Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Ad de Regt Grondbeleid en Grondbedrijf, Vastgoed (exclusief sportaccommodaties) en Water en Waterketen
Arjan Noorthoek Vastgoed (sportaccommodaties)
Tymon de Weger Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen, |Stationsgebied (bouwen en wonen)

Dit programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
5.5 Cultureel erfgoed taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
8.1 Ruimtelijke ordening taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en -visies; - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg; - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid).
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.
8.3 Wonen en bouwen gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen.

Opgave: Ruimtelijke Ontwikkeling en wonen

Terug naar navigatie - Inleiding

Wonen is een basisbehoefte. Zeker in deze snel groeiende regio is het vervullen van ieders woonwens niet eenvoudig. Mensen moeten in de gemeente Woerden goed kunnen wonen, in aantrekkelijke woongebieden in stad en dorpen. Daarnaast willen inwoners en organisaties graag inzicht in en zeggenschap over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Dit willen wij bieden.

Om de woningen in Woerden betaalbaar te houden, sturen we op betaalbaarheid en bouwen we versneld extra woningen bouwen met als grootste opgave de Poort van Woerden. Daarnaast wordt ook in de kleine kernen hard gewerkt aan de woningbouwlocaties. Bij de start van de coalitieperiode is daarom de bouwambitie verhoogd van voorheen 200 naar 300 woningen per jaar. Het kost enkele jaren om de woningbouwproductie te verhogen. Het mooie nieuws is dat het aantal van 300 woningen in 2020 voor het eerst nagenoeg wordt gehaald.

In het kader van de invoering van de Omgevingswet staan de verdere ontwikkeling van de omgevingsvisie en het invoeren van het omgevingsplan centraal. Samen met inwoners wordt de toekomst van de gemeente vormgegeven en uitgewerkt. De omgevingsvisie biedt tevens de inhoudelijke basis voor de regionale positionering van Woerden.

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

De ontwikkeling van woningbouwlocaties is goed op stoom gekomen. Van de 35 woningbouwlocaties zijn er 32 in ontwikkeling. Ook zijn er flinke stappen gezet binnen het project ‘de Poort van Woerden’, het samenhangende gebied van Snellerpoort, Nieuw-Middelland en de verbinding via het Stationsgebied. In dit gebied kunnen 3500 tot 5300 woningen gerealiseerd worden. Door deze projectontwikkeling hebben we de plancapaciteit binnen het stedelijk gebied fors vergroot.

De bestemmingsplannen voor Snellerpoort zijn in procedure en in Nieuw-Middelland zijn verschillende concrete projecten in ontwikkeling met in totaal circa 550 woningen. Voor het project De Houttuin is het bestemmingsplan vastgesteld, voor het perceel Zaagmolenlaan 12 is het ontwerp-bestemmingsplan in voorbereiding en voor de locatie De Bleek 1 wordt de haalbaarheid van woningbouw onderzocht. Helaas lijkt op de locatie Polanerbaan 1-3 op korte termijn geen actieve ontwikkeling te verwachten. Voor het Stationsgebied is het voorkeursmodel voor de stedenbouwkundige invulling vastgesteld door de raad en uitgewerkt in een concept-stedenbouwkundige visie. Daarnaast is er een (digitaal) participatietraject doorlopen.

In 2020 is er een subsidieaanvraag van € 7,1 miljoen gedaan voor de Woningbouwimpuls om te komen tot versnelling van de woningbouw in de Poort van Woerden. In februari 2021 is deze subsidie toegekend waardoor we nu extra vaart kunnen maken met de woningbouw in dit gebied.

Aan de ontwikkeling van de Omgevingsvisie is in 2020 hard gewerkt, met als resultaat dat deze in 2021 wordt vastgesteld. Daarnaast is en wordt er hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet die in werking treedt per 1 januari 2022.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Twee grote woningbouwlocaties naderen hun voltooiing: Defensie-eiland en Waterrijk. Naast vele andere locaties zijn de versnellingsprojecten Jan Steenstraat (Woerden) en Mauritshof (Harmelen) opgeleverd. In Kamerik is de bouw van de laatste woningen van Kamerik Noordoost 2 in gang gezet, daarnaast is het bestemmingsplan voor de scholenlocatie De Wijde Blik vastgesteld, waarna de selectie van de ontwikkelaar in gang wordt gezet. In Harmelen  is de Mauritshof opgeleverd, is het bestemmingsplan voor de Raadhuislaan vastgesteld. Bij Hof van Harmelen en de Willem Alexanderlaan is  vertraging opgetreden, onder andere vanwege de reacties van omwonenden en de nadere afspraken met de ontwikkelende partijen. In Zegveld is de bouw gestart van het project Weidz en is het bestemmingsplan voor De Pionier vastgesteld. Voor De Pionier zijn we nu in afwachting van de beroepsprocedure bij de Raad van State.

