Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - 1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Bedrijfsvoering draait om het sturen en beheersen van de organisatie om de geplande resultaten zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Het gaat dus om antwoorden op hoe-vragen. Vraagstukken waar het college zich dagelijks mee bezighoudt. Er zijn ook thema’s die de kaderstellende rol van de raad raken. Deze paragraaf gaat daarop in. Daarnaast wordt in financiële zin inzicht gegeven in de bedrijfsvoeringskosten.

2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht

Terug naar navigatie - 2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht

De gemeentelijke organisatie werkt al enkele jaren vanuit de Wow!-visie. Hiermee creëren we een fitte en flexibele organisatie die in staat is om de samenleving en het bestuur optimaal te bedienen.

Op basis van de tussentijdse evaluatie van het Wow!-programma (2019) is het vervolg van organisatieontwikkeling vormgegeven. Sinds 2020 zetten we in op het versterken van het lerend vermogen en de kernwaarden.

In 2020 stond de kernwaarde Eigenaarschap centraal. Begin 2020 en een jaar later is gemeten hoe het gesteld is met deze kernwaarde in de organisatie. Daardoor is er nu zicht op wat goed gaat, waar we zijn gegroeid en wat we nog hebben te leren op het vlak van Eigenaarschap. Ook is gemeten wat medewerkers van hun werk en de organisatie vinden.
Door de coronacrisis - en de inzet van het programmateam in de crisisorganisatie - zijn er minder interventies opgezet en uitgevoerd dan vooraf gepland. In 2021 krijgt dit alsnog een vervolg, gericht op de zaken waarin we nog te groeien hebben.

Eind 2020 leverde het MD-traject een aanscherping van de bestaande organisatievisie op, waarin met name de concretisering naar een meer zakelijke organisatie beschreven staat. Belangrijk onderdeel is de verbetering van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. In 2021 en 2022 gaat de organisatie aan de slag met de uitvoering van de aangescherpte organisatievisie.

Daarnaast werkt de organisatie in 2021 gericht aan de kernwaarde Samenspel. Een eerste meting naar deze kernwaarde is inmiddels uitgevoerd. Eind 2021 volgt dan een nameting om te zien welke ontwikkeling zichtbaar is in een jaar tijd. Samen met de Groene Hart Academie is er een gericht trainingsaanbod samengesteld, gericht op de drie belangrijkste aspecten van samenspel: vertrouwen, in verbinding zijn en blijven en omgevingsbewustzijn. Op basis van de onderzoeksresultaten worden gedurende het jaar interventies ontwikkeld ter ondersteuning/verbetering van het samenspel in de organisatie.

Voor de ontwikkeling van de organisatie stelde de gemeenteraad in 2019 € 2,8 miljoen beschikbaar. Dit bedrag moet vanaf 2021 resulteren in een structurele besparing, die uiteindelijk oploopt naar €1.5 miljoen op jaarbasis vanaf 2023. In de eerste helft van 2019 zijn hiertoe in een eerste lichting negen verbetervoorstellen en in een tweede lichting acht verbetervoorstellen gepresenteerd aan de raad. Deze verbetervoorstellen, ook wel business cases genoemd, leveren naast de gewenste besparing ook een impuls aan de kwaliteit van de betreffende processen.

Met raadinformatiebrief 20R.01001 bent u eind 2020 inhoudelijk op de hoogte gebracht van de voortgang van de verschillende business cases. Daarnaast bent u, voorafgaand aan de themabijeenkomst rondom de bestuursopdracht (4 februari 2021), van informatie voorzien over de beoogde bezuinigingen.

Op basis van de stand van zaken die eind 2020 en begin 2021 met u is gedeeld, zijn er vervolgstappen genomen om invulling te geven aan de doelstellingen van de bestuursopdracht en de beoogde bezuinigingen. Zo zijn bijvoorbeeld intensievere gesprekken gaande rondom de lean-trajecten en zijn onderzoeken gaande om te verder invulling te geven aan de business case 'van inhuur naar vast'.

3. Informatiebeleid

Terug naar navigatie - 3. Informatiebeleid

De coronacrisis heeft ons, noodgedwongen, een enorme impuls gegeven in digitaal werken. Het bijzondere is dat de transformatie zeer geruisloos begon. Digitaal overleggen en vergaderen, digitaal samenwerken, digitaal leidinggeven - allemaal zaken die het afgelopen jaar getransformeerd zijn. De manier van werken is in 2020 drastisch en blijvend veranderd.

