Begrotingsrechtmatigheid

Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV
In de kadernota Rechtmatigheid zijn onderstaande typen begrotingsoverschrijdingen opgenomen.
Nr Beschrijving Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
1 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. 0 0
2.1 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten de Bestuursrapportage. x 0
2.2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. 0 0
3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. X 0
4 Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. X 0
5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. 0 0
6 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar: X 0
6.1 -  geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar O O
6.2 - geconstateerd na verantwoordingsjaar X 0
7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
7.1 - jaar van investeren O O
7.2 -afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren O O
Programma 1
Bij programma 1 is er op basis van de mutaties van de lasten exclusief reserves sprake van een overschrijding. Binnen het programma worden de belangrijkste mutaties in de lasten vooral veroorzaakt door de toevoeging aan de voorziening pensioenen (ex) wethouders. De raad is hierover al via een raadsinformatiebrief geïnformeerd en dit is wettelijke regeling. Deze telt derhalve niet mee voor het oordeel.
Programma 2
Bij programma 2 is er op basis van de mutaties van de lasten exclusief reserves geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.
Programma 3
Bij programma 3 is er op basis van de mutaties van de lasten exclusief reserves is er sprake van een overschrijding. Binnen het programma worden de belangrijkste mutaties in de lasten vooral veroorzaakt door de Tozo-regeling. Deze wordt echter gecompenseerd en dus is het per saldo geen overschrijding. Hetzelfde geldt voor de specialistische jeugdzorg (Yeph). Wij zijn gastgemeente hiervoor en hebben een compensatie gekregen. Daarnaast zijn er overschrijdingen te zien op het gebied van Wmo en specialistische GGZ. Dit zijn echter 'openeinderegelingen'. De conclusie is dat dit niet meeteelt voor het oordeel.
Programma 4
Bij programma 4 is er op basis van de mutaties van de lasten exclusief reserves sprake van een beperkte overschrijding. Hiertegenover staan baten. De conclusie is dat dit niet meetelt voor het oordeel.
Programma 5
Bij programma 5 is er op basis van de mutaties van de lasten exclusief reserves sprake van een overschrijding. Dit betreft vooral een nadeel van hogere btw-lasten. Dit hangt samen met hogere baten. De conclusie is dat dit niet meetelt voor het oordeel.
Programma 6
Bij programma 6 is er op basis van de mutaties van de lasten exclusief reserves geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.
Programma 7
Bij programma 7 is er op basis van de mutaties van lasten exclusief reserves sprake van een overschrijding van de lasten. Binnen het programma worden de belangrijkste negatieve mutaties in de lasten vooral veroorzaakt door btw op scholencluster Harmelen en doordat minder rente aan de taakvelden is doorberekend. Dit is het gevolg van een 'geschil' met de Belastingdienst en derhalve niet van invloed op het oordeel.
Overhead
Bij het onderdeel overhead is er op basis van de mutaties van lasten exclusief reserves geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Rechtmatigheid investeringskredieten

