Programma 3. Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
George Becht Economische zaken (arbeidsmarkt), Werk en inkomen, Meedoen.
Tymon de Weger Welzijn/Wmo/integrale toegang Woerden Wijzer, Wijkgericht werken, Leefbaarheid
Arjan Noorthoek Jeugdzaken en jeugdzorg, Volksgezondheid

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de relatie van de gemeente met de inwoner en de manier waarop Woerden bestuurd wordt en bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen; - LHBT+ beleid.
6.2 - Wijkteams loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.3 – Inkomensregelingen inkomens- en bijstandsvoorzieningen
6.4 - Begeleide participatie voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid
6.5 - Arbeidsparticipatie op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen
6.6 -Maatwerkvoorzieningen (Wmo) materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening
6.81 - Geëscaleerde zorg18+ opvang- en beschermdwonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverlenings-maatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
7.1 - Volksgezondheid maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Ambities Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Ambities Sociaal Domein

We gaan verder met de transformatie van het sociaal domein. De vraag van de inwoner staat centraal, het aanbod van de gemeente en van andere partijen wordt hierop afgestemd. We willen meer inwonergericht werken en kwalitatieve betaalbare zorg op maat verlenen. Om dat te kunnen, sluiten we maximaal aan bij de leefwereld, omstandigheden en mogelijkheden van onze inwoners. Daardoor worden problemen vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt; we zijn meer bij de inwoners betrokken en kunnen zo ons zorg- en ondersteuningsaanbod (zowel maatwerk als algemene voorzieningen) beter laten aansluiten op hun behoeften. Een gevolg hiervan is dat er een verschuiving optreedt van inzet in 2e-lijnszorg naar het gebruik van algemene voorzieningen (verzorgd door vrijwilligers en maatschappelijke organisaties).

Hier is een aantal dingen voor nodig:

  1. Een beweging van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. Vanaf 1 januari 2022 zijn onze subsidieafspraken anders ingericht op basis van de subsidieregeling Algemene Voorzieningen Sociaal Domein. Hierdoor sluiten de inspanningen beter aan bij de behoeften van de inwoners.
  2. De gemeente zoekt (fysiek) aansluiting bij de leefwereld van inwoners. Op verschillende plekken in de gemeente zijn locaties waar ‘van nature’ al verbindingen worden gelegd tussen inwoners, professionals en vrijwilligers. Voorbeelden van deze locaties zijn ‘Huizen van …’, het consultatiebureau of de school.
  3. Door middel van casemanagement door de casemanagers van Woerden Wijzer volgen we inwoners langer en intensiever en stemmen met hen de benodigde zorg optimaal af. Dat betekent dat we beter kunnen sturen op inzet van zorg, de duur ervan en het moment van afschalen: daarmee verlagen we de instroom en verhogen we de uitstroom uit geïndiceerde zorg.

Deze ontwikkeling kunnen wij niet alleen verzorgen, onze maatschappelijke partners zijn daarbij onmisbaar.

Actuele ontwikkeling

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkeling

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. Dit zijn open-einderegelingen, wat betekent dat de gemeente geen zorg of ondersteuning aan inwoners kan weigeren wanneer zij dit nodig hebben, ook niet als het budget ontoereikend is. Een grote verantwoordelijkheid, die financiële risico’s met zich meebrengt.

Om zo efficiënt mogelijk uitvoering te geven aan de taken binnen het Sociaal Domein, heeft Woerden ingezet op transformatie: het anders, efficiënter en integraler bieden van de nodige zorg en ondersteuning aan inwoners. We legden deze koers in 2019 vast in de maatschappelijke agenda (MAG) 2019-2022. In de MAG is – op basis van het coalitieakkoord uit 2018 – het beleid voor het Sociaal Domein voor de komende jaren uitgewerkt in vijf thema’s en vijf beleidsoverstijgende prioriteiten die zorgen voor zo veel mogelijk integraliteit en samenhang in het Sociaal Domein. Samen met onze maatschappelijke partners werken we verder aan de ontwikkeling van het Sociaal Domein en de uitvoering van de MAG. Ook zoeken we de samenwerking op met andere gemeenten in onze omgeving, onder andere rondom werk en inkomen, inkoop van zorg en gemeente- of regio-overstijgende vraagstukken en opgaven.

Beleidsaanpassingen/-inspanningen

Hieronder wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen benoemd waarmee wij in 2022 aan de slag gaan. Zowel vanuit het huidige beleid zoals vastgesteld in de MAG als vanuit nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen.

Terugblik huidige bestuursperiode: evaluatie Maatschappelijke Agenda (MAG)
De maatschappelijke agenda loopt tot en met 2022. Dat maakt dat we evalueren wat de maatschappelijke agenda heeft opgeleverd en of de gestelde doelen en beleidsprioriteiten zijn behaald. Deze (beknopte) evaluatie biedt daarmee ook een goede terugblik op de huidige bestuursperiode en biedt tevens input voor de komende coalitieperiode 2022-2026.

Het jaar 2022 staat daarmee in het teken van het afronden van de huidige bestuursperiode en uitvoering van de daarin gestelde beleidsambities voor het Sociaal Domein.

Datagestuurd werken en doorontwikkeling monitor
In 2021 zijn we gestart met het ontwikkelen van de monitor Sociaal Domein waarin kwantitatieve informatie is opgenomen over actuele trends en ontwikkelingen, de voortgang op de uitvoering van de maatschappelijke agenda (MAG), de voortgang van de uitvoering van de strategische heroriëntatie en de kwantitatieve informatie binnen het domein (/Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf). De monitor Sociaal Domein wordt in 2022 op 3 onderdelen doorontwikkeld, zodat wij daarmee ook aansluiten op de regionale en landelijke afspraken die hierover gemaakt worden vanuit o.a. de hervormingsagenda jeugd:

  1.  Betere monitoring van de inzet en effectiviteit van informele ondersteuning.
  2. Verdere verbeterslag kwantitatieve data Wmo/jeugd aansluitend op de maatregelen uit de strategische heroriëntatie en de hervormingsagenda jeugd.
  3. Meer inzicht in data op wijk- en dorpsniveau (zorg op de kaart).

Eerste jaar nieuwe subsidieafspraken algemene voorzieningen
We zijn vanuit de beleidsprioriteit ‘versterking voorliggend veld’ volop in gesprek geweest met de gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties over het goed laten aansluiten van het aanbod van deze organisaties aan de behoeften van inwoners van Woerden, passend bij de doelen uit de MAG. Dit resulteerde voor subsidiejaar 2021 in een nieuwe subsidieregeling Algemene Voorzieningen Sociaal Domein. In subsidiejaar 2022 worden alleen nog activiteiten gefinancierd die passen bij de MAG.
Inhoudelijk richten de gesubsidieerde organisaties zich de komende twee jaar op de volgende accenten vanuit de MAG:

1. Gezonde leefstijl & mentale weerbaarheid
2. Jongeren
3. Versterken financiële fitheid
4. Sociaal netwerk in de buurt
5. Digitalisering
6. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
7. Vindbaarheid van het ondersteuningsaanbod

Sociaal werken in de wijk
Inmiddels zijn buurtverbinders ingezet in vier dorpen/wijken in Woerden: Harmelen, Schilderskwartier, Molenvliet en Centrum. Zij verdichten sociale netwerken in de wijk tussen inwoners onderling en maatschappelijke organisaties. Zij ondersteunen inwonersinitiatieven, zoals de duofiets. In 2022 is de inzet van de buurtverbinders niet meer projectmatig maar structureel onderdeel van de ingezette koers vanuit de MAG: versterking van de sociale basis.

Ook zijn meerdere ‘Huizen van…’ gerealiseerd of in ontwikkeling. Dorpshuis Harmelen, De Plint en Wijkcentrum Molenvliet-Sinar Maluku hebben zich goed ontwikkeld. In het centrum is in de locatie van de bibliotheek aan de Meulmansweg een 'Huiskamer' gestart. In 2022 wordt samen met de betrokken partner ingezet op de doorgroei van een Huiskamer naar een Huis van … . We bieden ondersteuning op een neutrale plek in de directe leefomgeving van de inwoners, waar ook direct verbinding is met algemene voorzieningen zoals bibliotheek, maatjes, samen eten of een duofiets. Medewerkers van WoerdenWijzer ontvangen inwoners daarom zo veel mogelijk in de Huizen van… .

Bescherming in Beweging
De gemeenten Woerden, Oudewater en Montfoort zijn gestart met een pilot ‘vereenvoudiging jeugdbescherming’ vanuit het Regionale Transformatiefonds jeugd Utrecht West (https://transformatieutrechtwest.nl/transformatie-utrecht-west/pilot-veiligheidsketen/). Het algemene doel is om de keten van de jeugdbescherming te verbeteren en te vereenvoudigen en komt voort uit problemen die in de praktijk ervaren worden. Het verkorten van de gemiddelde tijd tussen de eerste melding en de start van hulpverlening en bescherming is een voorbeeld van een maatregel die genomen wordt vanuit deze pilot.

Inkoop
In 2022 wordt de regionale samenwerking op een aantal punten geïntensiveerd. Zo worden de regionale afspraken rondom jeugd en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen bekrachtigd. Ook gaan de nieuwe inkooptarieven gelden.

