Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Victor Molkenboer Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke en juridische zaken, Burgerzaken, Communicatie, Handhaving en toezicht, Dierenwelzijn
George Becht Dienstverlening, (visie op) Verbonden partijen, Personeel en organisatie, ICT en informatieveiligheid, Regionale samenwerking, Toekomstvisie Lopikerwaard
Ad de Regt Participatiebeleid

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de werking van de organen van de gemeente, de dienstverlening aan de inwoner in het gemeentehuis zelf en om openbare orde en veiligheid. Het bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.1 - Bestuur facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - de ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.
0.2 - Burgerzaken producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.2 - Openbare orde en veiligheid taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak); - tegengaan van radicalisering; - huiselijk geweld; - Persoonsgerichte Aanpak (PGA); - nazorg ex-gedetineerden
5.4 - Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: gemeentelijk archief en RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Ambities bestuur, dienstverlening en openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Ambities bestuur, dienstverlening en openbare orde en veiligheid

Vertrouwen, betrokkenheid en participatie
Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn voorwaarden voor goed bestuur. Vertellen wat we doen, maar ook wat er niet kan, om vervolgens samen te bekijken wat wél kan. Met oprechte betrokkenheid, vanuit het perspectief van de soms diverse belanghebbenden. Door op die manier begrip te bevorderen, kunnen wij ons dienstbaar opstellen naar de samenleving. We geven bewonersparticipatie concreter invulling en gaan op alle beleidsterreinen gebiedsgerichter werken. Daarbij zoeken we de balans tussen de rol van de samenleving en die van de overheid.

Dichterbij met zorg, preventie en handhaving
Door het slim leggen van verbindingen, bijvoorbeeld tussen de persoonsgerichte aanpak en handhavingstaken, kunnen we de beschikbare capaciteit effectief inzetten. Hierbij zorgen we voor de structurele financiële middelen.

Kwaliteit: fors investeren, in de toekomst besparen
Om samenleving en bestuur adequaat te ondersteunen bij de opgaven waarvoor we staan, investeren we fors in de kwaliteit van de organisatie, in bedrijfsvoering en informatievoorziening. Medewerkers komen vaker in wijken en dorpen en we onderzoeken of de dienstverlening aansluit bij alle inwoners. Minder beleid schrijven, meer regisserend en actiegericht aan de slag in de samenleving. De bedrijfsvoering wordt voldoende toegerust en ingericht om onze ambities waar te maken: door goede sturing worden in de toekomst besparingen gerealiseerd.

Veiligheid door integrale samenwerking met partners

Wat betreft openbare orden en veiligheid werkt de gemeente samen met ketenpartners, inwoners en ondernemers aan een veilig Woerden. De gemeente Woerden streeft naar een veilige, leefbare, inclusieve en gezonde samenleving voor haar inwoners en bezoekers. Het bereiken van zowel fysieke als een bepaalde mate van sociale veiligheid moet worden gerealiseerd door middel van integrale samenwerking door partners, preventief optreden en gebiedsgericht werken. Ook bewoners spelen hierin een belangrijke rol door zelfverantwoordelijkheid te dragen voor een veilige en leefbare samenleving. De prioriteiten zijn door de raad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk etc.). We streven naar een zo veilig mogelijke woon-en-leefomgeving waarin niet alleen criminaliteitscijfers zo laag mogelijk zijn maar inwoners zich ook daadwerkelijk veilig voelen

Regionale samenwerking: richt je op de gedeelde belangen

Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoefte aan woningen zijn hier maar enkele voorbeelden van. Bovendien stimuleert het Rijk, via instrumenten als regiodeals en regionale energiestrategieën, regionale samenwerking. Deze ervaringen en ontwikkelingen zorgen voor een toenemende dynamiek in de regionale samenwerkingen van gemeenten en zeker ook voor Woerden.