Omschrijving Besluit Bedrag begroot lasten Bedrag begroot baten Lasten werkelijk t/m 2019 Lasten werkelijk 2020 Lasten corr PSA 2019 Lasten werkelijk t/m 2020 Baten werkelijk t/m 2018 Baten werkelijk 2019 Baten werkelijk 2020 Krediet afsluiten
Onderzoekskosten politiebureau Najaarsrapportage 2019 (BWN 31, 22) 75.000 37.500 62.380,50 14.013,75 76.394,25 37.500,00 0,00 afsluiten
Realisatie politiekantoor RB 16-12-2020 7.818.463 0,00 0,00 0,00 doorlopen
Beleidsplan begraafplaatsen RB 15-10-2020 BWN 58) 20.000 0,00 0,00 0,00 doorlopen
Putkop Harmelen (voorgenomen GREX) Geen Raadsbesluit 0,00 52.290,00 52.290,00 0,00 afsluiten
Parkeerterrein Stadhuis Geen Raadsbesluit 0,00 296.269,48 296.269,48 0,00 afsluiten
Verbreden kruispunt Waardsebaan Geen Raadsbesluit 0,00 71.500,00 71.500,00 0,00 afsluiten
Aanschaf en vervanging mini-containers Geen Raadsbesluit 0,00 77.570,70 77.570,70 0,00 afsluiten
Grondaankoop Weidz (tennisvereniging) Geen Raadsbesluit 0,00 181.500,00 181.500,00 0,00 afsluiten
Voorbereiding terrein Wijde blik en Eben Haezer (voorgenomen GREX) Geen Raadsbesluit 0,00 232.930,94 232.930,94 0,00 afsluiten
Van Zwietenweg (voorgenomen GREX) Geen Raadsbesluit 0,00 93.141,00 93.141,00 0,00 afsluiten
Parkeergarage Defensie-eiland 2016 Begroting 2016 RB 29-10-2015 2.850.000 2.431.737,61 12.579,50 -12.579,50 2.431.737,61 0,00 0,00 afsluiten
Brandveiligheidsmaatregelen Minkemacollege 2018 Besluit (BWN 2) 170.000 0,00 90.653,19 90.653,19 0,00 afsluiten
Eerste inrichting Kalsbeek Begroting 2012-2014 177.000 150.550,64 180,00 150.730,64 0,00 afsluiten
Herstel dak Margrietschool (locatie Alpenstraat) 2019 (incl voorbereiding) RB 23-04-2020 2.253.729 0,00 1.511.272,73 1.511.272,73 0,00 afsluiten 2021
Scholencluster Kamerik Begroting 2016-2018 5.177.000 6.181.710,25 344.588,19 6.526.298,44 595.957,00 4.585,34 doorlopen
Sporthal Bulwijk duurzaamheidsmaatregelen 2017 Raad 30-05-2017 466.338 413.692,47 23.910,60 437.603,07 8.750,00 afsluiten
Sporthal vd Polshal duurzaamheidsmaatregelen 2017 Raad 30-05-2017 180.567 182.007,61 31.406,00 213.413,61 0,00 afsluiten
Sporthal De Kroon duurzaamheidsmaatregelen 2017 Raad 30-05-2017 644.267 392.704,15 51.370,29 444.074,44 15.400,00 afsluiten
Sporthal Snellerpoort duurzaamheidsmaatregelen 2017 Raad 30-05-2017 288.822 375.556,65 34.009,44 409.566,09 23.950,00 afsluiten
Gymzaal Oeralstraat duurzaamheidsmaatregelen 2017 Raad 30-05-2017 119.652 156.391,62 9.026,09 165.417,71 7.350,00 afsluiten
Gymzaal Rubensstraat duurzaamheidsmaatregelen 2017 Raad 30-05-2017 68.339 139.798,21 9.533,19 149.331,40 8.250,00 afsluiten
Gymzaal Goudenregenstraat duurzaamheidsmaatregelen 2017 Raad 30-05-2017 144.854 174.136,57 14.487,15 188.623,72 2.450,00 afsluiten
Gymzaal Dr.Kuyperlaan 17 duurzaamheidsmaatregelen 2017 Raad 30-05-2017 140.407 159.139,51 21.845,64 180.985,15 2.350,00 afsluiten
Gymzaal Essenlaan duurzaamheidsmaatregelen 2017 Raad 30-05-2017 56.807 53.927,47 53.927,47 afsluiten
Vernieuwing R de Jagerschool Begroting 2016-2017 2.500.000 15.266,65 -6.957,50 8.309,15 0,00 doorlopen
Uitbreiding en renovatie sportzaal Essenlaan 2019 RB 02-11-2017 (RIB 22-10-2019) 1.000.000 40.315,16 700.186,00 740.501,16 0,00 doorlopen
Scholenbouw Harmelen Raadsbesluit 04-11-2003 (RIB 10-02-2021) 12.300.774 5.094.317,08 790.970,00 5.885.287,08 0,00 doorlopen
Inhaalslag beweegbare bruggen 2017 Begroting 2017 RB 27-10-2016 500.000 338.299,46 164.588,49 502.887,95 afsluiten
Vervanging verhardingen 2017 Begroting 2017 RB 27-10-2016 2.824.500 2.824.497,47 2.824.497,47 afsluiten
