweerkazerne in Woerden stond op de lijst om ademlucht-werkplaats te worden. Er zijn kosten gemaakt door de gemeente, waar de VRU een vergoeding voor betaald heeft (zie ook lasten) 67.553 voordeel
1.2 Vanwege een zwangerschapsverlof een aantal langdurige zieken binnen taakveld 1.2 heeft de gemeente vanuit het UWV een aantal uitkeringen ontvangen. 53.050 voordeel
1.2 Binnen de DVO en UVO met Oudewater is de BOA en de constructeur van Woerden niet meegenomen, waar wordt wel gebruik gemaakt van de dienstverlening. Om deze reden sturen we ieder jaar een factuur om de kosten alsnog in rekening te brengen bij de gemeente Oudewater. Bij de Voorjaarsrapportage is dit verwerkt binnen de begroting van zowel de gemeente Woerden als Oudewater. 80.000 voordeel
Overige verschillen 77.482 voordeel
Totaal mutaties baten 381.161 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -69.447 nadeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/nadeel
0.10 Toevoeging reserve WW 3e jaar (conform beleidsregels, eigen risico WW) -43.057 nadeel
0.10 De uitgaven voor de Bestuursopdracht worden gedekt uit de Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling. Vanwege minder uitgaven rondom de Bestuursopdracht, voornamelijk veroorzaakt door de corona crisis, wordt er ook minder onttrokken aan de bestemmingsreserve. De lagere lasten zijn terug te vinden binnen het programma Overhead. Wel is een budgetoverheveling voorgesteld om een budget ad € 585.500 over te hevelen van jaar 2020 naar 2021 en 2022. -1.065.112 nadeel
0.10 Er waren twee budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020 rondom sloop & herinrichting van Bleek ad € 350.000 en Digitaal werken ad € 104.970, waardoor een onttrekking begroot was uit de Algemene Reserve. Rondom de sloop- en herinrichtingskosten bleek dat deze geactiveerd moesten worden, waardoor geen uitvoering was gegeven aan de budgetoverheveling. Met betrekking tot het Digitaal Werken (lasten binnen programma Overhead) was in 2020 was wel opdracht gegeven, waardoor een budgetoverheveling wordt voorgesteld van 2020 naar 2021. Dit betekent wel dat de begrote totale onttrekking ad € 546.096 niet heeft plaatsgevonden. -546.096 nadeel
Totaal mutaties reserves -1.654.265 nadeel
Budgetoverhevelingen
Niet van toepassing
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 0

Externe inhuur

Terug naar navigatie - Externe inhuur
Bron: Eigen begroting
Periode Woerden
2019 6,3 Kosten als % van totale loonsom + inhuur externen
2020 7,5 Kosten als % van totale loonsom + inhuur externen

Verwijzingen Halt

Terug naar navigatie - Verwijzingen Halt
Bron: Bureau Halt
Periode Woerden Nederland
2018 49 per 10.000 inw 12-17jr 119 per 10.000 inw 12-17jr
2019 61 per 10.000 inw 12-17jr 132 per 10.000 inw 12-17jr

Winkeldiefstallen

Terug naar navigatie - Winkeldiefstallen
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 1,9 per 1.000 inwoners 2,2 per 1.000 inwoners
2019 (JR20) 0,7 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven

Terug naar navigatie - Geweldsmisdrijven
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 3,2 per 1.000 inwoners 4,9 per 1.000 inwoners
2019 (JR20) 2,5 per 1.000 inwoners 4,8 per 1.000 inwoners

Demografische druk

Terug naar navigatie - Demografische druk
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 76,3 % groene en grijze druk tov 20-64 69,6 % groene en grijze druk tov 20-64
2019 76,6 % groene en grijze druk tov 20-64 69,8 % groene en grijze druk tov 20-64
2020 76,6 % groene en grijze druk tov 20-64 70 % groene en grijze druk tov 20-64

Jongeren met jeugdreclassering

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdreclassering
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 0,2 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2019 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,4 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

Terug naar navigatie - Jongeren met een delict voor de rechter
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2019 1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar