Paragraaf 7 Grondbeleid

1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - 1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Doel van deze paragraaf is om uw raad inzicht te geven in de resultaten en risico’s van de grondexploitatie. Deze paragraaf is een van de onderdelen van het gemeentelijk grondbeleid, naast onder meer het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) dat jaarlijks in de raad wordt behandeld.

In deze paragraaf komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Een beschrijving van het wettelijk kader en het gemeentelijk beleid met een blik op de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt;
  • De uitgangspunten ten aanzien van rekenparameters en risicoafdekking die in de grondexploitaties worden gehanteerd;
  • Een stand van zaken en vooruitblik van elk grondexploitatiegebied, waarbij ook eventuele risico’s worden benoemd;
  • De financiële relatie tussen de algemene reserve grondbedrijf en de algemene dienst;
  • Aandachtspunten bij de grondexploitatie en kostenverhaal bij particuliere locatieontwikkelingen.

2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk grondbeleid is ondersteunend aan de door het bestuur geformuleerde beleidsdoelstellingen. Grondverwerving, -productie, -uitgifte en -beheer zijn onmisbare en logische ingrediënten van elke ontwikkeling met ruimtelijke consequenties. Het gaat om het bouwen van woningen, bedrijven, de aanleg van wegen of het realiseren van scholen en andere maatschappelijke voorzieningen.
De gemeentelijke doelstellingen van en werkwijzen binnen het grondbeleid, inclusief het te voeren grondprijsbeleid liggen vast in de door de raad vastgestelde nota ‘Vaste grond voor beleid’. In 2011 is een addendum op deze nota vastgesteld. Voor particuliere locatie-ontwikkelingen is tevens in 2014 de nota Kostenverhaal door de raad vastgesteld. Met de nota Vaste grond voor beleid wordt ook invulling gegeven aan de begrotingsvoorschriften die een transparant en ingekaderd grondbeleid beogen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een vernieuwde Nota Grondbeleid. Het grondprijsbeleid wordt uitgewerkt in de elk jaar, en dus ook dit jaar, door het college vast te stellen grondprijsbrief. Tevens worden jaarlijks het Meerjarenperspectief Grondbedrijf en de herziene grondexploitaties naar uw raad gestuurd. Ook in 2022 wordt deze cyclus doorlopen.

Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt

De economie wordt fors geraakt door de coronacrisis. Het Centraal Planbureau stelt in de Juniraming 2021 dat de economie zich nu snel herstelt omdat het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar. De werkloosheid blijft in 2022 beperkt tot 4,1%, vrijwel gelijk aan het gemiddelde in 2017-2019, vóór de coronacrisis. Het bbp-niveau komt in 2025 weliswaar 1,5% lager uit dan vóór de coronacrisis werd voorzien, maar dat is gunstiger dan het negatieve effect van 3% waar eerder van werd uitgegaan. De permanente economische schade van de coronapandemie blijft dus naar verwachting beperkt. Dat blijkt uit de juniraming en de actualisatie van de middellangetermijnverkenning die het Centraal Planbureau op 22 juni heeft gepubliceerd. (Bron: CPB)

De Nederlandse woningmarkt staat nog steeds onder grote druk. De afgelopen jaren stegen de woningprijzen vooral hard in de Randstad. Momenteel kennen overige delen van Nederland, zoals Groningen, Flevoland en Overijssel de hoogste woningprijsstijgingen. Doordat de rente nog steeds laag is en de overheid subsidie verstrekt om de economische effecten van de coronacrisis te beperken, is nog geen afname in woningaankopen te zien op de woningmarkt. In 2021 bouwt de overheid de financiële steun geleidelijk af. De verwachting is dat werkloosheid toeneemt en de betaalbaarheid van woningen in het gedrang komt. De stijging van de woningprijzen zal dan naar verwachting stabiliseren. Op de lange termijn zijn de gevolgen lastig te voorspellen; gezien de blijvend hoge vraag is de voorspelling dat de prijzen minder hard zullen stijgen, dan wel zullen stabiliseren. Het consumentenvertrouwen geeft hiertoe onder andere aanleiding; deze schommelt rond neutraal. (Bron: Metafoor RO)
Er is sprake van een forse stijging van prijzen van de materialen, de bouwkosten en de prijzen van nieuwbouwwoningen. Bekende bouwkostenindexen laten in 2021 een versnelling van de groei zien van materiaalkosten en bouwkosten. Dit kan een nadelig gevolg hebben voor de gemaximeerde prijscategorieën. Middels de Monte Carlo Simulatie is hiermee tijdens de actualisatie van het MPG 2021 rekening mee gehouden.