Pilot Kanis toepassen zettingsvrije constructie Begroting 2017 RB 27-10-2016 2.625.000 2.624.999,02 2.624.999,02 afsluiten
Inhaalslag beweegbare bruggen 2018 Begrotng 2018 RB 02-11-2017 500.000 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 afsluiten
Verhardingen 2018 Begroting 2018 RB 02-11-2017 1.100.000 1.153.027,60 1.153.027,60 53.033,75 afsluiten
Vervanging masten 2018 Begroting 2018 RB 02-11-2017 333.333 333.332,77 333.332,77 afsluiten
Inhaalslag beweegbare bruggen 2019 (=Kwakelbrug) Begroting 2019 RB 01-11-2018 500.000 8.476,83 856.807,05 865.283,88 227.853,00 afsluiten 2021
Inhaalslag achterstanden verharding 2019 (EPS) Begroting 2019 RB 01-11-2018 750.000 749.809,43 749.809,43 afsluiten
Vervanging verhardingen 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 4.650.000 4.363.596,69 512.463,96 -164.850,92 4.711.209,73 60.568,64 14.437,85 afsluiten
Renovatie verhardingen 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 1.550.000 1.076.436,03 499.679,90 -43.259,55 1.532.856,38 0,00 afsluiten
Bruggen 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 660.000 422.584,05 241.378,78 663.962,83 0,00 afsluiten
Openbare verlichting masten 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 70.000 35.424,50 35.812,97 71.237,47 0,00 afsluiten
Bravo Project 3 aansluiting A12 Waarder Raadsbesluit 27-10-2005 17.030.000 6.806.700 23.085.633,45 23.085.633,45 13.038.270,54 0,00 afsluiten
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard RB 23-04-2020 & 10-05-2011 (11R.00069) 5.452.451 4.025.451 1.746.836,96 333.352,13 2.080.189,09 21.176,90 0,00 doorlopen
Verbetering wegenstructuur Woerden West Begroting 2015 & 2016 (RB 02-07-2015) 4.600.000 3.178.222,77 1.114.708,00 175.545,47 4.468.476,24 689.640,00 22.207,50 doorlopen
Beschoeiingen 2018 Begroting 2018 RB 02-11-2017 300.000 268.734,11 31.018,92 299.753,03 0,00 afsluiten
Oever en beschoeiingen 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 624.000 616.901,94 7.081,80 623.983,74 0,00 afsluiten
Sportvelden renovatie en vervanging 2017 Begroting 2017 RB 27-10-2016 600.000 435.749,86 435.749,86 afsluiten
Verlichting Siveo en Reflex Begroting 2018 RB 02-11-2017 25.000 22.431,68 22.431,68 afsluiten
Verlichting Clytoneus 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 45.000 43.137,83 43.137,83 afsluiten
Inhaalslag bomen 2018 Begroting 2018 RB 02-11-2017 250.000 249.999,22 249.999,22 afsluiten
Groeninvesteringen 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 900.000 402.839,87 495.588,13 898.428,00 0,00 afsluiten
Speelvoorzieningen 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 & 04-12-2019 373.000 285.995,56 93.135,07 379.130,63 6.000,00 0,00 afsluiten
Fiat Doblo 2019 (VHV-69-G) Begroting 2019 RB 01-11-2018 33.000 0,00 28.492,07 28.492,07 afsluiten
Software belastingpakket Begroting 2010 100.000 28.169,00 0,00 28.169,00 0,00 afsluiten
Losse versnipperaar 2019 RB 28-06-2018 (18R.000348) 51.500 0,00 0,00 doorlopen
Trekker voor versnipperaar 2019 RB 28-06-2018 (18R.000348) 40.000 16.375,00 16.375,00 doorlopen
Hoogwerker 2019 RB 22-06-2018 (18R.000348) 80.000 0,00 81.620,00 81.620,00 0,00 afsluiten
Renovatie / verbouw stadhuis 2016 RB 05-11-2015 & 23-06-2016 & 30-11-2017 17.206.308 16.372.736,21 53.608,69 16.426.344,90 145.500,00 47,00 15.000,00 doorlopen
Sportvelden Thor 2 velden en grasveld 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 225.000 219.111,72 219.111,72 afsluiten