Woerden is onderdeel van zowel het Groene Hart als de regio Utrecht. In het Groene Hart wordt gewerkt aan de omgang met bodemdaling en de versterking van de (recreatieve) economie in de reguliere activiteiten van de bestuurstafels, de regiodeal Groene Hart Bodemdaling en het gebiedsgericht werken (subsidie van de Provincie Zuid-Holland). Ook de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt van het Groene Hart krijgt in dit laatstgenoemde programma aandacht. Daarnaast werkt Woerden samen met de andere gemeenten in het Groene Hart aan een eigen agenda voor dit bijzondere gebied, waarmee de een bijdrage wordt geleverd aan de omgang met het Groene Hart als gebied in de Nationale OmgevingsVisie (GH NOVI).

Wat betreft het Groene Hart heeft een versterking van de (recreatieve) economie van het Groene Hart en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld via de kaasacademie) direct positieve effecten op Woerden. Bij de aanpak van bodemdaling gaat het bij de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart vooral om het opstellen van handelingsperspectieven, zodat inwoners, (agrarisch) ondernemers en overheden in het Groene Hart zich niet alleen bewust zijn van het fenomeen bodemdaling, maar ook beter weten welke opties zij hebben. Hiermee wordt bouwen op slappe grond gemakkelijker, wordt de agrarische transitie gefaciliteerd en worden de onderhoudskosten van de openbare ruimte voor Woerden teruggebracht.

In de regio Utrecht (U10) is de uitdaging om de verstedelijking van de regio in goede banen te leiden. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie, zodat de kwaliteiten van de regio op deze thema’s worden behouden of versterkt. In 2021 is hiervoor een Ruimtelijk Economisch Perspectief, ook wel Integraal Ruimtelijk Perspectief genoemd, opgesteld. In 2022 wordt dit perspectief vertaald naar een Ruimtelijk Economisch Programma. Wij richten ons hierbij op lokale belangen, die aansluiten op regionale opgaven. Op deze manier kunnen zowel Woerden als de regio profiteren van onze inzet.

Woerden vraagt hierbij aandacht voor de effecten van verstedelijking op het stedelijk én het landelijk gebied. Woerden zet in op een goede balans tussen het gebruik van het landelijk gebied voor recreatie en als productielandschap. Een ander aandachtspunt van Woerden is de vitaliteit van de kleine kernen. Verder wil Woerden een goede balans vinden in woningbouw voor eigen gemeente en regio, de vitaliteit van bedrijfsterreinen op peil houden en goed bereikbaar blijven. In dit verband is de bediening van station Woerden van belang als de aansluiting van het snelfietsnetwerk van de regio Utrecht op het Groene Hart. Ook wordt onderzocht welke oplossingen voor automobiliteit nodig zijn.

Woerden heeft daarbij nog een speciale relatie met de gemeente Oudewater omdat Oudewater en Woerden gebruikmaken van dezelfde ambtelijke organisatie, waarbij Oudewater diensten afneemt van Woerden op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen

Veiligheid en corona
Door de coronacrisis is de doelstelling om een veilige woon- en leefomgeving te behouden in zijn uitvoering gewijzigd. Aandacht voor opgaven met betrekking tot volksgezondheid zijn voorgegaan op inzet voor andere problematiek, zoals die van de aanpak van ondermijning. Er wordt momenteel enkel op incidenten gestuurd. Gezien de ontwikkelingen is het de verwachting dat dit nog aanhoudt.
Reeds bestaande capaciteitsknelpunten bij de gemeente en ketenpartners zijn verder onder druk komen te staan. De uitdaging zit in het behouden van de goede relaties met hen en binnen de bestaande kaders en middelen waken voor de leefbaarheid en veiligheid van Woerden.

Regionale samenwerking
Meerdere partijen hebben bij het Rijk gelobbyd om het Groene Hart aan te wijzen als gebied in de NOVI. Dat is gelukt! Het is nu zaak om met Groene Hart te bezien waar onze gemeenschappelijke belangen liggen en deze om te vormen tot gebiedsgerichte projecten. Dit doen we binnen de kaders (én besluitvorming) van de afspraken die reeds bestaan binnen de eigen regionale samenwerkingen waar Groene Hart-gemeenten deel van uitmaken. Zo behouden we over de breedte van het Groene Hart onze eigen identiteit. 

