Programma 5. Onderwijs en sport

Portefeuillehouder Thema
George Becht Onderwijs (incl. huisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer)
Arjan Noorthoek Sport

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt, en bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
4.1 - Openbaar basisonderwijs taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); - de huur van bv. een gymnastieklokaal; - passend onderwijs
4.2 - Onderwijshuisvesting taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie; - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting); - achterstandenbeleid; - coördinatie samen naar school, passend onderwijs; - volwasseneducatie; - leerlingzorg en leerlingbegeleiding; - leerlingenvervoer (incl. leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 - Sportbeleid en activering niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport
5.2 - Sportaccommodaties alle accommodaties voor sportbeoefening

Ambities onderwijs en sport

Terug naar navigatie - Ambities onderwijs en sport

Onderwijs
We borgen de kwaliteit van en de veiligheid op de kinderopvang door jaarlijkse inspecties en waar nodig handhaven we op incidenten. Zo kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar veilig starten met spelen en leren op de opvang. Als we signaleren dat kinderen tussen 0 en 4 jaar mogelijk al met een achterstand op de basisschool starten, zetten we in op voorschoolse educatie. Ouders die geen kinderopvangtoeslag van het Rijk krijgen, kunnen via de gemeente een vergoeding krijgen. Zo krijgen alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar dezelfde kansen om een goede start te maken op de basisschool. Voor kinderen van statushouders is speciale aandacht. Er is een schakelklas voor alle kinderen uit groep 1 en 2 van alle scholen in de gemeente Woerden. Hier krijgen zij twee dagen per week extra taalondersteuning. Daarnaast is er voor kinderen tot en met groep 8 extra taalondersteuning op een aantal wijkscholen.

Maatschappelijke stages voor jongeren zijn structureel begroot.

Bij huisvesting en onderhoud van scholen is een stabiele, meerjarige financiering van belang. Soms profiteert een school (bij de exploitatie van het gebouw) van extra inspanningen die de gemeente levert bij de bouw van een school. Wij vinden het redelijk dat de school dan financieel bijdraagt aan de bouw. De hierover gemaakte afspraken staan echter juridisch onder druk. Samen met de schoolbesturen gaan wij op zoek naar nieuwe afspraken, die de rechtmatigheidstoets kunnen doorstaan.

Arbeidsmarkt en onderwijs
Wij brengen het gesprek op gang tussen onder andere Ferm Werk, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. De creatieve ideeën van de ondernemers worden hiermee gewaardeerd en de cliënten van Ferm Werk geplaatst.
Veel techniekbedrijven in Woerden kunnen moeilijk goed geschoolde werknemers vinden. Binnen het Woerdens Techniek Talent (WTT) gaan we hier wat aan doen. Als WTT-partner faciliteren wij met projectondersteuning het opzetten van een TechnoHub. Hier hebben ondernemers, scholieren en onderwijsinstellingen een gemeenschappelijk belang.

Sport
Bewegen en sporten draagt bij aan fitte en gezonde inwoners, en brengt mensen dichter bij elkaar. Daarom vinden we het belangrijk dat alle inwoners kunnen spelen, sporten en bewegen. Wij blijven de sportverenigingen ondersteunen.

In het kader van de herijking van de tarieven van de twaalf buitensportverenigingen is afgesproken dat de totale huur van de buitensportfaciliteiten deze periode gelijk blijft, als het totale volume aan faciliteiten ook gelijk blijft. Wel gaan we kijken naar een eerlijker verdeling van de huur tussen deze buitensportverenigingen afzonderlijk. Daarmee doen we recht aan de investeringen die zijn gedaan in bijvoorbeeld de sportvelden van individuele clubs.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkelingen

Onderwijs
De coronacrisis heeft grote impact gehad op het onderwijs. Voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona heeft het Rijk een fors bedrag beschikbaar gesteld. Met dit extra geld kunnen scholen hun leerlingen en leraren helpen coronavertragingen aan te pakken. Ook gemeenten krijgen een deel van de beschikbaar gestelde middelen om de scholen hierbij te ondersteunen. In nauwe samenwerking met scholen en andere partners wordt hiervoor een plan opgesteld.

Sport
Voor de sportverenigingen zal moeten blijken welke langlopende consequenties corona heeft. Hierbij valt met name te denken aan teruglopende ledenaantallen en minder kantine- en sponsorinkomsten. We monitoren dit onder meer via reguliere gesprekken met onze vertegenwoordigers en met het Sportoverleg. Ook bij de zwembaden moeten we de vinger aan de pols houden. Hierover blijven we in gesprek met WoerdenSport.