Woerden

Woningen
In juli 2021 stonden op http://funda.nl in de gemeente Woerden 160 woningen te koop. Het huidige aanbod staat in meerderheid (135 woningen) in Woerden. In Harmelen staan 9 woningen te koop, Kamerik heeft een aanbod van 2 woningen en Zegveld een aanbod van 14 woningen.

Als wordt gekeken naar de historische transactieprijzen van bestaande woningen is een stijging te zien in 2020 t.o.v. 2019. Wanneer de kwartaalcijfers van 2021 worden vergeleken met 2020 is te zien dat deze stijging is toegenomen. De gemiddelde verkooptijd in dagen in regio Woerden is gemiddeld 24 dagen. (Bron: NVM)

Kantoren 

In Woerden worden nauwelijks nog nieuwe kantoren ontwikkeld. Ondanks de verbeterde marktomstandigheden op de kantorenmarkt blijft het van belang om terughoudend te zijn ten aanzien van nieuw kantoorareaal.

In 2014 hebben de gemeenten van de U10 onderlinge afspraken gemaakt om de kantorenleegstand aan te pakken en de regionale kantorenmarkt weer gezond te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Regionale Overeenkomst Kantoren 2014-2030’. Gemeenten ondersteunen actief de transformatie van leegstaande en boventallige kantoorpanden naar bijvoorbeeld woningen of bedrijfsruimte, en bovenal: bestaande plannen voor nieuwe kantoren worden sterk beperkt.

Door de verandering in wet- en regelgeving is er een trend zichtbaar op de kantoorterreinen in Woerden als het gaat om de verduurzaming van kantoorgebouwen. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. (Bron: RVO)

Bedrijventerreinen

In het coalitieakkoord 2018 - 2022 is opgenomen dat aan bedrijven die nu in Woerden gevestigd zijn de gelegenheid wordt geboden om te kunnen doorgroeien op kwalitatief goede bedrijfsterreinen. De keuze is bij raadsbesluit gevallen op de Burgemeester van Zwietenweg te Woerden en Putkop te Harmelen. Beide grondexploitaties zijn geopend, voor verdere informatie zie MPG 2021. Het gaat hierbij om de toevoeging van 6 tot 9 ha.

3. Uitgangspunten voor grondexploitaties

Terug naar navigatie - 3. Uitgangspunten voor grondexploitaties

a. Parameters
De gemeentelijke grondexploitaties worden jaarlijks herzien. In de grondexploitaties wordt uitgegaan van de boekwaardes per 31 december 2020, zoals opgenomen in de jaarrekening 2020. Daarnaast zijn de laatst bekende wijzigingen doorgevoerd waardoor meevallers en tegenvallers zijn ontstaan.

De huidige geactualiseerde exploitatieopzetten hebben als prijspeil 2021. Hieraan ligt ten grondslag een notitie opgesteld met de (nieuwe) parameters, rentepercentages en kosten- en opbrengstenindexen.

b. Reserves
De gemeente Woerden kende het gebruik om vanuit de grondexploitaties afdrachten te doen aan de Reserve Infrastructurele werken en het Groenfonds. In 2016 is door de Commissie BBV bepaald dat deze werkwijze aangepast moest worden. De bijdrage aan genoemde reserve en fondsen zal moeten komen uit de algemene middelen nadat er tussentijds winst is genomen uit de grondexploitaties of via resultaatsbestemming, na afsluiting van een grondexploitatie.

