Balans

Activa (€ x 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 25 324
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Totaal immateriële vaste activa 25 324
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut 145.106 146.707
Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 27.518 29.219
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 76.616 85.441
Totaal materiële vaste activa 249.240 261.367
Financiële vaste activa
Leningen woningbouwcorporaties
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 352 352
Overige langlopende leningen 3.022 2.625
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Totaal financiële vaste activa 3.375 2.977
TOTAAL VASTE ACTIVA 252.639 264.669
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie -11.196 -7.396
Totaal voorraden -11.196 -7.396
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar
Vorderingen openbare lichamen 11.829 11.507
Overige vorderingen 4.291 3.532
Uitzetting Rijks schatkist 2.855 2.975
RC met het rijk
RC met niet-financiële instellingen
Overige uitzettingen < 1 jaar
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar 18.975 18.015
Liquide middelen 861 875
Totaal liquide middelen 861 875
Overlopende activa
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 131 245
Overige vooruitbetaalde bedragen 220 411
Overige nog te ontvangen bedragen 2.565 6.439
Totaal overlopende activa 2.916 7.094
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 11.557 18.588
TOTAAL ACTIVA 264.196 283.256
Passiva (€ x 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 28.462 23.915
Bestemmingsreserves 37.428 35.841
Resultaat -855 3.118
Totaal eigen vermogen 65.035 62.874
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 6.313 6.921
Voorziening van derden verkregen middelen 3.818 3.416
Voorzieningen ter egalisatie van kosten 0 0
Voorzieningen bijdragen aan toekomstige verv inv, waarvoor een heffing wordt geheven 0 0
Totaal voorzieningen 10.131 10.338
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Waarborgsommen 139 79
Onderhandse leningen binnenlandse banken & overige financiële instellingen binnenland 146.826 162.653
Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 146.965 162.731
TOTAAL VASTE PASSIVA 222.131 235.943
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen 20.600 20.000
Overige schulden 14.449 11.485
Bank- en girosaldi 0 0
Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 35.049 31.485
Overlopende passiva
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 797 7.192
Overige vooruitontvangen bedragen 240 1.096
Nog te betalen bedragen 5.979 7.540
Totaal overlopende passiva 7.017 15.828
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 42.066 47.313
TOTAAL PASSIVA 264.196 283.256
Borg of garantiestellingen 102.538 110.094