6 EMU-saldo

2021 2022 2023
Omschrijving (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000)
Volgens realisatie t/m sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2022 Volgens meerjaren- raming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 5.229 -1.045 -2.575
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 12.698 24.051 3.302
3. Mutatie voorzieningen -1.204 -97 60
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 11.675 9.572 5.640
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo -20.348 -34.765 -11.457