Sportvelden SDO omvormen naar 3 velden 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 225.000 221.976,42 221.976,42 afsluiten
SCH veld 1 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 75.000 75.000,00 75.000,00 afsluiten
Mechanische riolering 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 420.000 163.571,00 260.570,03 424.141,03 afsluiten
Duikers en drainage 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 105.000 38.999,27 65.966,58 104.965,85 afsluiten
Vervanging 2 huisvuilwagens 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 520.000 37.330,00 502.020,00 539.350,00 afsluiten
Mobiele telefoons en accu's (150 st) 2017 RB 23-06-2016 (BWN 5) 67.500 67.344,78 67.344,78 afsluiten
Thin clients 75 stuks (HNW) 2018 RB 23-06-2016 (BWN 1) 22.500 20.833,21 20.833,21 afsluiten
Vervanging vaste telefonie 2017 Begroting 2017 RB 27-10-2016 35.000 34.583,40 34.583,40 afsluiten
Vervangen vaste telefonie 2018 Begroting 2018 02-11-2017 50.000 48.671,43 48.671,43 afsluiten
Aanpassen klimaatinstallatie Sportzaal Snellerpoort 2019 Begroting 2018 (RV 22-06-2017 (BWN 2)) 120.000 120.000,00 120.000,00 afsluiten
Vervanging couverteermachine 2014 Begroting 2014 RB 31-10-2013 23.000 22.592,46 22.592,46 afsluiten
Vrijverval riolering 2017 Begroting 2017 RB 27-10-2016 1.800.000 1.799.933,07 1.799.933,07 afsluiten
Inhaalslag riolering 2017 Begroting 2017 RB 27-10-2016 1.500.000 1.499.956,44 1.499.956,44 afsluiten
Pilot Kanis zettingsvrije constructie riooldeel Begroting 2017 RB 27-10-2016 875.000 875.000,39 875.000,39 afsluiten
Fiat Strada elektrisch (3 stuks) (VFV-29-D & H-014-PF) Begroting 2018 RB 02-11-2017 87.000 0,00 47.884,97 47.884,97 0,00 doorlopen
Mitsubishi Canter Fuso elektrisch (76-BNL-3) Begroting 2018 RB 02-11-2017 56.000 0,00 56.330,00 56.330,00 0,00 afsluiten
Gevolginvestering agv inhaalslag verharding 2018 Begroting 2018 RB 02-11-2017, RB 12-03-2020 1.707.500 1.657.075,35 50.516,37 1.707.591,72 afsluiten
Mechanische riolering 2018 Begroting 2018 RB 02-11-2017 720.000 719.504,21 0,00 719.504,21 0,00 afsluiten
Vrijverval riolering 2018 Begroting 2018 RB 02-11-2017 1.800.000 1.799.998,78 1.799.998,78 afsluiten
Duikers en drainage 2018 Begroting 2018 RB 02-11-2017 105.000 104.963,02 104.963,02 afsluiten
Vrijverval riolering 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018, RB 12-03-2020 2.800.000 2.021.563,58 768.867,41 2.790.430,99 doorlopen
Modernisering GBA 1e tranche 2014 & 2e tranche 2015 Begroting 2014 RB 31-10-2013 200.000 195.809,03 195.809,03 afsluiten
Vervanging office en SA 2017 Begroting 2017 RB 27-10-2016 229.000 222.311,80 5.073,50 227.385,30 afsluiten
Vervanging straalverbindingen 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 21.000 20.620,15 20.620,15 afsluiten
Citrix licenties 2019 (NW) Begroting 2019 RB 01-11-2018 28.500 28.720,58 28.720,58 afsluiten
Vervanging beveiligingssoftware telewerken 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 15.000 15.012,73 15.012,73 afsluiten
Vervanging firewall 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 10.000 10.063,00 10.063,00 afsluiten
Openbare verlichting armaturen 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 140.000 132.494,86 7.505,00 139.999,86 afsluiten
Parkeersysteem updaten 2017 Begroting 2017 RB 27-10-2016 40.000 38.482,20 38.482,20 afsluiten
Vervanging binnensport inventaris 2019 Begroting 2019 RB 01-11-2018 399.000 267.115,02 132.694,10 -20.660,66 379.148,46 afsluiten
Vervanging meubilair Stadserf 2018 RB 22-06-2018 (18R.000348) 50.000 56.815,93 2.024,75 58.840,68 0,00 afsluiten