Omgevingswet en omgevingsvisie
De ontwikkeling van de omgevingsvisie is in volle gang, deze zal in 2021 worden vastgesteld. Voor de omgevingsvisie zijn verschillende opgaven en toekomstmogelijkheden geanalyseerd waarna we de ontwerp-omgevingsvisie gaan opstellen. Voor een evenwichtige belangenafweging wordt ook een participatieproces doorlopen. In 2020 is de regionale omgevingsagenda Lopikerwaard vastgesteld als input voor onze omgevingsvisie.
De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. De doelen van 2020 zijn daarom doorgeschoven naar 2021, wat meer tijd biedt om onze programmadoelen te realiseren. Zo is er in 2020 al gewerkt om per 1 januari 2022 de omgevingsplannen beschikbaar te hebben waarin de vigerende gemeentelijke regels voor de omgeving zijn opgenomen. Daarnaast lopen de verdere voorbereidingen voor de invoering van de wet, zoals de afstemming cq. afspraken met de regio en de Omgevingsdienst (ODRU), en de voorbereidingen voor de ingebruikname van het van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. In 2020 is gewerkt aan de aankoop en aansluiting van de juiste software. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de manier waarop beleid en regels in omgevingsplannen vernieuwd zullen worden als de wet in werking is getreden. Dit is van belang voor onze dienstverlening voor initiatiefnemers, inwoners en ondernemers.

Gemeentelijk vastgoed
In Kamerik zijn, na oplevering van het nieuwe scholencluster, de leeggekomen drie scholen gesloopt en is de dakrenovatie van de Margrietschool gereed gekomen. Ook is het project Verduurzamen sporthallen en gymzalen afgerond met de verduurzaming van sporthal De Essenlaan. Tot slot is in het najaar van 2020 een start gemaakt met het verduurzamen van de brandweerkazerne Woerden: het dak is extra geïsoleerd en er zijn ruim 250 zonnepanelen op gemonteerd. Dit project wordt in 2021 vervolgd met de ombouw van gasverwarming naar verwarming via luchtwarmtepompen en het voorzien van het complex van led-verlichting.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1 Voor inwoners die een woning willen, komen voldoende voor hen geschikte woningen beschikbaar.

6.2 Integrale gebiedsontwikkelingen met als doel woon/werkgebieden met goede verkeersstructuren en prettige verblijfsruimte.

6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor de diversiteit van inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.

Terug naar navigatie - 6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.

De verhoging van de ambitie van voorheen 200 naar 300 woningen wordt tussen 2020 en 2023 gehaald met gemiddeld 320 woningen per jaar. In de periode 2018 t/m 2022 worden er gemiddeld 65 sociale huurwoningen per jaar opgeleverd. In 2020 worden circa 280 woningen opgeleverd, waarvan 25 sociale huur. De eerste doelstelling is nagenoeg gehaald in 2020, oplevering sociale huur loopt achter maar wordt op de lange termijn wel gehaald.

Inspanning 2020

6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

Terug naar navigatie - 6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

We liggen op koers om het gewenste resultaat te behalen.

Inspanning 2020

6.2.2. Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

We liggen op koers om het gewenste resultaat te behalen.

Inspanning 2020

6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is de Beneluxlaan doorgetrokken (verlegde Steinhagenseweg) en het bodemenergieplan afgerond waarna de eerste bouwvelden ontwikkeld kunnen worden.

Terug naar navigatie - 6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is de Beneluxlaan doorgetrokken (verlegde Steinhagenseweg) en het bodemenergieplan afgerond waarna de eerste bouwvelden ontwikkeld kunnen worden.

Realisatie Beneluxlaan hangt samen met ongelijkvloerse kruising bij Roche en gedeeltelijk nieuwe tracé over de kavel Cattenbroekerdijk 1. Aanleg van de weg hangt samen met afronden bestemmingsplan (zie inspanning).