Daarnaast worden er op het gebied van Wmo-maatwerk twee aanbestedingen gestart. Ten eerste gaan we huishoudelijke hulp in Utrecht West-verband opnieuw aanbesteden voor 2023. In de voorbereiding willen we vanuit de inhoud kijken naar de ontwikkelingen die spelen en bedenken hoe we de huishoudelijke hulp toekomstbestendig inrichten.

Ten tweede wordt het Wmo-vervoer opnieuw aanbesteed. We onderzoeken op welke schaal en in welke vorm samenwerking van toegevoegde waarde is. Daarnaast wordt ook het beleid bepaald dat leidend zal zijn voor de inhoud van deze aanbesteding. In 2022 wordt vervolgens gestart met de aanbesteding, de nieuwe contracten gaan in vanaf 2023.

Dementievriendelijk
Nadat in Harmelen het project ‘dementievriendelijk’ is uitgevoerd, gaan we in Woerden starten met een project waarin we een wijk dementievriendelijk willen maken. Naast de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers is het belangrijk dat de sociale omgeving weet hoe om te gaan met (een groeiend aantal) mensen met dementie. Het project wordt vormgegeven en uitgevoerd door de gemeente met maatschappelijke partners (in elk geval Buurtwerk, Hart voor Woerden, MBO Rijnland, Alzheimer Nederland afdeling West Utrecht en Samen dementievriendelijk). Ook het wijkplatform en winkeliers worden uitgenodigd om mee te doen.

Lokaal Preventieakkoord
Door middel van het uitvoeren van het Lokaal Preventieakkoord wordt samen met lokale partners ingezet op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Door aan te sluiten bij het nationaal preventieakkoord en het sluiten van een lokaal preventieakkoord kan extra worden ingezet op de doelen die in het thema ‘gezondheid en bewegen’ van de Maatschappelijke Agenda zijn gesteld.

Nieuwe Wet inburgering van kracht per 2022
Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering van kracht, met als doel dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij. Het jaar 2022 staat in het teken van de start van de uitvoering van deze nieuwe wet.

Armoedebeleid
De raad heeft het uitvoeringsplan armoedebeleid in 2021 vastgesteld. Dit plan is in samenspraak met onze maatschappelijke partners opgesteld. De uitkomsten van het rekenkameronderzoek naar ons armoedebeleid zijn hierin meegenomen. Daarnaast komen de ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening aan bod en wordt de bestuursopdracht voor het minimabeleid uitgewerkt.

Bestuursopdrachten Ferm Werk
De wijziging van de governance-structuur, de wettelijke verplichtingen en bovenwettelijke inspanningen en de kostenverdeling tussen de eigenaren (vier gemeenten) zijn de bouwstenen van de vernieuwingsopdracht aan Ferm Werk. De gezamenlijke impact van de bestuursopdrachten is groot en leidt in 2022 tot structurele veranderingen van Ferm Werk als gemeenschappelijke regeling. De basisdienstverlening is het vereist minimum van de dienstverlening, dit betreft de producten en diensten die alle vier de gemeenten afnemen. De vormgeving van de aanvullende dienstverlening wordt door de gemeente zelf bepaald. De nieuwe systematiek van kostenverdeling sluit aan bij de gewijzigde governance-structuur en de vastgestelde dienstverlening. Dit moet leiden tot een vereenvoudigde en transparantere kostenverdeling zodat ongewenste en ondoorzichtige financiële fluctuaties, die van invloed kunnen zijn op de begroting van de gemeente, worden voorkomen. De effecten van deze bestuursopdrachten worden verwerkt in een begrotingswijziging en zal naar verwachting tot een aanpassing van de begroting 2022-2025 leiden.