Beleidsaanpassingen/ -inspanningen

Onderwijs
Om kinderen in een achterstandssituatie dezelfde startkansen in het onderwijs te geven, blijven we inzetten op voorschoolse educatie. Er wordt ingezet op het vergroten van de kwaliteit van de voorschool. Vanaf 2022 is op elke voorschoollocatie een pedagogisch beleidsmedewerker beschikbaar om kwaliteitverbeterende maatregelen door te voeren. Onder andere door de pedagogisch medewerkers op de voorschool te coachen, het verbeteren van de educatieve kwaliteit en het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Onderwijshuisvesting
Medio 2021 zijn wij in samenspraak met de schoolbesturen en onder leiding van een extern bureau gestart met de zgn. vervolgopdracht Strategische Heroriëntatie voor Onderwijshuisvesting (SH/OHV). De financieel georiënteerde opdracht van de raad om tot een efficiencyslag te komen, is leidend. Tegelijkertijd is het wenselijk om na te denken over andere (financiële) uitdagingen, die het effect van de beoogde ombuiging kunnen compenseren dan wel juist zullen versterken, waaronder de juridische houdbaarheid van de eigen bijdrage van de schoolbesturen en de corona-gerelateerde verbetering van de ventilatie in sommige schoolgebouwen. Het eindrapport is eind 1e kwartaal 2022 gereed.

Sport

Sportakkoord en Preventieakkoord
In 2020 is in samenwerking met de Woerdense sportverenigingen en andere maatschappelijke partners een Sportakkoord vastgesteld waarin een aantal projecten staat beschreven dat bijdraagt aan meer bewegen en sporten in Woerden én dat zorgt voor nauwere samenwerking tussen de sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Hierbij wordt ook de link met het Sociaal Domein gelegd. In 2022 gaan we verder met de uitvoering van de projecten uit het Sportakkoord. Het sportakkoord heeft vier pijlers: (1) Structurele samenwerking sport- en beweegaanbieders, (2) Sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgeving, (3) Vaardig bewegen (jonge) kinderen en (4) Werving en behoud senioren.

Aansluitend bij het Sportakkoord wordt in 2022 ook het Woerdense Preventieakkoord uitgevoerd, dat zich breder richt op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Voor de uitvoering van het Preventieakkoord is een uitvoeringsbudget voor in ieder geval de jaren 2021-2023 toegekend, waarmee samen met lokale partners en het Sportakkoord extra kan worden ingezet op een gezond Woerden.

Zwembaden en sportaccommodaties
In 2022 oriënteren we ons op de mogelijkheden om het beheer van de binnensportaccommodaties en de zwembaden in Woerden anders te organiseren. Een onderzoek naar andere beheervormen behoort tot de mogelijkheden. Hierin wordt ook de opdracht van de raad meegenomen om goed in kaart te brengen wat de gewenste omvang van het zwemaanbod in Woerden is en welke faciliteiten daarbij horen. In 2025 loopt namelijk het huidige contract met de exploitant van de zwembaden af. In 2022 bereiden we ook de sluiting van gymzaal Noord in Harmelen per schooljaar 2022/2023 voor.

Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de huurtarieven van de gemeentelijke binnensportaccommodaties niet per 1 januari 2022 met 15% te verhogen zoals besloten tijdens de Strategische Heroriëntatie, maar op zijn vroegst per 1 januari 2023.

In een streven de sportaccommodaties te verduurzamen en de sporttechnische kwaliteiten te vergroten wordt onderzocht of het mogelijk is om de verlichting bij de buitensportaccommodaties versneld af te schrijven en te vervangen door LED-verlichting. Dit onderzoek sluit aan bij de wens van verschillende sportverenigingen, die hiermee tevens hun energielasten zouden zien afnemen. De besparing die op zou treden door de installatie van LED-verlichting kunnen de verenigingen gebruiken om de lasten van hun leden te verlichten of om hun aanbod te verbeteren.

