Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Victor Molkenboer Begraven en begraafplaatsen
Ad de Regt Openbare ruimte en IBOR
Arjan Noorthoek Verkeer en vervoer, Parkeren/parkeerbeleid, Coördinatie Oostdam en De Kanis
Tymon de Weger Afval en reiniging

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.63 - Parkeerbelasting parkeerbelasting: - heffing en invordering; - opbrengsten parkeerfaciliteiten; - opbrengsten boetes
2.1 - Verkeer en vervoer verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.2 – Parkeren ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen en parkeerbeleid: - parkeerzone, ontheffingen en vergunningen; - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen; - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (excl. opbrengst parkeerbelasting, zie taakveld 0.63); - parkeermeters; - fietsenstalling; - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt
2.4 - Economische havens en waterwegen (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 - Economische promotie activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.6 - Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: mediabeleid
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie openbaar groen, natuur en recreatie
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: multifunctionele centra
7.2 - Riolering afvalwater en waterhuishouding
7.3 - Afval inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria taken op het terrein van de lijkbezorging

Ambities fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Terug naar navigatie - Ambities fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR)
De openbare ruimte vormt het woon- en leefklimaat voor onze inwoners en legt de basis voor recreatie, toerisme en bedrijvigheid. Het is de onmisbare schakel om de ambities uit andere gemeentelijke programma’s mogelijk te maken. Waar de afgelopen jaren een flinke kwaliteitsslag is gemaakt, is in de organisatie ook het financieel bewustzijn gegroeid. Gebleken is dat de openbare ruimte in haar huidige omvang en vorm veel onderhoud vraagt waarvoor niet altijd de middelen vrijgemaakt kunnen worden. Daarom zijn zowel in het coalitieakkoord als in de strategische heroriëntatie 2020 richtingen gekozen om toe te werken naar een betaalbare openbare ruimte, die haar functie als verbinder van mensen en verbinder van gemeentelijke ambities kan blijven vervullen. Binnen deze context gaat de gemeente zich richten op een zo lang mogelijke levensduur, op onze zorgplicht en op de veiligheid in de openbare ruimte.

Bodemdaling, klimaatbestendigheid en circulaire economie
Bodemdaling is niet alleen een probleem van de gemeente. Een eerlijke verdeling van de kosten tussen samenleving, ontwikkelaars en overheid, maakt dit voor iedereen draagbaar. Met Alphen, Gouda en provincies werken we aan een regiodeal met het Rijk, zodat onze investeringen op het gebied van bodemdaling ook daar op financiële steun kunnen rekenen. Het programma circulaire economie reduceert de kosten voor afvalverwerking, door met lokale bedrijven (groen)afval lokaal te verwerken en te gebruiken. In AVU-verband werken wij aan het circulair maken van afvalstromen.

Resultaten boeken in mobiliteit en bereikbaarheid
Om Woerden nu en in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden moeten wij ons verkeer beter, veiliger en duurzamer organiseren. De verbindingen binnen en tussen Woerden en de dorpen, regionaal en met de randstad zijn in 2040 wat ons betreft verbeterd. Ook willen we het fietsverkeer versterken.
De Verkeersvisie 2030 en de Strategienota Verkeersvisie 2030, die samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zijn opgesteld, worden uitgewerkt in een meerjarig verkeersmaatregelenplan, dat wordt vastgesteld door de raad. Hierin nemen we alle maatregelen op die nodig zijn om de Verkeersvisie 2030 te realiseren. Wij denken ten minste aan de volgende punten:

a. Aanpak van fietsknelpunten en het verbeteren van de fietsinfrastructuur (in en om het centrum en op de werk- en schoolroutes) hebben prioriteit in de uitvoering van het verkeersmaatregelenplan. We benutten daarbij de financieringsmogelijkheden vanuit andere overheden.
b. We onderzoeken of de toegang tot de binnenstad voor fietsers prettiger kan worden door de voorrang van de binnenring af te halen. Dit creëert een gelijkwaardige positie tussen motorvoertuigen en fietsers.
c. Duurzame mobiliteit, zoals het gebruik van de fiets, maken we aantrekkelijker. Met NS en ProRail werken we aan de blijvende aantrekkelijkheid van treinverbindingen naar de steden om ons heen. Ook de aansluiting met ander openbaar vervoer geven wij daarbij de nodige aandacht.
d. We bekijken hoe we de ontsluiting van Woerden-Oost verder kunnen vormgeven.
e. We verbeteren de verkeersveiligheid van de wijk door 30km-zones in te voeren door werk-met-werk te maken wanneer er groot onderhoud of reconstructies in het kader van IBOR worden uitgevoerd.