Financiële uitdagingen en strategische heroriëntatie

Structureel budget voor hervorming jeugdstelsel
Woerden is al enige jaren bezig met ontwikkelingen om de kosten van het Sociaal Domein beheersbaar te houden. Met behulp van de Maatschappelijke Agenda (MAG) wordt gewerkt aan transformatie en het efficiënter organiseren van hulp en ondersteuning. Ook zijn er diverse bezuinigingen doorgevoerd. Woerden is hierin bepaald niet uniek, ook andere gemeenten melden steeds grotere financiële knelpunten. Daarom zoeken we op dit vlak ook de samenwerking met andere gemeenten, om samen over oplossingen na te denken en de problematiek onder de aandacht te brengen bij het Rijk. De eerder genomen sturingsmaatregelen, vanuit de strategische heroriëntatie en eerdere bezuinigingsronden, zorgden ervoor dat we de stijging van de zorgkosten hebben weten te beperken, deze laten vooral een dempend effect zien. Inmiddels heeft ook het Rijk erkend dat het jeugdstelsel op de langere termijn onhoudbaar is en dat structureel extra budget voor gemeenten nodig is. Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over het opstellen en uitvoeren van een hervormingsagenda Jeugd. Op basis hiervan worden extra maatregelen in gang gezet om de jeugdzorg op langere termijn beter houdbaar te maken. Kinderen en jongeren die dat nodig hebben, moeten nu en in de toekomst gegarandeerd zijn van goede zorg. Maatregelen die worden genoemd, zijn bijvoorbeeld: het versterken van het normale leven en de veerkracht van jeugdigen en hun omgeving, versterken van de regionale samenwerking, het uitbreiden van de crisiscapaciteit in de jeugdzorg, het hernieuwen van de jeugdbeschermingsketen en het breder invoeren van een praktijkondersteuner jeugd-GGZ bij de huisarts. Het jaar 2022 zal in het teken staan van het uitvoeren van de te nemen maatregelen aanvullend op de sturingsmaatregelen die wij al uitvoeren.

Uitvoering van de strategische heroriëntatie
In 2021 is gestart met de uitvoering van de maatregelen vanuit de strategische heroriëntatie. In 2022 continueren wij dit, uiteraard in samenwerking met de betrokken maatschappelijke partners.

Ferm Wijzer Light
In 2022 wordt Ferm Wijzer Light verder geïmplementeerd. Dit betekent dat de inwoners met een werkfitscore van C en D van Ferm Werk naar WoerdenWijzer worden verwezen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor een goede en warme overdracht van de cliënten, voor de privacy en voor de juridische aspecten.

Doorontwikkeling begeleiding dichtbij
De medewerkers van Kwadraad en WoerdenWijzer werken vanaf april 2022 met elkaar samen binnen één team. Daarmee worden inwoners nog beter ondersteund en is het mogelijk om lichte (opvoed)ondersteuning vanuit de teams van WoerdenWijzer te bieden. Het uitvoeren van dit project wordt in goede samenwerking met Kwadraad vormgegeven.

Effect corona op programmabegroting 2022

Het is waarschijnlijk dat de coronacrisis (langere)termijneffecten gaat hebben op het Sociaal Domein. Uit de eerste inventarisatie in het kader van het amendement ‘samen tegen de gevolgen van corona’ blijkt dat er sprake is van veel individuele problemen op financieel, sociaal en gezondheidsgebied. Ook hebben mensen hun werk verloren en zijn er financiële problemen. Deels wordt de gemeente hiervoor gecompenseerd vanuit het Rijk, maar deels zal de gemeente deze kosten zelf moeten dragen. We houden rekening met een toename van eenzaamheid en huiselijk geweld. De werkloosheid, de bijstandsafhankelijkheid en in het verlengde daarvan de armoede- en schuldenproblematiek kunnen toenemen, met mogelijk forse financiële gevolgen voor de gemeente. Op de langere termijn kan het aantal echtscheidingen toenemen, neemt overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers toe en zal het aantal aanvragen voor Wmo en Jeugdvoorzieningen waarschijnlijk alsnog toenemen. Anticiperen op deze effecten is noodzakelijk. De manier waarop wij dit organisatiebreed en voor het Sociaal Domein aanpakken, wordt beschreven in de coronarapportages. Het organisatiebrede corona-actieplan richt zich op de nafase en het herstel na de crisis. De financiële vertaling hiervan wordt separaat opgenomen in de begroting. Vanuit het Sociaal Domein worden in 2022 diverse acties en maatregelen in gang gezet om de na-ijleffecten van de coronacrisis waar mogelijk te beperken.

Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Prioriteit MAG: versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement.

Door invoering van casemanagement zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, over inclusiviteit en over de samenwerking met informele organisaties. Tot slot richten we ons op het neerzetten van een verbeterd voorliggend aanbod. Subsidieafspraken zijn herijkt en partijen worden gesubsidieerd voor de inhoudelijke bijdragen die geleverd worden aan realisatie van onze maatschappelijke opgaven. Beleidsprioriteiten die onder deze opgave vallen zijn: inkoop Jeugd en Wmo, versterking voorliggend veld en casemanagement.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners ontvangen ondersteuning snel, laagdrempelig en op het juiste moment waarmee wordt voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt.

3.2 Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben 1 aanspreekpunt als ondersteuning nodig is.

3.3 Gesubsidieerde organisaties werken vraaggericht en ondersteunen onze inwoners zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving zonder de regie over te nemen. Gesubsidieerde organisaties en maatwerkorganisaties benutten elkaar en werken samen (gesubsidieerde organisaties onderling of gesubsidieerde organisatie en maatwerkorganisatie). Zij leveren een bijdrage aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 We sturen actief op minder, lichter en korter; normaliseren waar dat kan is de norm.

