Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit vier delen: algemene en financiële beschouwingen, programma’s, paragrafen en financiële begroting.

In het onderdeel algemene en financiële beschouwingen gaan we vooral in op algemene en financiële ontwikkelingen van de gemeente Woerden, in context en perspectief.

In de programma’s staat centraal wat het bestuur – op hoofdlijnen – wil bereiken (maatschappelijke effecten), hoe dit concreet vorm krijgt (resultaten), wat daarvoor gedaan wordt (inspanningen) en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn (lasten en baten). De raad stelt het totale bedrag per programma vast. De raad heeft gekozen voor een indeling in zeven programma’s. Hieraan is dit jaar het programma Overhead toegevoegd.

In de programma’s wordt eerst in een korte omschrijving/toelichting per taakveld beschreven waar het programma over gaat. Vervolgens herhalen we de eerder uitgesproken ambities aan het begin van elk programma (in verkorte vorm) en gaan we in op de actuele ontwikkelingen binnen het programma. Hierin zijn ook de gevolgen van de coronapandemie beschreven. Daarna worden maatschappelijke effecten weergeven, uitgewerkt in concrete resultaten en inspanningen. Door de resultaten te boeken, realiseren we de effecten om daarmee de ambities waar te maken. Ook worden de beleidsindicatoren behorende bij het programma benoemd.

De tekstuele opzet van elk programma is daarmee als volgt:

  • Overzicht verantwoordelijke portefeuillehouders
  • Omschrijving / toelichting per taakveld
  • Ambities;
  • Actuele ontwikkelingen;
  • Maatschappelijk effect: wat wij willen bereiken;
  • Resultaten: waaruit blijkt dat het effect wordt gerealiseerd;
  • Inspanningen: wat gaan wij in 2022 doen om de resultaten te bereiken.

Zoals gebruikelijk wordt elk programma afgesloten met een financieel gedeelte: een overzicht van baten en lasten per programma, en van de verschillen tussen de vastgestelde begroting 2022 en de (gewijzigde) begroting 2021.

Hiermee ontstaat een completer maar tegelijk ook een compacter beeld over wat binnen het programma wordt opgepakt, wat de prestaties zijn en welke financiële gevolgen dit heeft.

Een paragraaf is een dwarsdoorsnede van de begroting. Doel van de paragrafen is om onderwerpen te bundelen die verspreid in de begroting staan maar bijvoorbeeld wel een groot financieel belang dienen.

De financiële begroting geeft een beeld van de verwachte financiële ontwikkelingen voor de komende jaren.