Inspanning 2020

6.3.4 In 2021 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Terug naar navigatie - 6.3.4 In 2021 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Technische capaciteit beperkt beschikbaar i.v.m. andere prioritering. Daarbij is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld naar 2022.

Inspanning 2020

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

De coronacrisis lijkt vooralsnog weinig effect te hebben op de voortgang van de woningbouw. Het consumentenvertrouwen is tegen de verwachtingen in nog steeds hoog. Hierdoor hebben ontwikkelaars ook het vertrouwen om hun projecten verder te ontwikkelen. De gemeentelijke procedures en inspraak gaan door, met soms kort uitstel voor persoonlijke afspraken met inwoners. Participatieprocessen zoals bij de omgevingsvisie en woningbouwprojecten zullen anders ingericht moeten worden.
Door de crisis zijn de wachttijden bij de rechtbank en Raad van State enorm opgelopen, wat zorgt voor flinke vertraging wanneer er beroep aangetekend wordt zoals bij de projecten De Pionier (Zegveld) en Witt (Woerden).

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Verschil
Lasten
5.5 Cultureel erfgoed 427.302 391.314 35.988
8.1 Ruimtelijke ordening 1.572.418 1.905.587 -333.169
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 13.259.775 7.425.311 5.834.464
8.3 Wonen en bouwen 3.448.164 3.370.477 77.687
Totaal Lasten 18.707.659 13.092.689 5.614.970
Baten
5.5 Cultureel erfgoed -16.000 -33.226 17.226
8.1 Ruimtelijke ordening -781.732 -1.290.873 509.141
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -12.709.764 -8.026.538 -4.683.226
8.3 Wonen en bouwen -1.406.964 -2.199.785 792.821
Totaal Baten -14.914.460 -11.550.421 -3.364.039
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 156.745 159.745 -3.000
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -1.485.024 -825.280 -659.744