Hoewel digitaal werken zeer efficiënt en effectief is, zorgt digitaal werken ook voor afname van spontaniteit, contact met collega’s en creativiteit. We zijn gedurende het coronajaar continu bezig geweest om dit  op verschillende gebieden te organiseren voor onze collega’s. Dit om een goede balans aan te brengen in digitaal werken.

Ook hebben we in 2020 de grenzen opgezocht door de introductie van zaakgericht werken. Zaakgericht werken is samen met het samenwerkingsplatform het fundament van ons digitaal-werken-platform. We hebben evenwel gemerkt dat de adoptie vanwege corona moeizaam loopt.

Dat neemt niet weg dat we nu de belangrijkste twee bouwstenen hebben gelegd en nu werken aan verdere digitale dienstverlening, verbeteren van de digitale processen en hiermee kwaliteit van dienstverlening en bedrijfsvoering.

4. Informatiebeveiliging & Privacy

Terug naar navigatie - 4. Informatiebeveiliging & Privacy

Algemeen
2020 was voor de gemeente Woerden ook op het terrein van informatiebeveiliging en gegevensbescherming een veelbewogen jaar. Vanaf maart waren de medewerkers volledig aangewezen op thuiswerkfaciliteiten als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. Thuiswerken brengt andere risico's met zich mee omdat de beveiliging bij een medewerker thuis minder beheersbaar is dan in het gemeentehuis.

Landelijke of soms wereldwijde ontwikkelingen vinden hun weerslag ook bij gemeenten. In het oog springende ontwikkelingen zijn de grootschalige hack bij een Amerikaans beveiligingsbedrijf (o.a. het adviesbureau van Microsoft), de coronacrisis en de ongeldigverklaring van het privacy-shieldverdrag tussen de EU en de VS (verdrag over opslag van gegevens).

Beheersbaarheid privacyrisico’s
In juni 2020 heeft de functionaris gegevensbescherming (FG) gerapporteerd over de stand van zaken uitvoering Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Belangrijkste conclusie is dat de gemeente Woerden niet in staat is om aan te tonen dat zij zich aan de Avg houdt en als gevolg daarvan ook risico’s loopt op het gebied van informatiebeveiliging.

De oorzaken daarvoor zijn ter herleiden tot een gebrek aan capaciteitsinzet op privacyadvies met als gevolgen
• het niet naleven van het eind 2019 vastgestelde privacybeleid, bijvoorbeeld het niet of niet op tijd uitvoeren van Data protection impact assessments (DPIA's) en bewustzijnstrainingen onder medewerkers;
• het ontbreken van een deugdelijk privacyregister. Het privacyregister vervult een belangrijke rol in de beheersing van de privacy- en beveiligingsrisico’s Het register voldoet niet aan de inhoudelijke eisen van de Avg (rubrieken ontbreken), is niet volledig zowel qua inhoud als qua omvang (niet alle processen zijn erin opgenomen).
Daarnaast heeft de FG een aantal inhoudelijke privacy-issues geadresseerd, die nog opgelost moeten worden.
De aanbevelingen uit het rapport van de FG worden onderschreven. De stand van zaken uitvoering aanbevelingen zal in de eerste helft van 2021 worden opgenomen.

In positieve zin kan worden opgemerkt dat het privacybewustzijn onder (een deel) van de medewerkers is toegenomen. Dit blijkt uit het toenemend aantal adviesvragen, de verwerkingsovereenkomsten die ter beoordeling worden voorgelegd en gesloten, en de bereidheid om datalekken te melden. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat, zoals reeds hiervoor vermeld, er onvoldoende capaciteit beschikbaar is om al deze adviesvragen te beantwoorden.

DPIA's
Op twee processen zijn Data protection impact assessments uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan heeft de organisatie maatregelen getroffen om de inbreuk op de privacy die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt te mitigeren.