Bij initiatieven van derden verhaalt de gemeente haar kosten en de bovenwijkse bedragen via een exploitatieovereenkomst. De kosten worden in rekening gebracht indien op grond van een exploitatieovereenkomst medewerking wordt verleend aan particuliere plannen. De bedragen zijn gebaseerd op de structuurvisie en de daarop volgende ‘Nota bovenwijks’. Tevens verhaalt de gemeente de kosten die zij maakt ten behoeve van de planontwikkeling.

c. Winstnemingen
In 2018 is de Commissie BBV met een nadere toelichting gekomen over de verplichte werkwijze bij tussentijdse winstnemingen in grondexploitaties. Voor winstneming hanteert de Commissie BBV de percentage of completion (POC) methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, moet verplicht tussentijds, naar rato van de voortgang van de grondexploitatie, winst worden genomen. Hieruit volgde de verplichting tot tussentijdse winstneming in drie grondexploitaties, te weten Kamerik Noord-Oost II, Jan Steenstraat en Harmelen. Voor verdere toelichting zie MPG 2021.

d. Risicovoorzieningen
Voor de afdekking van risico’s werd, conform de nota 'Vaste grond voor beleid', in elke grondexploitatie een risicovoorziening opgenomen. De Commissie BBV heeft bij de actualisatie van de spelregels inzake grondexploitaties aangegeven dat de post onvoorzien (risicovoorziening) niet langer onderdeel mag uitmaken van een grondexploitatie. De accountants citeren dit in de managementletter 2018 eveneens en stellen het volgende: "Bij het opstellen van de prospecties is het van belang dat geen rekening meer wordt gehouden met de post onvoorzien". Bij de actualisaties van de grondexploitaties is de post 'risicovoorziening', conform BBV geschrapt.

De exploitatieresultaten worden genomen naar gelang de opbrengsten gerealiseerd worden. Jaarlijks wordt het bedrijfsresultaat bepaald. Dit resultaat wordt gestort in de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG). Deze reserve heeft onder andere ten doel om onvoorziene risico’s in de grondexploitatie op te vangen.

De reserve wordt gevoed door (tussentijdse) winsten uit exploitatiegebieden, en verliezen worden ten laste van deze reserve gebracht (na aftrek verliesvoorziening). In de nota ‘Vaste grond voor beleid’ is een streefwaarde gesteld voor de omvang van de ARG: 10% van het totale in de grondexploitaties geïnvesteerde vermogen, met een minimum van € 1 miljoen. De boekwaarde van alle complexen gezamenlijk bedraagt € 9.065.574. De huidige stand van de ARG ligt boven het gewenste minimale niveau. Door de verandering in de BBV-regelgeving is het niet meer toegestaan een risicovoorziening op te nemen in de diverse grondexploitaties, hierdoor is het risicoprofiel toegenomen. In de nieuwe nota Grondbeleid zal daarom een wijziging (Monte Carlo i.c.m. IFLO-norm) worden voorgesteld voor de hoogte van de ARG. Mede gezien de omvangrijke projecten, die in de grondexploitaties ook vertaald worden, is het noodzakelijk dat de ARG op peil blijft. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten bij de vaststelling van het MPG 2021 en de jaarrekening.

Per 31 december 2020 is het geïnvesteerde vermogen als volgt:

Complex Boekwaarde
31-12-2020
Snel en Polanen -8.190.455
Defensie-eiland 16.406.501
Kamerik Noordoost II -109.115
Brediuspark 1.006.043
Jan Steenstraat -431.814
Harmelen 246.623
Pionier 137.790
Totale boekwaarde complexen per 31-12-2020 € 9.065.574
Gewenste minimale omvang ARG 2021 (10% van de boekwaarde of 1 miljoen) € 1.000.000

Voor 2021 en verder worden de volgende stortingen en onttrekkingen van de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) verwacht.

