5 Geprognosticeerde balans

Activa (bedragen x € 1.000) jaarrekening actueel begr begroting begroting begroting begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vaste activa
Totaal immateriële vaste activa 324 31 23 16 8 0
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut 175.926 178.215 195.150 196.427 194.550 192.023
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 85.441 96.409 103.533 105.565 108.951 111.727
Totaal materiële vaste activa 261.367 274.624 298.683 301.992 303.501 303.750
Financiële vaste activa
- Deelnemingen 352 352 352 352 352 352
- Overige langlopende geldleningen 2.625 2.359 2.359 2.359 2.359 2.359
Totaal financiële vaste activa 2.977 2.711 2.711 2.711 2.711 2.711
Totaal vaste activa 264.668 277.366 301.417 304.719 306.220 306.461
Vlottende activa
Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) -7.396 4.279 13.851 19.491 20.323 15.994
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 18.015 18.000 17.500 17.000 17.000 17.000
Liquide middelen (kas-, bank- en girosaldi) 875 800 800 800 800 800
Totaal overlopende activa 7.094 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Totaal vlottende middelen 18.588 29.079 39.151 44.291 45.123 40.794
Totaal activa 283.256 306.445 340.568 349.010 351.343 347.255
Passiva (bedragen x € 1.000) rekening actueel begr begroting begroting begroting begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vaste passiva
Totaal eigen vermogen 62.874 57.645 58.690 61.265 65.012 69.336
Totaal Voorzieningen 10.338 9.134 9.037 9.097 9.272 9.549
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd >= 1 jaar 162.731 200.266 234.441 240.248 238.659 229.970
Totaal vaste passiva 235.943 267.045 302.168 310.610 312.943 308.855
Vlottende passiva
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar
- Kasgeld 20.000 11.900 11.900 11.900 11.900 11.900
- Overige schulden 11.485 12.000 11.500 11.500 11.500 11.500
Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar 31.485 23.900 23.400 23.400 23.400 23.400
Liquide middelen (kas-, bank- en girosaldi)
Overlopende passiva 15.828 15.500 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal vlottende passiva 47.313 39.400 38.400 38.400 38.400 38.400
Totaal passiva 283.256 306.445 340.568 349.010 351.343 347.255