DPIA’s zijn uitgevoerd voor:

  • Het inzetten van bodycams voor de boa’s. Met bodycams maken boa’s opnamen van situaties waarin een boa zich bedreigd voelt. De beelden die met de bodycams gemaakt worden zijn persoonsgegevens.
  • Vroegsignalering van schulden in het kader van de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De verplichte DPIA’s voor de invoering van het zaaksysteem en voor Office 365 zijn nog niet uitgevoerd. De privacy- en beveiligingsrisico’s die dit met zich meebrengt, zijn niet in kaart gebracht en kunnen daardoor ook niet worden gemitigeerd.

Beheersbaarheid beveiligingsrisico’s
De gemeente heeft zich gecommitteerd aan de Baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). De baseline is gebaseerd op de beveiligingsnorm ISO27001. Aan die norm hangen meer dan driehonderd beveiligingsmaatregelen, waarvan de belangrijkste (voor het wegnemen van de grootste risico’s) zijn geïmplementeerd. Dat is geen 100% beveiligingsgarantie. Het naleven van de maatregelen door de medewerkers vormt daarin een belangrijke voorwaarde, zoals de gemeente Hof van Twente eind 2020 op pijnlijke wijze moest ervaren.

In het licht van de hack bij het Hof van Twente heeft de gemeente Woerden haar eigen beveiligingsbeleid en -maatregelen intern tegen het licht gehouden en daarnaast een extern bureau opdracht gegeven om op onafhankelijke wijze de stand van de beveiliging te onderzoeken. Het onderzoeksrapport wordt in het eerste kwartaal 2021 opgeleverd. Eind 2020 heeft de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) naar aanleiding van deze casus een aantal maatregelen aanbevolen, die in het eerste halfjaar van 2021 zullen worden geïmplementeerd.

Door de coronacrisis is het grootste gedeelte van de medewerkers aangewezen op thuiswerken en het daarbij noodzakelijke gebruik van IT-faciliteiten en gegevensbestanden met vaak zeer gevoelige persoonsgegevens. De beveiligingsrisico’s die een thuiswerkplek met zich meebrengt zijn anders, minder beheersbaar dan voor de werkplek in het gemeentehuis. In combinatie met het ontbreken van trainingen op het gebied van beveiligingsbewustzijn zijn daardoor de risico’s van onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens toegenomen. Het beveiligingsbeleid voor de thuiswerkplek en de daarbij behorende maatregelen zijn daardoor aan herziening toe en zullen tevens moeten anticiperen op het post-coronatijdperk.

Datalekken
De gemeente Woerden heeft in 2020 te maken gehad met negen meldingen van beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens waren betrokken. Vanwege de mogelijke privacydreiging die ervan uitging, is er daarvan één als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In drie gevallen zijn de degenen wiens gegevens in het datalek betrokken waren, in kennis gesteld. Belangrijkste oorzaken van de beveiligingsincidenten zijn terug te voeren op menselijk handelen (bijvoorbeeld beschikkingen fout geadresseerd, mail met verkeerde bijlagen).

Een belangrijk datalek betrof de onbedoelde publicatie van persoonsgegevens op de gemeentelijke website. Dit datalek kon ontstaan doordat het in het verleden gebruikelijk was om B&W-besluiten en de onderliggende dossiers op de website te publiceren. Voor zover dat technisch mogelijk was, is een analyse op de openbaar gemaakte informatie uitgevoerd en zijn eventuele persoonsgegevens daaruit verwijderd. Om publicatie van persoonsgegevens in de toekomst te voorkomen zijn werkprocessen aangepast en wordt de software om persoonsgegevens te verwijderen uit de documenten die gepubliceerd worden, breder ingezet. Blijvende alertheid op deze werkprocessen is noodzakelijk.

5. Rechtmatigheid

Terug naar navigatie - 5. Rechtmatigheid

Het college draagt zorg voor de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Het gaat hierbij om de rechtmatigheid van verschillende processen. Om het benodigde inzicht te verschaffen is in 2020 de verbijzonderde interne controle uitgevoerd door de auditors van de gemeente. Bij de verbijzonderde controle wordt een beeld verkregen over de uitvoering van de interne controle door de verantwoordelijken van de verschillende processen. Tot en met 2020 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel af bij de jaarrekening. Door een wetswijziging wordt vanaf 2021 het college van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording. De externe accountants geven vanaf dat moment alleen nog een controleverklaring af met een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. De verbijzonderde interne controle in 2020 is dan ook gebruikt als opstap voor de organisatie voor de beeldvorming bij de werkzaamheden ten behoeve van de eigen rechtmatigheidsverantwoording.

