2 Incidentele lasten en baten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 30 augustus 2018. In aansluiting op deze notitie is in september 2021 een handreiking verschenen van de 12 provincies ter verduidelijking van de notitie en als aanvulling op het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader.

NB. Conform de Financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten met bedragen van 50.000 euro en hoger in het overzicht opgenomen. Bedragen beneden dit normbedrag worden niet opgenomen, omdat niet wordt voldaan aan het uitgangspunt van 'materiële omvang'.

2022 2023 2024 2025
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
- Woerden 650 jaar stad 60.000 0 0 0
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
- Herstructurering Bedrijventerrein Barwoutswaarder 75.000 225.000 0 0
7. Algemene inkomsten
Overhead
Totaal incidentele lasten € 135.000 € 225.000 € 0 € 0
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele baten € 0 € 0 € 0 € 0
Saldo lasten minus baten € 135.000 € 225.000 € 0 € 0

Toelichting per post

Lasten

Woerden 650 jaar stad: betreft viering 650 jaar stad. Dekking komt uit de betreffende reserve.

Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder: door het raadsbesluit om schuifruimte te ontwikkelen, is het van groot belang dat er een gedegen herstructureringsplan komt. De kosten hebben betrekking op de vervaardiging van producten, rapporten, projectleiding , intermediar, vastgoed (OMU), beeldkwaliteitsplan en interne uren.

Baten

n.v.t.