Terug naar navigatie - 3.1.1 We sturen actief op minder, lichter en korter; normaliseren waar dat kan is de norm.

De instroom voor geïndiceerde jeugdzorg neemt af t.o.v. 2019. De instroom voor Wmo (HH en begeleiding) neemt niet toe t.o.v. 2019. Tevens neemt de gemiddelde duur van deze trajecten per cliënt af t.o.v. voorgaande jaren.

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

 

 

Inspanning 2022

3.1.2 De uitstroom van cliënten en verstrekkingen inzake Wmo begeleiding en Jeugd stijgt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

Terug naar navigatie - 3.1.2 De uitstroom van cliënten en verstrekkingen inzake Wmo begeleiding en Jeugd stijgt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

Inspanning 2022

3.1.3 Het gemiddeld aantal geïndiceerde uren hulp bij huishouden per cliënt per week daalt met 10% ten opzichte van 2019.

Terug naar navigatie - 3.1.3 Het gemiddeld aantal geïndiceerde uren hulp bij huishouden per cliënt per week daalt met 10% ten opzichte van 2019.

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

Inspanning 2022

3.1.4 De instroom van nieuwe cliënten inzake Wmo begeleiding en Jeugd daalt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

Terug naar navigatie - 3.1.4 De instroom van nieuwe cliënten inzake Wmo begeleiding en Jeugd daalt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

Inspanning 2022

3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd

Terug naar navigatie - 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd

- Het percentage inwoners dat weet waar zij naartoe moeten met een hulpvraag is gestegen in 2022 (was 74% in 2019).
- Het percentage inwoners dat zegt dat er samen gezocht is naar oplossingen is gestegen in 2022 (was 82% in 2019).
- Het percentage inwoners dat zegt dat de kwaliteit van ondersteuning goed is, is gestegen in 2022 (was 83% in 2019).

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst. Daarnaast wordt het onderzoek vanaf 2019 door een ander onderzoeksbureau gedaan.

Inspanning 2022

3.3.1 De resultaten van de gesubsidieerde organisaties zijn meetbaar en gerelateerd aan de doelen vanuit de MAG. Hierover zijn meetbare afspraken opgenomen in alle subsidiebeschikkingen.

Terug naar navigatie - 3.3.1 De resultaten van de gesubsidieerde organisaties zijn meetbaar en gerelateerd aan de doelen vanuit de MAG. Hierover zijn meetbare afspraken opgenomen in alle subsidiebeschikkingen.

Inspanning 2022

Opgave: Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Prioriteit MAG: sociaal werken in de wijk.

We stimuleren ontmoeting, verbinding en samendoen tussen inwoners, vrijwilligers en professionals in de wijk of het dorp. Ook willen we beter aansluiten op de leefwereld van onze inwoners. Daarom zetten we buurtverbinders in en realiseren we laagdrempelige ‘Huizen van…’ in verschillende wijken en dorpen. Het lokale netwerk wordt verstevigd, onder andere door de inzet van buurtverbinders.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.4 Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp.

3.5 Alle inwoners kunnen actief zijn in hun eigen wijk of dorp door deel te nemen aan activiteiten, deze mede te organiseren of vrijwilligerswerk te doen.

3.6 In de wijk of het dorp weten alle partijen elkaar te vinden. Ze werken samen en maken gebruik van elkaars netwerk en mogelijkheden. Ze sluiten hun aanbod aan op de behoefte die leeft in de wijk of het dorp.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)

Terug naar navigatie - 3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)

NB: Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. De laatste meting heeft in het 2e kwartaal van 2020 plaatsgevonden. De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Inspanning 2022

3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)

Terug naar navigatie - 3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)

Inspanning 2022

3.6.1 In minimaal 4 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Terug naar navigatie - 3.6.1 In minimaal 4 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Op deze centrale plaatsen komen ontmoeting, welzijn, eenvoudige zorg, ondersteuning, talentontwikkeling, een leven lang leren en een zinvolle dagbesteding logisch samen.

Inspanning 2022

Opgave: Woerdenaren met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de Woerdense samenleving. We streven naar een integrale werkwijze waarbij inwoners zo goed mogelijk worden ondersteund zonder last te hebben van verschillen tussen wettelijke regimes. Voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt het project Ferm Wijzer Light geïmplementeerd.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.7 Woerdenaren met een geringe kans op betaald werk doen mee naar vermogen aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.