De accountantscontrole is opgedeeld in een interimcontrole (einde kalenderjaar) en een jaarrekeningcontrole.
Tijdens de interimcontrole vormt de accountant zich een beeld van de administratieve organisatie en de kwaliteit van de interne beheersingssystemen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de VIC-werkzaamheden zoals uitgevoerd door de auditors. De belangrijkste aanbevelingen en aandachtspunten zijn opgenomen in de managementletter. De managementletter en het accountantsverslag zijn voorzien van een bestuurlijke reactie die is besproken in de Auditcommissie. De bestuurlijke reactie is tot stand gekomen in nauw overleg met de verantwoordelijken. De bevindingen hebben impact op de uitvoering van de interne controle. De opvolging van de aanbevelingen wordt periodiek gemonitord.
Tijdens de jaarrekeningcontrole controleert de accountant de opgestelde jaarrekening en het jaarverslag. Hij controleert hierbij op rechtmatigheid en of de opgestelde jaarrekening een 'getrouw beeld' geeft van de financiële situatie van de gemeente. Het accountantsverslag over het afgelopen boekjaar bevat aanbevelingen, adviezen of opmerkingen. Deze aanbevelingen volgen hetzelfde stramien als de aanbevelingen uit de managementletter.

Successen van het afgelopen jaar zijn: het verdere inrichten van de VIC-functie en daarmee een verbeterstap van de interne beheersing, de frauderisicomatrix is uitgevoerd en periodiek op de kaart gezet, het onderzoek naar opzet en bestaan van de controles in de IT-systemen (ISAE 3402 type 1) is afgerond met een positieve uitkomst, in Q4 2020 zijn stevige beheersmaatregelen ingevoerd op het gebied van Europese aanbestedingen en er is een realistisch plan opgesteld om te komen tot de onderhoudsplannen voor groot onderhoud waardoor wij zekerheid krijgen dat deze eind 2021 gereed zijn.

6. Indicatoren personeel en overhead

Terug naar navigatie - 6. Indicatoren personeel en overhead

Indicatoren personeel en overhead
Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Dit wordt voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het gaat hier deels om indicatoren afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl (dashboard BBV), deze staan in bijlage 7. Een aantal van de indicatoren dient uit eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden omdat er geen landelijke bron voor beschikbaar is.

Deze indicatoren worden dus niet ontsloten via waarstaatjegemeente.nl. Het betreft:

  • Formatie
  • Bezetting
  • Apparaatskosten
  • Externe inhuur
  • Overheadkosten

Formatie/bezetting
De formatie van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar betreft het aantal fte’s op peildatum dat is ingevuld met een vaste of tijdelijke aanstelling plus de nog in te vullen vacatures. Eén fte is het equivalent van een 36-urige werkweek. De totale bedrijfsomvang is inclusief de capaciteit benodigd voor taken die de organisatie uitvoert voor andere overheidsorganisaties.

Het aantal fte’s in het overzicht is exclusief de formatie van het streekarchief, het college, de griffie en de raad.

  2020 2021 2022 2023
Fte's (peildatum 1 januari) 426,3 426,3 426,3 426,3
Ziekteverzuim (v.a. 2021 streefwaarde) 5,3% 4,0% 4,0% 4,0%
Aantal inwoners Woerden (peildatum 1 januari) 52.295 52.797 53.097 53.397
Aantal inwoners Oudewater (peildatum 1 januari) 10.226 10.241 10.261 10.281
Totaal aantal inwoner 62.521 63.038 63.358 63.678
Aantal fte’s per 1000 inwoners 6,8 6,8 6,8 6,8

 

Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie, huisvesting, materieel, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. De formatie van het streekarchief, het college, de griffie en de raad is hierin niet meegenomen. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. De loonkosten volgens de begroting 2020 bedragen € 30.051.688, waar de werkelijke loonkosten in 2020 uitkomen op € 28.474.617.