Nationaal uitvoeringsprogramma project e-overheid 2013 (on hold) Begroting 2012 333.838 300.763,61 8.665,54 309.429,15 afsluiten
Vrijvervalriolering 2020 RB 12-03-2020 1.800.000 0,00 1.772.619,23 1.772.619,23 0,00 doorlopen
Duikers en drainage 2020 RB 12-03-2020 105.000 0,00 31.954,53 31.954,53 0,00 doorlopen
Extra duikers kimaatadaptatie 2020 RB 12-03-2020 100.000 0,00 18.587,25 18.587,25 0,00 doorlopen
Gemalen t.b.v. klimaatadaptatie 2020 RB 12-03-2020 300.000 0,00 89.020,29 89.020,29 0,00 doorlopen
Huisvuilwagen (1 stuk) RB 12-03-2020 260.000 0,00 272.494,00 272.494,00 afsluiten
Switches Begroting 2020 RB 31-10-2019 105.000 0,00 0,00 doorlopen
Citrix licenties (NW) Begroting 2020 RB 31-10-2019 85.500 0,00 0,00 0,00 doorlopen
Multikar Hako begravingen Begroting 2020 RB 31-10-2019 100.000 0,00 0,00 doorlopen
Hefbrug garage stadserf Begroting 2020 RB 31-10-2019 (RV 22-05-2018) 12.000 0,00 0,00 doorlopen
Sportvelden - veld 4 en 5 SCH grote renovatie Begroting 2020 RB 31-10-2019 125.000 0,00 0,00 on hold tot 2022
Sportvelden - veld 4 Sportlust grote renovatie Begroting 2020 RB 31-10-2019 60.000 0,00 0,00 on hold tot 2024
Sportvelden - VEP grote renovatie Begroting 2020 RB 31-10-2019 85.000 0,00 0,00 on hold tot 2024
Sportvelden - Siveo grote renovatie Begroting 2020 RB 31-10-2019 35.000 0,00 0,00 on hold tot 2024
Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair) Begroting 2020 RB 31-10-2019 2.000.000 0,00 0,00 doorlopen
Vervanging brand- en inbraakalarmsystemen scholen Begroting 2020 RB 31-10-2019 100.000 0,00 0,00 doorlopen
Vervanging verhardingen 2020 Begroting 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 5.170.600 0,00 5.068.866,78 5.068.866,78 128.119,43 doorlopen
Renovatie verhardingen 2020 Begroting 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 1.720.200 0,00 1.300.278,07 -20.000,00 1.280.278,07 0,00 doorlopen
Groeninvesteringen 2020 Begroting 2020 RB 31-10-2019 & 12-03 & 01-12-2020, VN 2020 216.100 0,00 175.399,50 175.399,50 0,00 doorlopen
Bruggen 2020 Begroting 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 709.300 0,00 152.274,02 152.274,02 0,00 doorlopen
Oevers en beschoeiingen 2020 Begroting 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 658.320 0,00 373.718,46 373.718,46 0,00 doorlopen
Openbare verlichting armaturen 2020 Begroting 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 152.140 0,00 105.022,70 105.022,70 0,00 doorlopen
Openbare verlichting masten 2020 Begroting 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 76.070 0,00 79.117,56 79.117,56 0,00 afsluiten
Speelvoorzieningen 2020 Begr20 RB 31-10-2019 & 12-03-2020, 04-12-2019, VN2020 326.800 0,00 303.954,40 303.954,40 63.362,93 doorlopen
Plusscenario Wilhelminaschool RB 01-12-2020 (B&W 13-10-2020) 47.000 0,00 0,00 doorlopen
Nieuwbouw Wilhelminaschool 3.772.000 0,00 238.478,06 238.478,06 0,00 doorlopen
Verduurzamen brandweerkazerne Boerendijk 34 2020 RB 23-01-2020 454.500 10.000 0,00 108.869,87 108.869,87 0,00 doorlopen
Brandveiligheidsmaatregelen sporthal Snellerpoort Besluit (BWN 34). Zie 19R.00339 blz 5 Voorjaarsrapportage 305.000 0,00 13.358,97 13.358,97 doorlopen
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg (voorbereiding) RB 12-03-2020 400.000 0,00 84.382,36 84.382,36 0,00 doorlopen
Rembrandtbrug Woerden West RB 23-01-2020 & 15-10-2020 20.865.000 0,00 389.213,60 389.213,60 0,00 doorlopen
155.175.479 10.879.651 89.544.096,90 22.193.340,24 -85.805,16 111.651.631,98 13.204.947,44 1.442.746,39 544.066,05

