Programma 7. Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Ad de Regt Financiën (incl. inkoop)

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat de algemene baten van de gemeente.

Taakveld Omschrijving
0.5 - Treasury rente en dividenden
0.61/0.62 - OZB OZB woningen en niet-woningen
0.64 - Belasting overige overige belastingen
0.7 - Algemene Uitkering algemene uitkeringen gemeentefonds
0.8 - Overige baten en lasten reserveringen / algemene stelposten

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Terug naar navigatie - 7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Inspanning 2022

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.5 Treasury -1.897.006 -1.925.532 -1.925.532 -1.269.177 656.355 -1.816.557 -1.760.983 -1.864.663
0.61 OZB woningen 309.230 345.376 345.376 337.998 -7.378 337.998 337.998 337.998
0.62 OZB niet-woningen 115.216 116.066 116.066 118.540 2.474 115.704 114.714 114.714
0.64 Belastingen overig 92.283 95.494 95.494 94.542 -952 94.542 94.542 94.542
0.8 Overige baten en lasten 237.156 1.442.615 730.000 2.535.303 1.805.303 2.400.532 2.370.895 2.674.868
Totaal Lasten -1.143.121 74.019 -638.596 1.817.206 2.455.802 1.132.219 1.157.166 1.357.459
Baten
0.5 Treasury -236.895 -204.042 -204.042 -203.148 894 -196.148 -189.648 -183.648
0.61 OZB woningen -7.775.547 -8.437.050 -8.437.050 -9.096.011 -658.961 -9.368.891 -9.368.891 -9.368.891
0.62 OZB niet-woningen -4.522.214 -4.981.401 -4.981.401 -5.331.916 -350.515 -5.491.872 -5.491.872 -5.491.872
0.64 Belastingen overig -265.698 -294.142 -211.938 -255.117 -43.179 -255.117 -255.117 -255.117
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -77.173.387 -77.250.917 -78.683.215 -83.359.541 -4.676.326 -81.655.530 -81.414.960 -81.908.082
3.4 Economische promotie -77.410 -93.817 -93.817 -95.506 -1.689 -95.506 -95.506 -95.506
Totaal Baten -90.051.150 -91.261.369 -92.611.463 -98.341.239 -5.729.776 -97.063.064 -96.815.994 -97.303.116
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 356.900 377.624 777.624 3.195.907 2.418.283 2.350.411 2.355.117 2.360.031
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -385.615 -1.687.772 -4.070.961 -995.634 3.075.327 -294.245 -292.858 -256.689

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.5 Werkelijk doorberekende rente aan de taakvelden (lager door daling rentepercentage) 1.188.250 nadeel
0.5 Rente doorberekend aan het grondbedrijf 109.218 nadeel
0.5 Rente langlopende geldleningen (door daling rente en aflopen geldleningen) -502.966 voordeel
0.5 Rente financiering -107.776 voordeel
0.8 Stelpost hervormingsagenda jeugd 650.000 nadeel
0.8 Stelpost loonkostenstijging 555.463 nadeel
0.8 Stelpost coalitie-akkoord 150.000 nadeel
0.8 Stelpost areaaluitbreiding 147.307 nadeel
0.8 Stelpost Wet open overheid 131.000 nadeel
0.8 Stelpost frictiekosten 145.000 nadeel
Diverse -9.694 voordeel
Totaal mutaties lasten 2.455.802 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.61 OZB woningen (hogere opbrengst) -658.961 voordeel
0.62 OZB niet-woningen (hogere opbrengst) -350.515 voordeel
0.64 Belastingen overig m.n. precariobelasting (in 2021 eenmalig lager) -43.719 voordeel
0.7 Algemene uitkering (incl. € 3,3 miljoen extra voor jeugd) -4.789.505 voordeel
0.7 Integratie-uitkering sociaal domein 113.174 nadeel
Diverse -250 voordeel
Totaal mutaties baten -5.729.776 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -3.273.974 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
0.10 Toevoeging aan de Algemene reserve (hoger in 2022). Daarvan € 2.000.000 voor verbetering schuldquote en € 350.000 amendement) 2.457.283 nadeel
0.10 Reserve dekking maatschappelijk nut (lagere storting in 2022) -39.000 voordeel
0.10 Lagere onttrekking aan de Algemene reserve. In 2021 eenmalig € 509.000 in de voorjaarsnota ivm de Corona-effecten en € 550.000 dekkingsplan 2020-2023. Voorts € 42.000 i.v.m. derving huurverhoging sport. 1.059.262 nadeel
0.10 Onttrekking aan de algemene reserve in 2021 in verband met dekking budgetoverhevelingen (in 2022 niet meer) 1.873.927 nadeel
0.10 Reserve dekking maatschappelijk nut (onttrekking) 142.138 nadeel
Totaal mutaties reserves 5.493.610 nadeel