Voor de noodzakelijke investeringen maken wij de benodigde middelen structureel vrij waarbij wij ervoor zorgen dat de schuldquote beheersbaar blijft

Actuele ontwikkeling
De mondiale ontwikkeling van hitte en droogte beïnvloedt de openbare ruimte. Voor groen zijn er voorbeelden die direct zichtbaar zijn, zoals jonge bomen die de zomer niet overleven, maar ook effecten die niet direct zichtbaar zijn namelijk dat bomen of beplanting minder goed ontwikkelen waardoor ze niet direct, maar eerder dan gepland vervangen moeten worden. Voorbeelden voor andere disciplines zijn minder direct zichtbaar, daarmee ook nog niet goed inzichtelijk, denk aan verharding op veendijken, door droogte ontstaan scheuren in de veendijk welke vervolgens doorzet in scheuren in de verharding. Het omgekeerde van de hitte/droogte zijn de extremere piekbuien, die tot overbelasting van het rioolstelsel zorgen. De effecten op het areaal en de financiële gevolgen zijn nog niet inzichtelijk te maken, maar wanneer gevolgen zichtbaar worden vergen deze soms acuut ingrijpen vanuit de zorgplicht, terwijl voor deze effecten nog geen middelen zijn vrijgemaakt. Dit is een financieel risico wat nog niet te beheersen is.

Verkeerskundig is de ontwikkeling dat agrarisch verkeer steeds groter en zwaarder wordt, waar het buitengebied niet op is ingericht, maar ook de toename van thuisbezorg bestelbusjes (versterkt door corona). Dit heeft zijn weerslag op zowel de weginrichting als fysiek op de wegen, die niet op deze verzwaarde belasting zijn ontworpen en dus eerder vernieuwd moeten worden.

Financiële uitdagingen en strategische heroriëntatie
De landelijke ontwikkeling gaat over de gehele gemeentebegroting, die steeds meer onder druk komt te staan mede door de zorgtakenverschuiving vanuit het Rijk. Dit effect is in 2020 duidelijk geworden in de strategische heroriëntatie en daar moet de organisatie zich nu op inrichten. De verdergaande bezuiniging dwingt nog betere besluitvorming over prestaties, kosten en risico’s waarbij de wettelijk zorgplicht en mogelijk aansprakelijkheid van de gemeente vooropstaat. De beslissingen en risico’s moeten op het juiste niveau genomen en belegd worden en op die verantwoordelijkheden en processen ligt in 2022 de focus.

Effect corona
De actualiteiten rondom corona zijn van beperktere invloed geweest op het beheer van de openbare ruimte. Veel activiteiten konden doorgang vinden of zijn met korte vertraging en relatief beperkte meerkosten alsnog uitgevoerd. Financieel heeft corona wel geleid tot minder bezoek aan de binnenstad en daarmee tot minder parkeeropbrengsten.

Beleidsaanpassing
Bijsturingsvoorstellen vanuit de strategische heroriëntatie worden uitgewerkt, wat een gemeentebrede opgave is omdat het de begroting IBOR betreft, maar de gevolgen of beslissingen meerdere beleidsvelden raken. Op sommige punten zal bestuurlijke besluitvorming over beleidskaders nodig zijn alvorens de bijsturing te kunnen realiseren. Beleidskaders vormen de basis voor de uitvoering en voor de verantwoording van uitgaven aan de raad. Om een solide structuur op te bouwen van beleidsplannen, beheerplannen tot uitvoerings-/jaarplannen inventariseren we momenteel op welke onderdelen van IBOR beleid ontbreekt of verouderd is. Deze inventarisatie wordt in 2022 afgerond, waarna de beleidsagenda door het gemeentebestuur kan worden vastgesteld.

Verkeerskundig is in 2021 het onderzoek naar het toekomstig wegennet opgeleverd en vertaald naar een meerjarenverkeersmaatregelenplan. Verder wordt het wegencategoriseringsplan en het fietsnetwerk nog vastgesteld. 

Opgave: Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1 Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar

2.2 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer

2.3 Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer

2.4 De Harmelerwaard wordt op een directe en verkeersveilige manier ontsloten

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken

Terug naar navigatie - 2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken

Inspanning 2022

2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting.