Opgaven

% Niet-sporters

Terug naar navigatie - % Niet-sporters
Bron: Div.
Periode Woerden Nederland
2018 43,3 % van bevolking > 18jr sport niet wekelijks 48,7 % van bevolking > 18jr sport niet wekelijks

Absoluut verzuim

Terug naar navigatie - Absoluut verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Woerden Nederland
2017 1,25 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven 1,82 % leerplichtigen niet bij een school ingeschreven

Relatief verzuim

Terug naar navigatie - Relatief verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Woerden Nederland
2019 16 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig 26 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 393.495 379.097 379.097 397.260 18.163 397.260 397.260 397.260
4.2 Onderwijshuisvesting 4.010.770 4.371.982 4.529.264 4.322.202 -207.062 4.196.435 3.993.923 3.924.713
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 3.021.673 2.721.304 3.129.897 2.729.112 -400.785 2.737.602 2.729.113 2.737.601
5.1 Sportbeleid en activering 584.545 605.247 610.630 617.059 6.429 617.059 617.059 617.059
5.2 Sportaccommodaties 5.395.200 4.046.739 4.596.739 5.406.765 810.026 4.018.996 3.971.979 3.915.475
Totaal Lasten 13.405.682 12.124.369 13.245.627 13.472.398 226.771 11.967.352 11.709.334 11.592.108
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -48.814 -31.648 -31.648 -32.218 -570 -32.218 -32.218 -32.218
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -503.205 -537.445 -537.445 -537.445 0 -537.445 -537.445 -537.445
5.2 Sportaccommodaties -2.714.169 -1.813.010 -1.802.410 -1.922.352 -119.942 -1.922.352 -1.922.352 -1.922.352
Totaal Baten -3.266.189 -2.382.103 -2.371.503 -2.492.015 -120.512 -2.492.015 -2.492.015 -2.492.015
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -76.529 0 0 194.451 194.451 323.561 229.396 257.684
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -68.720 0 0 -42.000 -42.000 0 0 0

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
4.1 Index & hogere kosten urenmatrix 18.163 nadeel
4.2 Onderwijshuisvesting algemeen: In 2022 wordt er voor het eerst afschrijvingen (€ 112.686) en rentelasten (€33.806) berekent en opgenomen in de begroting. 143.052 nadeel
4.2 Onderwijshuisvesting: lagere rentelasten (van 2% naar 1,5%). -162.583 voordeel
4.2 Onderwijshuisvesting: tijdelijk huisvesting R. de Jagerschool en Wilhelminaschool. 67.896 nadeel
4.2 Minkema College: hogere afschrijvingen. 52.214 nadeel
4.2 Minkema College: lagere rentelasten. -141.626 voordeel
4.2 Kalsbeek College: lagere kosten semi-permanente huisvesting. -79.542 voordeel
4.2 Kalsbeek College: lagere rentelasten -72.856 voordeel
4.3 SGBW: budgetoverheveling in 2021 -56.872 voordeel
4.3 SGBW: lagere rentelasten -58.105 voordeel
4.3 Index 18.383 nadeel
4.3 Hogere kosten urenmatrix 92.557 nadeel
4.3 Budgetoverheveling 2020-2021: tijdelijke huisvesting Margrietschool ten tijde van herstel constructiefout dak. -415.298 voordeel
5.1 Index 6.429 nadeel
5.2 Zwembad Woerden: Er staat voor 2022 groter onderhoud gepland (2022: € 770.245) dan in 2021. Hiertegenover staat een hogere ontrekking aan de reserve (in programma 6). In de jaren 2023-2025 bedraagt het onderhoud voor het zwembad € 95.244 per jaar. 690.548 nadeel
5.2 Zwembad Woerden: In de Voorjaarsrapportage 2021 is extra budget opgenomen vanwege Corona (2022:0). -550.000 voordeel
5.2 Zwembad Harmelen: Er staat voor 2022 groter onderhoud gepland (2022: € 543.036). Hiertegenover staat een hogere ontrekking aan de reserve (in programma 6). In de jaren 2023-2025 bedraagt het onderhoud € 8.000 per jaar. 524.191 nadeel
5.2 Sporthal Snellerpoort: Er staat voor 2022 groter onderhoud gepland (2022: € 104.567). Hiertegenover staat een hogere ontrekking aan de reserve (in programma 6). In de jaren 2023-2025 bedraagt het onderhoud € 48.000 per jaar. 147.021 nadeel
Overige verschillen lasten 3.199 nadeel
Totaal mutaties lasten 226.771 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
5.2 Sportaccommodaties: één verschil van < € 38k; overige verschillen (14 stuks) < € 15k -119.942 voordeel
Overige verschillen baten -570 voordeel
Totaal mutaties baten -120.512 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 106.259 nadeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.1 Storting in bestemmingsreserve onderwijshuisvesting 194.451 nadeel
0.1 Onttrekking aan de Algemene Reserve ten behoeve van uitstel huurverhoging binnensportaccommodaties -42.000 voordeel
Totaal mutaties reserves 152.451 nadeel