10 Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000) jaarrekening actueel begroting begroting begroting begroting begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Operationele kasstromen
Baten 142.125 141.215 156.517 147.287 144.465 143.987
Lasten -144.285 -146.444 -155.472 -144.712 -140.718 -139.663
Saldo van baten en lasten (excl. Reservemutaties) -2.160 -5.229 1.045 2.575 3.747 4.324
Mutaties in balansposities
Voorraden (grex), inclusief verliesvoorziening -3.799 -11.675 -9.572 -5.640 -832 4.329
Uitzettingen 960 15 500 500 0 0
Overlopende activa -4.178 1.094 -1.000 0 0 0
Voorzieningen (excl. Grex) 207 -1.204 -97 60 175 277
Netto vlottende schulden -2.964 515 -500 0 0 0
Overlopende passiva 8.811 -328 -500 0 0 0
Afschrijvingslasten (geen kasstroom) 9.045 9.936 11.389 12.138 12.324 12.228
Totaal Operationele kasstromen 5.922 -6.876 1.265 9.633 15.414 21.159
Investeringen
Immateriële Vaste Activa -299 285 0 0 0 0
Materiële Vaste Activa -21.172 -23.185 -35.440 -15.440 -13.825 -12.470
Financiële Vaste Activa 397 266 0 0 0 0
Totaal Investeringskasstromen -21.074 -22.634 -35.440 -15.440 -13.825 -12.470
Financiering
Vaste schulden 15.766 37.535 34.175 5.807 -1.589 -8.689
Netto vlottende schulden - kasgeld -600 -8.100 0 0 0 0
Totaal Financieringskasstromen 15.166 29.435 34.175 5.807 -1.589 -8.689
Saldo Operationele + Financierings- + Investeringskasstromen (= mutatie liquide middelen) 14 -75 -0 -0 -0 -0