Externe inhuur
Kosten inhuur externen: Van de totale loonsom was 7,5% in 2020 vacatureruimte, waar de gemeente inhuur op heeft gepleegd. De overige inhuur is vooral gepleegd op projecten en is dan ook uit de projectgelden betaald. Uitgangspunt is dat er geen kosten voor inhuur externen worden begroot. Externe inhuur wordt betaald uit de reguliere loonsom in het geval er bijvoorbeeld vacatures ontstaan en waarbij het nodig is om op de korte termijn een externe in te zetten.

Overheadkosten 2020
Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead wordt deze definitie geïntroduceerd: overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

LASTEN OVERHEAD
Verdeling overhead Begroting Werkelijk Verschil
Personeel 14.703.222 14.266.943 436.279
Communicatie 101.910 77.373 24.537
Automatisering en informatiebeleid 2.679.316 2.653.156 26.160
Facilitair 437.933 284.827 153.106
Organisatie 424.180 577.752 -153.572
Huisvesting 1.939.867 1.350.578 589.289
SALDO 20.286.428 19.210.628 1.075.800
BATEN OVERHEAD
Verdeling overhead Begroting Werkelijk Verschil
Personeel -5.259.885 -5.822.856 562.971
Communicatie 0 0 0
Automatisering en informatiebeleid -164.733 -300.111 135.378
Facilitair -70.000 -545 -69.455
Organisatie -71.500 -60.641 -10.859
Huisvesting -185.000 -367.280 182.280
SALDO -5.751.118 -6.551.434 800.316
SALDO BATEN EN LASTEN 14.535.310 12.659.195 1.876.115
LASTEN
Taakveld Analyse lasten: personeel voordeel/nadeel
0.4 Hogere lasten extern personeel door vacatures, ziekte etc., wordt gecompenseerd door de baten (terug ontvangst salariskosten en ziektegeld). -466.484 nadeel
0.4 Er zijn minder uren door de teams toegeschreven aan projecten en investeringen dan begroot. In de toerekening van de uren wordt altijd rekening gehouden met een deel opslag voor overhead. De toeschrijving van minder uren resulteert dus in een lagere terug ontvangst van overheadskosten. -229.480 nadeel
0.4 Lagere reis- en verblijfskosten als gevolg van Corona. 48.547 voordeel
0.4 Minder uitgaven bestuursopdracht, uitvoering wordt in 2021 verder opgepakt, deels budgetoverheveling 1.033.916 voordeel
0.4 Overige lasten personeel 49.780 voordeel
Totaal mutaties lasten personeel 436.279 voordeel
Taakveld Analyse lasten: Communicatie voordeel/nadeel
0.4 Lagere overige communicatiekosten 24.537 voordeel
Totaal mutaties lasten personeel 24.537 voordeel
Taakveld Analyse lasten: automatisering en informatiebeleid voordeel/nadeel
0.4 Hogere kosten netwerk, hard- en software (RIB 16-02-20, 20R.00566, kosten zijn opgevangen binnen totale exploitatie ICT. -152.147 nadeel
0.4 Lagere telefoonkosten 73.762 voordeel
0.4 Technische update Websites, werkzaamheden lopen door in 2021 (budgetreservering) 38.000 voordeel
0.4 Vanwege Corona zijn veel verstorende fysieke werkzaamheden met betrekking tot digitaal werken uitgesteld naar 2021. In 2021 zullen deze uitgevoerd moeten worden (budgetreservering). 77.232 voordeel
0.4 Lagere overige kosten automatisering en informatiebeleid -10.687 nadeel
Totaal mutaties lasten automatisering en informatiebeleid 26.160 voordeel
Taakveld Analyse lasten: facilitair voordeel/nadeel
0.4 Lagere portokosten, daartegenover staat een nadeel van opbrengst portokosten van €55.000, per saldo €30.915 voordeel. Door Corona zijn er veel minder uitnodigingen voor bijeenkomsten e.d. verstuurd. Op termijn zal bekeken moeten worden of dit van structurele aard is. 85.915 voordeel
0.4 Minder kosten voor schrijf- en bureaubehoeften 9.503 voordeel
0.4 Lager overige kosten bodes (autokosten, kleding) 17.560 voordeel
0.4 Nauwelijks kosten verteringen vergaderingen/recepties bedrijfsrestaurant 14.512 voordeel