Terug naar navigatie - 2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting.

Inspanning 2022

2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Inspanning 2022

2.4.2 Duidelijkheid over het wel of niet uitvoeren van de brug Harmelerwaard

Terug naar navigatie - 2.4.2 Duidelijkheid over het wel of niet uitvoeren van de brug Harmelerwaard

De aanleg van een brug komt door onzekerheid over de toekomstbestendigheid van de glastuinbouw mogelijk in een ander daglicht te staan. Het college buigt zich met de provincie en de stad Utrecht over de mogelijkheden en daaraan verbonden consequenties. In samenspraak zal worden bepaald welke stappen er moeten worden ondernomen.

Inspanning 2022

Opgave: De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.5.1 Vanaf 2021 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de ontwikkeling hiervan gemonitord.

Terug naar navigatie - 2.5.1 Vanaf 2021 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de ontwikkeling hiervan gemonitord.

In 2022 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de kwaliteitsontwikkeling gedurende het jaar frequent gemonitord.

Inspanning 2022

2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.

Terug naar navigatie - 2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.

Inspanning 2022

2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Terug naar navigatie - 2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Inspanning 2022

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 10.027.986 9.837.841 10.292.447 10.087.647 -204.800 10.645.598 10.819.645 10.855.376
2.2 Parkeren 1.392.679 1.478.864 1.590.864 1.784.369 193.505 1.639.352 1.625.017 1.624.743
2.4 Economische havens en waterwegen 1.218.051 1.312.060 1.305.573 1.311.157 5.584 1.339.136 1.331.368 1.323.599
3.4 Economische promotie 246.073 229.243 223.343 243.316 19.973 243.316 243.316 243.316
5.6 Media 43.366 33.841 33.841 30.318 -3.523 30.318 30.318 30.318
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.785.511 3.871.347 3.861.131 3.885.497 24.366 3.877.496 3.794.902 3.730.485
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 305.473 305.473 311.260 5.787 311.260 311.260 311.260
7.2 Riolering 3.872.317 4.291.384 4.104.384 4.359.993 255.609 4.468.770 4.578.434 4.689.595
7.3 Afval 3.902.298 4.584.601 4.384.601 4.919.897 535.296 4.975.779 4.919.897 4.920.178
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 620.446 669.994 678.894 715.453 36.559 677.742 661.623 653.131
Totaal Lasten 25.108.727 26.614.648 26.780.551 27.648.907 868.356 28.208.767 28.315.780 28.382.001
Baten
0.63 Parkeerbelasting -1.493.862 -1.978.500 -1.583.500 -2.166.723 -583.223 -2.166.723 -2.166.723 -2.166.723
2.1 Verkeer en vervoer -406.140 -161.188 -67.872 -77.875 -10.003 -77.875 -77.875 -77.875
2.2 Parkeren -4.230 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -53.783 -47.940 -47.940 -58.906 -10.966 -58.906 -58.906 -58.906
3.4 Economische promotie 0 -55.910 -55.910 -56.916 -1.006 -56.916 -56.916 -56.916
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -47.357 -21.907 -19.876 -20.217 -341 -20.217 -20.217 -20.217
7.2 Riolering -5.119.648 -5.692.728 -5.692.728 -6.182.657 -489.929 -6.291.434 -6.401.298 -6.512.261
7.3 Afval -5.513.620 -5.854.068 -5.854.068 -6.577.550 -723.482 -6.577.550 -6.577.550 -6.577.550
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -648.475 -666.108 -675.008 -729.834 -54.826 -724.508 -710.019 -703.675
Totaal Baten -13.287.114 -14.478.349 -13.996.902 -15.870.678 -1.873.776 -15.974.129 -16.069.504 -16.174.123
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 932.603 410.787 410.787 300.975 -109.812 294.332 287.486 280.982
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -2.092.877 -888.592 -888.592 -752.327 136.265 -759.146 -729.595 -721.290

