Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van baten en lasten
Exploitatie Begroting 2020 Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 8.934.347 8.911.981 9.362.589
Baten -885.917 -695.917 -1.077.078
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 8.048.430 8.216.064 8.285.511
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 25.131.728 25.707.670 25.108.727
Baten -13.103.924 -12.818.924 -13.287.114
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 12.027.804 12.888.746 11.821.614
3. Sociaal domein
Lasten 50.337.073 53.287.498 57.848.639
Baten -9.399.226 -9.947.226 -14.969.374
Totaal 3. Sociaal domein 40.937.847 43.340.272 42.879.265
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 7.117.512 7.438.282 7.399.721
Baten -1.048.409 -999.012 -1.372.501
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 6.069.103 6.439.270 6.027.219
5. Sport en Onderwijs
Lasten 11.939.258 12.933.458 13.405.682
Baten -2.170.208 -2.028.208 -3.266.189
Totaal 5. Sport en Onderwijs 9.769.050 10.905.250 10.139.494
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 4.725.944 18.707.659 13.092.689
Baten -2.287.553 -14.914.460 -11.550.421
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.438.391 3.793.199 1.542.267
7. Algemene inkomsten
Lasten -1.279.020 -1.960.395 -1.143.121
Baten -87.105.995 -89.142.263 -90.051.150
Totaal 7. Algemene inkomsten -88.385.015 -91.102.658 -91.194.271
Overhead
Lasten 18.532.853 20.286.428 19.210.628
Baten -5.751.118 -5.751.118 -6.551.434
Totaal Overhead 12.781.735 14.535.310 12.659.195
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.687.345 9.015.453 2.160.294
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Stortingen 0 0 43.057
Onttrekkingen -765.000 -2.573.512 -962.304
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -765.000 -2.573.512 -919.247
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 392.436 1.042.436 932.603
Onttrekkingen -1.197.869 -2.429.153 -2.092.877
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -805.433 -1.386.717 -1.160.274
3. Sociaal domein
Stortingen 0 0 0
Onttrekkingen -1.491.539 -3.350.599 -2.175.211
Totaal 3. Sociaal domein -1.491.539 -3.350.599 -2.175.211
4. Cultuur, economie en milieu
Stortingen 24.167 24.167 24.167
Onttrekkingen 0 -318.429 -208.715
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 24.167 -294.262 -184.548
5. Sport en Onderwijs
Stortingen 0 0 -76.529
Onttrekkingen 0 -72.000 -68.720
Totaal 5. Sport en Onderwijs 0 -72.000 -145.249
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 0 156.745 159.745
Onttrekkingen -670.381 -1.485.024 -825.280
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -670.381 -1.328.279 -665.535
7. Algemene inkomsten
Stortingen 369.579 369.579 356.900
Onttrekkingen -348.738 -379.663 -385.615
Totaal 7. Algemene inkomsten 20.841 -10.084 -28.716
Mutaties reserves -3.687.345 -9.015.453 -5.278.780

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Begroting 2020 Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020
Lasten 125.439.695 145.312.581 144.285.554
Baten -121.752.350 -136.297.128 -142.125.260
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.687.345 9.015.453 2.160.294
Stortingen 786.182 1.592.927 1.439.943
Onttrekkingen -4.473.527 -10.608.380 -6.718.722
Mutaties reserves -3.687.345 -9.015.453 -5.278.780

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2020 Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten 74.143.041 76.490.844 77.173.387
Lokale heffingen
Baten 12.556.327 12.584.327 12.640.868
Lasten 581.514 567.014 516.729
Saldo 11.974.813 12.017.313 12.124.139
Dividenden
Baten 350.000 465 52.976
Saldo financieringsfunctie
Baten 56.627 56.627 81.429
Lasten -1.770.840 -1.771.298 -1.897.007
Saldo 1.827.467 1.827.925 1.978.436
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 0 10.000 -1.000
Lasten -89.694 -756.111 225.513
Saldo 89.694 766.111 -226.513
Totaal algemene dekkingsmiddelen 88.385.015 91.102.658 91.102.425
Vennootschapsbelasting
Bedragen x € 1.000 Rekening 2020 Jaarrekening 2019 Begroting 2020
Vennootschapsbelasting 98 - -

NB. De Vennootschapsbelasting is verantwoord onder taakveld 0.4 ‘Overhead’.

 

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening maakt formeel onderdeel uit van de
jaarrekening. Deze verschillenanalyse hebben wij per programma in het jaarverslag opgenomen. Om herhaling van informatie te voorkomen verwijzen wij daarom voor de verschillenanalyse naar deze programmaverantwoording. Deze analyse maakt daarmee onderdeel uit van de jaarstukken.

De kolommen ‘Begroting 2020’ en ‘Begroting na wijzigingen 2020’ sluiten administratief op nul. Dit wordt verklaard doordat administratief het saldo van de begroting als sluitpost wordt verwerkt in programma 7 Algemene Inkomsten. Het saldo van de primaire begroting bedroeg € 28.000 (voordelig) en het saldo van de begroting na wijziging (najaarsnota + begrotingswijziging i.v.m. corona-uitgaven) bedroeg € 805.000 (nadelig).