Programma 8. Overhead

Portefeuillehouder Thema
George Becht Personeel en organisatie, ICT
Ad de Regt Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Woerden. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.4 Overhead 19.210.628 17.926.893 18.921.075 18.213.189 -707.886 17.598.620 17.223.778 17.038.204
Baten
0.4 Overhead -6.551.434 -6.017.452 -6.069.332 -6.179.726 -110.394 -6.181.640 -6.181.640 -6.181.640

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022
Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
Loonkosten overhead (uit kadernota privacy-officer 100k; info beveiligingssecurity monitoring 100k; capacteit DIV 80 k; raad september participatiekader 70 k) 334.846 nadeel
Stelpost coalitie-akkoord (deel is ingevuld) -303.616 voordeel
Stelpost ongedekte salarissen -28.000 voordeel
DVO lasten Oudewater (wordt doorberekend) 94.276 nadeel
Netwerk, hardware, software - onderhoud (uit kadernota infobeveiliging 13 k; beveiliging netwerk access control 20 k; bescherming end points 15 k; monitoring software 15 k). Tevens is het budget informatieveiligheid en privacy 114 k toegevoegd aan dit product. 219.814 nadeel
Netwerk, hardware, software - kapitaallasten 81.298 nadeel
Informatieveiligheid en privcacy. Overgebracht naar product netwerk, hardware, software. -114.276 voordeel
Webredactie. In de kadernota is er voor 2022 en 2023 structureel 95 k extra beschikbaar gesteld en voor de jaren erna structureel 20k. 95.000 nadeel
Papierloos werken - budgethoverheveling digitaal werken 2021 eenmalig -102.920 voordeel
Organisatie-ontwikkeling - extern personeel en budgetoverheveling 2021 BC -144.900 voordeel
Herinrichting De Bleek - budgetoverheveling 2021 -52.906 voordeel
Exploitatie gemeentehuis kapitaallasten (o.a.d door rentedaling) -208.556 voordeel
Team financien personeel extern personeel 2021 BC -50.000 voordeel
Team financien personeel budgetoverheveling 2021 BC -284.500 voordeel
Team S&C - budgetoverheveling 2021 BC -101.000 voordeel
Team VTH - budgetoverheveling 2021 BC -50.000 voordeel
Team Directie - budgetoverheveling 2021 BC -45.248 voordeel
Diversen -47.198 voordeel
Totaal mutaties lasten -707.886 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
DVO hogere bijdrage Oudewater -104.630 voordeel
Ingehouden premie WW 43.000 nadeel
Netwerk, hardware, software - hosting Ferm Werk -14.305 voordeel
Netwerk, hardware, software -bijdr inkoopbureau Utrecht West -22.396 voordeel
Diversen -12.063 voordeel
Totaal mutaties baten -110.394 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -818.280 voordeel