Rechtmatigheid investeringen algemeen

In de financiële verordening is enerzijds opgenomen dat bij investeringen die niet met het vaststellen van de begroting zijn geautoriseerd, het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voorlegt aan de raad voor het vaststellen van de investeringen; en anderzijds is opgenomen dat het college de raad informeert bij afwijkingen op investeringskredieten die meer bedragen dan € 50.000. Daarnaast informeert het college de raad, en neemt pas een besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde verplichtingen inzake investeringen die meer bedragen dan  € 100.000.

Putkop Harmelen (voorgenomen GREX)

Het BBV stelt dat kosten die als voorbereiding op een grondexploitatie worden gemaakt als Immaterieel Vast Actief kunnen worden geactiveerd om later in de grondexploitatie te worden ingebracht.  De in 2020 gemaakte kosten zijn dan ook als zodanig geactiveerd. Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet en de kosten zijn dan ook als onrechtmatig aan te merken. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening dient het investeringskrediet alsnog te worden gevoteerd.

Voorbereiding terrein Wijde blik en Eben Haezer (voorgenomen GREX)

Het BBV stelt dat kosten die als voorbereiding op een grondexploitatie worden gemaakt als Immaterieel Vast Actief kunnen worden geactiveerd om later in de grondexploitatie te worden ingebracht. De in 2020 gemaakte kosten zijn dan ook als zodanig geactiveerd. Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet en de kosten zijn dan ook als onrechtmatig aan te merken. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening dient het investeringskrediet alsnog te worden gevoteerd.

Van Zwietenweg (voorgenomen GREX)

Het BBV stelt dat kosten die als voorbereiding op een grondexploitatie worden gemaakt als Immaterieel Vast Actief kunnen worden geactiveerd om later in de grondexploitatie te worden ingebracht. De in 2020 gemaakte kosten zijn dan ook als zodanig geactiveerd. Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet en de kosten zijn dan ook als onrechtmatig aan te merken. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening dient het investeringskrediet alsnog te worden gevoteerd.

Verbreden kruispunt Waardsebaan

De in 2020 gemaakte kosten m.b.t. het verbreden kruispunt Waardsebaan moesten conform wet- en regelgeving worden geactiveerd.  Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de kosten als onrechtmatig zijn aan te merken. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening dient het investeringskrediet alsnog te worden gevoteerd.

Aanschaf en vervanging mini-containers

De in 2020 gemaakte kosten m.b.t. de aanschaf en vervanging van mini-containers moesten conform wet- en regelgeving worden geactiveerd.  Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de kosten als onrechtmatig zijn aan te merken. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening dient het investeringskrediet alsnog te worden gevoteerd.