Stand per 31-12-2020 (cf. jaarrekening) € 4.600.379
Verwachte stortingen/onttrekkingen 2021:
Af: Verliesvoorziening Burg. van Zwietenweg -379.060
Af: Kredietaanvraag Stationsomgeving 2021 -450.000
Geprognosticeerde omvang ARG eind 2021 € 3.771.319

4. Toelichting per exploitatiegebied

Terug naar navigatie - 4. Toelichting per exploitatiegebied

In het navolgende overzicht zijn de geprognosticeerde resultaten van de in exploitatie genomen complexen weergegeven per 1-1-2021:

In exploitatie genomen complex Boekwaarde 1-1-2021 Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten Verwacht expl. res. op eindwaarde Voorziening Verwacht expl.res. op eindwaarde incl. voorz. Verwacht expl.res. op startwaarde incl. voorz.
Snel en Polanen -8.190.455 35.992.482 29.213.263 -1.639.231
Defensie-eiland 16.406.501 230.000 0 16.860.772 -16.860.772 0 0
Kamerik Noordoost II -109.115 304.340 409.091 -214.641
Brediuspark 1.006.043 970.486 2.375.521 -313.847
Jan Steenstraat -431.814 145.300 0 -290.762
Harmelen 246.623 2.437.282 4.514.686 -1.846.182
Pionier 137.790 418.188 505.623 54.939 -54.939 0 0
Putkop Harmelen 52.290 7.581.751 8.428.760 -626.687
Burg. v Zwietenweg 0 14.683.545 14.880.840 379.060 -379.060
Kamerik Schoollocaties 523.151 2.057.337 3.786.714 -1.297.355
Totaal € 9.641.014 € 64.820.711 € 64.114.498 € 11.066.066 -€ 17.294.771 € 0 € 0

Ad 1: Snel en Polanen

Snel en Polanen Boekwaarde 31 december 2020 -€ 8.190.455


Dit betreft een samengestelde gebiedsexploitatie bestaande uit meerdere deelexploitaties (Waterrijk, Snellerpoort, Recreatiegebied Cattenbroek en Snel en Polanen Algemeen).

Toelichting per deelgebied Snel en Polanen

Deelgebied Algemeen
Deze exploitatie bestaat uit het gebied ten westen van de Cattenbroekerdijk. Daarnaast bestaat het gebied uit bedrijventerrein Polanen dat inmiddels geheel is uitgegeven. Het onderdeel bedrijventerrein Polanen is derhalve afgesloten. Tot het deelgebied/exploitatie Snel en Polanen Algemeen behoort ook de sportstrook die is gelegen tussen de spoorlijn en Steinhagenseweg ten oosten van de Cattenbroekerdijk.

Daarnaast zitten in deze deelexploitatie onder andere de kosten voor de nog te realiseren bovenwijkse werken waarbij gedacht moet worden aan o.a. de aanpassing van de Steinhagenseweg buiten Snellerpoort en kosten voor speelvoorzieningen en aanleg ondergrondse vuilinzameling (gestapelde bouw) voor het gehele gebied Snel en Polanen.

Deelgebied Waterrijk
Dit deelgebied/exploitatie bestaat uit het gebied ten oosten van de Cattenbroekerdijk. Het gebied bestaat uit in totaal 1.110 woningen verdeeld over het Villapark, vier wooneilanden, een brede school en een wijkpark. In 2021 is de laatste kavel uitgegeven, kort hierna zal het openbaar gebied dat nog niet is afgerond, worden afgerond en overgedragen worden aan de beheerafdeling.