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
2.1 Hogere doorbelasting loonkosten Verkeer en Vervoer 60.675 nadeel
2.1 Indexering budgetten Verkeer en Vervoer met 1,8% 58.571 nadeel
2.1 Stelposten Strategische herorientatie 2022 (ijken VAT-kosten, inhuur naar vast, kostendekkende markten/evenementen) -65.000 voordeel
2.1 Optimaliseren brugbediening en introduceren klompen (Strategische herorientatie). -45.000 voordeel
2.1 Voorjaarsnota diverse eenmalige posten in 2021 ; gladheidsbestrijding (65 k), verkeer (166K), civiele kunstwerken (5 k) -236.434 voordeel
2.1 Budgetreserveringen 2020 eenmalig: Openbare verlichting (24k)en regionale samenwerking Groene Hart 42k) -65.671 voordeel
2.1 Lagere kapitaallasten (rentedeel) ivm verlaging rente naar 1,5% -293.373 voordeel
2.1 Hogere kapitaallasten (afschrijvingsdeel) ivm IBOR en verkeersinvesteringen 363.340 nadeel
2.2 Hogere doorbelasting loonkosten en externe inhuur parkeren voortvloeiend uit het parkeerbeleidsplan. 98.689 nadeel
2.2 Hoger onderhoud parkeergarages obv meerjarig onderhoudsprogramma. Op programma 7 staat daarvoor een hogere onttrekking aan de reserve MOP. 134.708 nadeel
2.2 Rentevoordeel agv verlaging rente-omslag naar 1,5% -73.441 voordeel
2.2 Hogere kapitaallasten (afschrijvingsdeel) parkeren 27.883 nadeel
5.7 Lagere doorbelasting loonkosten -40.318 voordeel
5.7 Indexering budgetten Groen met 1,8% 41.353 nadeel
5.7 Hogere kapitaallasten investeringen in groen 73.334 nadeel
5.7 Stelpost strategische herorientatie 2022 -marktcomformiteit bomenonderhoud -50.000 voordeel
7.2 Hogere doorbelasting loonkosten riolering 59.329 nadeel
7.2 Lagere onttrekking aan de voorziening riolering 93.813 nadeel
7.2 Onderzoek effectiviteit infiltratiedrians (gefaseerd in 3 jaar) 100.000 nadeel
7.2 Onderhoud en inspectie en reparatie vrijvervalriolering 62.662 nadeel
7.2 Lagere kapitaallasten rioolinvesteringen agv lagere rente -151.890 voordeel
7.2 Hogere kapitaallasten (afschrijving) ivm rioolinvesteringen 73.616 nadeel
7.3 Mutatie voorziening afvalstoffenheffng - bij de controle op de jaarrekening is gebleken dat - conform de fin. verordening meer kosten aan de onderdelen riolering en afvalstoffen moeten worden toegerekend. In 2021 is dat ten laste van de voorzieningen gebracht en vanaf 2022 wordt het via de opbrengsten verrekend. (zie batenzijde) 496.348 nadeel
7.3 Hogere doorbelasting loonkosten afvalinzameling 8.177 nadeel
7.3 Lagere lasten verzekeringen -20.285 voordeel
7.3 Hogere kapitaallasten ivm afvalinvesteringen 69.549 nadeel
7.3 Verwerkingskosten AVU -34.299 voordeel
7.5 Extra kapitaallasten en exploitatielasten n.a.v. uitvoering BBP 2020 37.486 nadeel
Overige lasten 84.533 nadeel
Totaal mutaties lasten 868.355 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.63 Hogere baten parkeerbelasting ivm eenmalige aframing in 2021 met 500.000 euro vanwege Corona. Daarnaast indexering tarieven met 1,8% een extra baten ivm maatregelen parkeerbeleidsplan (scanauto). -583.223 voordeel
7.2 Hogere baten rioolheffing (de geraamde stijging van 1% plus de index van 1,8%). De werkelijke baten voor 2021 vallen hoger uit dan de raming, dus de de raming in 2022 is absoluut minder hoog) -489.929 voordeel
7.3 Hogere baten afvalstoffenheffing (de geraamde stijging van 5% en de index van 1,8%). De werkelijke baten voor 2021 vallen hoger uit dan de raming, dus de raming in 2022 is absoluut minder hoog. -718.061 voordeel
7.5 Baten van nieuwe vormen van begraven (natuurlijk begraven en ander cultuur begraven) -51.735 voordeel
Overige baten -30.828 voordeel
Totaal mutaties baten -1.873.776 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -1.005.421 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.10 Lagere storting in reserve kapitaallasten maatschappelijk nut -109.812 voordeel
0.10 Lagere onttrekking aan het Groenfonds 64.850 nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten maatschap nut. 71.415 nadeel
Totaal mutaties reserves 26.453 nadeel