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
5.5 Gelden voor budgetoverhevelingen (archeologie, cultuurhistorisch en kerkenvisie) zijn niet uitgegeven. Hiervoor zijn budgetoverhevelingen opgenomen. 57.815 voordeel
5.5 Dit betreft de lasten voor de Romeinse Helm, die de gemeente Woerden op basis een gerechtelijke uitspraak moet betalen. -52.500 nadeel
5.5 In 2020 waren er lagere uitgaven voor bijdrage gemeentelijke monumenten en ODRU. Hiervoor is (gedeeltelijk) een budgetoverheveling opgenomen. 47.488 voordeel
8.1 Hogere lasten extern personeel Ruimtelijke Ordening voor beoordeling van plannen etc. Hiertegenover staan ook hogere inkomsten Omgevingsverguningen. -79.143 nadeel
8.1 Hogere lasten dan begroot voor Bestemmings- en structuurplannen. Hiertegenover staan ook hogere inkomsten Omgevingsvergunningen. -121.001 nadeel
8.1 Van het project Herontwikkeling Middelland is budget over. Dit wordt als budgetoverheveling meegenomen naar 2021. Het budget en de ontwikkeling van Middelland heeft betrekking op meerdere jaren. 189.997 voordeel
8.1 Dit zijn kosten die zijn gemaakt in het kader van initiatieven door derden en die in de volgende jaren nog verhaald moeten worden -332.022 nadeel
8.2 Voor de uitvoering van de grondexploitaties zijn minder uitgaven gedaan dan begroot. Aan de batenkant staan de inkomsten van de grondexploitaties. Er is een positief saldo van € 1.151.238. Dit wordt veroorzaakt door: Winstnemingen Kamerik N-O (275.095), Diverse complexen Harmelen (37.075) en Jan Steenstraat (628.588). Verliesvoorzieningen Defensie-eiland (53.647) en Pionier (-/- 1.695), ten onrechte geraamde belastingen voor Defensie-eiland (6.145) en het restant van het krediet voor de Poort van Woerden (152.382). Deze laatste wordt als budgetoverheveling in de jaarrekening opgenomen. 5.834.464 voordeel
8.3 Het budget voor de ontwikkeling van de Hazelaarstraat en De Pionier zijn niet besteed en zijn als budgetoverheveling opgenomen. 226.200 voordeel
8.3 Op product beheer onroerende zaken zijn meer loonkosten doorbelast. Dit betreft de salarislasten van een teammanager. -105.704 nadeel
8.3 Dit betreft budget voor intensivering volkshuisvesting uit het Coalitieakkoord. De uitgaven die hier tegenover staan worden verantwoord onder programma overhead. 100.000 voordeel
8.3 Het budget voor de Poppenkast is nog niet besteed en wordt als budgetoverheveling meegenomen. 25.000 voordeel
8.3 Meer loonkosten doorbelast en hogere lasten uitbesteed werk in kader van Omgevingsvergunning. Hiertegenover staan ook hogere inkomsten. -164.689 nadeel
Overige -10.935 nadeel
Totaal mutaties lasten 5.614.970 voordeel
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
8.1 Bijdrage salariskosten Ruimtelijke ordening 54.133 voordeel
8.1 Er zijn in het kader van kostenverhaal extra inkomsten ontvangen die via resultaatbestemming gestort moeten worden in de reserve Infrastructurele werken (RIW). 91.789 voordeel
8.1 Er is grond verkocht voor de ontwikkeling van de FNV-locatie. Deze gelden worden via resultaatbestemming gestort in de Bestemmingsreserve Gebiedsfonds Middelland. 174.930 voordeel
8.1 Dit zijn de ontvangen bedragen wegens kostenverhaal. 242.421 voordeel
8.2 Zie de toelichting bij de lasten. Voor de grondexploitaties zijn minder inkomsten gerealiseerd dan begroot. Deze post is budgettair neutraal -4.683.226 nadeel
8.3 Er is meer snippergroen verkocht dan begroot. Een gedeelte hiervan wordt via resultaatbestemming (€ 20.800) toegevoegd aan de reserve Groenfonds. 98.836 voordeel
8.3 Meeropbrengst ivm omgevingsvergunningen (€ 577.608), bijdrage derden (16.200) en handhaving (14.000). 607.808 voordeel
8.3 Overige inkomsten zoals van Kadaster (€ 17.192), verhuur grond (18.030). 35.222 voordeel
Overige 14.049 voordeel
Totaal mutaties baten -3.364.038 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 2.250.932 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/nadeel
0.10 Betreft budgetoverhevelingen ontwikkeling Hazelaarstraat - De Pionier (226.200). De Poort van Woerden (€ 152.382) en Herontwikkeling Middelland (€ 189.998). -568.580 nadeel
0.10 Van de budgetoverheveling uit 2019 (€ 114.122) is € 22.958 uitgegeven. Het restantbedrag heeft o.a. betrekking op de sloop van Poppenkast Kamerik en de kerkenvisie/cultuurhistorische waardenkaarten. -91.164 nadeel
0.10 Overige -3.000 nadeel
Totaal mutaties reserves -662.744 nadeel
Budgetoverhevelingen
Sloop Poppenkast Kamerik 25.000
Ontwikkeling Middelland 189.997
Archeologische beleidskaart 17.815
Cultuurhistorische waardenkaart 10.000
Archeologische onderzoeken Grecht 5.000
Kerkenvisie 25.000
Bijdrage onderhoudskosten gemeentelijke monumenten 34.852
Gereserveerde middelen voor de Volkshuisvesting voor De Pionier en winkelplint Hazelaarstraat 226.200
Voorbereidingskosten ontwikkeling Poort van Woerden 152.382
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 686.246

Nieuwbouw woningen

Terug naar navigatie - Nieuwbouw woningen
Bron: BAG
Periode Woerden Nederland
2018 8 aantal per 1.000 woningen 8,6 aantal per 1.000 woningen
2019 3,1 aantal per 1.000 woningen 9,2 aantal per 1.000 woningen
2020 13,3 aantal per 1.000 woningen 8,9 aantal per 1.000 woningen

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Toename van gemiddeld 300 woningen per jaar 282 woningen opgeleverd Gemiddeld 300 woningen per jaar
Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Opgesteld Vastgesteld
Bouw 600 woningen Nieuw-Middelland Gereed Oplevering 600 woningen (totaal)
Bestemmingsplan Snellerpoort Opgesteld 2 vastgestelde bestemmingsplannen
Omgevingsagenda Lopikerwaard Gereed Is opgesteld
Omgevingsvisie In ontwikkeling Is vastgesteld
Omgevingsplan tijdelijk deel In ontwikkeling Is van rechtswege vastgesteld
Casco omgevingsplan nieuw deel + vulstrategie In ontwikkeling Is opgesteld
Informatie via Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) In ontwikkeling We zijn aangesloten en werken met het DSO