Financiële beschouwing

Samenvatting

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting

De coronacrisis heeft op nagenoeg alle gemeentelijke werkzaamheden impact gehad. Het contact met de samenleving was gedurende het grootste deel van het afgelopen jaar anders dan normaal. De focus lag in 2020 noodgedwongen vooral op het uitvoeren van de wettelijke taken en het opzetten van een crisisorganisatie om de gevolgen van corona op te kunnen vangen. De dienstverlening aan onze inwoners heeft daardoor gelukkig  nauwelijks hinder ondervonden van de coronacrisis.  

In financieel opzicht heeft Corona natuurlijk ook impact gehad. Om de financiële gevolgen voor bijvoorbeeld de culturele instellingen, de sportverenigingen en de ondernemers zo veel mogelijk te beperken is ingezet op waar mogelijk gespreid betalen, indien mogelijk over te gaan tot kwijtschelding of is gekozen om extra steun te verlenen. Daarmee is veel extra leed voorkomen.

Vanwege de financiële  tegemoetkoming  van het Rijk zijn de directe financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Woerden in 2020 nog enigszins te overzien gebleven. Onduidelijk is vooralsnog wat de mogelijke langetermijneffecten van de coronacrisis op de Woerdense samenleving zijn en wat de gevolgen daarvan zijn voor de financiën van de gemeente Woerden. In 2021 wordt dit nader onderzocht en uitgewerkt in een herstelplan.

Al met al resteert voor 2020 onder aan de streep een voordelig resultaat. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 3,118 miljoen. Bij de najaarsnota 2020 was een tekort voorzien van € 1,123 miljoen. Na de begrotingswijziging in december 2020 voor de effecten van Corona resteerde nog een tekort van  € 805.000,-. De belangrijkste verklaringen zijn:

Openbare ruimte en verkeer

Als  gevolg van onder andere lagere lasten voor verkeersmaatregelen, hogere baten bij afval- en rioolheffing en lagere lasten voor rioolonderhoud en afvalverwerking ontstaat een voordeel op het programma Openbare ruimte en verkeer vóór mutaties reserves.

Sociaal domein

Als gevolg van hogere kosten  voor de uitvoering van de taken ten behoeve van de jeugdzorg en de Wmo, lagere lasten voor de taken op het terrein van werk en inkomen resteert een klein voordeel op het sociaal domein vóór mutaties reserves.

Cultuur, economie en milieu

Als gevolg van onder andere hogere baten (subsidies en bijdragen) ontstaat een klein voordeel vóór mutaties reserves.

Onderwijs en sport

Als gevolg van onder andere lagere lasten voor onderwijsbeleid en leerlingzaken, hoge baten wegens compensatie door het Rijk van de btw-effecten bij sport, resteert een voordeel op dit programma vóór mutaties reserves.

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Als gevolg van voornamelijk een positie-effect vanuit de grondexploitaties resteert een fors voordeel op dit programma.

 

Cijfermatig overzicht van de belangrijkste verschillen:

Onderwerp Saldo
Pensioenen wethouders -480.000
Hogere baten rioolheffing/afvalstoffenheffing/lagere lasten 661.000
TOZO en kredieten (inclusief vergoeding uitvoeringskosten) 340.000
Budgetoverhevelingen sociaal domein en uitgaven investeringsfonds 946.000
WMO voorzieningen, abonnement en eigen bijdrage -1.030.000
Specialistische GGZ en Jeugd -1.033.000
Ferm Werk inkomensvoorzieningen en re-integratie 532.000 532.000
Terugbetaling leverancier 379.000 379.000
Lagere lasten inzet energie, Co2 neutraal en budget initiatieven klimaatneutraal 260.000
Tijdelijke huisvesting Margrietschool (wordt overgeheveld) 405.000
Winstneming grexen en en minder uitgaven Poort van Woerden (naar 2021) 1.151.000
Hogere opbrengst omgevingsvergunning/lasten bestemmingsplannen 607.000
Voordeel algemene uitkering 682.000
Activeren kosten Bleek  297.000

 

Het positieve resultaat draagt bovendien bij aan het niet verder oplopen van de schuldquote. Deze blijft nagenoeg constant op 129%.

Voor gedetailleerde verklaringen wordt verwezen naar de teksten van de programma's en paragrafen.

 

In het raadsvoorstel zullen de beslispunten met betrekking tot het jaarrekeningresultaat, de saldobepaling en de budgetoverhevelingen worden opgenomen.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt aan de hand van indicatoren verdere duiding gegeven aan de financiële vermogenspositie van de gemeente Woerden.

 

Programmadoelen
In dit jaarverslag rapporteren wij per programma de afwijkingen: de programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd (score 1, kleur groen), doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (score 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (score 3, kleur rood). De doelen die oranje of rood scoren zijn van een nadere toelichting over de status voorzien. Van de resultaten die in de programmabegroting 2020 opgenomen zijn is het overgrote deel gerealiseerd. Dat in een tijd waarin de coronacrisis de mogelijkheden om alle doelen te realiseren  fors verkleinde en er door de organisatie veel extra inspanningen moesten worden verricht om de gevolgen van de crisis te beperken, is een compliment waard aan alle medewerkers die zich daarvoor hebben ingezet.