3.8 Inwoners met financiële problematiek kunnen meer sociaal, maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.7.1 In 2022 zijn, vanaf de herziene governancestructuur, inwoners met een werkfitscore (of inwoners met minder kans op betaald werk) met C en D, van Ferm Werk naar WoerdenWijzer verwezen.

Terug naar navigatie - 3.7.1 In 2022 zijn, vanaf de herziene governancestructuur, inwoners met een werkfitscore (of inwoners met minder kans op betaald werk) met C en D, van Ferm Werk naar WoerdenWijzer verwezen.

Inspanning 2022

Opgave: Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Goed wonen is een van de voorwaarden voor een goed en volwaardig leven. Het rijksbeleid is er op gericht dat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen of vanuit een beschermde woonvorm weer zelfstandig gaan wonen. De begeleiding van mensen wordt steeds meer ambulant (thuis of in de directe omgeving). De komende jaren wordt gewerkt naar een doordecentralisatie van de taken rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waarbij gemeenten voor steeds meer taken zelf verantwoordelijk worden.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.9 Personen die dakloos en/of kwetsbaar zijn, als gevolg van psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, hebben een eigen woonplek of een passend alternatief.

3.10 De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en dichtbij.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.9.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Terug naar navigatie - 3.9.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Inspanning 2022

3.10.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.

Terug naar navigatie - 3.10.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.

Inspanning 2022

Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We willen dat nieuwe inwoners van Woerden zich welkom voelen, zo snel mogelijk ingeburgerd zijn en meedoen aan de Woerdense samenleving. Hier werken we aan met onze maatschappelijke partners.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.11.4 De zogenoemde ondertussen groep (statushouders die voor 2022 in Woerden zijn komen wonen) krijgt dezelfde begeleiding als de nieuwe groep statushouders en kunnen onder de oude financieringsconstructie gebruik maken van de drie leerroutes.

Terug naar navigatie - 3.11.4 De zogenoemde ondertussen groep (statushouders die voor 2022 in Woerden zijn komen wonen) krijgt dezelfde begeleiding als de nieuwe groep statushouders en kunnen onder de oude financieringsconstructie gebruik maken van de drie leerroutes.

Inspanning 2022

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving 2020 Huidig Streefwaarde Toelichting
Verbetering toegang tot hulp (*) Vanaf 2019 wordt het cliëntervaringsonderzoek door een ander onderzoeksbureau gedaan, dit kan invloed hebben op het resultaat van de percentages. Daarnaast kunnen de coronacrisis en de bezuinigingen op diverse onderdelen ook van invloed zijn op de percentages.
Cliënt/inwoner weet waar men moet zijn met een hulpvraag. > 74% in 2022
De medewerker en cliënt/inwoner hebben in gesprek samen naar oplossingen gezocht. > 82% in 2022
Client/inwoner vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. > 83% in 2022
Sociale kracht inwoners (*)
Waarderingscijfer inwoners sociale kracht. 7,6 7,6 > 7,6 in 2022 Cijfers monitor Sociale kracht worden iedere twee jaar gemeten. In 2016 heeft de eerste meting plaatsgevonden. In het 2e kwartaal van 2020 heeft de derde meting plaatsgevonden. De corona-uitbraak kan op sommige onderdelen invloed gehad hebben op de uitkomst.
Waarderingscijfer inwoners zelfredzaamheid. 8,3 8,3 > 8,3 in 2022
Waarderingscijfer inwoners participatie. 7,8 7,8 > 7,8 in 2022
Waarderingscijfer inwoners eenzaamheid. 8,4 8,4 > 8,4 in 2022
Sociaal werken in de wijk
Waarderingscijfer inwoners sociale samenhang in de buurt. 6,1 6,1 6,4 in 2022
Waarderingscijfer inwoners sociale kracht. 7,6 7,6 >= 7,6 in 2022
Percentage vrijwillige inzet door inwoners. 42% 42% >= 42% in 2022
Aantal centrale plaatsen in wijken en dorpen. 3 4 4 in 2022
Beschermd wonen
Huisvesting inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. - n.b. (nieuwe transitie naar gemeente) Voldoen aan de minimale eisen
Benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar. - n.b. (nieuwe transitie naar gemeente) 100%
Participatie
Inwoners met een werkfitscore C en D zijn van Ferm Werk naar WoerdenWijzer verwezen - - Fase 1 Q1 2022 Fase 2 Q3 2022
Vastgesteld uitvoeringsplan armoedebeleid is geïmplementeerd - - 31-dec-22