Voor de U10 is in 2021 het Ruimtelijk Economisch Perspectief, ook wel Integraal Ruimtelijk Perspectief genoemd, opgesteld. In 2022 wordt dit perspectief vertaald naar een Ruimtelijk Economisch Programma.

Opgave: Een professionele organisatie

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave: Samen werken aan een veilig Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.2 De organisatie en samenleving weerbaarder maken tegen ondermijning.

1.3 Integrale aanpak jongerenoverlast met als doel de overlast te beperken.

- Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
- Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zoveel mogelijk lokaal beschikbaar.
- Minder overlast op de straat creëren, door participerende jongeren en de betrokkenheid van onze inwoners.

1.4 Minder overlast door PGA'ers, door het zo veel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.5 Het vergroten van bewustwording van inwoners en het bieden van een goed handelingsperspectief om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van een misdrijf als woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal of vernieling (High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit).

1.6 Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/ Handhaving (BOA's).

1.9 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Woerden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Er is een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikwekkende omgeving voor mensen met criminele intenties, mede door actueel beleid en regelgeving.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Er is een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikwekkende omgeving voor mensen met criminele intenties, mede door actueel beleid en regelgeving.

Hoewel deels going concern liggen de aandachtsgebieden voor 2022 op de onderdelen zoals bij inspanningen genoemd.

Inspanning 2022

1.3.1 Jongeren zetten zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Terug naar navigatie - 1.3.1 Jongeren zetten zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Individuele problemen zijn gesignaleerd en minder complexe sociale problematiek is adequaat aangepakt, waarbij het aantal meldingen jeugdoverlast consolideert of afneemt.

Inspanning 2022

1.4.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.

Terug naar navigatie - 1.4.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.

Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij de aanpak van zijn problemen op verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving.

Inspanning 2022

1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.

Terug naar navigatie - 1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.

Ondernemers en inwoners weten beter waar mogelijkheden liggen om grip te hebben op hun eigen veiligheid.

Inspanning 2022

1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.

Terug naar navigatie - 1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.

Er wordt een expliciete verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid. De insteek is om lokaal te beginnen. Ook de integrale afstemming tussen de domeinen handhaving en veiligheid zullen we expliciet maken. Boa's kijken breed en integraal en werken nauw samen met het cluster Openbare orde en Veiligheid / gebiedsambtenaren / wijkagenten etc., waardoor in een vroeg stadium (preventief) beter bijgestuurd kan worden.

Inspanning 2022

Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden.

1.7 Het versterken van de regionale economie in het Groene Hart.

1.8 De regio Utrecht kent een leefbare verstedelijking ('groen, gezond, slim').

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.7.2 Leren omgaan met bodemdaling.

Terug naar navigatie - 1.7.2 Leren omgaan met bodemdaling.

Inspanning 2022

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.1 Bestuur 3.430.953 2.754.749 2.829.749 2.728.354 -101.395 2.686.119 2.609.624 2.512.109
0.2 Burgerzaken 985.650 1.193.656 1.333.656 1.164.200 -169.456 1.153.845 1.153.235 1.152.265
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.369.728 3.277.783 3.272.783 3.298.962 26.179 3.439.998 3.323.357 3.461.117
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.309.536 1.299.267 1.229.540 1.116.467 -113.073 1.189.779 1.208.041 1.436.436
5.4 Musea 266.723 303.812 303.812 319.865 16.053 338.404 344.269 354.530
Totaal Lasten 9.362.589 8.829.267 8.969.540 8.627.848 -341.692 8.808.145 8.638.526 8.916.457
Baten
0.1 Bestuur -94.172 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken -601.182 -687.369 -687.369 -662.357 25.012 -662.357 -662.357 -662.357
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -143.905 -53.392 -53.392 -35.120 18.272 -10.555 -10.555 -10.555
1.2 Openbare orde en veiligheid -206.435 -29.188 -49.188 -59.069 -9.881 -110.057 -154.940 -357.022
5.4 Musea -31.384 -19.426 -19.426 -20.634 -1.208 -20.634 -20.634 -20.634
Totaal Baten -1.077.078 -789.375 -809.375 -777.180 32.195 -803.603 -848.486 -1.050.568
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 43.057 0 0 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -962.304 -325.000 -981.000 0 981.000 0 0 0