Deelgebied Snellerpoort
Dit deelgebied/exploitatie bestaat uit het gebied tussen de Steinhagenseweg/Beneluxlaan en het spoor. In 2018 is het ambitiedocument 'Snellerpoort, een ander perspectief' vastgesteld. Op basis van die ambitie is de deelexploitatie Snellerpoort geactualiseerd, waarbij, conform de proefverkaveling, is uitgegaan van de realisatie van 737 woningen. In 2020 is het ontwerpbestemmingsplan Snellerpoort verder uitgewerkt en in 2021 vastgesteld. Dit moet erin resulteren dat in 2021 de eerste gronden worden verkocht aan ontwikkelende partijen. De verwachting is dat de totale ontwikkeling eind 2029 zal worden afgerond.

Deelgebied Recreatiegebied Cattenbroek
Dit deelgebied/exploitatie ligt tussen de Cattenbroekerdijk, Potterskade en A12. Hier is een recreatievoorziening voorzien. In het najaar van 2021 wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure. Als de procedure is afgerond kan de verkoop van natuur- en recreatieplas aan het recreatieschap plaatsvinden.

Ad 2: Defensie-eiland

Defensie-eiland Boekwaarde 31 december 2020 € 16.406.501

Op het Defensie-eiland voeren we een unieke binnenstedelijke herstructureringsopgave uit met een bouwprogramma van circa 230 woningen en een beperkt aantal voorzieningen. Binnen dit project is sprake van een grote bodemsanering en worden daarnaast oude structuren teruggebracht. In 2013 is gestart met de bouw van de eerste fase. In het najaar van 2017 is de laatste fase van Defensie-eiland (fase Zuid) in verkoop gegaan. De laatste gronden zijn in 2019 geleverd en Inmiddels zijn alle woningen verkocht. De laatste woningen zullen dit jaar worden opgeleverd. Dat geldt niet voor het openbaar gebied. Met name de centrale brug en het parkeerterrein (met aangepast ontwerp) moeten nog worden aangelegd. Naar verwachting zullen medio 2022 alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden liggen bij de ontwikkelaar, maar vragen wel de nodige planbegeleiding. De kosten voor deze planbegeleiding komen (deels) ten laste van de grondexploitatie. De grondexploitatie kan naar verwachting vervolgens eind 2022 worden afgesloten.
Op de ontwikkeling is sprake van een substantieel financieel tekort, dit tekort is volledig afgedekt met een verliesvoorziening. Het is van belang op te merken dat dergelijke complexe binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven in de regel gepaard gaan met een financieel negatieve grondexploitatie.

Ad 3: Kamerik Noord-Oost II

Kamerik Noordoost II Boekwaarde 31 december 2020 -€ 109.155

Kamerik Noord-Oost is een uitbreidingslocatie voor woningbouw aan de noordoostzijde van de kern Kamerik. Het plan bevat circa 57 woningen en een zorgcomplex. In 2019 is de gemeente een overeenkomst aangegaan met betrekking tot het CPO-project (10 woningen). De CPO-kavel en de grond voor nog eens twee woningen zijn inmiddels verkocht. Daarmee zijn alle gronden verkocht. Na inrichting van de openbare ruimte kan het project in 2022 worden afgesloten.

Ad 4: Brediuspark

Brediuspark Boekwaarde 31 december 2020 € 1.006.043

De grondexploitatie Brediuspark bestaat uit twee woningbouwontwikkelingen. Vier bouwkavels aan de Veste (vml. polobadterrein) en twee kavels aan de zijde van de Van Kempensingel. Tevens zijn er kosten opgenomen voor aanpassing van de entree aan de zijde van de Van Kempensingel. De uitgifte van de kavels aan de Veste stonden op de planning voor 2019 (met levering in 2020). Het opstellen van de visievorming voor het centrumgebied kost echter veel meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. In 2019 is er een bezwaar ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de boerderij (Hofstede Batenstein) en was er discussie over hoe de kavels van de Veste ontsloten worden. Bovendien heeft het college besloten om de Veste-locatie in te zetten als tijdelijke locatie van de Wilhelminaschool. Als gevolg hiervan is de uitgifte van de kavels vertraagd. Hierdoor is de planning voor deze ontwikkeling met een jaar naar achter geschoven. Inmiddels is de omgevingsvergunning onherroepelijk en heeft de gemeenteraad ingestemd met het aanpassen van de grondexploitatie voor 2021. Tevens heeft de gemeenteraad ingestemd met het daadwerkelijke beschikbaar stellen van het geld voor de aanpassingen in het centrumgebied.