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Verschil begroting 2022 en begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.545.431 4.430.953 5.412.315 5.753.146 340.831 5.734.966 5.734.966 5.734.966
6.2 Wijkteams 1.837.710 1.923.958 2.207.638 1.282.451 -925.187 1.282.452 1.282.453 1.282.454
6.3 Inkomensregelingen 15.566.723 12.159.651 12.662.356 13.755.639 1.093.283 13.705.639 13.605.639 13.605.639
6.4 Begeleide participatie 7.605.903 6.704.610 6.704.610 6.520.802 -183.808 6.520.802 6.370.802 6.370.802
6.5 Arbeidsparticipatie 1.685.683 1.857.494 1.876.454 1.995.193 118.739 1.945.193 1.795.193 1.795.193
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.133.493 2.478.006 2.478.006 2.201.886 -276.120 2.201.886 2.201.886 2.201.886
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 9.267.133 8.462.756 8.542.756 8.356.775 -185.981 8.064.609 8.064.609 8.064.609
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.382.533 8.732.764 7.949.763 9.146.323 1.196.560 9.053.599 9.060.845 9.070.079
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 18.863 97.774 112.774 100.479 -12.295 100.951 100.951 100.951
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 2.697.897 2.548.769 3.381.786 3.683.252 301.466 3.654.926 3.657.141 3.659.961
7.1 Volksgezondheid 2.107.270 2.148.732 2.176.222 2.207.951 31.729 2.193.959 2.193.959 2.193.959
Totaal Lasten 57.848.639 51.545.467 53.504.680 55.003.897 1.499.217 54.458.982 54.068.444 54.080.499
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -203.547 -138.767 -138.767 -125.354 13.413 -117.485 -109.616 -109.616
6.2 Wijkteams -8.000 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -14.117.506 -8.737.824 -8.737.824 -10.171.855 -1.434.031 -10.171.855 -10.171.855 -10.171.855
6.5 Arbeidsparticipatie -30.445 0 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -11.853 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -134.967 -261.400 -191.400 -266.105 -74.705 -266.105 -266.105 -266.105
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -445.813 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 10.000 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid -27.244 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -14.969.374 -9.137.991 -9.067.991 -10.563.314 -1.495.323 -10.555.445 -10.547.576 -10.547.576
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -2.175.211 0 -438.502 0 438.502 0 0 0