Grondaankoop Weidz (tennisvereniging)

In 2020 is bovenstaande grondaankoop geschied waarbij de raad echter geen besluit heeft genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de aankoop als onrechtmatig is aan te merken. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening dient het investeringskrediet alsnog te worden gevoteerd. In het kader van deze grondtransactie heeft ook een verkoop van grond plaatsgevonden van € 150.000 waarbij de opbrengst in de exploitatie is verantwoord. In de Financiele verordening is opgenomen dat m.b.t. verkooptransacties van € 100.000 of meer een Raadsbesluit noodzakelijk is. In dit geval is verzuimd vooraf een besluit door de Raad te laten nemen m.b.t. deze transactie. Vanuit de informatieplicht is in de jaarrekening  m.b.t. deze verkoop  alsnog een toelichting opgenomen. 

Parkeerterrein Stadhuis

Bij raadsbesluit van 23-04-2020 zijn vanuit de in de begroting 2019 opgenomen budgetten m.b.t. de sloop (€ 100.000) en herinrichting (€ 250.000) van Bleek  overgeheveld van 2019 naar 2020. Echter moet worden gesteld dat het hierbij gaat om kosten die geactiveerd moeten worden, wat in de jaarrekening is gebeurd.  Formeel betekent dit echter dat de raad geen besluit heeft genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet en de kosten als onrechtmatig aan te merken zijn.  Echter, doordat de raad de kosten als exploitatiekosten heeft gevoteerd is het gerechtvaardigd de gemaakte kosten als rechtmatig aan te merken.

Hoogwerker 2019

In 2020 zijn uitgaven gedaan voor de aanschaf van een hoogwerker.  In de bij de begroting 2019 te voteren investeringskredieten is deze voorgenomen investering ten onrechte niet opgenomen. Op basis van het raadsbesluit 28-06-2018 kunnen de gemaakte kosten als rechtmatig worden bezien.

Trekker voor versnipperaar 2019

In 2020 zijn uitgaven gedaan voor de aanschaf van een trekker voor een versnipperaar.  In de bij de begroting 2019 te voteren investeringskredieten is deze voorgenomen investering ten onrechte niet opgenomen. Op basis van het Raadsbesluit 28-06-2018 kunnen de gemaakte kosten als rechtmatig worden bezien.

Losse versnipperaar 2019

In de bij de begroting 2019 te voteren investeringskredieten is deze voorgenomen investering ten onrechte niet opgenomen. Doordat er in 2020 geen kosten zijn gemaakt is er geen sprake van onrechtmatigheid.  Op basis van het Raadsbesluit 28-06-2018 kunnen de  toekomstig te maken kosten als rechtmatig worden bezien.

Brandveiligheidsmaatregelen Minkemacollege 2018

In 2020  zijn uitgaven gedaan m.b.t. brandveiligheidsmaatregelen Minkemacollege. Echter de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de kosten als onrechtmatig zijn aan te merken. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening dient het investeringskrediet alsnog te worden gevoteerd.

Bruggen 2019

In 2020  zijn uitgaven gedaan m.b.t.  het investeringskrediet bruggen 2019.  Door de uitgaven in 2020 is het investeringskrediet overschreden waarbij verzuimd is de Raad op basis van de informatieplicht op de hoogte te stellen. Dit betekent dat de dat de overschrijding van de  kosten als onrechtmatig moet worden aangemerkt. In het raadsvoorstel bij deze jaarrekening dient de overschrijding van het investeringskrediet alsnog te worden gevoteerd.

Overschrijdingen kredieten 2020
Omschrijving (Netto) lasten begroot (netto) lasten werkelijk t/m 2020 Overschrijding
Putkop Harmelen (voorgenomen GREX) 0 52.290 52.290
Van Zwietenweg (voorgenomen GREX) 0 93.141 93.141
Verbreden kruispunt Waardsebaan 0 71.500 71.500
Aanschaf en vervanging mini-containers 0 77.571 77.571
Grondaankoop Weidz (tennisvereniging) 0 181.500 181.500
Voorbereiding terrein Wijde blik en Eben Haezer (voorgenomen GREX) 0 232.931 232.931
Brandveiligheid Minkemacollege * 0 90.653 90.653
Inhaalslag beweegbare bruggen 2019 (=Kwakelbrug) 500.000 637.430 137.430
Totaal 500.000 1.437.016 937.016
* Geen goedgekeurd kredietbesluit gevonden.