0.4 Lagere juridische kosten 13.377 voordeel
0.4 Overige kosten facilitair 12.239 voordeel
Totaal mutaties lasten facilitair 153.106 voordeel
Taakveld Analyse lasten: organisatie Voordeel/nadeel
0.4 Lagere kosten organisatieontwikkeling, deze lopen door in 2021 (budgetreservering) 134.202 voordeel
0.4 Betreft vennootschapsbelasting over de reclameopbrengsten over de jaren 2016 t/m 2020. In de begroting is niet voorzien dat over reclameopbrengsten vennootschapsbelasting betaald moet worden (VNG en gemeenten zijn het hier niet mee eens en hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt). -86.321 nadeel
0.4 Kosten adviseur strategische heroriëntatie -104.568 nadeel
0.4 Kosten voor ondersteuning energiebeheer -25.237 nadeel
0.4 Juridische ondersteuning en licentie Grex-manager -25.000 nadeel
0.4 Fiscale advisering vastgoed -31.731 nadeel
0.4 Overige kosten organisatie -14.917 nadeel
Totaal mutaties lasten organisatie -153.572 nadeel
Taakveld Analyse lasten: huisvesting voordeel/nadeel
0.4 Lagere kosten afwerking terrein Bleek 6 en 10, deze lopen door in 2021 (budgetreservering) 52.907 voordeel
0.4 Van de kosten van de aanleg terrein Bleek 6 en 10 moet € 296.270 geactiveerd moeten worden en niet als exploitatie worden geboekt. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2020. 296.270 voordeel
0.4 Per saldo zijn er door Corona minder kosten gemaakt voor elektra en gas 46.935 voordeel
0.4 Kapitaallasten (afschrijving en rente) zijn lager dan begroot 176.190 voordeel
0.4 Overige kosten huisvesting 16.987 voordeel
Totaal mutaties lasten huisvesting 589.289 voordeel
BATEN
Taakveld Analyse baten: personeel voordeel/nadeel
0.4 Terug ontvangst salariskosten, betreft werkzaamheden voor derden, outplacement etc. 279.051 voordeel
0.4 Vergoeding ziektegeld en WW 72.570 voordeel
0.4 Ingehouden premie WW, deze premie wordt in de reserve WW gestort. 43.057 voordeel
0.4 Voordeel salariskosten generatiepact. 129.227 voordeel
0.4 Overige baten personeel 39.066 voordeel
Totaal mutaties baten personeel 562.971 voordeel
Taakveld Analyse baten: automatisering en informatiebeleid voordeel/nadeel
0.4 Terugontvangen kosten hard- en software van derden. De gemeente heeft Fermwerk overgezet naar het nieuwe platform. Dit is een betaalde dienst. Hierdoor heeft de gemeente meer inkomsten gegenereerd. 71.557 voordeel
0.4 Er zijn meer werkzaamheden door ICT voor derden verricht dan oorspronkelijk begroot. 43.626 voordeel
0.4 Overige hogere baten automatisering en informatiebeleid. 20.195 voordeel
Totaal mutaties baten automatisering en informatiebeleid 135.378 voordeel
Taakveld Analyse baten: facilitair voordeel/nadeel
0.4 Minder doorbelaste portokosten (zie voor compensatie lasten facilitair). -55.000 nadeel
0.4 Overige baten facilitair. -14.455 nadeel
Totaal mutaties baten facilitair -69.455 nadeel
Taakveld Analyse baten: organisatie voordeel/nadeel
0.4 Overige baten organisatie -10.859 nadeel
Totaal mutaties baten facilitair -10.859 nadeel
Taakveld Analyse baten: huisvesting voordeel/nadeel
0.4 Dit betreft een afrekening van de kosten met betrekking tot het ongeval tijdens de bouw van het nieuwe gemeentehuis. De kosten zijn indertijd ten laste van de exploitatie in jaarrekening gekomen. De vergoeding nu ook. 177.050 voordeel
0.4 Overige baten huisvesting. 5.230 voordeel
Totaal mutaties baten huisvesting 182.280 voordeel
Budgetoverhevelingen Bedrag
Personeel/ Organisatieontwikkeling (Bestuursopdracht)) 585.500
Automatisering, Digitaal werken 102.920
Website Woerden en Oudewater 35.000
Sloop Bleek 6 en 10 + herinrichting terrein 52.907
Totaal voorgestelde budgetreserveringen 776.327