Ad 5: Jan Steenstraat

Jan Steenstraat Boekwaarde 31 december 2020 -€ 431.814

De locatie Jan Steenstraat betreft een voormalige schoollocatie waar de realisatie van 33 woningen mogelijk wordt gemaakt. Het betreft hier de realisatie van rijwoningen, koopappartementen en appartementen in de vrije sector huur. In 2018 is de grond geleverd aan de ontwikkelende partij. De inrichting van de openbare ruimte buiten het bouwvlak wordt door de gemeente gedaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het openbaar gebied in de loop van 2021 afgerond en zal de grondexploitatie eind 2021 afgesloten kunnen worden.

Ad 6: Harmelen

Harmelen Boekwaarde 31 december 2020 € 246.623

De grondexploitatie Harmelen bestaat uit meerdere locaties te weten de voormalige zwembadlocatie, de Fonteinschoollocatie, de voormalige gemeentelocatie, de Mauritshof, de Triaq-locaties en de Kind&Co-locatie. Op de gezamenlijke locaties worden circa 86 woningen gerealiseerd. Het betreft hier de realisatie van sociale en vrije sector woningbouw. Ten aanzien van de Mauritshof is begin 2019 de grond overgedragen aan de ontwikkelaar. De inrichting van de openbare ruimte buiten het bouwvlak wordt door de gemeente uitgevoerd. De ontwikkeling van de overige locaties is gaande, waarbij in 2019 voor de Triaq, de Fonteinschool en de voormalige zwembadlocatie stedenbouwkundige uitwerkingen zijn opgesteld. Eind 2021 zal naar verwachting de woningbouw op de voormalige Fonteinschoollocatie, de Kind&Co-kavel en de zwembadlocatie worden gerealiseerd. Tevens zal in 2021 de selectie worden gedaan voor een ontwikkelaar die op de voormalige raadhuislocatie woningbouw zal realiseren. Naar verwachting zal de grondexploitatie eind 2023 afgesloten kunnen worden.

Ad 7: Pionier

Pionier Boekwaarde 31 december 2020 € 137.790

Deze voormalige schoollocatie is vrijgekomen voor ontwikkeling. Het schoolgebouw is gesloopt en er zijn afspraken gemaakt met GroenWest over de programmatische en ruimtelijke invulling. De gemeente maakt het perceel bouw- en woonrijp en verkoopt het uitgeefbare deel aan GroenWest ten behoeve van de realisatie van 24 appartementen, waarvan 18 in de sociale sector. Hiervoor zal in 2021 nog een overeenkomst worden gesloten.

Ad 8: Putkop Harmelen

Putkop Harmelen Boekwaarde 31 december 2020  € 0

Deze grondexploitatie is voor het eerst opgenomen in het MPG 2021. Zie het MPG 2021 voor verdere toelichting.

Ad 9: Burgemeester van Zwietenweg

Burgemeester van Zwietenweg Boekwaarde 31 december 2020  € 0

Deze grondexploitatie is voor het eerst opgenomen in het MPG 2021. Zie het MPG 2021 voor verdere toelichting.

Ad 10: Kamerik Schoollocaties

Kamerik Schoollocaties Boekwaarde 31 december 2020  € 0

Deze grondexploitatie is voor het eerst opgenomen in het MPG 2021. Zie het MPG 2021 voor verdere toelichting.