Verschillenanalyse 2021 - 2022

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2021 - 2022

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
6.1 De lonen zijn aangepast aan actuele premies voor werkgeverslasten, autonome loonontwikkelingen en verschuiving van inhuur naar vast dienstverband. 56.641 nadeel
6.1 Incidenteel voordeel cf. door de raad besloten budgetoverhevelingen Statushouders, Iedereen doet mee!, Nieuwe wet inburgering, Brede aanpak dak en thuisloosheid, Onafhankelijke cliëntondersteuning en Sociale netwerken businesscase SD. 523.247- voordeel
6.1 Taakveldcorrectie subsidies van taakveld 6.71 naar 6.1. 180.411 nadeel
6.1 Cf. RIB meicirculaire 2020: extra kosten voor de nieuwe wet inburgering. 74.244 nadeel
6.1 Taakveldcorrectie vervoersvoorzieningen van taakveld 6.6 naar 6.1. 300.000 nadeel
6.1 Incidenteel voordeel op het investeringsfonds cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage. 438.502- voordeel
6.1 Cf. door de raad besloten Strategische Heroriëntatie Regiotaxi voorliggend en Mantelzorgwaardering. 190.000- voordeel
6.1 Incidenteel voordeel cf. door de raad besloten coronarapportage subsidie Kwadraad. 8.500- voordeel
6.1 Eenmalig voordeel voor de doeluitkering brede aanpak dak en thuisloosheid. 32.051- voordeel
6.1 Cf. extra besluitvorming om het structurele tekort op de jeugdzorg met behulp van de uitvoeringsagenda jeugdmiddelen vanuit het Rijk om structurele tekorten tegen te gaan (investeringsbudget). 400.000 nadeel
6.1 Cf. extra besluitvorming om het structurele tekort op de jeugdzorg met behulp van de uitvoeringsagenda jeugdmiddelen vanuit het Rijk om structurele tekorten tegen te gaan (stelpost). 465.000 nadeel
6.1 De prijzen zijn verhoogd met 1,8% op basis van de CPI van februari 2021. 58.295 nadeel
6.2 De prijzen zijn verhoogd met 1,8% op basis van de CPI van februari 2021. 23.702 nadeel
6.2 Aflopend inhuurbudget cf. eerdere besluitvorming. 150.000- voordeel
6.2 Het inhuurbudget is afgeraamd om vast personeel aan te nemen om invulling te geven aan de stelpost van inhuur naar vast. 527.000- voordeel
6.2 Incidenteel voordeel cf. de door de raad besloten budgetoverhevelingen implementatiebudget casemanagement, POH GGZ en ondersteuning toegang. 256.000- voordeel
6.3 De prijzen zijn verhoogd met 1,8% o.b.v. de CPI van februari 2021. 13.113 nadeel
6.3 Ontwerpbegroting Ferm Werk: verhoging kosten uitkeringen BUIG. 1.072.000 nadeel
6.4 Ontwerpbegroting Ferm Werk: grote geldstromen begeleide participatie. 148.000 nadeel
6.4 Ontwerpbegroting Ferm Werk: kleine geldstromen begeleide participatie. 167.000 nadeel
6.4 Ontwerpbegroting Ferm Werk: lagere kosten sociale werkvoorziening. 454.000- voordeel
6.4 De lonen zijn aangepast aan de actuele premies voor werkgeverslasten, autonome loonontwikkelingen en verschuiving van inhuur naar vast dienstverband. 45.000- voordeel
6.5 Incidenteel voordeel cf. door de raad besloten budgetoverhevelingen Maatschappelijke begeleiding statushouders. 18.960- voordeel
6.5 Ontwerpbegroting Ferm Werk: hogere kosten arbeidsparticipatie. 134.000 nadeel
6.6 De prijzen zijn verhoogd met 1,8% op basis van de CPI van februari 2021. 28.072 nadeel
6.6 Taakveldcorrectie voor vervoersvoorzieningen van taakveld 6.6 naar 6.1. 300.000- voordeel
6.71 De prijzen zijn verhoogd met 1,8% op basis van de CPI van februari 2021. 117.741 nadeel
6.71 Taakveldcorrectie voor de subsidies van taakveld 6.71 naar 6.1. 180.411- voordeel
6.71 Cf. door de raad vastgestelde kadernota Tariefstijging jeugd en Wmo. 164.640 nadeel
6.71 De lonen zijn aangepast aan de actuele premies voor werkgeverslasten, autonome loonontwikkelingen en verschuiving van inhuur naar vast dienstverband. 215.473 nadeel
6.71 Cf. door de raad besloten Strategische Heroriëntatie Verordening Wmo en WoerdenWijzer. 234.500- voordeel
6.71 Aflopend budget casemanagement cf. eerdere besluitvorming. 125.000- voordeel
6.71 Cf. de door de raad vastgestelde voorjaarsrapportage 2020 Actualisatie ramingen Wmo. 125.000- voordeel
6.72 De prijzen zijn verhoogd met 1,8% op basis van de CPI van februari 2021. 118.643 nadeel
6.72 Cf. door de raad vastgestelde kadernota Tariefstijging jeugd en Wmo. 256.886 nadeel
6.72 Dit is conform extra besluitvorming om het structurele tekort op de jeugdzorg te dekken vanuit de extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk. 889.930 nadeel
6.72 De lonen zijn aangepast aan de actuele premies voor werkgeverslasten, autonome loonontwikkelingen en verschuiving van inhuur naar vast dienstverband. 233.293 nadeel
6.72 Aflopend budget casemanagement conform eerdere besluitvorming. 62.500- voordeel
6.72 Cf. door de raad besloten Strategische Heroriëntatie Verordening Jeugd, WoerdenWijzer, 315 berichten en residentiële zorg. 127.693- voordeel
6.72 Cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage 2020 Actualisatie ramingen Jeugd. 125.000- voordeel
6.82 De prijzen zijn verhoogd met 1,8% op basis van de CPI van februari 2021. 31.477 nadeel
6.82 Cf. door de raad vastgestelde kadernota Tariefstijging jeugd en Wmo. 78.474 nadeel
6.82 Cf. extra besluitvorming om het structurele tekort op de jeugdzorg te dekken vanuit de extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk. 271.858 nadeel
6.82 De lonen zijn aangepast aan de actuele premies voor werkgeverslasten, autonome loonontwikkelingen en verschuiving van inhuur naar vast dienstverband. 29.828- voordeel
6.82 Incidenteel nadeel cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage SAVE. 46.791 nadeel
6.82 Aflopend budget casemanagement cf. eerdere besluitvorming. 62.500- voordeel
Diverse 30.775- voordeel
Totaal mutaties lasten 1.499.217 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2021 Bedrag voordeel - nadeel +
6.3 Ontwerpbegroting Ferm Werk: verhoging inkomsten BUIG. -1.434.000 voordeel
6.71 Dit is conform de door de raad besloten voorjaarsrapportage. -70.000 voordeel
Diverse 8.677 nadeel
Totaal mutaties baten -1.495.323 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 3.894 nadeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Dit is een incidenteel nadeel op het investeringsfonds cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage. 438.502 nadeel
Totaal mutaties reserves 438.502 nadeel