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.1 In 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hiervoor wordt budget ter beschikking gesteld t.b.v. verkiezingsactiviteiten, coalitievorming en raadswisseling. 54.000 nadeel
0.1 Lasten pensioenen wethouders 12.000 nadeel
0.1 Lagere onttrekking aan de voorziening pensioenen wethouders 61.799 nadeel
0.1 Lagere lasten regionale samenwerking U10 rep en U10 bijdrage -31.307 voordeel
0.1 Doorbelasting loonkosten aan bestuurssecretariaat -233.221 voordeel
0.1 Salarissen griffie; De lonen zijn aangepast aan de actuele premies voor werkgeverslasten en autonome loonontwikkelingen. 10.039 nadeel
0.2 In de directievergadering (Z/21/016596) is besloten om aankoop, implementatie en jaarlijkse onderhoudskosten van vijf e-diensten te bekostigen uit vacatureruimte binnen burgerzaken ter grootte van € 50.000. Deze e-diensten zijn aangekocht ter optimalisatie van de digitale dienstverlening. 52.245 nadeel
0.2 De lonen zijn aangepast aan de actuele premies voor werkgeverslasten en autonome loonontwikkelingen. Daarnaast is bovengenoemd directiebesluit (Z/21/016596) eenmalig geffectueerd over 2021. -77.694 voordeel
0.2 In 2021 is meer uitgegeven aan de verkiezingen i.v.m. extra corona-maatregelen. Deze kosten staan niet gebudgetteerd voor 2022. -138.381 voordeel
1.2 Bij de voorjaarsrapportage 2021 is extra budget beschikbaar gesteld t.b.v. een horecacoördinator. Deze kosten zijn niet gebudgetteerd voor 2022. -62.158 voordeel
1.2 Voorjaarsrapportage 2021; kosten herstelschade derden, incidenteel 2021 -35.500 voordeel
1.2 Gebiedsmonitor veiligheid wordt om het jaar gehouden. -26.000 voordeel
1.1 Crisisbeheersing brandweer: kosten brandweerkazerne in Zegveld zijn in 2022 naar boven bijgesteld op basis van het Meerjaren onderhoudsplan. Deze lasten worden gedekt uit de reserve Meerjaren Onderhoudsplan 21.179 nadeel
5.4 De bijdrage aan het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard is voor 2022 naar boven bijgesteld volgens de begroting van het RHC. 16.053 nadeel
1.2 Diverse 35.254 nadeel
Totaal mutaties lasten -341.692 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.2 Burgerzaken; lagere secretarieleges burgerzaken (m.n. rijbewijzen) 25.087 nadeel
1.1 Brandweer Woerden; lagere bijdrage derden 23.697 nadeel
Diverse -7.593 voordeel
Totaal mutaties baten 41.191 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -300.501 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.1 Storting in de reserve reparatie 3e jaar WW 43.000 nadeel
0.1 Onttrekking aan de algemene reserve eenmalig in 2021 100.000 nadeel
0.1 Onttrekking aan de Reserve organisatieontwikkeling eenmalig in 2021 656.000 nadeel
0.1 Onttrekking aan de Reserve BC1 Reserve organisatieontwikkeling in 2021 225.000 nadeel
Totaal mutaties reserves 1.024.000 nadeel